News: Co s³ychaæ w rozgrywkach m³odzików m³odszych - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 22:39:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Co s³ychaæ w rozgrywkach m³odzików m³odszych
U-13 M³odzicy M³.
Drugie zwyciêstwo GTK Gliwice nad C.Hartwig Katowice chyba ju¿ przes±dzi³o o Mistrzostwie ¦l±ska. Wszystko wskazuje na to ¿e  na piêæ kolejek przed zakoñczeniem rozgrywek ligowych mamy  Mistrza ¦l±ska w m³odzikach m³odszych. Walka  o wicemistrzostwo rozegra siê pomiêdzy MKS Zabrze a Hartwigiem Katowice z tym ze Katowiczanie musza wygraæ ten mecz 19 punktami

 
Hartwig Katowice – GTK Gliwice 55 : 8

Kwarty : 13-19, 20-20, 13-19, 9-24
Punkty dla Katowic : W³óczyk 15, Marcinkow 14, Wawrzyñski 11, Richter 6, Skórka 2 , Jó¼wiak 2, Andrzejewski2, Nuekirch 2, Isbrand 1
Punkty dla Gliwic : Ko³cz 27, Sany 25, Zubrzycki 11, Witek 7 , W±sowicz 4, Dytko 2

ZOBACZ-FOTKI-M£ODZIKÓW-M£ODSZYCH

relacja ze strony GTK Gliwice

 Zmierzaj±cy po mistrzosk± koronê zespó³ m³odzików m³odszych I udowodni³ dzi¶ w Katowicach, ¿e jest najlepszy i niepokonany.
Po emocjonuj±cej I po³owie zakoñczonej wynikiem 39 - 33 dla GTK, II po³owa zosta³a ju¿ ca³kowicie zdominowana przez naszych zawodników.
Bardzo dobra gra w obronie i rozs±dne rozegranie pi³ki w ataku zadecydowa³o o koñcowym zwyciêstwie 82-55.
Na s³owa pochwa³y zas³uguje ca³y zespó³, który stworzy³ wspania³± atmosferê i doping /wspólnie z tat± Oliwera i Witusia/.
Witu¶- 7 pkt /2 x z³apa³ na offens,jak zawsze walczak/ Krzysiu - 4 pkt /bardzo skuteczne penetracje pod kosz i asysty/ Kajtek - 0 /dobre zmiany/ Kiniol Patryk - 11 pkt /pomimo braku treningu po rozciêciu g³owy na meczu w Bytomiu walczy³ jak lew z katowickim "dryblasem"/ Stany - 25 pkt /super gra
1x1 i wyj¶cia na kontrê/ Micha³ - 0 /kilka przechwytów i zbiórek otwieraj±cych kontrê/ Dudu¶ - 6 pkt / walczak w ataku i obronie, skutecznie zastawia³ wy¿szych o g³owê przeciwników/ Kosma - 27 pkt /super rozegranie i skuteczno¶æ na dystansie, dynamiczne penetracje i celne asysty/ Oli - 2 pkt /dobra obrona, bez lêku wobec starszych i ro¶lejszych przeciwników,/ Marcin Wêgrzyn - 0 pkt/nowy nabytek, zebra³ kilka pi³ek, walczy³ w "parterze", dobre rokowania na przysz³o¶æ/ Grze¶ i Szerszeñ - bez wej¶cia na boisko, ale za to jaki doping!
 
moja relacja ( zibi )
 
By³em na pierwszym meczu w Gliwicach, widaæ by³o ¿e ch³opcy z Hartwiga maj± du¿y respekt przed swoimi rówie¶nikami z GTK Gliwice do meczu podeszli trochê boja¼liwie. Praktycznie ca³e spotkanie by³o pod dyktando GTK


W rewan¿owym meczu w Katowicach by³a wyrównana walka od pocz±tku do koñca gospodarze starali siê jak mogli by dorównaæ dru¿ynie z Gliwic  bardzo chcieli ich pokonaæ bo jak dot±d nikt jeszcze w lidze nie pokona³ podopiecznych Janusz  Ko³cza czêsto wynik meczu by³ przybli¿ony. Pierwsza kwarta zakoñczy³a siê wynikiem 13 :19 dla GTK druga by³a wyrównana 20 : 20 trzeci± kwartê znowu wygrali gospodarze 13 : 19 o zwyciêstwie GTK- nie zdecydowa³a s³aba postawa Hartwiga bo pokazali naprawdê dobry basket a przede wszystkim pokazali charakter na boisku, na wyró¿nienie zas³uguje Adrian W³óczyk. Gliwiczanie wygrali ten mecz bo w tym dniu w ¶wietnej dyspozycji byli Stanferd Sanny i Kosma Ko³cz we dwóch zdobyli 52 punkty jako nieliczni z rocznika 94 s± powo³ani do Kadry ¦l±ska roczniak 1993
Katowiczanie doznali pierwszej pora¿ki we w³asnej hali czeka ich jeszcze jeden wa¿ny mecz z dru¿yn± MKS Zabrze byæ mo¿e bêdzie to spotkanie o wicemistrzostwo ¦l±ska je¶li Hartwig zagra tak bojowo jak z Gliwicami to jestem przekonany ¿e s± w stanie wygraæ ale czy odrobi± 18 punktów z pierwszego meczu ?
 
Na koniec chcia³bym dodaæ ze fajnie siê ogl±da mecz walki od pocz±tku do koñca a jeszcze fajniej jak po meczu dru¿yny dziêkuj± sobie i jeszcze do tego staja do wspólnej pami±tkowej fotografii


  

 

Chcia³bym jeszcze przypomnieæ o nowym rekordzie meczowym w m³odzikach m³odszych
MKS II Zabrze ( rocz.94 ) – GTK Gliwice  6 : 187
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Rafa³ Chrz±szcz Pogoñ Ruda ¦l±ska
Rafa³ Chrz±szcz Pogoñ Ruda ¦l±ska
Kadra ¦l±ska rocznik 1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi