Mecze o miejsca 1-8 Wa³brzych Ch³opcy
Dodane przez zibi dnia Maj 01 2008 00:00:00
 1 Dolno¶l±skie
2.Podkarpackie
3.Kujawsko

Rozszerzona zawarto newsa

mecz o miejsce 7-8

MAZOWIECKIE – LUBUSKIE  90 : 71
( 22-25, 26-11, 24-15, 18-20 )

Pierwsza kwarta potyczki o to, by nie zakoñczyæ zmagañ na ostatnim miejscu, by³a bardzo wyrównana. Wprawdzie ton rywalizacji nadawali gracze Lubuskiego, ale Mazowieckie nie dawa³o odskoczyæ rywalom na wiêcej ni¿ 6-8 punktów. W drugiej æwiartce inicjatywê przejêli podopieczni Adama Latosa, którzy w 15 min prowadzili 34:31, a o chwili ich przewaga uros³a do 10 punktów. W ekipie Lubuskiego dobrze pilnowany by³ lider, Filip Matczak, którego w niektórych momentach w zdobywaniu punktów wyrêczali partnerzy z dru¿yny Patryk Krawczyk i Rafa³ Mulawa. Maj±cy zdecydowanie lepiej zbilansowany zespó³ Mazowieckie w trzeciej partii jeszcze powiêkszy³o przewagê, która szybka osi±gnê³a 20 punktów ró¿nicy. Ostatnia æwiartka wygrana przez zespó³ trenera Bogus³awa Onufrowicza, nie mog³a ju¿ wiele zmieniæ. Siódme miejsce przypad³o Mazowieckiemu, a ostatnie, ósme Lubuskiemu.

Mazowieckie: Mroczek 21 (2x3), Skórczyñski 15, P±gowski 14, Paw³owski 10, Bonarek 9, Szczukowski 6, Curyl 5 (1x3), Sobczak 4, Prus 4, Beta 2, Kuczyñski 0.  
Lubuskie: Matczk 23 (1x3), Mulawa 1 (2x3), Krawczyk 16, Mruk 6, Walczak 6, Barcz 2, Mehmeti 0, Urbanek 0,Trubacz 0, Magierski 0, Rudnicki 0.

mecz o miejsce 5-6

WIELKOPOLSKIE – ¦L¡SKIE  107 : 64

¦l±skie ani na moment nie zagrozi³o rywalom. Wydarzeniem w tym spotkaniu by³o za przekroczenie przez zespó³ z Wielkopolski magicznej granicy 100 punktów. Ta sztuka do tej pory nie uda³a siê ¿adnej ekipie w tegorocznym turnieju koszykarzy, rozgrywanym w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w sportach halowych. Ale prawda jest taka, ¿e na zbyt wiele przeciwnikom pozwalali gracze Marcina Lichtañskiego. Zawodnicy z Wielkopolski z ³atwo¶ci± dochodzili do czystych pozycji strzeleckich. I to zarówno na dystansie, jak i pod koszem. Zespó³ Tadeusza Dudziñskiego trafi³ w ca³ym spotkaniu a¿ 10-krotie zza linii 6,25 m, przy ani jednej udanej próbie z dystansu dru¿yny z po³udnia Polski. Wielkopolska ju¿ po 15 min prowadzi³a 45:20, a po kolejnych 10, ich przewaga uros³a do ponad 30 oczek. To by³ nokautuj±cy cios, po którym ¦l±skie nie by³o w stanie siê podnie¶æ. Wielkopolskie choæ liczy³o w turnieju na nieco wiêcej, musi zadowoliæ siê pi±t± lokat±. Gdyby nie pechowo przegrany pierwszy mecz z dru¿yn± Ma³opolski, byæ mo¿e ch³opcy z Poznania i okolic walczyliby o co¶ wiêcej.

¦l±skie: Gawêda 2, Benlazereg 15, Widenka  0, Piechowicz  5, Filczek 0, Tymczyszyn 11, Studziñski 6, Niedzia³kowski 6, Adamczak 1, Kwieciñski 6, Bujoczek 5, Rakoczy 7
Wielkopolskie: Szyd³owski 11, Nowicki 0, Krzemieñ 4 , Ponitka 36, Marchewka 20, Kaczmarek 4, Pawelczyk 8, Górecki 2, Makowski 6, Wiciak 0, Milczyñski 9, Zygman 7

Pó³fina³

MA£OPOLSKIE – PODKARPACKIE  69 : 79
( 20-24, 15-19, 18-15, 16-21 )

Podkarpacie, które praktycznie przez ca³y turniej gra 6, góra 7 zawodników, po raz kolejny udowodni³o, ¿e wol± walki i ambicj±, mo¿na wiele zdzia³aæ. Przed spotkaniem wiêcej szans na zwyciêstwo dawano Ma³opolsce, która wysz³a z bardzo silnej grupie, w której rywalizowa³a miêdzy innymi z Dolnym ¦l±skiem i Wielkopolsk±. Ale jak to w sporcie bywa nie mo¿na byæ nigdy pewnym koñcowych rozstrzygniêæ. Bardzo dobrze prowadz±cy grê w Podkarpaciu Grzegorz Grochowski przez ca³y czas kontrolowa³ wydarzenia na parkiecie. Umiejêtnie regulowa³ tempo gry. Gdy trzeba by³o spowalnia³ akcjê swej dru¿yny. Innym razem jednym podaniem uruchamia³ swoich partnerów w kontrataku. Sam te¿ zdobywa³ punkty. Niemal przez ca³e spotkanie prowadzili podopieczni Jerzego Szambelana, a Ma³opolskie przez 40 minut „goni³o” wynik i w koñcu... nie dogoni³o rywali. Po pierwszej æwiartce by³o 24:20 dla Podkarpacia, a po 20 min ju¿ 43:35. Ma³opolskie nie dawa³o za wygran± i dziêki skutecznemu Dariuszowi Wolakowi w 25min zmniejszy³o straty do zaledwie 3 oczek (49:46). Ale Podkarpacie graj±c bardzo rozwa¿nie nie pozwoli³o siê do¶æ, a co wiêcej w 35 min odzyska³o równowagê wychodz±c na prowadzenie 70:61. W 37 min po celnej trójce Damiana Bo³da by³o ju¿ 73:61 dla Podkarpacia, które w tym momencie by³o ju¿ pewne wystêpu w finale.  

Ma³opolskie: Wolak 23 (1x3), Krok 21, Wojciechowski 14, Put 6, Mokrzycki 3 (1x3), Perucki 2, Majdak 0, Druka³a 0, Maksymiuk 0.
Podkarpackie: Grochowski 16 (1x3), Baron 16 (2x3), £abuda 13, Bo³d 12 (2x3), Siembida 12 (1x3), Maczkowski 10 (1x3), Szado 0, Kilar 0, Hajbos 0.


DOLNO¦L¡SKIE – KUJAWSKO-POMORSKIE  95 : 67
(20:17, 29:16, 19:21, 27:13)

Dolno¶l±skie, które dotychczas gromi³o swoich rywali, w pierwszej partii napotka³o twardy opór Kujawsko-Pomorskiego. Po 10 min zespó³ Sebastiana Potocznego prowadzi³ zaledwie 20:17. W 15 min wszystko wróci³o jednak do normy bowiem gospodarze zbudowali nieco wiêksz± przewagê (34:21). Ich przeciwnicy nie zamierzali jednak sk³adaæ broni i zbli¿yli siê na 9 „oczek”. Ale wtedy spawy w swoje rêce wzi±³ Jakub Koelner, który zdoby³ 8 punktów z rzêdu i wyprowadzi³ swój zespó³ na wysokie prowadzenie – 47:33. W trzeciej partii przez ca³y czas utrzymywa³a siê kilkunastopunktowa przewaga Dolno¶l±skiego, które kontrolowa³o wydarzenia na parkiecie, kierowane umiejêtnie przez Koelnera. Pocz±tek czwartej ods³ony by³ piorunuj±cy w wykonaniu koszykarzy z Wroc³awia i okolic. W krótkim czasie zdobyli oni 7 punktów z rzêdu, nie trac±c ¿adnego i ich przewaga b³yskawicznie uros³a do 21 punktów. Z wyniku 68:54 po trzeciej æwiartce, nagle zrobi³o siê 75:54. Kujawsko-Pomorskie nie by³o w stanie odwróciæ losów pojedynku, choæ do koñca walczy³o ambitnie o jak najlepszy wynik. Dolno¶l±skie zas³u¿enie awansowa³o do fina³u, w którym zmierzy równie¿ z niepokonanym do tej pory zespo³em Podkarpacia.   

