Pó³fina³y ch³opcy grupa A,B,C,D
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 17 2008 00:00:00

Rozszerzona zawarto newsa


GRUPA – B: organizator – K-P ZKosz Bydgoszcz


Warmiñsko-Mazurskie : Podlaskie 93 : 48
(26:8, 18:9, 26:20, 23:12)

Kujawsko-Pomorskie : Mazowieckie 91 : 80
(22:22, 27:15, 19:18, 23:25)

Podlaskie : Mazowieckie  51 : 126
(15:38, 15:30, 9:36, 12:22)

Kujawsko-Pomorskie : Warmiñsko-Mazurskie  91 : 66
(15:13, 24:16, 23:20, 29:17)

Mazowieckie : Warmiñsko-Mazurskie  82 - 80
(18:23, 16:18, 25:21, 23:18)

Kujawsko–Pomorskie : Podlaskie  112 - 48
(42:13, 19:2, 31:10, 20:23)

Tabela

1 Kujawsko-Pomorskie 3 6 3  0 
2 Mazowieckie 3 5 2 1
 
3 Warmiñsko-Mazurskie 3 3 1 2
4 Podlaskie 3 3 0 3 

FOTO-GALERIA


GRUPA – C: organizator – KOZKosz Kraków
Kadra ch³opców województwa ¦wiêtokrzyskiego wycofa³a siê z udzia³u w pó³fina³ach OOM

Ma³opolskie – Lubelskie 118 : 46
(26:8, 35:6, 27:14, 30:18)

Podkarpackie - Lubelskie 109 : 56
(31:18, 32:9, 25:11, 21:18)

Podkarpacie : Baron 12, Hajbos 3, Grochowski 19, Lipski 7, Labuda 7, Szado 5, Bold 18, Maczkowski 8, Siembida 30,
Lubelske : Wasik 2, Adameczek 15, Szewczyk 10, Szurmacz 3, Ku¿ma 2, Karolak 10,Fr±czek 14

Ma³opolskie - Podkarpackie 75 : 89
20-22, 23-13, 17-28, 15-26
Podkarpacie : Baron 15, Grochowski 31,Labuda 21, Szado 3, Bold 2, Maczkowski 15, Siembida 2,
Ma³opolskie : Maksymiuk 4, Wojciechowski 2, Perucki 7, Majdak 2, Mokrzycki 2,Put 14 Drukala 2, Wolak 10, Krok 20, Trojan 2, Kapa³ka 10

Tabela


1 Podkarpackie 4 pkt.
2 Ma³opolskie
3 pkt.
3 Lubelskie   2 pkt.


GRUPA – D: organizator – ¦ZKosz Jaworzno

Opolskie - £ódzkie 38 : 89
17-22, 9-32, 4-14, 8-21

Mecz  £ód¼- Opole zakoñczy³ siê wynikiem 89-36 dla dru¿yny z £odzi. Obie dru¿yny wysz³y na parkiet trochê stremowane. Zawodnicy z £odzi zdobyli  du¿± przewagê punktow± dziêki szybkiemu atakowi i dobrej obronie ca³ej dru¿yny. 

Opole – S³awiñski 4, Cembala 0, Ziemba 16, Szczawiñski 5, Urbañski 5, Ba³aciñski 2, Bolibrzuch 6.
£ód¼ – Zau³cha 7, Kaczmarek 2, Kowalczyk 10, Kucharek 9, Kisiel 2, Janas 4, Michalak 19, Lenczuk 10, ¦wit 2, Adamczewski 12, Jab³oñski 14

¦l±skie - Dolno¶l±skie 57 : 70
12-14, 13-17, 18-22, 13-17


Mecz  po miêdzy dru¿ynami dolnego ¶l±ska i górnego ¶l±ska by³ bardzo ciekawym i zaciêtym widowiskiem. Pocz±tek spotkania by³ bardzo wyrównany i gra toczy³a siê punkt za punkt. Od pocz±tku drugiej kwarty gracze województwa dolno¶l±skiego odskoczyli na kilkupunktowe prowadzenie, które systematycznie powiekszali do koñca pierwszej po³owy. Po wznowieniu gry w trzeciej æwiartce meczu zawodnicy ¶l±ska nie mogli sobie poradziæ z agresywna obron± na ca³ym boisku przez co dolny ¶l±sk odskoczy³ na ponad 10-cio punktowe prowadzenie i do koñca spotkania kontrolowa³ przebieg meczu systematycznie powiêkszaj±c przewagê. ¦wietnie w obronie gra³ Wojciech Markowski, który kompletnie wy³±czy³ najlepszego strzelca województwa ¶l±skiego Djamela Benlazerga, co mia³o du¿y wp³yw na koñcowy wynik meczu.
     

¦l±sk - Kwieciñski 4, Rakoczy 14, Gawêda 13, Piechowicz 5, Niedzia³kowski 2, Filczek  6, Adamczak 2, Bujoczek 3, Widenka 0, Tymczyszyn 1, Studziñski 1, Benlazereg 6.
Dolny ¦l±sk – Kulon 2, Peszko 0, Weselak 2, Józefiak 0, Kilian 7, Koelner 16, Berezowski 2 , Martyniak 8, B³aszczyk 4, Bo¶lak 0, Nied¼wiedzki 15, Markowski 14,


Dolno¶l±skie - Opolskie  84 : 39
28-2, 22-10, 18-9,16-18
W drugim dniu rozgrywek pierwsze spotkanie rozegra³y zespo³y dolnego ¶l±ska i województwa opolskiego. Pocz±tek meczu to b³yskawicznie osi±gniêta przewaga graczy województwa dolno¶l±skiego. Pod koniec pierwszej kwarty na tablicy widnia³ wynik 28-0! W nastêpnych partiach spotkania gra siê bardziej wyrówna³a. Ca³e spotkanie przebiega³o pod dyktando graczy z dolnego ¶l±ska, którzy bez problemów dowie¼li przewagê z pierwszej czê¶ci gry do koñca meczu. Jedynym zawodnikiem z Opola, który stara³ siê nawi±zaæ walkê by³ Dominik Ziêba zdobywca prawie wszystkich punktów swojego zespo³u. Warto jednak dodaæ ¿e województwo opolskie sk³ada siê tylko i wy³±cznie z graczy Smyka  Prudnik.


Opole: Ziemba 29, S³awiñski 2, Bolibrzuch 8
Dolny¶lask:  Kulon 5, Peszko 6, Weselak 9, Józefiak 8, Kilian 9, Koelner 2, Berezowski 12, Martyniak 11, B³aszczyk 4, Boslak 4, Nied¿wiedzki 8, Markowski 6

¦l±skie - £ódzkie  72 : 59
23-17, 12-12, 18-10, 19-20


W drugim mecze drugiego dnia turnieju zawodnicy Kadry ¦l±ska podejmowali Ekipê z £odzi.  I kwarta to minimalne prowadzenie  dru¿yny ze ¦l±ska. II kwarta to ci±g³e  prowadzenie Kadry ¦l±ska pierwsza po³owa koñczy siê wynikiem 37:29. III kwarta mocny atak Kadry ¦l±ska, przewaga wzros³a do oko³o 10+ . IV kwarta w której by³o widaæ zmêczenie zawodników ¦l±skich co wykorzysta³a Kadra Województwa £ódzkiego i zmniejszyli przewagê do 4 pkt. Przez pewnie okres czasu gra by³a bardzo nerwowa a zawodnicy obydwu dru¿ynom byli nieskuteczni. T± s³ab± grê prze³amali zawodnicy „Silesi” którzy zaczêli stopniowo powiêkszaæ przewagê , a mecz zakoñczy³ siê wynikiem 72:57.


¦l±sk: Rakoczy  4, Gawêda 4, Piechowicz7,Niedzia³kowski 9, Filczek 2, Bujoczek 9, Tymczyszyn 2, Studziñski 1, Benlazereg 34
£ódzkie : Kaczmarek 2, Kowalczyk 4, Michalak 25, Leñczuk 10, ¦wit 2, Adamczewski 12, Jab³oñski 2


£ódzkie – Dolno¶l±skie  46 : 85
7-26, 14-24, 22-17, 13-18
£ód¼ – Zau³cha 0, Kaczmarek 0, Kowalczyk 2, Kucharek 0, Kisiel 2, Janas 0, Michalak 14, Lenczuk 5, ¦wit 2, Adamczewski 14, Jab³oñski 7
Dolny¶lask:  Kulon 9, Peszko 2, Weselak 2, Józefiak 7, Kilian 10, Koelner 6, Berezowski 13, Martyniak 6, B³aszczyk 2, Boslak 0, Nied¿wiedzki 21, Markowski 7

Mecz pomiêdzy dru¿ynami £ódzkie - Dolno ¦l±skie by³ meczem o wszystko dla zawodników z £odzi. Musieli bowiem wygraæ 14 pkt aby my¶leæ o fina³ach OOM. Obie ekipy wysz³y na mecz mocno skoncentrowane i zmobilizowane. Po s³abym pocz±tku ekipy z woj. ³ódzkiego (18:0) zawodnicy musieli nadrabiaæ wynik. W dalszej czê¶ci meczu gra by³a ju¿ bardziej zaciêta ale £ód¼ niestety zosta³a pokonana przez Dolnyslask.

¦l±skie - Opolskie 94 : 48
23-13, 19-12, 25-12, 27-11
¦l±sk - Kwieciñski 5, Rakoczy 19, Gawêda 11, Piechowicz 8, Niedzia³kowski 9, Filczek 2 , Adamczak 7, Bujoczek 5, Widenka 5, Tymczyszyn 4, Studziñski 8, Benlazereg 11
Opole : Ziemba 28, Szczawiñski 11, Urbañski 2, Bolibrzuch 7

Mecz bez historii z góry by³o wiadomo ¿e kadra województwa ¦l±skiego zdominuje zespó³ z Opolskiego

I tu znowu nasuwa mi siê pytanie dlaczego z województwa ¦l±skie i Opolskiego na camp wojewódzki jedzie po 10 zawodników skoro u nas jest kilkana¶cie zespo³ów kadeckich a w opolskim zaledwie 1 ?
Nie lepiej po³±czyæ te okrêgi i np. wystawiæ wspólna 20 ?

Tabela


1  Dolno¶laskie  3  6  3  0  
2  ¦l±skie  3  5  2
  1 
3  £ódzkie  3  4  1  2 
4  Opolskie 3  3  0  3 

ALL STARS

1 rozgrywaj±cy  - Kowalczyk Sebastian
2 rzuczj±cy obroñca – Koelner Jakub
3 niski skrzyd³owy – Micha³ Michalak
4 silny skrzyd³owy Djamel Belzanereg
5 center – Nied¼wiecki Piotr ( MVP )
 

10 - najlepszych strzelców

1 Ziemba Dominik 73 ( Opolskie )
2 Belzabereg Djamel 51 ( ¦l±skei )
3 Michalak Micha³ 48 ( £ódzkie )
4 Nied¼wiecki Piotr 44 ( Dolnosl±skie )
5 Rakoczy Maciej 36 ( ¦l±skie )
5 Adamczewski  36 ( £ódzkie )
7 Gawêda Krzysztof 28 ( ¦l±skie )
8 Markowski Wojciech 27 ( Dolnosl±skie )
8 Berezowski Kamil 27 ( Dolnosl±skie )
10 Kilian Jakub 26 ( Dolno¶l±skie )
 

FOTO-ZIBI