Fina³ Dziewczyny - Jelenia Góra Grupa A i B
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 27 2008 00:00:00


Rozszerzona zawarto newsa

GRUPA – A:

         
  DRUZYNA MPKTZZDOB STR BILANS 
 1 Pomorskie 3 6 3 0 216 164   52
 2 Mazowieckie 3 5 2 1 201 182   19
 3 Dolno¶l±skie 3 4 1 2 183 201 -18
 4 Ma³opolskie 3 3 0 3 162 215 -53

GRUPA – B:


 Dru¿ynaPKT ZDOB STR BILANS 
 1Kujawsko-Pomorskie 1 194 181 13
 2Lubuskie5 1  194 193    1
 3¦l±skie3 2 187 178   9
 4Podkarpackie 2 183 206 -23Pomorskie : Ma³opolskie 72 : 64

Trudna inauguracja turnieju. Pocz±tek spotkania dla Pomorza, które prowadzi³o ju¿ 10:4 i 18:10, Ma³opolska nie da³a siê jednak zgubiæ i pracowicie odrabia³a straty w trzeciej kwarcie Pomorze odskoczy³o na 49:37 i wydawa³o siê, ¿e przejmie kontrolê nad mecze. Tymczasem dwie "trójki" Ma³opolski pozwoli³y jej wróciæ do gry. W ostatniej ods³onie Ma³opolska zniwelowa³a przewagê Pomorza do jednego punktu (63:62) dwa celne wolne Wilk oraz dwie skuteczne akcje Boldy (w tym rzut w szybkim ataku 1 na 3) pozwoli³y Pomorzu odzyskaæ przewagê.

Gracz meczu: Patrycja Bolda (20 punktów w tym dwie wa¿ne akcje w koñcówce meczu)


Mazowieckie : Dolno¶l±skie  75 : 66

Kujawsko-Pomorskie : ¦l±skie 57 : 50

Lubuskie : Podkarpackie 83 : 49

¦l±skie : Podkarpackie  67 : 62

Kujawsko-Pomorskie : Lubuskie 66 : 45

Ma³opolskie : Dolno¶l±skie 52 :72

Pomorskie : Mazowieckie 70 : 55


Mecz dwóch niepokonanych dru¿yn po pierwszym dniu. Celem by³o zatrzymanie wysokiej (193 cm) Agnieszki Feji, zablokowanie wej¶æ Mazowsza pod kosz oraz opanowanie obu tablic. Pocz±tek meczu by³ znakomity, skuteczne akcje Boldy i Pabisiak da³y nam prowadzenie 8:0. Pomorze nie zmniejsza³o tempa gry i w 14 minucie prowadzi³o ju¿ 26:7. Mazowsze poderwa³o siê do walki cztery minuty pó¼niej przewaga Pomorza wynosi³a ju¿ tylko 9 punktów. Koñcówka kwarty znów by³a popisem Pomorza, które po akcjach Boldy i Wilk prowadzi³o 37:21. Po przerwie znów znakomicie zagra³o Pomorze, przewaga wzros³a do 22 punktów. Mazowsze próbowa³o broniæ agresywniej, ale ró¿nica punktowa nie mala³a. Kadra Pomorza zrealizowa³a wszystkie cele, Feja zdoby³a zaledwie 2 punkty, szczelna obrona wyeliminowa³a ³atwe punkty rywalek po penetracji a walka na tablicy zakoñczy³a siê wynikiem 63:34 dla Pomorza.

Gracz meczu: Karolina Wilk (12 punktów, 14 zbiórek i dobra obrona przeciw Feji)


Mazowieckie : Ma³opolskie 71 : 46


Dolno¶l±skie : Pomorskie 45 : 74

Mecz o wszystko. Uk³ad w grupie by³ taki, ¿e od wyniku tego spotkania zale¿a³ awans do pierwszej czwórki Pomorza, Dolnego ¦laska i Mazowsza. Gospodynie turnieju by awansowaæ do czwórki musia³y wygraæ ten mecz minimum 10 punktami. I by³y tego bardzo bliskie ju¿ po pierwszej kwarcie. Fatalnie graj±ce Pomorze przegrywa³o ju¿ 15:5 i 21:8. Na szczê¶cie przebudzenie nast±pi³o ju¿ w drugiej kwarcie. Po siedmiu minutach gry w tej czê¶ci meczu Pomorze prowadzi³o ju¿ 28:23 - wygrywaj±c ten fragment gry 18:2. Maj±ce olbrzymi problem z faulami gospodynie nie by³y ju¿ w stanie podnie¶æ siê po tym ciosie. Trzecia kwarta rozstrzygnê³a losy meczu i w ostatniej ods³onie mog³y ju¿ pograæ rezerwy.

Gracz meczu: Ewelina Jackowska (14 punktów, 20 zbiórek i ¶wietna gra 1x1)


Lubuskie : ¦l±skie 63 : 59
( 13-18, 15-18, 17-9, 18-14 )


Podkarpackie : Kujawsko-Pomorskie  72 : 56
(18-7, 18-12, 18-13, 18-24 )