Dolno¶l±skie: Berezowski 17 (1x3), Nied¼wiedzki 16 (2x3), Koelner 16 (1x3), Kilia 15 (1x3), Kulon 10 (1x3), B³aszczyk 8 (2x3), Markowski 8, Martyniak 3, Peszko 2, Weselak 0, Józefiak 0.
Kujawsko-Pomorskie: Guziewicz 14 (1x3), Karnowski 11, Milak 10, Pietrzak 9, Adryañczyk 6, Sztejnwald 4, Jankowski 4, Wojciechowski 3 (1x3), Dembczyñski 2, B³aszczyk 2, Rutkowski 2, Stankiewicz 0.

mecz o miejsca 3-4

MA£OPOLSKIE  : KUJAWSKO-POMORSKIE  73 : 84
(25:22, 13:19, 17:17, 18:26)

Spotkanie o br±zowy medal od pocz±tku by³o niezwykle wyrównane. Dziêki doskona³ej grze Damiana Wolaka po pierwszej kwarcie prowadzi³o Ma³opolskie, które potrafi³o wykorzystywaæ b³êdy rywali, a poza tym gra³o na wysokiej skuteczno¶ci. W drugich 10 min gracze Kujawsko-Pomorskiego poprawili obronê, trafiaj±c kilka wa¿nych rzutów i w koñcówce tej partii podopieczni Maciej ¯ywiczki wyszli na minimalne prowadzenie. Trzecia kwarta rozpoczê³a siê od 6 punktów z rzêdu Ma³opolski, które zaledwie po 30 sek. wysz³o na prowadzenie 44:41. Kujawy opanowa³y jednak sytuacjê, doprowadzaj±c do remisu 47:47. Koszykarze Jaros³awa Mosio nie poddawali siê i raz jeszcze zbudowali kilkupunktow± przewagê. Po rzucie Wolaka by³o 53:47 dla Ma³opolski. Koñcówka æwiartki nale¿a³a ponownie do Kujaw, które po 30 min utrzymywa³y niewielk± przewagê. Prze³omowy dla losów spotkania by³ fragment gry miêdzy 32 a 35 min. Wtedy prowadzeni przez dobrze dysponowanego Przemys³awa Karnowskiego (22 pkt i 24 zbiórki) przybysze z W³oc³awka i okolic odskoczyli na 10 punktów – 73:63 i nie oddali ju¿ tego prowadzenie do koñca meczu. Kujawy, bêd±c lepsz± dru¿yn± w tym pojedynku, zas³u¿enie zdoby³o br±zowy medal.

Ma³opolskie: Wolak 32 (2x3), Maksymiuk 9 (1x3), Krok 9, Mokrzycki 7 (2x3), Wojciechowski 7, Perucki 6, Ko³ek 3, Druka³a 0, Majdak 0, Trojan 0, Put 0. Kujawsko-Pomorskie: Karnowski 22, Milak 17, Pietrzak 15, Guziewicz 15 (2x3), Sztejnwald 9, Adryañczyk 5 (1x3), Dembczyñski 1, B³aszczyk 0, Stankiewicz 0, Rutkowski 0, Wojciechowski 0, Jankowski 0


mecz o miejsca 1-2

PODKARPACKIE : DOLNO¦L¡SKIE  53 : 74
(15:25, 17:16, 6:16, 15:17)

Od pierwszych minut fina³owy pojedynek przebiega³ pod dyktando Dolnego ¦l±ska. Jak zwykle dobrze rozprowadzani przez swoich rozgrywaj±cych wysocy gracze trenera Sebastiana Potocznego trafiali spod kosza, a „mali” umiejêtnie penetrowali strefê podkoszow± i czêsto zdobywali punkty z dynamicznych wej¶æ pod kosz. Po 10 min by³o 25:15 dla gospodarzy, którzy wydawa³o siê ¿e ³atwo wygraj±. W 17 min Podkarpackie nieoczekiwanie zbli¿y³o siê do rywali na dystans 3 oczek – by³o wtedy tylko 33:30 dla Dolnego ¦l±ska. W koñcówce kwarty miejscowi opanowali sytuacjê i po celnym rzucie za 3 pkt Jakuba Koelnera wyszli na prowadzenie 41:32. Przez pierwsze 5 min trzeciej æwiartki zespó³ Jerzego Szambelana ani razu nie trafi³ do kosza, przy 9 „oczkach” rywali i przewaga Dolno¶l±skiego wzros³a do 18 punktów – 50:32. To by³ prze³omowy moment spotkania, które pó¼niej ca³kowicie pod kontrol± mieli gospodarze. Nie pozwolili oni zbli¿yæ siê rywalom na mniejszy dystans ni¿ 20 pkt, prowadz±c w pewnym momencie 72:46. Bardzo dobre spotkanie w barwach ekipy z Dolnego ¦l±ska rozegra³ Piotr Nied¼wiedzki, który zdoby³ 22 pkt i zaliczy³ 18 zbiórek. Gospodarze turnieju w przekroju ca³ej imprezy byli zdecydowanie najlepsi, co udowodnili na parkiecie. Zanotowali oni komplet 5 zwyciêstw, ani razu nie przegrywaj±c.

Podkarpackie: Grochowski 14 (1x3), Baron 9 (1x3), Siembida 9 (1x3), £abuda 7, Bo³d 7 (1x3), Maczkowski 7 (1x3), Szado 0.
Dolno¶l±skie: Nied¼wiedzki 22 (2x3), Markowski 15, Koelner 15 (3x3), Berezowski 9 (2x3), Kulon 7 (1x3), Kilian 4, Peszko 2, Martyniak 0, B³aszczyk 0.


Wyró¿nienia indywidualne:


 Najlepsza pi±tka turnieju od lewej :

Grzgorz Grochowski (Podkarpackie)
 
Jakub Koelner (Dolno¶l±skie)

Dariusz Wolak (Ma³opolskie)

Piotr Nied¼wiedzki (Dolno¶l±skie)

Przemys³aw Karnowski (Kujawsko-Pomorskie)
       
MVP turnieju:
Piotr Nied¼wedzki
(Dolno¶l±skie) 

Król strzelców:
Filip Matczak
(Lubuskie), ¶rednia: 36,2 pkt 

Najlepszy strzelec za 3 pkt:
Mateusz Ponitka
(Wielkopolskie), 13 celnych trójek 
 


Najlepszy sêdzia – Filip Wudecki (Kujawsko-Pomorskie) 
   
Wyró¿nienie dla Zbigniewa Bytomskiego za pomoc i zaanga¿owanie w organizacjê turnieju.

Tabela Koñcowa


DOLNY¦L¡SK - MISTRZ POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH
PODKARPACIE - WICEMISTRZ POLSKI KADR WOJEWÓDZKICH
KUJAWSKO-POMORSKIE- BR¡ZOWY MEDALISTA MISTRZOSTW POLSKI
4 MIEJSCE - Kadra Województwa Ma³opolskiego
5 MIEJSCE - Kadra Województwa Wielkopolskiego
6 MIEJSCE - Kadra Województwa ¦l±skiego
7 MIEJSCE - Kadra Województwa Mazowieckie
8 MIEJSCE - Kadra Województwa Lubuskiego