OOM 2010 Pó³fina³y ch³opcy Grupa A Bydgoszcz
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 18 2010 00:00:00
GRUPA A  ( organizator  Bydgoszcz )

awans do Fina³u
1 miejsce Wielkopolskie
2 miejsce Kujawsko-Pomorskie

czytaj wiêcej... filmiki z Bydgoszczy


Rozszerzona zawarto newsa

GRUPA A  ( organizator  Bydgoszcz )

organizator: Kujawsko-Pomorski Zwi±zek Koszykówki, Bydgoszcz, tel. 52 341 5969,
fax 62 341 5969

Zachodniopomorskie - £ódzkie 75:77
(13:23, 18:28, 18:10, 26:16)

Kujawsko - Pomorskie - Wielkopolskie 57:78
(20:19, 14:16, 14:17, 9:26)

Wielkopolskie - Zachodniopomorskie 116:45
(28:11, 27:15, 19:11, 42:8)

Kujawsko - Pomorskie - £ódzkie 83:44
(22:10, 18:17, 29:11, 14:6)

£ódzkie - Wielkopolskie 53:85
(12:27, 10:19, 24:23, 7:16)

Kujawsko - Pomorskie - Zachodniopomorskie 113:43
(27:18, 28:4, 37:7, 21:14)


KOÑCOWA TABELA

  dru¿yny MPKT  Z  P  K-Z K-S BILANS
 1Wielkopolskie    6 3 0 279  155   124
 2Kujawsko-Pomorskie 3 5 2 1 253 165   88
 3£ódzkie 3 4 1 2 174 243  -69
 4Zachodnio-Pomorskie 3 3 0 3 163 306  -43

FILMIKI-Z-BYDGOSZCZYGrupa A ....czy z tej grupy wyjd± medali¶ci OOM ?

 Kujawsko-Pomorskie:
rewan¿ za fina³y MPU-14 w Poznaniu. 
Przez wielu znawców koszykówki kadra kujawsko-pomorska jest zaliczana do grona faworytów. Rodzi siê jedna niewiadoma po jaki medal siêgnie zespó³ Zbigniewa Próchnickiego ? Zdecydowana wiêkszo¶æ kadry to zawodnicy NOVUM Bydgoszcz br±zowi medali¶ci MP U-14.Liderem  zespo³u jest kadrowicz Polski Damian Jeszke (197 cm) Jak silny jest ten zespó³ ¶wiadczy fakt o zakwalifikowania siê  ( bez pora¿ki) do SUPERFINA£U Europejskiej Ligi M³odzie¿owej. Ostanie zwyciêstwo ,,kujawiaków,, z kadra wielkopolski na turnieju w Bydgoszczy odbi³o siê du¿ym echem w ¶rodowisku koszykarskim

 Jeszke Damian, Krzywdziñski Tomasz, Badowski Przemys³aw,  Bebyn Maciej, Spojda Patryk, Kosior Arturm  Szel±g Mateusz,Karol Karbowiak  (MKS Novum Bydgoszcz) Pañczak Patryk, Piekarski Kacper  (Duet W³oc³awek) Stêpkowski Bartosz  (TKM W³oc³awek) Jakub Ko³odko (MCHKK Che³mno)
trener: Zbigniew Próchnicki Wielkopolska:
,,Do trzech razy sztuka,,
Po nieudanych latach 2008 i 2009 Wielkopolska ponownie znajduje siê w gronie faworytów do ostatecznego triumfu. Maj±c w swoim sk³adzie o¶miu medalistów Mistrzostw Polski U14 nie mo¿e byæ inaczej. Po czterech zawodników wystawili mistrzowie Polski, czyli Pyra Poznañ, a tak¿e wicemistrzowie z Sierakowa. Zdecydowanymi liderami zespo³u, z nadprzeciêtnymi umiejêtno¶ciami s± Marek Walczak dla Marka bêdzie to druga OOM rok temu w Kielcach jako jedyny z rocz.95 wystêpowa³ w wielkim finale , oraz najwy¿szy w Polsce center Filip Pruefer rocznik 1996  (204 cm). Teraz wszystko zale¿y od samych zawodników. Je¿eli w ci±gu kilku zgrupowañ uda³o im siê stworzyæ zgrany zespó³, to maj± ogromne szanse na medal Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y.

 Zywert Kamil, Szymczak Damian, Pruefer Filip, Fiszer Jakub, (Sieraków) Walczak Marek, B³aszczyk Piotr, Bielak Andrzej (PYRA Poznañ) Marsza³ek  Rafa³ (MOS Konin) £o¶ Hubert (RAWIA Rawicz) Kotowski Rafa³ (MIKST Miêdzychód) Michalik Szymon (MKS MOS S³upca) Brenk Adam (MKK Gniezno)
trener: Krzysztof Wilkosz
 £ódzkie:
powalczymy z medalistami Mistrzostw Polski.
Rok temu £ódzkie by³o w grupie razem z województwami ¶l±skim, dolno¶l±skim oraz opolskim. W Nowym targu podczas turnieju o Puchar Tatr trener Robert Zaj±c wypowiedzia³ siê, i¿ graj±c w satrej grupie mo¿na by³o pokusiæ siê o awans do fina³ów. Obecnie trenerem dru¿yny jest Arkadiusz Gralewski i miejmy nadziejê, i¿ poprowadzi swój zespó³ do fina³ów - w tym roku grupa jest piekielnie trudna. Zawodnicy z miasta Marcina Gortata wydaj± siê byæ perspektywicznymi zawodnikami, chwal±cymi siê wysokim wzrostem (¶rednia w kadrze to 186 cm - najprawdopodobniej najwy¿sza kadra). Podczas ostatnich Olimpiad M³odzie¿y nie uda³o im siê awansowaæ do wielkiego fina³u, jednak¿e z rocznikami 93 i 94 trzeba siê liczyæ i mocno napociæ, aby ich pokonaæ. Kto wie czy zawodnicy z rodzinnych okolic Marcina Gortata nie pojawi± siê na fina³ach w Pruszkowie?

 Barañczyk Piotr 190 cm, Janus Dominik 190 cm. Lipski Micha³  188cm.(Ósemka Skierniewice) Bartkiewicz Adam 195cm, Kowalczyk Robert 198 cm. (£KS KM £ód¼) Cie¶lik Jakub 168cm. (Junak Radomsko) Kapu¶ciñski Piotr 176 cm, Miko³ajczyk Oskar  184 cm, Przechodzeñ Karol  185 cm. Witczak Jakub  175 cm. (SKS Start £ód¼) Wróbel Bartosz 184 cm. Zawadzki Patryk 185 cm. (PKK 99 Pabianice)
Trener:Arkadiusz Gralewski

 Zachodniopomorskie:
,,Ma³o znany team bez indywidualno¶ci,,

Trenerem kadry jest Pawe³ Dzierba na codzieñ trener kadetów Wilków Morskich.Kadra województwa zachodniopomorskiego na turniej OOM pojedzie w nieznacznie odmienionym sk³adzie. Poza  zawodnikami Kotwicy Ko³obrzeg oraz Spójni Stargard do³±cz± zawodnicy klubu STK Wilki Morskie Szczecin. Miejmy nadziejê, i¿ Ci zawodnicy bêd± wzmocnieniem tej kadry. Postaramy siê uczyniæ wszystko aby dru¿yna ta nie nosi³a miana „ch³opców do bicia”. Jak do tej pory kadra zachodniopomorskiego nie osi±gnê³a znacz±cych rezultatów. Potrzebne jest wykonanie kilku niezbêdnych ruchów, które spowoduj±, i¿ z przysz³ymi rocznikami ta sytuacja ulegnie zmianie.

Klimecki Antoni, Wiercioch Adam, Góral Gracjan, Kapral Aleksander 1996, Urlych Przemys³aw 1996 (STK Wilki Morskie Szczecin) Karol Porzeziñ¶ki(Trójka Kosz Szczecin)Dyba Jakub, Pryæ Tomasz (Spójni Stargard Szczeciñski) Borowik Krzysztof, Bytomski Radoslaw, Rogo¿a Adam, Wieczorek Mateusz 1995, Marcinkowski Marcin, Szyd³owski Patryk, Wysmu³ek Adrian, Aleñkuæ £ukasz (Kotwica Ko³obrzeg)
trener:Pawe³ Dzierba