OOM 2010 Pó³fina³y ch³opcy Grupa C Stalowa Wola
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 18 2010 00:00:00

  GRUPA C ( organizator  Stalowa Wola)

awans do fina³u:
1 miejsce Podkarpackie
2 miejsce Ma³opolskie

czytaj wiêcej wyró¿nieni w kadrach


Rozszerzona zawarto newsa

GRUPA C ( organizator  Stalowa Wola) 24-25 kwiecieñ

organizator: Podkarpacki Zwi±zek Koszykówki, Rzeszów, tel. 17 852 7987,
fax 17 852 7987


Ma³opolskie - Lubelskie 94:62 94 : 62
(24:25, 17:14, 19:13, 34:10)
Ma³opolska: Piwoñski 0, Czajka 13, Szczêsny 11, Zun 8, W³odarczyk 18, Kniszner 10, Serczyk 3, Wo¼niak 14, Wo³kowicz 7, Krzywonos 6, Biernat 2, Bogusz 2
Lubelskie: Dabek 3, Kosior 10, Chrzanowski 5, Boron 3, Halas 11, Kloc 11 , Haleck 5, Krysko 4, ¦migielski 3, Ewiak 0,Bielewicz  7

Podkarpackie - ¦wiêtokrzyskie 
80 : 56
(20:15, 28:13, 14:6, 18:22) 

¦wiêtokrzyskie -
Ma³opolskie 57:68
(16:18, 9:24, 17:14, 15:13)

Podkarpackie - Lubelskie
82:67
(16:15, 29:15, 20:13, 17:24)

¦wiêtokrzyskie -
Lubelskie 49:78
(12:23, 9:21, 15:16, 13:18)

Podkarpackie - Ma³opolskie
90:85 ( po dwóch dogrywkach)
(18:16, 18:20, 16:17, 12:11, 14:14,  12:7)

KOÑCOWA TABELA

  dru¿yna MPKT  Z  P  K-Z  K-S BILANS
  POKARPACKIE 3 6 3 0 252  208    44
 2 MA£OPOLSKIE 3 5 2 1 247 209     38
 3 LUBELSKIE 3 4 1 2 207 225   -18
 4¦WIETOKRZYSKIE 3 3 0 3 162 226   -64Wyró¿nieni zawodnicy kadr ( w nagrodê otrzymali torby firmy Spalding )

Podkarpackie: Szubart Jakub
Ma³opolskie: W³odarczyk Artur
Lubelskie; Kosior Kamil
¦wiêtokrzyskie:  ?

Ka¿da dru¿yna otrzyma³a pami±tkowy PucharGrupa C....kto wypadnie z trójki lubelskie-podkarpackie-ma³opolskie

 Ma³opolskie
Raz na wozie raz pod wozem

Kadra województwa ma³opolskiego oparta jest na zawodnikach WIS£Y Kraków.Zespó³ uczestniczy³ w trzech turniejach. Jesieni± w Nowym Targu zdobyli Puchar Tatr pokonuj±c kadry: Podkarpacia, Ma³opolski i £odzi. S³abiej zaprezentowa³a siê zim± w Poznaniu w turnieju PBG Junior Cup gdzie zajêli czwarte miejsce. Wiosn±,  ponownie w Nowym Targu,  w Pucharze Gorc ma³opolsk± zdoby³a 3 miejsce. Mecz z Podkarpaciem do dzi¶ odbija siê czkawk± trenerowi Piotrowi Piecuchowi. W tym roku grupa pó³fina³owa z po³udniowo-wschodniej czê¶ci polski rozegra swe mecze w Stalowej Woli. Z kim zawodnicy ma³opolskie stocz± bój o awans do wielkiego fina³u? Z podkarpaciem a mo¿e z lubelskim. Zapowiada siê ostra walka miêdzy tymi trzema zespo³ami. Mo¿liwe, ¿e ma³a tabelka bêdzie decydowaæ o awansie. Dru¿yny które gra³y przeciwko ma³opolsce twierdza, ¿e to jest pouk³adany,  silny fizycznie ale ze s³abszym obwodem zespó³. Brakuje indywidualno¶ci, jednak warto przybli¿yæ sylwetki dwóch zawodników: Bartosza Wo¼niaka i rok m³odszego Artura W³odarczyka. Obydwoje potrafi± seriami trafiaæ za 3 punkty.

 PIWOÑSKI PIOTR 166, CZAJKA KRZYSZTOF 185, SZCZÊSNY KONRAD 193, BOGUSZ KRZYSZTOF 187, W£ODARCZYK ARTUR 174, KNISZNER MARCIN 184, WO¬NIAK BARTOSZ 188, KRZYWONOS KONRAD 183, BIERNAT ARTUR (WIS£A KRAKÓW) SAWA MAKSYMILIAN 192, (KORONA KRAKÓW) ZUÑ KAMIL  (UNIA TARNÓW) SERCZYK ADRIAN 183 (KORONA KRAKÓW)
TRENER: PIOTR PIECUCH Podkarpackie
Nieobliczalny zespó³

W kadrze Podkarpacia drzemie niesamowity potencja³, to nieobliczalny zespó³, który jeden mecz potrafi przegraæ ró¿nic± kilkudziesiêciu punktów, a nastêpny wygraæ +20. Mam tu na my¶li ostatni turniej w Nowym Targu, gdzie mo¿na siê o tym by³o przekonaæ. S³abo¶æ tego zespo³u tkwi w psychice tych m³odych zawodników. Kadra województwa podkarpackiego rozegra³a chyba najwiêcej meczy kontrolnych z po¶ród innych dru¿yn ( Rzeszów, Eger, Koszyce,Nowy Targ, Przemy¶l, Katowice, Michalowce) Je¶li wiêc uda siê trenerowi Robertowi Be³czowskiemu w 100% zmobilizowaæ zespó³ do walki o zwyciêstwo, to ka¿da dru¿yna mo¿e z nimi przegraæ. Piotrek Pandura z Tarnobrzegu to niekwestionowany lider zespo³u, super strzelec. Ma ¶redni± punktow± w meczach kadry ponad 20. Z kolei o¶miu zawodników Podkarpacia ma oko³o 190 cm.

 Pandura Piotr 187, Walski Rafa³ 188, Bednarski Hubert (SIARKA Tarnobrzeg), Szubart Jakub 187 (RESOVIA Rzeszów) Szóstka Damian 184,Lis Maciej 187, Widz Dawid 159, Kiec Krzysztof 180, ¯urawicz Mateusz, £oszczyk Oskar (STAL Stalowa Wola) Sielski Micha³, Pluta Przemys³aw 172 (POLONIA Przemy¶l)
Trener: Robert Be³czowski
 Lubelskie
Wyj¶cie z grupy bêdzie dla nas sukcesem

Nie mia³em okazji ogl±daæ tego zespo³u w akcji, jedynie to przypominam sobie trochê turniej smoków wawelskich. Do dzisiaj nie wiem czy kadra na tym turnieju by³a w optymalnym sk³adzie czy nie. Trenerem kadry jest Miros³aw Samoñ.Miesi±c temu kadra Lubelszczyzny uczestniczy³a w turnieju Bydgoszcz Cup 2010 tam mia³a okazje zmierzyæ siê z silnymi kadrami wielkopolski – 30 i kujawsko pomorskie – 50.Nie znam zawodnikow z kadry lubelskiego ,jedynie to troche slysza³em o synu znanego korzykarza.. chodzi tu a Kamila Kosiora
jesli bêdzie rzuca³ ,,trójki,, na OOM tak jak jego tata w 1 lidze to dr¿yjcie rywale

 Kadra zostanie powo³ana w najbli¿szych dniach

 ¦wiêtokrzyskie
Odbiæ siê o dna...


W 2008 kadra województwa ¶wiêtokrzyskiego nie przyst±pi³a do OOM.W kolejnym roku ¶wiêtokrzyskie by³o gospodarzem OOM, wiêc nie wypada³o nie wystawiæ reprezentacji. Skoñczy³o sie to jednak ma³± katastrof±. W pó³fina³ach ekipa gospodarzy poleg³a 52-200 z jednym z zespo³ów go¶ci! ¦wiêtokrzyskie basketem nie stoi, o czym wszyscy wiedz±. S± zaledwie 2-3 kluby... Jednak¿e s± tam osoby, które dla poprawienia sytuacji ¶wiêtokrzyskiego basketu zrobili by wiele. Dajmy im na to czas. Mo¿e wtedy za klika lat bêdzie g³o¶no w Polsce o m³odzie¿owej koszykówce w Kielcach i innych miastach w ¶wiêtokrzyskim.

Brak informacji o sk³adzie