Turniej VBW CUP - Gdynia 2008
Dodane przez zibi dnia Luty 28 2008 00:00:00
Przez trzy dni w halach ZSSO i Start Gdynia rywalizowa³y kadry wojewódzkie dziewcz±t i ch³opców. W obu kategoriach niepokonane okaza³y siê reprezentacje województwa pomorskiego

Rozszerzona zawarto newsa

VBW CUP 2008 DLA POMORZA

Przez trzy dni w halach ZSSO i Start Gdynia rywalizowa³y kadry wojewódzkie dziewcz±t i ch³opców. W obu kategoriach niepokonane okaza³y siê reprezentacje województwa pomorskiego. £atwiejsze zadanie mia³y podopieczne Marcina Korpolewskiego i Lubow Szwecowej, które bardzo wysoko wygra³y wszystkie trzy mecze. Wiêcej wysi³ku w wygran± musieli w³o¿yæ zawodnicy Micha³a Mroza i Macieja Szel±gowskiego. Szczególnie dramatyczny przebieg mia³ mecz z Ma³opolsk± decyduj±cy o pierwszym miejscu w turnieju. Do przerwy lepsi o dziesiêæ punktów byli go¶cie z Ma³opolski. Trzecia kwarta to ju¿ popis Pomorza, które wygrywa t± czê¶æ meczu 22:9. W ostatniej kwarcie trwa³± walka kosz za kosz ale ostatecznie gór± byli gospodarze wygrywaj±c 82:77.


Turniej dziewcz±t

Wyniki: Pomorze - Warmie i Mazury 97:68,
Podlasie - Warmia i Mazury 36:111,
Ma³opolska - Pomorze 54:90,
Ma³opolska - Podlasie 92:31,
Warmia i Mazury - Ma³opolska 63:70,
Podlasie - Pomorze 17:112.

Kolejno¶æ koñcowa:

1. Pomorze 6 299:139;
2. Ma³opolska 5 216:184;
3. Warmia i Mazury 4 242:203;
4. Podlasie 3 84:315.

MVP: Aleksandra Witkowska (Pomorze),
Król strzelców: Patrycja Bolda (Pomorze) 68 punktów;

All-Star: Agata Ostrowska (pomorze), Kaja Pabisiak (Pomorze), Agata Galuszka (Ma³opolska), Agata Nykaza (Ma³opolska), Klaudia Michalak (Warmia i Mazury);
wyró¿nienia w ekipach: Karolina Wilk (Pomorze), Debora Sajdak (Ma³opolska), Ma³gorzata Pawlak (Warmia i Mazury), Stefania Antonowicz (Podlasie).

Turniej ch³opców

Wyniki:

Pomorze - Warmie i Mazury 98:52,
Podlasie - Warmia i Mazury 40:111,
Ma³opolska - Pomorze 77:82,
Ma³opolska - Podlasie 113:48,
Warmia i Mazury - Ma³opolska 56:89,
Podlasie - Pomorze 53:115.

Kolejno¶æ koñcowa:

1. Pomorze 6 295:182;
2. Ma³opolska 5 279:186;
3. Warmia i Mazury 4 219:227;
4. Podlasie 3 141:339.