News: Mecz na szczycie u m³odzików m³odszych - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 11 2020 21:25:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mecz na szczycie u m³odzików m³odszych
U-13 M³odzicy M³.
W rozgrywkach ligowych m³odzików m³odszych ( rocz.94 i m³odsi ) w tym sezonie licz± siê tylko trzy dru¿yny : Gliwicki GTK, Zabrzañski MKS i Katowicki C.Hartwig , mecze pomiêdzy tymi zespo³ami wy³oni± mistrza ¦l±ska w tym roku


 W dniu wczorajszym zmierzy³y siê  GTK Gliwice pod wodz± trenera Janusza Ko³cza kontra  C.Hartwig Katowice prowadzeni przez trenera Jaros³awa Jakubca. Od samego pocz±tku spotkania tempo meczu narzucili bardzo szybcy zawodnicy GTK-u, pomimo os³abienia (brak w dru¿ynie Kosmy Ko³cza którego zmog³a choroba) gospodarze byli dru¿yn± o klasê lepsz±. Gliwiczanie maja bardzo niski sk³ad ale za to potrafi±  dobrze zastawiaæ a co najwa¿niejsze byli o wiele skuteczniejsi od go¶ci którzy w tym meczu jak nigdy wcze¶niej grzeszyli brakiem skuteczno¶ci nie wspominaj±c ju¿ o stratach których pope³nili mnóstwo . W czwartej kwarcie trener Jakubiec zosta³ ukarany przewinieniem technicznym, zdarzy³o mu siê to po raz pierwszy od piêciu lat. Spotkanie zakoñczy³o siê 30 punktow± przewaga GTK-u.  M³odzi ch³opcy z Hartwiga obiecuj± ¿e w rewan¿u siê odgryz± ale czy zdo³aj± odrobiæ tak wysoka stratê ?
 
Rozgrywki m³odzików m³odszych koñcz± siê na etapie mistrzostw ¦l±ska i wszystko wskazuje na to ¿e na tronie s±siada Gliwiczanie którzy s± rewelacj± w tym roczniku nie tylko na ¦l±sku ale w ca³ej Polsce gdzie by nie pojechali na turniej to albo go wygrywaj± albo s± w pierwszej trójce 
 
 Poznañ  -Z£OTO
Olsztynek -Z£OTO

Pruszków Pivot Cup – II miejsce ( rocz.95 )
Kraków Euro Basket - III  miejsce ( w pó³finale odpadli z silnymi Litwinami )

 

 Ka¿dy z tych m³odzieñców ma w domu po kilka medali a najlepsi po parê statuetek za najlepszego gracza dru¿yny czy MVP turnieju ostanio na turnieju w Olsztynku  Zubrzyckiemu Patrykowi poszczê¶ci³o siê  i wylosowano dla niego 14 calowy telewizor kolorowy
Patrz±c na grê tych maluchów z podstawówki ¶miê stwierdziæ ¿e bêd± zagro¿eniem dla ka¿dej dru¿yny przez najbli¿sze klika sezonów
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
S³owenia
S³owenia
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi