News: Kadra ¦l±sk 1996 Nabór Chybie Listopad 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 07 2020 14:03:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra ¦l±sk 1996 Nabór Chybie Listopad 2009
U-15 Kadry Woj
W sobotê i niedziele tradycyjnie w Chybiu odby³a siê konsultacja naborowa do kadry województwa ¶l±skiego dla ch³opców i dziewczyn urodzonych w roku 1996 i 1997.

CH£OPCY


Godzina 9.00 na parkiecie pojawi³o siê 56 zawodników z 14 ¶l±skich klubów. Zdecydowana wiêkszo¶æ to ch³opcy z rocznika 1997 Podstaw± kadry bêd± ch³opcy starsi z rocznika 1997. Najwiêcej ch³opaków by³o z Rybnika w koñcu to ku¼nia koszykarskich talentów Andrzeja Zygmunta drug± liczebn± grupa by³ klub GTK Gliwice naszym zdaniem kandydat do Mistrzostwa ¦l±ska w tym sezonie.


 Po jednym zawodniku przyjecha³o z Knurowa, Pszczyny, Czêstochowy i Chorzowa  jeste¶my przekonani ¿e przyjazd tych ch³opców w pojedynkê to ich wielkie podej¶cie do koszykówki. Szkoda ¿e na konsultacji zabrak³o zawodników z D±browy Górniczej  to oni rok temu zdobyli Mistrzostw ¦l±ska w kategorii M³odzik M³odszy. Z  przyczyn nam nie znanych na konsultacje nie przyjechali zawodnicy z takich klubów jak MOSM  Bytom, Centrum Wodzis³aw Zag³êbie Sosnowiec czy Gwarek Paw³owice


Jednak wcale to nie znaczy ¿e zawodnicy z tych klubów nie zostan± powo³ani na kolejne konsultacje kadry , nawet ci zawodnicy którzy nie byli na konsultacji z wy¿ej wymienionych klubów mog± liczyæ na powo³anie do kadry gdy¿ s± ca³y czas obserwowani

 Zapowiada siê bardzo ,,ciekawy,, rocznik Najwy¿szy ch³opak z Czeladzi Marcel Kliniewski ma 196 cm zaraz po nim ch³opak z Knurowa 194 cm, który o dziwo gra na pozycji rozgrywaj±cego i bardzo dobrze sobie radzi, trzech innych zbli¿a siê do 190 cm. Zapowiada siê bardzo wysoka kadra mo¿e byæ 5 ch³opców  oko³o a nawet powy¿ej 200 cm. ¦wietni utalentowani gracze obwodowi Kuboszek z Cieszyna, Sanny z Gliwic czy Wieczorek z D±browy Górniczej i kilku innych zawodników  prezentuj±cych naprawdê dobry poziom. Jest tak¿e kilku fajnie graj±cych zawodników na pozycje 3 /4 jednym s³owem  mówi±c to kapitalny rocznik. Najwa¿niejsze ¿e bêdzie du¿a konkurencja na ka¿d± pozycje w kadrze. Teraz tylko wszystko zale¿y od was ile pracy w³o¿ycie w treningach i meczach W macierzystych klubach

I nie pytajcie nas kto siê dosta³ bo 12 nigdy nie jest pewna to raz a dwa w przysz³ym roku na konsultacjach mo¿e byæ przetestowanych nawet 50 zawodników


 Koordynator Kadry ¦l±ska Marek Juszkiewiecz na wstêpie przedstawi³ trenera g³ównego -Grzegorz Adamczyk ( Rybnik ) a nastêpnie jego asystentów Marcina Kloziñskiego ( Katowice ) Tomasza Jêdrosa ( Jaworzno )  oraz nieobecnego Rados³awa Fudalego a nastêpnie przedstawi³ zawodnikom co ich czeka w programie szkolenia kadr wojewódzkich.

W godzinach od 9.15.00 do 12.16 trwa³y programowe pomiary i æwiczenia miêdzy innymi:

Mierzenie: wzrostu, wysoko¶ci i rozpiêto¶ci  ramion , oraz wagi
Skok w dal z miejsca
Rzut pi³k± lekarsk± 3 kg
Koperta bez pi³ki
bieg na czas odcinek 15 metrów
Dwutakt na minutê  z dwóch stron kosza 

 Ka¿demu zawodnikowi na naborze zrobili¶my pami±tkow± fotkê która zosta³a dodana do naszej w galerii ¦KM w albumie sylwetki zawodników rocznik 1996 / 1997.
Pi³ka Reboka wykorzystana do fotek to ta sama pi³ka któr± gwiazda NBA Allen Iverson rzuca³ podczas konkursu który odby³ siê w Katowicach we wrze¶niu w kunkursie tym bra³ udzia³ tak¿e nasz gwiazdor Andrzej Pluta ...,,magiczna pi³ka mo¿e przeka¿e wam troche energii gwiazdy NBA i kadra ¶l±ska rocznika 1996 bêdzie najlepsz± kadr± w Polsce ........tego wam ¿yczê


Zibi .....prosze o pomoc w opisaniu fotek moje gg 10279509

Serdeczne podziekowania dla Andrzeja Pustelnika z Rudy ¦l±skiej  za transport do Chybia i z powrotem a tak¿e dla trenera koordynatora Marka Juszkiewicza za zaproszenie na konsultacje


SYLWETKI-ZAWODNIKÓW-ROCZNIKA-1996-1997 MKKS Rybnik 8
GTK Gliwice 7    ( 1 rocz.1997 )
HK ¯ory 7 ( 4 rocz.1997 )
MOSM Tychy 6 ( 1 rocz.1997 )
MCKS Czelad¼ 6
MOSiR Cieszyn 5
MKS Zabrze 5
UKS SP 27 Katowice 3 ( 2 rocz. 97 )
MCKiS Jaworzno 3
Pogoñ Ruda ¦l±ska 2 rocz.1997
MUKK Pszczyna 1
Królewskie Chorzów 1
KTK Knurów 1
SPORTOWIEC Czêstochowa 1


MKS D±browa G.
Zag³êbie Sosnowiec
MKS Wodzis³aw ¦l.
Gwarek Paw³owice

 Przedstawi³em koordynatora i trenerów kadry ch³opców,ale nie sposób omin±æ pana Marcina Smo³kê z Sosnowca. Marcin od kilku lat wiele pomaga przy kadrze wojewódzkiej za co w imieniu was sk³adam mu serdeczne dziêki. Przyjaciel koszykówki  pe³en pasji szczególnie kobiecego basketu.  Pan Marcin od tego sezonu jest sêdzi± koszykarskim.
Dla ciekawostki podam ¿e dres który mia³ ubrany w czasie naboru to pami±tka po nie ¿yj±cym ¶wietnym amerykañskim koszykarzu Zag³êbia Sosnowiec  Ronnim Thompkinsie
Pan Marcin skrupulatnie wprowadza³ wszystkie dane z naboru do komputera , dane s± tylko do wgl±du dla trenerów i nie bêd±  nigdzie przedstawione aczkolwiek ka¿dy z ch³opaków  wie jakie mia³a wyniki 


