FINA£ XXIII OOM MP Kadr Wojewódzkich U14 rocz.2003 Wieliczka 27.II-3.III.2017
Dodane przez zibi dnia Padziernik 24 2017 00:19:28
Po pe³nym emocji dramatycznym finale Kadra Wielkopolski wygrywa XXII OOM Ma³opolskie 2017. Reprezentacja Wielkopolski po piêciu latach wraca na tron. Wieliczka okazuje siê szczê¶liwa dla kadry Wielkopolski , w tej samej hal Solnego Miasta Wielkopolska rocz.97 zwyciê¿y³a OOM ( sporty letnie) SKM gratuluje wszystkim dru¿ynom za spora dawkê emocji. Rocznik 2004 dziêkuje kadr±: wielkopolski, ¶l±ska, kujawso-pomorskiej, dolno¶l±skiej, mazowieckiej i  zachodniopomorskie – te sze¶æ kadr po nowych przepisach uzyska³o automatyczny awans do fina³ów OOM 2018 Kadr ma³opolski i ³ódzkiego w grudniu powalcz± w turnieju bara¿owym z dwoma najlepszymi kadrami które nie uczestniczy³y  w fina³owe ósemce w Wieliczce SKM Sk³ada serdeczne podziêkowania dla Prezesa  Krakowskiego Zwi±zku Koszykówki  pana Zdzis³awa Kasyka za zaproszenie na Fina³y do Wieliczki
Rozszerzona zawarto newsa
Po pe³nym emocji dramatycznym finale Kadra Wielkopolski wygrywa XXII OOM Ma³opolskie 2017. Reprezentacja Wielkopolski po piêciu latach wraca na tron. Wieliczka okazuje siê szczê¶liwa dla kadry Wielkopolski , w tej samej hal Solnego Miasta Wielkopolska rocz.97 zwyciê¿y³a OOM ( sporty letnie) SKM gratuluje wszystkim dru¿ynom za spora dawkê emocji. Rocznik 2004 dziêkuje kadr±: wielkopolski, ¶l±ska, kujawso-pomorskiej, dolno¶l±skiej, mazowieckiej i  zachodniopomorskie – te sze¶æ kadr po nowych przepisach uzyska³o automatyczny awans do fina³ów OOM 2018 Kadr ma³opolski i ³ódzkiego w grudniu powalcz± w turnieju bara¿owym z dwoma najlepszymi kadrami które nie uczestniczy³y  w fina³owe ósemce w Wieliczce SKM Sk³ada serdeczne podziêkowania dla Prezesa  Krakowskiego Zwi±zku Koszykówki  pana Zdzis³awa Kasyka za zaproszenie na Fina³y do Wieliczki

Do ZOBACZENIE NA FINA£ACH MP ..mam nadzieje ¿e przynajmniej z 100 Finalistów OOM 50 ch³opaków zobaczê na Fina³ach Klubowych

NOWE REGULAMINY OOM dla rocznika 2004

OOM - Liczby , ciekawostki

103 zawodników  ( 99 z rocznika podstawowego 2003 i tylko 4 z rocznika m³odszego 2004
16 trenerów (tylko ³ódzkie z jednym trenerem)
10 sêdziów boiskowych (ma³opolskie ¶wiêtokrzyskie)
18 rozegranych spotkañ w tym 6 spotkan z koñcowym wynikiem poni¿ej 10 pkt.
Najliczniejsze Fan Kluby: Dolno¶laskie, ¦laskie, Kujawsko-Pomorskie (przygotowali okoliczno¶ciowe koszulki zibiemu te¿!)
18 wyró¿nieñ (ka¿dy dosta³ od SKM naklejke trójwymiarowa NBA
2 kontuzje: W ¶l±skim, i mazowieckim
3 trenerów  Kadr Polski: Dawid Mazur, Tomasz Chwia³kowski i Andrzej Bartosz
5 z³otych medali na OOM Wielkopolskie ( drugi raz w Wieliczce)
1 srebro dla ¶l±skiego
15 zawodników to najliiczniejsza kadra Ma³opolska
2 Prezesaów OZKosz: Ma³opolski i ¦l±skie
2 hotele:  Salim  i Górsko
Konkursy Zibiego: Magiczn± Pi³ke wygra³a kadra ³ódzkiego, inne nagrody kalendarz NBA, Polary, Koszulki, czapeczki i inne gad¿ety NBA
Najwy¿szy zawodnik na turnieju: £ukasz Walkowiak z Gniezna
Najefektowniejsza fryzura: Pawe³ Pietryk z Zgorzelca
Podczas Ceremoni otwarcie przysiêge zawodników odczyta³ Oliwier Niedzielski z Ma³opolski
470 wydanych napojów izotonicznych Oshee
50 to rozmiar buta Jakuba Wojciechowskiego z Mazowsza
2 zawodnikom nie uda³o siê zdobyæ punktów
12 osób: 10 trenerów i 2 komisarzy to oni wybierali MVP oraz All-Stars OOM
5 zawodników Aleksander Dziekañski, Damian Kru¿yñski,
,Aleksander Busz (Marcin Gortat Camp) Alan Wilkowski , Konrad Batko (Energa Basket Camp) byli w USA
5 zawodników podczas fina³ów obchodzi³o 14 lat od zibiego byly czekolady
8 zawodników bra³o udzia³ w poprzedniej Olimpiadzie w Ole¶nicy z czego 6 zdoby³o drugi raz medal: Aleksander Wi¶niewski, Filip Dominiak, £ukasz Walkowiak (wielkopolska 2 z³oto), Przemys³aw Paduch (2 srebro ¶l±skie) Wit Szymañski i Dawid Bykowski ( 2 br±z Kujawsko-pomorskie)
Trenerzy Jakub Czwakiel i Katarzyna Tomczak ( zloty medal wielkopolskie) oraz Maciej £abu¶ i Maciej ¯ywiczka (br±zowy medal) powtórzyli  sukces z poprzedniej Olimpiady
Fina³owy mecz Wielkopolskie - ¦l±skie to powtórka z roku ubieg³ego Wielkopolskie zrewan¿owa³o sie za przegrana w Ole¶nicy. Koñcówka fina³owego meczu by³a niezwykle dramatyczna, przez d³ugie lata ch³opcy bêd± wspominaæ ten fina³ i to jest piêkno sportu.
by³y to X Jublileuszowe MP Kadr Wojewódzkich ale takiego fina³u jeszcze nie by³o

Do zobaczenia na Klubowych Mistrzostwach Polski

Puchary, Medale (MSiT), statuetki (KOZkosz) i nagrody (Burmistrz Wieliczki)  wrêczali:
Wice Burmistrz Wieliczki: Rafa³ ¦lêczyk
Dyrektor Sportowy PZKosz: Kazimierz Miko³ajec
Komisarz: Wojciech Imio³ek
Prezes Solnego Miasta: Robert Gabry¶
Wice Prezez KOZKosz: Jerzy Knapczyk
 MVP:
Aleksander Wi¶niewski
Wielkopolska


 TOP 10 Najlepsi stzrelcy fina³ow:
1. Wit Szymañski     Kujawsko-Pomorskie 5/102     ¶re: 20.40
2. Aleksander Wi¶niewski Wielkopolskie     5/81     16.20
3. Wojciech Siembiga     Dolno¶l±skie     5/77     15.40
4. Dominik Pastuszka     ¦l±skie     5/75     15.00
5. Micha³ Szabelski     Kujawsko-Pomorskie 5/60     12.00
6. Tomasz Kucal     Zachodniopomorskie 4/56     14.00
7. Alan Wilkowski     Mazowieckie     4/55 / 13.75
8. Miko³aj Klimontowicz ¦l±skie     5/54     10.80
9. Dawid Bykowski     Kujawsko-Pomorskie     5/53     10.60
10. Filip Dominiak     Wielkopolskie     5/48     9.60


 5 ALL-STARS:

Filip Dominiak - Wielkopolskie
Dominik Pastuszka - ¦laskie
Wit Szymañski - Kujawsko-Pomorskie
Wojciech Siembiga - Dolno¶l±skie
Alan Wilkowski - Mazowieckie


FOTO ZIBI

RETRANSMISJE VIDEO

FILMIKI ZIBI   (wszystkie do poniedzia³ku)

FOTO JAKCKI

FINA£: ¦l±skie- Wielkopolskie  70 : 69 MVP: Aleksander Wi¶niewski  STATYSTYKI
mecz o miejsca 3: Kujawsko-Pomorskie - Dolno¶l±akie  86 : 73  MVP: Wit Szymañski STATYSTYKI
mecz o 5. miejsce Mazowieckie – Zachodniopomorskie 68  57  MVP: Alan Wilkowski  STATYSTYKI
mecz o 7. miejsce
£ódzkie – Ma³opolskie  60 : 52  MVP: Antoni Sadowniczyk   STATYSTYKI
 
KLASYFIKACJA KOÑCOWA:  ( W sk³adzie zawodnicy z pó³fina³ów i Fina³ów)

   
WYRÓ¯NIENIE TRENERA
1
 


WIELKOPOLSKIE

13 zawodników
7 klubów
 Aleksander Wi¶niewski 9 / 162 Biofarm BJ Poznañ
Kamil Zgrajek 9 / 106 MIKST Miêdzychód
Filip Dominiak 9 / 93 Pyra Poznañ
£ukasz Walkowiak 9 / 71 MKK Gniezno
Nikodem Suski 9  / 70  Kasprowiczanka Ostrów W.>
Jakub Gruszczyñski 9 / 59  BT Opalenica
Nikodem Królikowski 9 / 53
Biodarm BJ Poznañ
Maciej Gorzelany 9 / 50 MKK Gniezno
Iwo Maækowiak 8 / 47 Rawia Rawicz
Jan Jakubiak 8 / 40  BT Opalenica
Miko³aj Chmielewski 7 / 24 Pyra Poznañ
Filip Pi±tkowski 8 / 14 Pyra Poznañ
Tomasz Marek 3 / 11 Kasprowiczanka Ostrów Fina³


Trener: Jakub Czwakiel (Pyra Poznañ)
Asystent: Katarzyna Tomczak(Pyra Poznañ)
2


¦L¡SKIE


13 zawodników

6 klubów
 Dominik Pastuszka 9 / 137 ¯AK ¯ory
Miko³aj Klimontowicz 9 / 108 MOSM Tychy  >>>>
Igor Lewandowski 8 / 93 MKKS Rybnik
Maci
ej Michalski 9 / 92 MOSM Bytom
Przemys³aw Paduch 9 / 87 MKS D±browa Górnicza
Kacper Kowalczyk-Kudziarz 9 / 66 MKKS Rybnik
Aleksander Dziekañski 9 / 55 MOSM Bytom
Jakub Merda 9 / 53 ¯AK ¯ory
Jakub Szarzycki 9 / 49 MKS D±browa Górnicza
Micha³ Podulka 9 / 45 GTK Gliwice
Oskar Suwa³a 8 / 39 MOSM Bytom
Ignacy Jakacki 9 / 25 MOSM Tychy
Kacper Dziedzic 1 / 0 MKS D±browa Górnicza Fina³


Trener: Jakub Krakowczyk  (MKKS Rybnik)
Asystent: Wojciech Jagie³ka  (MOSM Tychy)
3


KUJAWSKO
POMORSKIE

14 zawodników
2 m³odszych 04
5  Klubów

Wit Szymañski 9  / 170 Kasprowicz Inowroc³aw
Micha³ Szabelski 8 / 102 TKM W³oclawek
Dawid Bykowski 9 / 101 TKM W³oclawek
Oliwier Bednarek 9 / 54 TKM W³oclawek
Damian Kru¿yñski 9 / 47 Zryw Toruñ
Igor Bladoszewski 9 / 47 TKM W³oclawek
Maciej W³udarski 9 / 30 TKM W³oclawek
Miko³aj Wojciechowski 9  / 24 Kasprowicz  2004
Wiktor £ukasik 9 / 19 TKM W³oclawek
Dominik Grochowski 9 / 17 Enea Astoria Bydgoszcz
Jakub Andrzejewski 6 / 6 TKM W³oc³awek 2004
Dawid Damski 7 / 4 Novum Bydgoszcz
Maciej Wojciechowski 3 / 2 TKM W³oc³awek Fina³
Dmitrij Zhaludok 2 / 0 Kasprowicz Inowroc³aw  1/2

Trener: Maciej £abu¶ (Astoria Bydgoszcz0
Asystent: Maciej ¯ywiczka (TKM W³oc³awek)
4


DOLNO¦L¡SKIE

15 zawodników
2 m³odszych 04
4 kluby 
 

Wojciech Siembiga 9 / 160 ¦l±sk Wroc³aw
Mateusz G³odek 9 / 65 WKK Wroc³aw  >>>>>>>
Szymon Kilian 9 / 53 WKK Wroc³aw
Pawe³ Pietryk 9 / 53 Turów Zgorzelec
Mateusz Buras 9 / 50 ¦l±sk Wroc³aw
Mateusz Go³êbiowski 9 / 49 ¦l±sk Wroc³aw
Maksymilian Wilczek 9 / 38 ¦l±sk Wroc³aw 2004
Mateusz Najman 9 / 37 Sudety Jelenia Gora
Szymon Paluch 4 / 37 WKK Wroc³aw  1/2  2004
Filip Wójcik 5 / 29 WKK Wroc³aw  Fina³
Micha³ Nowak 4 / 24 WKK Wroc³aw  1/2
Micha³ Szandurski 5 / 18 Sudety Jelenia Góra Fina³
Jakub Strysz 5 / 15  ¦l±sk Wroc³aw  Fina³
Kajetan Gulbinowicz 4 / 11 Sudety Jelenia Góra 1/2
Kajetan Krzak 9 / 4 ¦l±sk Wroc³aw
Trener: Tomasz Wilczek (¦l±sk  Wroc³aw)
Asystent: Micha³ Rutkowski (WKK Wroc³aw)
5


MAZOWIECKIE

13 zawodników
5 klubów
 Alan Wilkowski 8 / 115 MKS Ochota Warszawa
Bartosz Sitek 8    / 77  MKS Ochota Warszawa
Antoni Michalski 8 / 68 Gim 92 Ursynów
Jan Dziadowicz 8 / 53 Gim 92 Ursynów
Wojciech Nojszewski 6 / 47  MKS Ochota Warszawa
Wiktor Kania 8 / 42 MKS Ochota Warszawa
Szymon Ko³akowski 7 / 42 Polonia Warszawa
Jakub Trze¶niewski 6 / 33 Piotrówka Radom
Jan Kry¶ko 8 / 28  MKS Ochota Warszawa
Jêdrzej Hamerla 8 / 26  MKS Ochota Warszawa
Jakub Wojciechowski 8 / 24 MKS Ochota Warszawa
Aleksander Garbacz 4 / 23 Jagiellonka W-wa 1/2
Kacper Nowociñski 6 / 7  Gim 92 Ursynów

Trener: Tomasz Foder  (MKS Ochota)
Asystenci: Jaros³aw £ukasiewicz (Gim 92 W-wa)
Asystent: Marcin Balicki (Jagiellonka Warszawa)
6


ZACHODNIO
POMORSKIE

15 zawodników
7 klubów
 Kacper Ka¼mierski 8 / 80 Wilki Morskie Szczecin
Tomasz Kucal 8 / 72 Basket Koszalin >>>>>>
Wiktor Paczkowski 8 / 71 Wilki Morskie Szczecin
Aleksander Wi¶niewski 8 / 51 Wilki Morskie Szcz.
Damian Bartecki 8 / 48 ¯AK Koszalin
Maksym Ko³odziej 7 / 30 Wilko Morskie Szczecin
Tomasz Urban 8 / 25 Basket Koszalin
Jakub P³echa 8 / 24 ¯AK Koszalin
Jakub Koralewski 8 / 22 WilkI Morskie Szczecin
Krzysztof Kiwacz 4 / 20 Basket Koszalin 1/2
Maksym Gerszkow 7 / 11 Wilko Morskie Szczecin
Jakub Koz³owicz 1 / 9  ¯AK  Koszalin 1/2
Mi³osz Macha³a 7 / 6 Basket Koszalin
Jan Soko³owski 1 / 6  Basket Koszalin 1/2
Aleksander Stacherzak 4 / 0 Wilki Szcz Fina³

Trener: Marek ¯ukowski  (Wilki Morskie Szczecin)
Asystent: Andrzej Kanikowski  (Wilki)
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
7

£ÓDZKIE

15 zawodników
1 m³odszy 04
5 klubów
 Piotr Dro¶ 8 / 91 Junak Radomsko
Antoni Sadowniczyk 8 / 70 AZS PWSZ Skierniewice
Konstanty Hasiak 8 / 59 £KS £ód¼
Przemys³aw Kociszewski 8 / 54 PKK Pabianice 2004
Tomasz Kwieciñski 8 / 50 £KS £ód¼  >>>>>>>>>>
Bartosz Stêpieñ 7 / 45 £KS £ód¼
Marek Kozyra 7 / 44 Start £ód¼
Aleksander Lisowski 4 / 19 £KS £ód¼  Fina³
Krystian Banaszczak 6 / 18 Junak Radomsko
Dominik Sowa 6 / 18 Start £ód¼
Piotr Paw³owski 4 / 16 AZS PWSZ Skierniewice 1/2
Krystian £uczak 7 / 14 £KS £ód¼
Kamil Patan 6 / 10 AZS PWSZ Skierniewice
Dawid Przy¿ycki 6 / 8 AZS PWSZ Skierniewice
Bart³omiej Paj±k 3 / 3 PKK 99 Pabianice  Fina³

Trener: Arkadiusz Gralewski (£KS £ód¼)
Asystent: Adam Jurga  (PKK 99 Pabianice)
8


MA£OPOLSKIE

15 zawodników
1 m³odszy 04
7 klubów
 Oliwier Niedzielski 8 / 83 Wis³a Kraków
Micha³ ¦lusarczyk 8 / 56 Regis Wieliczka
Daniel Nowak 8 / 55 Wis³a Kraków
Bart³omiej Górka 8 / 47 Cracovia Kraków
Piotr Wojciechowski 8 / 35 Regis Wieliczka
Dawid Biegoñ 7 / 34 Wis³a Kraków
Mi³osz Matyja 7 / 32 MKS Gorlice
Arkadiusz Heród 4 / 32 Kadet O¶wiecim 1/2
Micha³ Knapik 6  / 31 Unia Tarnów
Bartosz Kapustka 7 / 27 Korona Kraków
Aleksander Busz 4 / 24 Regis Wieliczka Fina³ 2004
Hubert Ko³tun 6  / 20 Cracovia Kraków
Konrad Batko 5 / 19 Wis³a Kraków
Brajan Sowa 8 / 17 Unia Tarnów  >>>>>>>>>>>>
Wojciech Seliga 2 / 2 Cracovia Kraków Fina³

Trener: Andrzej Dudek (Korona Kraków)
Asystent: Micha³ Skowron (Unia Tarnów)
 
GRUPA – A 
   

Wielkopolskie - Zachodniopomorskie 96 : 53 MVP: Nikodem Królikowski  STATYSTYKI
Dolno¶l±skie - Ma³opolskie   61 :  38  MVP: Szymon Kilian   STATYSTYKI  
Wielkopolskie - Dolno¶l±skie   83 : 46  MVP: Kamil Zgrajek  STATYSTYKI
Zachodniopomorskie - Ma³opolskie   62 : 49  MVP: Jakub Koralewski  STATYSTYKI
Dolno¶l±skie - Zachodniopomorskie  61 : 52 MVP: Mateusz Buras  STATYSTYKI
Ma³opolskie - Wielkopolskie  36 : 83 MVP: £ukasz Walkowiak STATYSTYKI

1 Wielkopolskie  6 pkt.
2 Dolno¶l±skie   5 pkt.

3 Zachodniopomorskie   4 pkt.
4 Ma³opolskie  3 pkt

GRUPA – B
Mazowieckie - Kujawsko-Pomorskie 54 : 57  MVP: Micha³ Szabelski  STATYSTYKI
¦l±skie – £ódzkie  98 : 25  MVP: Jakub Merda   STATYSTYKI

£ódzkie - Kujawsko-Pomorskie  55 : 85  MVP: Wit Szymañski  STATYSTYKI
¦l±skie – - Mazowieckie 71 : 67  MVP: Dominik Pastuszka  STATYSTYKI
Mazowieckie - £ódzkie  85 : 57 MVP: Szymon Ko³akowwski STATYSTYKI
Kujawsko-Pomorskie - ¦l±skie  57 : 59  MVP: Przemys³aw Paduch STATYSTYKI

1 ¦l±skie  6 pkt.
2 Kujawsko-Pomorskie  5 pkt.
3 Mazowieckie 4 pkt.
4 £ódzkie 3 pkt.


pó³fina³ Wielkopolskie  – Kujawsko-Pomorskie  84 : 44 MVP: Filip Dominiak  STATYSTYKI
pó³fina³ ¦l±skie  –  Dolno¶l±skie  71 : 48 MVP: Maciej Michalski  STATYSTYKI


 Wyró¿nienie dla zawodnika rocznika 2004:

Maksymilian Wilczek 9 / 38 ¦l±sk Wroc³aw - Dolno¶l±skie
Przemys³aw Kociszewski 8 / 54 PKK 99 Pabianice - £ódzkie
Miko³aj Wojciechowski 9  / 24 Kasprowicz Inowroc³aw - Kujawsko-pomorskie
Jakub Andrzejewski 6 / 6 TKM W³oc³awek - Kujawsko Pomorskie
Aleksander Busz 4 / 24 Regis Wieliczka - Kujawsko Pomorskie


G³ówny Komisarz PZKosz – Wojciech Imio³ek (¦wiêtokrzyskie
Komisarz Techniczny PZKosz – Marcin Kotulski (Ma³opolskie)
8 sêdziów z Ma³opolski
2 sêdziów z ¦wiêtokrzyskiego
Przygotowa³ Zibi