OOM 2010 Pó³fina³y ch³opcy Grupa D Zielona Góra
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 18 2010 00:00:00
 GRUPA D  (organizator SKM ,,Zastal,,Zielona Góra )

awans do fina³u
1 miejsce Dolno¶l±skie
2 miejsce Lubuskie

Rozszerzona zawarto newsa

GRUPA D  (organizator SKM ,,Zastal,,Zielona Góra )

Organizatorem turnieju na zlecenie Lubuskiego Zwi±zku Koszykówki jest Stowarzyszenie Koszykówki M³odzie¿owej "Zastal" Zielona Góra.


Dolno¶l±skie - Opolskie 98:60
(17:24, 38:8, 22:18, 21:10)

Za nami pierwszy dzieñ pó³fina³ów OOM. W pierwszym spotkaniu zielonogórskiej grupy spotka³y siê zespo³y reprezentuj±ce województwa opolskie i dolno¶l±skie. Faworytem spotkania byli koszykarze z Dolnego ¦l±ska jednak na przekór temu, ku wielkiemu zdziwieniu  kibiców pierwsza kwarta zakoñczy³a siê wygran± zespo³u z Opolszczyzny. W tej czê¶ci meczu wyró¿niaj±cym zawodnikiem by³  rozgrywaj±cy Smyka Prudnik Kamil Odrobina. Po tym niespodziewanym pocz±tku reprezentacja Dolno¶l±skiego wraca do gry od drugiej kwarty spotkania a motorem napêdowym zespo³u jest Denis Socha z Turowa Zgorzelec. Jego 18 pkt. w tej czê¶ci spotkania daje prowadzenie Dolno¶l±zakom do przerwy. W drugiej po³owie meczu kiedy przesta³a obowi±zywaæ pasarela Opolanie nie maja ju¿ nic do powiedzenia, przewaga Dolno¶l±zaków wzrasta z minuty na minutê. Pora¿kê opolskiego poni¿ej 50 pkt. mo¿na uwa¿aæ za ma³y sukces (kiedy¶ bywa³o z tym du¿o gorzej).

Lubuskie - ¦l±skie 83:70  STATYSTYKI
(21:25, 24:14, 19:16, 19:15)

W drugim spotkaniu dnia spotka³y siê kadry województwa lubuskiego i ¶l±skiego. Pierwsza kwarta by³a wyrównana, widaæ by³o sporo nerwowo¶ci w grze w obydwóch zespo³ach. Kibice znaj±c si³ê zespo³ów IV grupy wiedz±, ¿e zwyciêzca tego spotkania walczy raczej o drugie miejsce w grupie i awans do wielkiego fina³u w Pruszkowie. W drugiej kwarcie poziom tego spotkania by³ bardzo niski. Trener kadry ¶l±ska Rados³aw Fudali wystawi³ s³absza pi±tkê w Zastalu te¿ nikt siê nie wyró¿nia pomimo tego Zielongórzanie wyszli na kilkupunktowe prowadzenie. Pocz±tek drugiej po³owy meczu to okres dobry gry ¦l±zaków którzy to po dobrej obronie i skutecznych ofensywnych akcjach zbli¿aj± siê do przeciwników. I to chyba by³ jedyny moment w ca³ym meczu kiedy to ,,¶l±skie hanysy,, poderwa³y siê do gry. Kadra lubuskiego prowadzona przez rozgrywaj±cego Krawczyka znowu odskakuje na kilka punktów przewagi. W dru¿ynie ze ¦l±ska ca³y ciê¿ar gry bierze na siebie Mateusz Andrzejewski niestety jego indywidualne akcje nie przynosz± po¿±danych efektów i kadra ¦l±ska schodzi z parkietu pokonana. Serdecznie zapraszamy!


Opolskie - ¦l±skie 55:100  STATYSTYKI
(14:27, 12:19, 17:30, 12:24)

Lubuskie - Dolno¶l±skie 58:82 STATYSTYKI
(24:23, 19:25, 9:14, 6:20)

¦l±skie - Dolno¶l±skie 62:80  STATYSTYKI
(19:19, 16:22, 17:17, 10:22)

Lubuskie - Opolskie 79:48  STATYSTYKI
(23:11, 15:17, 26:7, 15:13)

KOÑCOWA TABELA

  dru¿yna MPKT  Z  P K-Z K-S BILANS 
 1 Dolno¶l±skie 3  6 3 0 260 180     80
 2 Lubuskie 3  5  2 1 220 200    20   
 3 ¦l±skie 3  4  1 2 232 218    14  
 4 Opolskie 3  3 0 3 163 277 -114 


ALL STARS  (wed³ug ¦KM)

SOCHA DENIS ( dolnosl±skie )
£UKOMSKI BARTOSZ ( dolno¶l±skie )
KRAWCZYK MIROS£AW ( lubuskie )
JEZELA MARCIN ( ¶l±skie )

BARTMANOWICZ PATRYK (opolskie )

MVP  (wed³ug ¦KM)

MAZUR ADAM ( dolnoslaskie )

Najlepsze pi±tki ,, TOP 5,, w statystykach

strzelcy

1 BARTMANOWICZ PATRYK   65
2 SOCHA DENIS  59
3 MAZUR DAWID  53
4 KÊDZIERZYÑSKI PAWE£  43
5 SMO£KA DANIEL  41

zbiórki indywidualnie                                                          zbiórki dru¿ynowo

1 £UKOMSKI  BARTOSZ  29                                 1 DOLNO¦L¡SKIE   152
2 ANDRZEJEWSKI MATEUSZ  26                            2 ¦L¡SKIE             123
3 GAZDA £UKASZ  25                                          3 OPOLSKIE          121    
4 BARTMANOWICZ PATRYJ 21                              4 LUBUSKIE          102
5 CHOROSTECKI MIROS£AW
  21

asysty indywidualnie                                                          asysty dru¿ynowo

1 KRAWCZYK ADRIAN  14                                              1 LUBUSKIE              44
2 SOCHA DENIS 10                                              2 DOLNO¦L¡SKIE    43
3 MAZUR ADAM 8                                                3 ¦L¡SKIE              33
4 ANDRZEJEWSKI MATEUSZ 7                                4 OPOLSKIE           14
5 PIETRYKA GRACJAN  6


przechwyty indywidualnie                                              przechwyty dru¿ynowo

1 PIETRYKA GRACJAN  14                                               1 LUBUSKIE               66
2 KÊDZIERZYÑSKI PAWE£  11                                2 DOLNO¦L¡SKIE     51
3 SZCZOT MIKO£AJ  8                                          3 ¦L¡SKIE              44
4 JEZELA MARCIN  7                                             4 OPOLSKIE            25
5 BARTMANOWICZ PATRYK
  7

najwiêcej strat indywidualnie                                       najwiêcej strat druzynowo


1 ODROBINA KAMIL 20                                                       1 OPOLSKIE            103
2 MAZUR ADAM 19                                                 2 ¦L¡SKIE              67
3 BARTMANOWICZ PATRYK  17                                3 DOLNO¦L¡SKIE    66 
3 CHOROSTECKI MIROS£AW 12                               4 LUBUSKIE            47
5 JEZELA MARCIN 11


Na pó³fina³ach w Zielonej Górze nie by³o zakoñczenia turnieju
( ¿adnych nagród druzynowych ani wyró¿nien indywidualnych)

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBIW grupie D ka¿dy liczy na awans 

 Lubuskie
Jeste¶my u siebie..powalczymy o awans

Lubuskie: Ca³a kadra to jedna dru¿yna  -  SKM ZASTAL Zielona Góra !.
Na pewno atutem tego zespo³u jest zgranie i atut w³asnego boiska, gdzie doskonale znaj± ka¿dy metr kwadratowy  parkietu, tablice i kosze. Nigdy nie by³em w Zielonej Górze, ale podobno hala gdzie bêd± rozgrywane pó³fina³y nie ma dobrej opinii. Jest ciasna i na dodatek jest tam strasznie gor±co, bo na terenie obiektu znajduje siê kryta p³ywania.  Najskuteczniejszymi strzelcami w zespole s±  Adrian Krawczym  - pi±ty strzelec w lidze dolno¶l±skiej  ze ¶redni± 20 punktów na mecz, a w sumie 307 i Pawe³ Kêdzierzyñski,  którego ¶rednia to 17 punktów, i to na tych zawodników obroñcy powinni zwróciæ szczególn± uwagê. Trenerem lubuskiego jest Leonard Sawicki, któremu  rok temu, podczas pó³fina³owego turnieju U-14, niewiele brak³o do awansu. Przegrali bowiem zalewie trzema punktami  z pó¼niejszym wicemistrzem Polski - Sierakowem. Opolskie
Zadziwimy wszystkich którzy w nas nie wierz± nawet w dziesi±tke !
Praktycznie co roku kadra z Opolszczyzny skupia przede wszystkim zawodników Smyka Prudnik. Na tegoroczne rozgrywki powo³ano jednak równie¿ trzech zawodników z Strzelec Opolskich (pierwszy klub Tomasza Nowakowskiego - Luca Koper, s³oweñska ekstraklasa) i jednego z Opola. Nie ma co ukrywaæ, ¿e pierwsze skrzypce w dru¿ynie bêd± grali zawodnicy pierwszej pi±tki kadetów: Bartmanowicz, Odrobina, Chorostecki i Garwol. To na nich bêdzie siê opieraæ si³a ofensywna zespo³u. Dru¿yna zapowiada walkê w ka¿dym meczu i awans do fina³ów w Pruszkowie, ale czy to jest w ogóle mo¿liwe?Dru¿yna spêdzi³a ze sob± tylko kilka dni na dwóch zgupowaniach. O zgranie szóstki trenuj±cej pod okiem Marcina £akisa i Arkadiusza Zaczyñskiego nie trzeba siê obawiaæ. Ale czy ch³opcy ze Strzelec i Opola zd±¿yli w tak krótkim czasie zrozumieæ siê z reszt±? Do tego dochodzi problem z krótk± ³awk±. OZKosz wystawia tylko 10 zawodników, mimo ¿e w zawodach mo¿e uczestniczyæ 12. Mo¿e to mieæ znacz±cy wp³yw przy kontuzji, czy chorobie którego¶ z graczy. Ale oby czarny scenariusz siê nie sprawdzi³.Na uwagê zas³uguje Patryk Bartmanowicz, który w pó³fina³ach OOM zagra po raz trzeci. Po raz pierwszy zagra³ jeszcze z aktualnymi juniorami, rok temu z rocznikiem '94 i w koñcu teraz zagra w swoim.

Kamil Odrobina, Patryk Bartmanowicz, Miros³aw Chorosteckn, Bartosz Kurpiel, Kamil Wróbel Patryk Garwol (MKS Smyk Prudnik) £ukasz Gazda, Pawe³ Szyndzielorz, Rados³aw Hreczkowski  (MKS Strzelce Opolskie) Micha³ Brudzi±g (MOS Opole) 

Trener: Marcin £akis


 Dolno¶l±skie

Dolno¶l±skie: 2008 – medal,  2009 –medal,  2010 – te¿ z medalem?
Z województwem dolno¶l±skim zawsze trzeba siê liczyæ. Kadra rocznika 93 pod wodz± trenera Sebastiana Potocznego zdoby³a z³ote medale w Wa³brzychu, a rocznik 94 prowadzony przez Roberta Ko¶ciuka siêgn±³ po br±zowe medale w Kielcach. Jak bêdzie w tym roku trudno przewidzieæ. Szkoleniowiec Filip Gryszko  nie mia³ bowiem okazji sprawdziæ swoich zawodników w meczach,  gdy¿ kadra dolno¶l±ska nie uczestniczy³a w ¿adnym  turnieju, a nawet nie rozegra³a meczu sparingowego. Same obozy i konsultacje to raczej za ma³o aby zgraæ kadrê sk³adaj±c± siê z czterech zespo³ów. W prawdzie trzonem kadry jest klub WKK Wroc³aw, a trener Filip Gryszko zna dobrze wszystkich zawodników,  gdy¿ kiedy¶ pracowa³ w tym klubie. Motorem napêdowym dolno¶l±skiego jest duet Denis Socha i Adam Mazur i to w du¿ej mierze od ich dyspozycji  bêdzie zale¿eæ jak daleko zajdzie ich zespó³.Jako  ciekawostkê dodam, ¿e Denis Socha, m³odszy kadet,  zdoby³  362 punkty  w lidze dolno¶l±skiej i ze  ¶redni± 32 punkty na mecz jest drugim strzelcem w rozgrywkach U-16.

Adam Mazur, Piotr Markowski, Krzysztof Czy¿, Miko³aj Szczot , Miko³aj Górniaczyk, Adam Kura¶ , Bartosz Przybo¶ (WKK Wroc³aw), Denis Socha , Micha³ Ryfa (KKS Turów Zgorzelec), Bart³omiej £ukomski , Pawe³ Suszycki (¦l±sk Wroc³aw), Patryk Ostrowski (Sudety Jelenia Góra )
Trener : Filip Gryszko

FILMIK-WYWIAD Z ADAMEM MAZUREM-PRZED OOM ¦l±skie
,,my s± chopcy z górnego sl±ska nikogo sie nie boimy,,
Muszê przyznaæ, ¿e z kadr± województwa ¶l±skiego jestem bardzo emocjonalnie zwi±zany. Ju¿ od czterech lat obserwujê poczynania naszych m³odych, utalentowanych ¶l±skich zawodników. Mog³oby siê zdawaæ, ¿e aktualna kadra rocznika 95’ jest s³absza od pozosta³ych (rocz. 91’, 92’, 93’ czy 94’). Mo¿na by zasugerowaæ, ¿e brak w niej wybitnie uzdolnionych indywidualno¶ci, a tak¿e wysokich zawodników. Jednak¿e razem stanowi± oni ¶wietny kolektyw. Trener Rados³aw Fudali wraz z Marcinem Kloziñskim pouk³adali bardzo solidny zespó³, przez który przewinê³o siê ju¿ oko³o 30 zawodników. Kadra ¶l±ska do OOM przygotowywa³a siê bardzo rzetelnie. Meczy kontrolnych ch³opcy mieli wiêcej ni¿ ich poprzednicy. Na turniejach w Katowicach, Poznaniu i Nowym Targu nasze województwo wypad³o ca³kiem nie¼le, a ostanie zwyciêstwo w Nowym Targu o Puchar Gorce nape³nia nas optymizmem. Ostatnim akcentem przygotowawczym do pó³fina³ów w Zielonej Górze by³ mecz sparingowy naszej m³odej kadry z Mistrzami ¦l±ska - MOSM-em Bytom .Nasz zespó³ oparty jest na zawodnikach z trzech miast – Bytomia, Rybnika i Katowic. S± to o¶rodki wiod±ce prym na ¦l±sku w swoim roczniku.

 Daniel Smo³ka, Emil Redliñski, Micha³ Redliñski, Piotr Piercha³a (MKKS Rybnik )Mateusz Gros, Kuba Szmidt, Szymon Pietryga, Filp Szymaniak (MOSM Bytom) Marcin Jezela, Pawe³ Hanzel, Micha³ Klimekm (AZS Katowice) Mateusz Andrzejewski (HARTWIG Katowice)

trener: Rados³aw Fudali