FOTO-ZIBI         Filmiki    TUTAJ


DZIEWCZYNY


W przeciwieñstwie do ch³opców rocznik 1996 dziewczyn nie jest zbyt wysokim rocznikiem Tylko jedna dziewczyna z Wodzis³awia ¦l±skiego mia³a 180 cm do tego kilka dziewczyn od 170 cm do 174 cm Napewno plusem jest to i¿ wiele dziewczyn gra w rozgrywkach kadeckich np. Rybnik i o dziwo dru¿yna RMKS Rybnik nawet nie ma wystawionej dru¿yny w kategorii wiod±cej czyli m³odziczka starsza .  Na pewno rocznik nie jest s³aby w koñcu dziewczyny trenera Artura Mikruty UKS SP 27 Katowice to aktualne wicemistrzynie Polski Szkó³ Podstawowych .Nie chce zabieraæ g³osu bo nie zabardzo obserwuje rozgrywki dziewczyn. Nasz portal SKM tak¿e bardzo ma³o pisze o was przepraszamy was za to. Niestety jestem sam do wszystkiego nie mogê wszystkiego ogarn±æ a nikt pomagaæ nie chce w prowadzeniu dzia³u dziewczyny. Informuje ¿e ka¿da informacje o waszych rozgrywkach czy fotki je¶li dojd± do nas zastan± natychmiast dodane


 Koordynator Kadry ¦l±ska Marek Juszkiewiecz na wstêpie poinformowa³ dziewczyny o tym ¿e trener g³ówny Artur Mikruta z Katowic nie móg³ z wa¿ych przyczyn osobistych przybyæ na konsultacje.Nastepnie przedstawi³ trenerów pomocniczych Rados³awa Kuciñskiego z Bytomia, Wojciecha Piercha³y z Rybnika i Adama Wilkina z ZabrzaW godzinach od 10.15 do 12.30 trwa³y programowe pomiary i æwiczenia miêdzy innymi:

 Mierzenie: wzrostu, wysoko¶ci i rozpiêto¶ci  ramion , oraz wagi
Skok w dal z miejsca
Rzut pi³k± lekarsk± 3 kg
Koperta bez pi³ki
bieg na czas odcinek 15 metrów
Dwutakt na minutê  z dwóch stron kosza 


 MRKS Rybnik  12 ( 6 rocznik 1997 )
SP 27 Katowice  9
Olimpia Wodzis³aw  7
MOSM Tychy 4
MOSM Bytom 3
MKS Zabrze 1 rocznik 1997

Brak zawodniczek z Klubów:

JAS-FBG Sosnowiec
MUKS Brenna
LA-Basket Piekary

Ka¿dej zawodniczce na naborze zrobili¶my pami±tkow± fotkê która zosta³a dodana do naszej galerii ¦KM w albumie sylwetki zawodniczek rocznik 1996 / 1997.W drugim albumie razem z ch³opakami s± pozosta³e fotki

SYLWETKI-ZAWODNICZEK

FOTO-ZIBI        FILMIKI-ZIBI     wszytkich bêdzie 5


 Przedstawi³em koordynatora i trenerów kadry ch³opców i dziewczyn ale nie sposób omin±æ pana Marcina Smo³kê z Sosnowca. Marcin od kilku lat wiele pomaga przy kadrze wojewódzkiej za co w imieniu was sk³adam mu serdeczne dziêki. Przyjaciel koszykówki  pe³en pasji szczególnie kobiecego basketu.  Pan Marcin od tego sezonu jest sêdzi± koszykarskim.
Dla ciekawostki podam ¿e dres który mia³ ubrany w czasie naboru to pami±tka po nie ¿yj±cym ¶wietnym koszykarzu Ronniego Thompkinsa
Pan Darek skrupulatnie wprowadza³ wszystkie dane z naboru do komputera , dane s± tylko do wgl±du dla trenerów i nie bêd±  nigdzie przedstawione aczkolwiek ka¿da z dziewczyn wie jakie mia³a wyniki

Na zdêciu pan Marcin Smo³ka z wieloletnim trener z Wodzis³awia  ¦l±skiego panem Zbigniewem Kobyliñskim

Serdeczne podziekowania dla pana Jab³oñskiego z Zabrza  za transport do Chybia i z powrotem a tak¿e dla trenera koordynatora Marka Juszkiewicza za zaproszenie na konsultacje dziewczyn

 


Komentarze
Zarzyk dnia listopad 30 2009 17:41:27
Zibi ma³a pomy³ka, napisa³e¶ 28. XI. 2099, a ma byæ 2009 smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi