News: U-13 r.1997 M³odzicy M³odsi po pierwszej rundzie eliminacji SEZON2009/2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 11 2020 04:19:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-13 r.1997 M³odzicy M³odsi po pierwszej rundzie eliminacji SEZON2009/2010
U-13 M³odzicy M³.
 Za nami pierwsza runda eliminacji w najm³odszej kategorii wiekowej, U-13 M³odzik M³odszy ( ch³opcy urodzeni w roku 1997 i m³odsi ).  Do rozgrywek ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówki  w tym sezonie zg³osi³o siê 14 klubów ( 15 zespo³ów ). Z ¿alem trzeba stwierdziæ, ¿e tylko klub MOSM Tychy wystawi³ do rozgrywek 2 dru¿yny. A  pamiêtamy przecie¿ te czasy, kiedy to nawet 3-4 kluby wystawia³y po 2 dru¿yny. Wówczas mo¿na by³o przeprowadziæ odpowiedni± selekcjê w¶ród zawodników i stworzyæ jedn±, siln± dru¿ynê, która w kolejnym sezonie, ju¿ jako M³odzicy Starsi, by³a w stanie walczyæ o zwyciêstwo w lidze. Wszystko wskazuje na to, ¿e tak± ekip± bêd± ch³opcy z Tychów. Powodzenia.

¦l±sk siê trochê ,,poszerzy³,, gdy¿ w naszych rozgrywkach graj± ch³opcy z O¶wiêcimia ( ma³opolska ) i Strzelc Opolskich ( Opole )

Wiêkszo¶æ dru¿yn w zesz³ym sezonie bra³a udzia³ w I Pucharze ¦l±ska w Minikoszykówce
Ch³opców na podstawie tych rozgrywek i pierwszej rundy eliminacji mo¿emy pokusiæ siê o wskazanie faworytów do Mistrzostwa ¦l±ska

Pierwsza 10 w Pucharze ¦l±ska 2009 w nawiasie pozycje po 1 rundzie

1.  MKKS I Rybnik     ( I miejsce grupa A )
2.  GTK Gliwice     ( IV miejsce grupa B ale 1 spotkanie mniej od czo³ówki )
3.  UKS SP 27 Katowice   ( II miejsce w grupie B )
4.  MOSM II Tychy    ( III miejsce grupa A )

Na PLUS

 Po trzech latach przerwy Pogoñ Ruda ¦l±ska kiedy¶ wielki o¶rodek szkolenia m³odzie¿y wystawi³a do rozgrywek m³odzików m³odszych z czego siê bardzo cieszê gdy¿ bêd±c z Rudy ¦l±skiej mogê ¶ledziæ te rozgrywki na bierz± co

Raz jeszcze nale¿y pochwaliæ dzia³aczy ¦l±skiej Koszykówki M³odzie¿owej, którzy wprowadzili nowe zasady obowi±zuj±ce w rozgrywkach ligowych naszego województwa. Mowa oczywi¶cie o dwóch g³ównych zasad:

Pasarela - czyli nikt nie siedzi na ³awie, tylko wszystkie dzieciaki graj± w meczu.

Zakaz krycia Stref± -  w tym wieku strefa nie wp³ywa dobrze na rozwój techniczny m³odych zawodników.  Z do¶wiadczenia wynika bowiem, ¿e w pó¼niejszym okresie ch³opcy nie potrafi± grac "jeden na jednego".

ZASADY-KRYCIA-KA¯DY-SWEGO

Na MINUS


Co¶ niepokoj±cego dzieje siê w ,,ku¼ni talentów,, w Bytomiu. Dru¿yny z tego zespo³u, w ka¿dej kategorii  wiekowej, zajmowa³y czo³owe miejsca na ¦l±sku. Dzisiaj MOSM Bytom nie wystawi³ ¿adnej dru¿yny zarówno w Minikoszykówce jak i w M³odzikach M³odszych. Wszystkich sympatyków koszykówki martwi ten fakt. Czy powodem takiego stanu rzeczy jest wy³±cznie brak trenerów w Bytomiu? Z Klubu odeszli bowiem wielcy szkoleniowcy m³odzie¿y, bracia Niedbalscy- Mariusz i Tomek oraz Rafa³ Czyszpak. ,,Okrêtu Bytom,, nie opu¶cili jedynie trenerzy Radek Fudali i Mariusz Kubiak. Dzisiaj zadajemy sobie pytanie: co dalej w Bytomiu?

Wasze Galerie ( KLIKNI w filmiki lub foto )

 FILMIKI  FOTO 

 
 Na zakoñczenie naszego pierwszego artyku³u o najm³odszej kategorii wiekowej slaskich koszykarzy chcia³bym z³o¿yæ trochê spó¼nione, ale jak¿e serdeczne ¿yczenia urodzinowe osobie, któr± wszyscy znamy.

Ten Wielki przyjaciel koszykówki, szczególnie tej najm³odszej , jest "Ojcem" Rybnickiej Koszykówki, ANDRZEJ ZYGMUNT, bo do niego kieruje te s³owa – dla przyjació³ po prostu Zyga - obchodzi³ niedawno swoje 70 - te urodziny. Panie Zygmuncie! Sto lat, do koñca ¶wiata i jeszcze o jeden dzieñ d³u¿ej, niech Pan nam ¿yje  w zdrowiu, szczê¶ciu, pomy¶lno¶ci, ku chwale swoich podopiecznych - zawodnikow rybnickiej minikoszkarskiej spo³eczno¶ci


zapraszam do strony Andrzeja Zygmunta

http://www.zygabasket.com/

ARTYKU£-ANDRZEJA-ZYGMUNTA---RYBNICKA-ZIEMIA-BASKETEM-STOIM£ODZICY M£ODSI PO I RUNDZIE ELIMINACJI SEZON 2009/2010


Grupa I

1MKKS Rybnik1260583:273 (2.136)
2MKS Zabrze1151478:356 (1.343)
3KS MOSM II Tychy933307:349 (0.880)
4GTK Fluor-Britam Gliwice832388:277 (1.401)
5KTK Knurów824280:361 (0.776)
6KS Pogoñ Ruda ¦l±ska715223:464 (0.481)
7MKS Strzelce Opolskie505201:380 (0.529)

Grupa II

1MKS D±browa Górnicza1151402:262 (1.534)
2UKS SP 27 Katowice1151408:250 (1.632)
3MCKS Czelad¼1050391:218 (1.794)
4MCKiS Jaworzno1042308:207 (1.488)
5KS MOSM I Tychy933278:298 (0.933)
6UKS C.Hartwig Katowice816324:445 (0.728)
7KS Niwa O¶wiêcim716236:500 (0.472)
8MKKS Zag³êbie Sosnowiec616230:397 (0.579)


relacja z meczu na szczycie w pierwszej rundzie


Zespó³ z Gliwic ambitnie podszed³ do meczu stawiaj±c nam twarde warunki gry. Pocz±tek meczu nie zapowiada³ naszej dominacji na parkiecie. Szybka gra przyjezdnych i du¿a nerwowo¶æ naszych graczy zmusi³a nas do bardzo szybkiej i twardej gry w obronie. Niestety do przerwy przegrywali¶my 24 punktami. W drugiej po³owie obraz gry zmieni³ siê diametralnie, g³ównie dziêki agresywnej obronie i lepszej skuteczno¶ci. Pod koniec czwartej kwarty wyszli¶my na prowadzenie którego nie oddali¶my do koñca meczu.

Na wyró¿nienie zas³u¿yli dwaj najwy¿si gracze Artur Grocki oraz £ukasz Wojaczek.


MKKS Rybnik -  GTK Fluor – Britam Gliwice 89:80 (12:28, 15:23, 25:16, 37:13)

Punkty dla MKKS-u zdobywali: Grocki 40, Wojaczek 22, Koczy 12, Kondys 7, Florczyk 3, Drybañski 3, Student 2, Olech, B±k, Smyczek, Stró¿czyk, Skupieñ.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pruszkowianie obserwuja mecz
Pruszkowianie obserwuja mecz
1/2 MP U-14 rocz.93 W³oc³awek 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi