News: PYRA Poznan na III Champion’s Cup, Boys U14 "Trinta" Moscow Russia 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 26 2020 14:19:08
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

PYRA Poznan na III Champion’s Cup, Boys U14 "Trinta" Moscow Russia 2009
KlubyGroup «A»                                                                                  Group «B»

1. Rosja (CSKA, Moscow)                               1. Bia³oru¶ (BC Grodno)
2. Serbia (FMP Belgrad)                                2. Chorwacja (BC Fenix Zagrzeb)
3. £otwa (BS Riga/1188 Riga)                        3. Litwa (BS of A. Sabonis)
4. Polska (MKK Pyra Poznan)                               4. Ukraina (BC Donieck)

 PYRA Poznañ (Polska) - CSKA Moskwa (Rosja) 32 : 99
(12 : 29, 6 : 2, 6 : 24, 8 : 25)
STATYSTYKI   FOTO

Przewaga gospodarzy by³a widoczna we wszystkich elementach gry, pocz±wszy od wzrostu (3 zawodników powy¿ej 2m), a¿ po umiejêtno¶ci koszykarskie.
Podstawowe statystyki dru¿yny CSKA - w nawiasie statystyki PYRY
- rzut za 2 pkt. 32/73 = 44% (PYRA 15/54 = 28%)
- rzut za 3 pkt. 8/24 = 33% (PYRA 0/5 = 0%)
- rzuty za 1 pkt. 11/17 = 65% (PYRA 2/2 = 100%)
- asysty 36 (PYRA 11 )
- przechwyty 26 (PYRA 11)
- zbiórki 58 (PYRA 38)
- straty 16 (PYRA 42)
- ewal +0,81 (PYRA -0,022)
Poprawnie w naszej dru¿ynie zagra³ jedynie Szymon Michalik, pozostali zawodnicy walczyli, ale wyra¼nie zjad³a ich trema.
Mecz rozgrywany by³ w oprawie mistrzostw Europy, odby³a siê prezentacja zawodników, odegrane zosta³y hymny narodowe, podczas turnieju prowadzone s± elektroniczne statystyki.

 PYRA Poznañ (Polska) - FMP Belgrad (Serbia) 36 : 87
(12 : 17, 6 : 22, 4 : 15, 14 :
Pyra: M. Walczak - 14, A. Bielak - 10, J. Szczepañski - 3, Sz. Michalski - 3, M. Drosik - 2, R. Jañczyk - 2, R. Bogusz - 1.

STATYSTYKI

Dru¿yna  dzia³a w oparciu o gimnazjum koszykarskie, które szkoli najlepszych zawodników z Belgradu.
W dru¿ynie  gra czterech zawodników o wzro¶cie powy¿ej 200 cm, wszyscy prezentuj± wyrównany poziom sportowy. Ma to du¿e znaczenie przy obowi±zuj±cym na turnieju systemie gry Passarella.
Wyrównana walka w meczu toczy³a siê tylko w pierwszej kwarcie, pó¼niej zdecydowan± przewagê uzyskali przeciwnicy.
Zadecydowa³y dwa elementy: skuteczno¶æ rzutowa oraz walka na tablicy.
Rzuty za 2 pkt   FMP 32/67=48 % (PYRA 12/42 = 29%)
Rzuty za 3 pkt   FMP 3/7=43 % (PYRA 1/9 = 11%)
Rzuty za 1 pkt   FMP 14/29=48% (PYRA 9/30 = 30%)
Walka na tablicy  FMP 29 obrona + 25 atak = 54 (PYRA 15 obrona + 9 atak = 24)
Wska¼nik skuteczno¶ci FMP = +0,6 (PYRA = +0,02)


 PYRA Poznañ (Polska) - BS Riga (£otwa) 40 : 60 
(14 : 17, 12 : 13, 11 : 15, 3 : 15)
Pyra: M. Walczak - 19, Sz. Michalik - 9, A. Bielak - 4, P. B³aszczyk - 3, J. Szczepañski - 3, M. Drosik - 3.

STATYSTYKI   FOTO

Znan±, nam poniewa¿ czterech naszych zawodników gra³o w reprezentacji Wielkopolski  na turniejach w Cz³uchowie i Kownie, a jednym z trenerów by³ T. B³aszak.
W naszej dru¿ynie dalej zawodzi³a skuteczno¶æ rzutowa:
za 2 pkt. = 27% (Riga 40%)
za 3 pkt = 22% (Riga 19%)
za 1 pkt = 38% (Riga 50%)
Wska¼nik skuteczno¶ci: Pyra +0,12 (Riga +0,46).


 Polska (PYRA Poznañ) - Ukraina (BC Donieck)  36 : 66
(10 : 7, 9 : 23, 12 : 19, 5 : 17)
Walczak - 4, Ka¼mierczak - 6, Szczepañski - 2, Drosik - 8, Bogusz - 2, Bielak - 4, Siudziñski - 4, B³aszczyk - 2, Michalik - 4.

STATYSTYKI    FOTO

Dok³adnie pierwsz± kwartê z BK Donieck - mistrz Ukrainy, wygrali¶my tê kwartê 10 : 7, ale ca³y mecz przegrali¶my
Dzisiaj naszym problemem by³a agresywna obrona przeciwników - podwajanie naszego zawodnika który posiada³ pi³kê. Zrobili¶my 37 strat, z tego 20 przy wykonywaniu podañ, pozosta³e przy nadmiernym koz³owaniu (Walczak - 7 strat, Drosik - 5, Michalik - 6). Co ciekawe - mamy wiêcej zbiórek (32 + 14) przeciwnicy nie musieli tyle zbieraæ, bo mieli wy¿szy procent skuteczno¶ci z gry, w tym 6 rzutów celnych za 3 pkt., nasza skuteczo¶æ za 3 pkt. = 0% (zbiórki: Michalik - 13, Drosik - 11, Ka¼mierczak - 9). Donieck wykona³ 26 przechwytów, Pyra - 9.
Przeciwnicy zablokowali nasze rzuty 9 razy, my wykonali¶my tylko 5 bloków.

 PYRA Poznañ (Polska) - BC Grodno Bia³oru¶ 42 : 45
( 12-15, 15-6, 10-10, 5-14 )

STATYSTYKI

Nie zdo³ali¶my odnie¶æ zwyciêstwa w ostatnim meczu, chocia¿ d³ugo by³o ono w naszym zasiêgu.
Po I kwarcie przegrywali¶my 12 : 15. W drugiej kwarcie przejêli¶my inicjatywê doprowadzaj±c do prowadzenia 27 : 21.
Trzecia kwarta by³a wyrównana i dawa³a nadziejê na utrzymanie korzystnego wyniku do koñca meczu (remis 10 : 10).
Niestety w czwartej kwarcie przeciwnicy kryli bardzo agresywnie podwajaj±c, a nawet potrajaj±c zawodnika z pi³k±. Wyst±pi³y te same problemy co w meczu z Ukrain± – z³e podania i niepotrzebne koz³owanie.
Dodatkowo przeciwnicy poprawili skuteczno¶æ rzutow± i osi±gnêli prowadzenie w meczu.
W koñcówce by³a jeszcze szansa doprowadzenia do dogrywki, ale nie by³o zawodnika, który wykona³by rzut za 3 pkt. albo podj±³ próbê wej¶cia pod kosz z faulem.
Statystyki zawodników:
Walczak – 9 pkt. / 7 asyst / 9 zbiórek / 11 strat
Ka¼mierczak – 6 pkt. / 5 zbiórek
Szczepañski – 6 pkt. / 5 zbiórek
Drosik – 4 pkt. / 2 zbiórki
Bielak – 6 pkt. / 3 zbiórki / 2 straty
Jañczyk – 1 pkt / 3 zbiórki / 2 straty
B³aszczyk – 2 pkt. / 5 zbiórek / 4 straty
Michalik – 9 pkt. / 5 zbiórek /4 straty / 36 % celno¶æ
Bogusz i Siudziñski – 0 pkt.
Zajêli¶my 8 miejsce.
Zwyciêstwo w Turnieju odnios³a dru¿yna z Belgradu, pokonuj±c w meczu fina³owym CSKA Moskwa 66 : 56.
Mecz fina³owy by³ na bardzo wysokim poziomie – w naszej ocenie polskie dru¿yny rocznika 93 mia³yby k³opoty z wygraniem tego meczu.

 KOÑCOWA KLASYFIKACJA

1. FMP Belgrad ( Serbia )
2. CSK Moskwa ( Rosja )
3. BC Fenix Zagrzeb ( Chorwacja )
4. BS of A. Sabonis Kowno ( Litwa )
5. BC Donieck ( Ukraina )
6. BS Riga/1188 Riga ( £otwa )  
7. BC Grodno ( Bia³oru¶ )
8. MKK Pyra Poznañ ( Polska )FOTKI-ZAKOÑCZENIE-TURNIEJU

FOTKI-CHELEDERS

FOTKI-MECZE-FINA£OWE

PE£NE-STATYSTYKI

informacje i fotografie zaczerpniente z:

http://www.pyra.com.pl/?news   http://www.mba-basket.ru/

Rok temu podczas II Turnieju Mistrzów Krajowych w Moskwie  Polski zespó³ WKK Wroc³aw zaj±³
V miejsce
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Stawowczyk (Katowice) i Pazur (Bytom)
Stawowczyk (Katowice) i Pazur (Bytom)
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi