News: Warszwaskie turnieje kadetów - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 28 2020 03:50:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Warszwaskie turnieje kadetów
Turnieje Podsumowanie
W³a¶nie zakoñczy³ siê I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów o Puchar Burmistrza dzielnicy Mokotów w Warszawie. W imprezie wyst±pi³y 4 ekipy uwa¿ane przez ekspertów za faworytów do znalezienia siê w finale tegorocznych mistrzostw Polski . Pyra Poznañ (1 miejsce), Polonia Warszawa ( 2 miejsce), GTK Gdynia(3 miejsce) oraz Zastal Zielona Góra (niespodziewane 5 miejsce).

Warszawscy sympatycy koszykówki m³odzie¿owej na w³asne oczy mogli przekonaæ siê o sile rocznika 94. Na dzieñ dzisiejszy – spo¶ród wymienionych dru¿yn -najbardziej kompletnym zespo³em wydaje siê Pyra Poznañ, która w swoim sk³adzie oprócz bardzo warto¶ciowych wysokich kadrowiczów ( Taisner 198 cm, Krauze 196 cm), posiada równie¿ bardzo silnych obwodowych, np. MVP turnieju – Micha³ Wielechowski czy pierwszy rozgrywaj±cy zespo³u Szymkowiak. Polonia Warszawa prezentowa³a bardzo ciekawy, szybki basket, jednak¿e posiada³a zbyt s³abych podkoszowych, aby móc zagroziæ Poznaniakom. Podobnie sprawa ma siê w ekipie GTK Gdynia, gdzie wystêpuj± ¶wietni obwodowi (Derkowski, Radwañski oraz Gawry¶), lecz zdecydowanie mniej warto¶ciowi podkoszowi – najwy¿szy, w dodatku rok m³odszy zawodnik mierzy zaledwie 192 centymetry( jedyny w zespole powy¿ej 190 cm).

Na koniec - mimo zajêtego s³abego pi±tego miejsca - warto wyró¿niæ Zastal Zielona Góra, który prezentowa³ bardzo ciekaw± koszykówkê z wyró¿nieniem gry wysokich, którzy poza fantastycznymi zagraniami pod koszem, nierzadko zaskakiwali rzutami spoza linii 6,25. Ekipa z Zielonej Góry na pewno bêdzie niezwykle gro¼na w tym sezonie i byæ mo¿e powalczy o medal.

Poza wymienionymi ekipami, faworytami do znalezienia siê w top 8 mistrzostw kraju, w turnieju wyst±pi³ zespó³ UKS 11 Warszawa , który zaj±³ ostatecznie czwarte miejsce w imprezie, a w ich szeregach wystêpuj± Banach, Kubica oraz Efler, którzy w przysz³o¶ci maj± zasiliæ szeregi Polonii Warszawa. Na miejscach 6 i 7 uplasowa³y siê ekipy MOSM Bytom oraz REGIS Wieliczka, które s± czo³owymi ekipami swoich województw i prezentuj± równie¿ ciekawy dla oka basket. Ostatnie miejsce w turnieju zaj±³ zespó³ Jagiellonki Warszawa(bez dwóch podstawowych rozgrywaj±cych).I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów o Puchar Burmistrza dzielnicy Mokotów w Warszawie.


Serdeczne podziêkowania dla organizatorów a szczególnie dla pana Tomaszewskiego za zaproszenie na I Ogólnopolski turniej kadetów. Gratuluje sprowadzenia na turniej  do Warszawy zespo³ów o dobrej ,,marce,, w Polsce

Ciekawostki turnieju

Nagrody: Dla wszystkich uczestników turnieju pi³ki i okoliczno¶ciowe koszulki
Miejsca 7-8 czapeczki.....miejsca 3-6 skarpetki firmy Stelman
Za miejsce 2 plecaki za miejsce 1 znaczniki na trening firmy Stelman
ósemka turnieju torby firmy Stelman

Na turniej nie przyjecha³ GIMBASKET Wroc³aw .Trener JAGIELONKI pomimo kontuzji w zespole  przyj±³ zaproszenie

Najm³odszy zawodnik turnieju 12 letni Adam Kulasiak ( REGIS Wieliczka )

14 zawodników graj±cych w turnieju to szeroka kadra Polski : Wielechowski, Krauze, Taisner, Walczak, Siriatowicz, Kopij, Malinowski, Kubica, Banach  Mamcarczyk, Wisiecki, Derkowski, Gawry¶, Radwañski

W turnieju mieli¶my dwie dogrywki MOSM Bytom – ZASTAL Z.G i POLONIA Warszawa – ZASTAL Z.G

Naszym zdaniem 4 dru¿yny z tego turnieju bêd± w przysz³ym roku w finale MP Kadetów

Turbacz i  Michalewicz (Zastal Zielona Góra) zdobywali po  36 punktów w jednym meczu . Dobrych strzelców zawsze jak na lekarstwo kto wie czy nie zostanie  testowany który¶ z nich w kadrze Polski

Niespodzianka turnieju to pi±ta lokata ZASTALU Zielona Góra

By³ to ju¿ 4 turniej POLONI Warszawa przed nowym sezonem i 3 turniej ZASTALU Z.G i REGISU Wieliczka

Zespó³ REGISU Wieliczka zaskakiwa³ wszystkich a to przedmeczowym tañcem a to kolorowa fryzur±

Grupa A (hala SP nr 85, ul. Narbutta 14) 

UKS 11 Warszawa – REGIS Wieliczka 62:52
UKS 11: Banach 21, Kubica 17, Ornoch 10, Efler 6, Prus 3, Orzelski 2, S³owik 2, Pytel 1
REGIS: Zawi¶lan 19, Mamcarczyk 11, Palonek 10, Kulasiak 7, Grabka 3, Wisiecki  2

PYRA Poznañ – JAGIELLONKA Warszawa  99:73
PYRA: Szymkowiak 18, Wielechowski 15, Taisner 14, Bielak 14, £ukomski 11, Krauze 10, T³uchowski 9, Kortus 8
JAGIELLONKA: Fronc 27, Motel 13, S³oniewski 10, Wojdat 6, Dzitko 6, Wierzbicki 5, Moch 2, Nieliwodzki 2, Chró¶ciñski 2

JAGIELLONKA Warszawa - REGIS Wieliczka  83:98
JAGIELLONKA: Motel 40, Dzitko 10, S³oniewski 7, Fronc 7, Nieliwodzki 6, Knap 4, Wojdat 4, Moch 1, Chró¶ciñski 1
REGIS: Mamcarczyk 25, Palonek 21, Kulasiak 13, Wisiecki 12, Le¶niak 8, Batko 7, Zawi¶lan 5, Borowski 3, Kolber 2, Klimczyk 2

UKS 11 Warszawa - PYRA Poznañ  55:65
UKS 11: Banach 23, Kubica 17, Efler 11, Orzelski 2, Pytel 2
PYRA: Szymkowiak 16, Wielechowski 13, Taisner 13, Krauze 10, Walczak 7, Bielak 6

REGIS Wieliczka - PYRA Poznañ 70:82
REGIS: Mamcarczyk 35, Batko 10, Zawi¶lan 9, Palonek 5, Le¶niak 4, Klimczyk 3, Kulasiak 2, Borowski 1, Kolber 1
PYRA: Szymkowiak 16, Wielechowski 16, Krauze 14, Taisner 13, Walczak 12, Kortus 5, T³uchowski 2, £ukowski 2, Bielak 2

JAGIELLONKA Warszawa - UKS 11 Warszawa  64:72
JAGIELLONKA: Motel 26, S³oniewski 17, Wojdat 8, Dzitko 6, Knap 4, Nieliwodzki 3
UKS 11: Banach 20, Orzelski 20, Ornoch 12, Efler 7, Kubica 5, Pytel 5, Dobosz 3

1.Pyra Poznañ   6 pkt
2.UKS 11 Warszawa 5 pkt
3.Regis Wieliczka 4 pkt
4 Jagielonka Warszawa  3 pkt


Grupa B (hala MKS Polonia, ul Konwiktorska 6)

Polonia – MOSM Bytom   zwyciêstwo POLONI
Zastal – GTK Gdynia   zwyciêstwo GTK
MOSM Bytom – Zastal zwyciêstwo po dogrywce MOSM-u
GTK Gdynia – Polonia Warszawa zwyciêstwo POLONI
GTK Gdynia – MOSM Bytom zwyciêstwo GTK
Polonia Warszawa – Zastal  Zielona Góra zwyciêstwo po dogrywce ZASTALU

1. Polonia Warszawa  5 pkt
2. GTK Gdynia  5 pkt
3. UKS MOSM Bytom  4 pkt
4. Zastal Zielona Góra 4 pktPÓ£FINA£Y

GTK Gdynia -  PYRA Poznañ  57:87
GTK: Derkowski 18, Gawry¶ 16, Owczarek 6, Na³êcz 5, Chudañski 4, Radwañski 3, Grabarczyk 3, Witliñski 2
PYRA: Wielechowski 19, Szymkowiak 14, Krauze 10, Walczak 9, Bielak 9, Konrady 8, Kortus 6, Taisner 5 Zagrobelny 4, £ukowski 3

UKS 11 Warszawa – MKS POLONIA Warszawa  64:70
UKS 11: Banach 33, Kubica 14, Ornoch 10, Efler 5, S³owik 2
POLONIA: Banit 16, Rybak 14, Nieporêcki 11, Kulka 10, Giemza 10, Radziecki 4, Ko³akowski 3, Malinowski 2

O MIEJSCA 5-8

MOSM Bytom - JAGIELONKA Warszawa zwyciêstwo MOSM-u
ZASTAL Zielona G. -  REGIS Wieliczka zwyciêstwo ZASTAL-u

MECZE O MIEJSCA:

O miejsce 7: JAGIELLONKA Warszawa - REGIS Wieliczka  65:120
JAGIELLONKA: Motel 21, S³oniewski 17, Dzitko 10, Chró¶ciñski 9, Nieliwodzki 5, Knap 3
REGIS: Mamcarczyk 22,Grabka 17,  Kulasiak 16, Wisiecki 13, Zawi¶lan 12, Zawadzki 8, Borowski 7, Kolber 6, Le¶niak 6, Batko 5, Klimczyk 4, Palonek 4

O miejsce 5: ZASTAL Zielona Góra – MOSM Bytom  79:62
Zastal: Trubocz 32, Kopij 16, Michalewicz 11, Sirjatowicz 7, Chor±gwicki 4, Samecki 4, Chojnacki 3
MOSM: Dukland 14, Szymonicki 11, Niepiek³ 11, ¯muda 8, Dolnik 7, Ostrowski 4, £ukaszek 4, Szypulski 3

O miejsce 3: UKS 11 Warszawa - GTK Gdynia, 60:70
UKS 11: Banach 31, Dobosz 8, Ornoch 7, Efler 7, Kubica 3, S³owik 2, Orzelski 2
GTK: Radwañski 22, Gawry¶ 20, Witliñski 16, Na³êcz 7, Grabarczyk 5

O miejsce : MKS POLONIA Warszawa - PYRA Poznañ, 68:76
POLONIA: Kulka 20, Banit 14, Nieporêcki 12, Giemza 8, Malinowski 6, Radziecki 4, Kordalski 4
PYRA: Wielechowski 32, Taisner 15, Walczak 12, Krauze 9, Szymkowiak 6, T³uchowski 2

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 I MIEJSCEII MIEJSCE III MIEJSCE IV MIEJSCE 
       
 PYRA POZNAÑ POLONIA W-WA  GTK GDYNIA  UKS 11 W-WA 

 V MIEJSCE VI MIEJSCE  VII MIEJSCE VIII MIEJSCE 
       
 ZASTAL ZIELONA G.MOSM BYTOM  REGIS WIELICZKA  JAGIELONKA W-WA 

MVP

 Micha³ Wielechowski    PYRA Poznañ
Szczê¶liwa ,,13-tka,, warszawski turniej przyniós³ Micha³owi Wielechowskiemu tytu³ MVP. Tytu³, dodajmy, jak najbardziej zas³u¿ony, bowiem Wielechowski to zawodnik wszechstronny potrafi dobrze zagraæ zarówno na obwodzie jak i pod koszem. Dysponuje dobrym rzutem z pó³dystansu, ale potrafi tak¿e trafiæ zza linii 6,25. M³ody poznaniak znajduje siê obecnie w szerokiej kadrze Polski, naszym zdaniem jednak jak najbardziej zas³uguje nawet na grê w pierwszej pi±tce bia³o czerwonych. Nagrod± rzeczow± za zdobycie tytu³u najbardziej warto¶ciowego gracza turnieju by³a drukarka oraz koszykarski strój.


WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 PYRA Poznañ POLONIA W-wa GTK Gdynia UKS 11 W-wa ZASTAL Z.G. MOSM Bytom REGIS Wieliczka  JAGIELONKA W-w
               
 Piotr Krauze Konrat Banit K. Radwañski Maciej Banach Trubocz Piotr ¯muda Adam Kulasiak Motyl


V MEMORIA£ Wac³awa DZIUGIE£A   w koszykówce kadetów  (1994 i m³.) 25 – 27.09.2009 r.

Grupa A                          Grupa B                                           Grupa C   

1. PZKosz                1. UKS 11 W-wa                  1. Mazowsze
2. Ochota                2.MOS Pruszków                  2. UKS Jagiellonka
3. UKS 3 ¯yrardów    3. UKS Gim 92 Ursynów         3. MKS Polonia
                              4. MKS Grójec
   
WYNIKI

1. Pruszków - Gim. 92        (67:21)
2. Ochota   - ¯yrardów        (45:56)
3. Mazowsze - Jagiellonka   (51:59)
4. Polonia    - Grójec           (63:31)
5. Gim. 92   - UKS 11         (20:57)      
6. ¯yrardów - PZKosz         (  9:88)  
7. Jagiellonka - Polonia      (33:41)  
8. Grójec    - Mazowsze       (19:48) 
9. UKS 11 - Pruszków          (53:44) 
10. PZKosz- Ochota            (94:14)
11. Mazowsze - Polo           (44:47)   
12. Jagiellonka - Grójec       (60:42)  

Pó³fina³y:

13.  PZKosz – Polonia                                 (104:38)                                                          
14.  UKS 11 W-wa – UKS Jagiellonka         (65:69)                   
15.   Mazowsze – UKS 3 ¯yrardów               (70:51)
16.  MOS Pruszków –Grójec                         (64:29)


F I N A £ Y

17. Ochota - UKS Gim. 92 Ursynów    (o   9 m)                              (84:35)                                              
18. Grójec – UKS 3 ¯-ów      (o   7 m)     (38:40)                     
19. MOS P-ów - Mazowsze   (o   5 m)      (55:59)
20. Polonia -   UKS 11        (o   3 m)       (61:36)   
21. PZKosz - Jagiellonka    (o   1 m)        (135:35)

Kolejno¶æ koñcowa

1. Kadra PZKosz
2. UKS Jagiellonka
3. MKS Polonia Warszawa
4. UKS 11 Warszawa
5. Kadra Mazowsza U-15
6. MKS MOS Pruszków
7. UKS 3 ¯yrardów
8. MKS Grójec
9. MKS Ochota
10. UKS Gim 92 Ursynów

Miejsce spotkañ: Hala MOS, ul. Gomuliñskiego 4, 05-804 Pruszków
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi