Turniej o Puchar Gorc - Nowy Targ 27-29. Marca 2008
Dodane przez zibi dnia Marzec 29 2008 00:00:00
Nie uda³ siê ¦l±skim kadrom rocznika 1993 udzia³ w Turnieju o Puchar Gorce w Nowym Targu . Ch³opcy którzy jesieni± 2007 zajêli I miejsce teraz uplasowali siê na ostatnim czwartym miejscu nie wygrywaj±c ¿adnego meczu !
Rozszerzona zawarto newsa
Turniej o Puchar Gorc - Nowym Targu 27-29. Marca 2008Nie uda³ siê ¦l±skim kadrom rocznika 1993 udzia³ w Turnieju o Puchar Gorce w Nowym Targu . Ch³opcy którzy jesieni± 2007 zajêli I miejsce teraz uplasowali siê na ostatnim czwartym miejscu nie wygrywaj±c ¿adnego meczu ! Nie jest to dobra prognoza przed zbli¿aj±cymi siê Mistrzostwami Polski Kadr Wojewódzkich. Dziewczyny wygra³y tylko jedno spotkanie w turnieju i to ró¿nic± jednego punktu z najs³absz± ekipa z województwa Podkarpackiego ostatecznie uplasowa³y siê na  III miejscu.
Ale udalo sie Dolno¶l±skiej kadrze.Chlopcy zdobyli 1 miejsce natomiast dziewczyny 2. Niebylo to zaskoczeniem poniewaz w skladzie Kadry Dolnegoslaska byli w wiêkszo¶ci zawodnicy WKK Wroclaw Ubieg³o roczni Mistrzowie Polski. W dalszej czesci News'a znajdzecie dokladne wyniki.

DZIEWCZYNY


Ma³opolska - ¦l±sk   76 :64
Kwarty: 24-19, 16-17, 22-16, 14-12
Ma³opolska: Jaworska 9, ¯egleñ 2, Krzysztofiak, 11 Le¶nicka 0, Wójcicka 2, ¯muda 8, Wolanin 2, Wa¶ko 0, Ga³uszka 12, Sajdak 6, Perchon 4, Nykaza 20
¦l±ska : Hrabowska 0, Pazur 0, Rutkowska 18, Szyszka 0, Sikora 0, £abuz 18, Tomaszewska 5, Kossak 3, Kuzia 7, Gwadera 13


Podkarpackie – Dolno¶l±skie  57 : 71
Kwarty: 16 : 22, 12 : 28, 14 : 12, 15 : 9
Podkarpacie : Dêbska 2, Ludwiniak 16, Trzyciñska 5, Olejaz 5, Bienczak 7, Kieca 0, Stach 7,Kilar 6, Bednarz 0, Ludwin 6, Muszak 3,
Dolny ¦l±sk : Jurga 0, Orman 14, Zuchora 10, Kowalska 6, So³tysiak 18, £ukasik 0, Koz³owska 2, Palewicz 3, Deko 7, Kurpiñska 2, Ryczkowska 1, Wnêtrzak 8,
 
Podkarpackie- ¦l±skie  84-85
Kwarty: 21-23, 23-21, 18-22, 28-13
Podkarpacie: Dêbska 0, Ludwiniak 18, Trzyciñska 4, Olejarz 10, Bieñczak 15, Kieca -, Stach 3, Kilar 16, Bednarz 2, Ludwin 10, Muszak 6
¦l±sk: Habrowska 4, Pazur 0, Rutkowska 30, Szyszka 0, Sikora 0, £abuz 13, Tomaszewska 3, Kossak 0, Seneczyn -, Kuzia 22, Gwadera 13


Ma³opolskie – Dolno¶laskie  69-53
Kwarty : 15-17, 22-5, 21-15, 11-16
Ma³opolska: Jaworska 19, ¯egleñ 2, Krzysztofiak 2,  Le¶nicka 2, Wójcicka 0, ¯muda 6, Wolanin 2, Wa¶ko 4, Ga³uszka 6, Sajdak 14 , Perchon 0 , Nykaza 12
Dolny ¦l±sk : Jurga 0, Orman 2, Zuchora 4, Kowalska 4, So³tysiak 14, £ukasik 0, Koz³owska 2, Palewicz 4, Deko 14, Krupiñska 0, Ryczkowska 3, Wnêtrzak 3


Dolno¶l±skie – ¦l±skie 78 –66
Kwarty : 22-19, 23-18, 21-16, 14-11
Dolny ¦l±sk : Jurga 0 , Orman 6, Zuchora 6 , Kowalska 0, So³tysiak 15, £ukasik - , Koz³owska 9 , Palewicz 0 , Deko 16 , Krupiñska 6 , Ryczkowska 4 , Wnêtrzak 14
¦l±ska : Hrabowska 3, Pazur 0, Rutkowska 16, Szyszka 0, Sikora 0, £abuz 11, Tomaszewska 0, Kossak 2, Kuzia 9, Gwadera 25

Klasyfikacja koñcowa

1. Ma³opolskie
2. Dolno¶l±skie
3. ¦l±skie
4. Podkarpackie

CH£OPCY


Ma³opolska - ¦l±sk   81 : 76
Kwarty : 17-19, 26-18, 20-18, 18-21
Ma³opolska : Druka³a 4, Wojciechowski 15, Perucki 4, Majdak 0, Maksymiuk 8, Kapa³ka 6, Mokrzycki 3, Put 1, Ko³ek 2, Wolak 20, Krok 18, Trojan 0
¦l±sk : Sanny 4, Piechowicz 6, Gawêda 0, Adamczak 4, Niedzia³kowski 1, Filczek 6, Rakoczy 6, Bujoczek 15, Widenka 8, Studziñski 0, Tymczyszyn - , Benlazereg 26 


Podkarpackie – Dolno¶l±skie  55-76
Kwarty: 17-21, 13-23, 13-21, 12-11
Podkarpacie: Kuaga 8, Baron 4, Bo³d 6, Gumiñski -, Kilar 1, Lipski -, £abuda 22, Szado 3, Maczkowski 11, Kaczmarski –
Dolny ¦l±sk: Kulon 4, Peszko 0, Weselak 4, Bo¶lak 2, Kilian 8, Koelner 16, Berezowski 10, Martyniak 2, B³aszczyk 0, Moszczyñski 0, Nied¼wiedzki 19, Markowski 11


Ma³opolska – Dolno¶l±skie 58-63
Kwarty: 19-20, 19-14, 8-21, 12-8
Ma³opolska : Druka³a 5 , Wojciechowski 3 , Perucki 4 , Majdak 0 , Maksymiuk 10 , Kapa³ka 3 , Mokrzycki 1 , Put 2 , Ko³ek 0 , Wolak 8 , Krok 22 , Trojan -
Dolny ¦l±sk: Kulon  4, Peszko 2 , Weselak 0 , Bo¶lak 5 , Kilian 5 , Koelner 14 , Berezowski 10 , Martyniak 8 , B³aszczyk - , Moszczyñski - , Nied¼wiedzki 11 , Markowski  4


¦l±sk – Podkarpackie 67-71
Kwarty :11-15 , 20-14, 17-20, 19-17
Podkarpacie: Kulaga 1 , Baron 8 , Bo³d 21 , Gumiñski 0 , Kilar 0, Lipski - , £abuda 24 , Szado 3 , Maczkowski 14 , Kaczmarski -
¦l±sk : Sanny  4, Piechowicz 3  , Gawêda 0 , Adamczak 0, Niedzia³kowski 10 , Filczek 4 , Rakoczy 2 , Bujoczek 6 , Widenka 11 , Studziñski 0 , Tymczyszyn 1 , Benlazereg  26


Dolny¶l±sk – ¦l±sk 71 : 64
Kwarty: 15-16, 20-15, 20-13, 16-20
¦l±sk : Sanny 0 , Piechowicz 15  , Gawêda 7 , Adamczak 0, Niedzia³kowski 0 , Filczek 10 , Rakoczy 7 , Bujoczek  6, Widenka 4 , Studziñski 0 , Tymczyszyn 0, Benlazereg  15
Dolny ¦l±sk: Kulon 10, Peszko 18, Weselak 10 , Bo¶lak 0 , Kilian 9 , Koelner 0 , Berezowski 0 , Martyniak 0 , B³aszczyk 6 , Moszczyñski 6 , Nied¼wiedzki 2 , Markowski  10

klasyfikacja koñcowa

1. Dolno¶l±skie
2. Ma³opolskie
3. Podkarpackie
4. ¦l±skie

wypowiedzi zawodnikow i zawodniczek

Dolno¶l±skie ch³opcy
W pierwszym meczu kadry dolnego ¶l±ska ich przeciwnikiem by³a reprezentacja Podkarpacia. Os³abieni brakiem pierwszego rozgrywaj±cego „groszka” gracze podkarpackiego mieli olbrzymie problemy w ataku co skwapliwie wykorzystywali Dolno¶l±zacy. ¦wietne penetracje pod kosz graczy obwodowych i dobre kontry pozwoli³y odjechaæ w pierwszej po³owie na 14 punktów i by³o praktycznie po zawodach. W trzeciej ods³onie meczu Podkarpacie nadal nic nie mog³o wskóraæ w ataku i w rezultacie przewaga ci±gle ros³±. Do koñca spotkania gracze z dolnego ¶l±ska kontrolowali mecz i po dobrej i równej grze w obronie odnie¶li spokojne zwyciêstwo.            Drugi pojedynek zdawa³ siê byæ o wiele trudniejszy od poprzedniego, poniewa¿ przeciwnikiem by³a kadra ma³opolski, która do¶æ nieoczekiwanie pokona³a dzieñ wcze¶niej reprezentantów województwa ¶l±skiego. Pocz±tek meczu zwiastowa³ brak emocji, bo zaczê³o siê od 13-4 dla naszej kadry. Jednak gracze ma³opolskiego wziêli siê do roboty i zniwelowali straty z nawi±zk± i wyszli ju¿ nawet na 10-cio punktowe prowadzenie. Ale wtedy dolny ¦l±sk znów zaprezentowa³ ¶wietn± defensywê i dobra zespo³ow± grê i przez koñcówkê drugiej kwarty i ca³± trzeci± najpierw goni³ a pó¼niej powiêksza³ swoja przewage. Gdy wydawa³o siê, ¿e w tym meczu emocji ju¿ nie zobaczymy pod koniec ostatniej æwiartki nast±pi³ zryw zawodników z ma³opolski i mieli¶my ca³kiem wyrównan± koñcówkê spotkania, ale Dolno¶l±zacy dowie¼li zwyciêstwo do koñca.            Po pora¿ce województwa ¶l±skiego z Podkarpaciem Dolny ¦l±sk by³ ju¿ pewny zwyciêstwa w turnieju, ale nie by³o mowy o odpuszczeniu. Ca³e spotkanie na ³awce przesiedzieli Jakub Koelner i Kamil Berezowski za karê, za¶ Piotr Nied¼wiedzki wszed³ tylko na kilka minut w pierwszej kwarcie. Mimo braku graczy WKK ca³e spotkanie zosta³o rozegrane pod dyktando fenomenalnej defensywy dru¿yny Sebastiana Potocznego. Bardzo dobrze spisywa³ siê Krzysztof  Peszko jak i zreszt± wszyscy zawodnicy z dolnego ¶l±ska. W koñcówce kilka g³upich strat spowodowa³o, ¿e mog³o byæ nerwowo ale na szczê¶cie znów Dolno¶l±zacy nie zawiedli w koñcówce i trzecie zwyciêstwo sta³o siê faktem.             Z tak± gr± województwo  dolno¶l±skie jest na pewno jednym z faworytów do z³otego medalu co jest ich g³ównym celem    

Ma³opolskie ch³opcy
Ja mogê powiedzieæ ¿e zagrali¶my dobrze jako dru¿yna, widaæ by³o ¿e zgrupowania da³y efekty i coraz lepiej gra nam siê ze sob±. Mo¿e zawiod³y trochê indywidualno¶ci ale w wa¿nych momentach dawali¶my sobie radê. Szkoda meczu z Dolnym ¦l±skiem, to mo¿na by³o wygraæ. Jednak wa¿nym naszym graczom nie sz³a gra, a Ci którzy czuli siê w stanie wygraæ mecz siedzieli na ³awce z powodu przewinieñ. Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê nasz debiutant Arek Druka³a.


 Damian Krok Ma³opolskie ch³opcy
Tegoroczny Puchar Tatr by³ naprawdê bardzo mocno obsadzony. Przyjecha³y silne reprezentacje ¦l±ska, Dolnego ¦l±ska, Podkarpacia oraz my Ma³opolska. Od razu by³o wiadomo ¿e nie bêdzie ³atwo, poniewa¿ wszystkie te dru¿yny s± wymieniane w gronie faworytów do Mistrzostw Kadr Wojewódzkich. Po przyje¼dzie na miejsce ju¿ by³o czuæ, ¿e nikt tanio skóry nie sprzeda, niestety województwo Podkarpackie przyjecha³o w os³abionym sk³adzie bez swoich 2 podstawowych zawodników, ale có¿ w koñcu to jest kadra wojewódzka wiec nie ma niezast±pionych... Pierwszy pojedynek to Ma³opolska - ¦l±sk wiadomo podeszli¶my do tego meczu bardzo skoncentrowani i g³odni zwyciêstwa po przegranej na ostatni turnieju. Tak tak, uda³o siê wygrali¶my 5pkt, niesamowita rado¶æ dru¿yny. Po naszym meczu zawody rozgrywa³ Dolny ¦l±sk i Podkarpacie. Ten mecz zakoñczy³ siê pewny zwyciêstwem graczy z Dolnego ¦l±ska. Po d³ugim wyczerpuj±cym dniu nasta³ Pi±tek- 2 dzieñ turnieju. W tym czasie zmierzyli¶my siê z Dolnym ¦l±skiem gdzie wystêpowali gracze naprawdê ograni, poniewa¿ po³owa dru¿yny je¼dzi na turniej EYBL a ka¿dy wie ze w tym turnieju s± silne zespo³y, no ale có¿ napewno sie nie poddamy! Mecz przebiega³ równo nie by³o wiêkszego prowadzenia jednej dru¿yny ni¿ 10 oczek. Niestety tym razem musieli¶my uznaæ wy¿szo¶æ rywali- przegrana 5pkt po emocjonuj±cej koñcówce. Po nas gra³y zespo³y Podkarpacia i ¦l±ska. Faworytem napewno by³ ¦l±sk ale dru¿yna przeciwna to wykorzysta³a i pokaza³a ¿e nawet bez pe³nego sk³adu siê nie poddadz±, co pokaza³ wynik po koñcowej syrenie wygrana województwa Podkarpackiego 4pkt.3 dzieñ rozpoczêty od spotkania ¦l±sk- Dolny ¦l±sk ten mecz zapowiada³ siê ciekawie. Trener D.¦l±ska zadziwi³ wszystkich na parkiet wysz³a druga pi±tka zespo³u. Dru¿yna ze ¦l±sk poczu³a siê pewnie jednak przeciwnik gra³ naprawdê bardzo dobrze co pozwoli³o mu na skromny koñcowy sukces 4punktami. Ma³opolska - Podkarpacie mecz o 2 miejsce. Przez 3kwarty bardzo wyrównane spotkanie. Zakoñczone naszym zwyciêstwem 19pkt. Za nied³ugo odbêd± siê pó³fina³y i fina³ OOM. To bêdzie ¶wietny turniej i mam nadziejê ¿e wyst±pimy w Finale w Wa³brzychu i zajmiemy wysokie miejsce.


Zawodniczka kadry dolnego ¶l±ska
zagra³y¶my wolno, niekonsekwentnie i s³aba koncentracja i s³aby powrót i kontra   i tak¿e brak zastawienia zawodniczek po rzucie.


Zawodniczka z kadry ma³opolskiej


mi np.  podoba³ siê ten turniej bo nie by³o tak ze by³o jakie¶ województwo które nie umia³o grac, by³y ciekawe mecze  du¿o walki i stresu, wszystkie województwa gra³y bardzo dobrze
by³y równe wyniki  i to ze jaka¶ dru¿yna przegra³a w koñcówce to poprostu pech