News: Co z t± Pogoni± ? - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 26 2020 14:41:39
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Co z t± Pogoni± ?
Kluby
tak siê zastanawia³em ogl±daj±c ten pojedynek dlaczego Makowiecki i spó³ka nie podjêli walki w koñcu ten mecz by³ bardzo wa¿ny dla nich...gdy po 2 kwartach MKS prowadzi³ 18 punktami postanowi³em wróciæ do Rudy ¦l±skiej na mecz  KS Pogoñ MMKS D±browa Górnicz±...uda³o mi siê zd±¿yæ na druga po³owê gdy wszed³em na hale i zobaczy³em ¿e Pogoni¶ci prowadz± 45:37 z D±brow± zdêbia³em w koñcu soko³y z Rudy ¦l±skiej nie wygra³y w tym sezonie meczu...w przeciwieñstwie do meczu z Zabrza ten w Rudzie by³ pe³en emocji i dramaturgii a dru¿yny o nic nie walczy³ D±browa mia³a ju¿ fina³ B a Ruda fina³ C ale Ruda jak wcze¶niej pisa³em nie wygra³a w tym sezonie jeszcze meczu i jest bardzo spragniona pierwszego zwyciêstwa dlatego ch³opaki walczyli jak nigdy wcze¶niej
Przy kilkudziesiêcioosobowej widowni w tym trener pierwszej dru¿yn KS Pogoñ pan Ryszard Poznañski swego czasu selekcjoner kadry Polski Juniorów. Wróæmy do meczu trzecia kwarta nale¿a³a do D±browy chyba w szatni ch³opaki dosta³y ostra reprymendê od trenera Damiana Milka i kwartê wygra³y 11 : 26...ostatnia ods³ona meczu rozpoczê³a siê od wyniku 63 : 55  Ruda ruszy³a do ostatecznego natarcia  pierwsze punkty zdobywa Widuch potem Hanasz z Kujonem a nastêpnie popis strzelecki daje ,,Rafi,, Rafa³ Chrz±szcz ( 13 punktów w tej kwarcie ) ch³opakom z Rudy udajê siê doj¶æ przeciwnika na dwa punkty wtedy to akcje na 3 sekundy przed koñcem przeprowadza Tomek Aleksa i zostaje sfaulowany musi dwa trafiæ ¿eby doprowadziæ do dogrywki niestety nie udaje siê trafia raz Pogoni¶ci przegrali kolejny mecz a by³o tak blisko ...coraz bli¿ej w tym meczu nie zabrak³o im charakteru na boisku i woli walki i gdyby tak samo walczyli ch³opcy z Kêdzierzyna w Zabrzu kto wie czy dzi¶ nie ¶wiêtowali by uczestnictwa w finale A 

Je¶li chodzi o relacje z meczy Pogoni na których jestem to ma³o o nich piszê dlatego ¿e po pierwsze ju¿ kiedy¶ zosta³em skrytykowany przez jednego z rodzica ¿e na nich naje¿d¿am itd. Zrozumcie mnie nie mogê chwaliæ dru¿yny która przegrywa mecz za meczem albo przegrywa z teoretycznie s³abszym przeciwnikiem i to na w³asnej hali po drugie jak przyjdê po meczu do domu to nie mam czasu na relacje tylko musze ca³y czas odbieraæ wyniki i relacje z innych meczy i po poprawieniu tego wrzucaæ wszystko na stronê ¿eby¶cie mieli to wszystko jak najszybciej i wam powiem ¿e niektórzy s± na gg nic nie pisz± ani do mnie ani w komentarzach muszê to ja pierwszy do nich zaklikaæ
 
Jeszcze nigdy tak ¼le nie by³o z m³odymi Rudzkimi Koszykarzami
Teraz na fina³y A bêdê musia³ je¼dziæ do innych miast

 
Na koniec mojego obszernego artyku³u chcia³bym napisaæ o ch³opakach z Rudy ¦l±skiej
Cel jaki trener  postawi³ ch³opakom przed rozgrywkami to fina³ A i minimum 6 miejsce dlaczego tak siê nie sta³o dlaczego wyl±dowali w finale B ...na pewno wysoka pora¿ka w Prudniku która zadecydowa³a ¿e Smyki nas wyprzedzi³y ale to nie tylko dlatego mo¿e dlatego ¿e s± w tym zespole koszykarze którzy nie podchodz± powa¿nie do rozgrywek przyk³ad wyjazd  do Gocza³kowic w pi±tkê dla prawdziwego koszykarza to treningi powinny byæ na pierwszym miejscu a mecz to ¶wiêto w którym trzeba uczestniczyæ 
 
Z Rudzka koszykówka dzieje siê bardzo ¼le mamy coraz mnie zawodników chc±cych uprawiaæ ten sport ..mo¿e dlatego ¿e nie mamy ekstraklasy w Rudzie jak to kiedy¶ by³o mo¿e dlatego ¿e wszyscy wola siedzieæ przed komputerami mo¿e dlatego ze nikomu siê nie chce aby ten sport siê rozwija³ w moim mie¶cie jedno wiem na pewno ¿e cos z tym trzeba zrobiæ

Teraz podam te smutne statystyki  Rudzkiej Pogoni
 
KS Pogoñ  - Juniorzy brak kategorii
KS Pogoñ  - Kadeci rocznik 91 fina³ B –to PORA¯KA
KS Pogoñ  - Kadeci rocznik 92 – bez zwyciêstwa 10 pora¿ek fina³ C
KS Pogoñ -  m³odziki starsi 93 – bez zwyciêstwa  9 pora¿ek
KS Pogoñ – rocz.  94 brak sekcji trenuje 4 ch³opców 
 
Jak wszyscy wiedz± to w³a¶nie z KS Pagoni wywodzi siê jeden z najlepszych koszykarz w Polsce wychowanek  Andrzej Pluta... czy doczekamy siê kiedy¶ kolejnego reprezentanta Polski my¶lê ¿e tak bo w tym klubie który istnieje ju¿ 86 lat jest si³a s± dobrzy zawodnicy którzy kochaj± ten sport ponad wszystko
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Daniel Kolankowski - WKK Wroc³aw
Daniel Kolankowski - WKK Wroc³aw
Kadra Polski rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi