News: Kadra ¦l±sk 1995 Turniej PBG Basket Junior Cup. Poznañ Grudzieñ 2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 21:51:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra ¦l±sk 1995 Turniej PBG Basket Junior Cup. Poznañ Grudzieñ 2009
U-15 Kadry Woj
Zakoñczy³ siê turniej koszykówki m³odzie¿owej PBG Basket Junior Cup. Przez trzy dni w Arenie rywalizowa³o ze sob± osiem dru¿yn z ca³ej Polski, z³o¿onych z ch³opców z rocznika '95 i m³odszych.
Bezapelacyjnie najlepszy w ca³ym turnieju okaza³ siê zespó³ Kormorana Universal Sieraków, który wygra³ wszystkie mecze, w finale pokonuj±c kadrê woj. ¦l±skiego 101:49. To równie¿ z ekipy Kormorana trenerzy wszystkich dru¿yn wybrali MVP turnieju, którym zosta³ Damian Szymczak.
W meczu o trzecie miejsce kadra woj. Wielkopolskiego spotka³a siê z równie¶nikami z Ma³opolski. Po wyrównanym meczu zwyciê¿yli Wielkopolanie 75:67. Pi±te miejsce zajê³a ekipa z Bydgoszczy, która pokona³a ¯ubry Bia³ystok 75:48, miejsce siódme natomiast przypad³o Kotwicy Ko³obrzeg, która zwyciê¿y³a Zryw Toruñ 66:53.
Wszystkim uczestnikom PBG Basket Junior Cup wrêczono nagrody ufundowane przez partnerów turnieju: firmê Sport-transfer oraz Hama Polska. Sponsorom nagród bardzo dziêkujemy!

Koñcowa Klasyfikacja

       
 I Kormoran Sieraków II woj. ¦l±skie  III woj. Wielkopolskie IV woj. Ma³opolskie 
       
 V ASTORIA Bydgoszcz VI ¯UBRY Bia³ystok VII KOTWICA Ko³obrzeg VIII ZRYW Toruñ

Wyró¿nienia indywidualane

 MVP TURNIEJU - Damian Szymczak ( KORMORAN Sierków )
Najlepszy strzelec Turnieju - Michalik Szymon
(Kadra woj. Wielkopolskiego)ALL STARS TURNIEJU

         
Filip Pruefer
KORMORAN Sieraków
Micha³ Klimek
Kadra ¦l±ska
Michalik Szymon
Kadra Wielkopolska 
Wo¿niak Bartosz  
Kadra Ma³opolskiego 
 
Bartek Pawlak
KORMORAN Sieraków


FOTOGALERIA-PBG BASKET JUNIOR CUP 2009-DZIEÑ-I

FOTOGALERIA-PBG BASKET JUNIOR CUP 2009-DZIEÑ-II

FOTOGALERIA-PBG BASKET JUNIOR CUP 2009-DZIEÑ-IIIWyniki


Grupa A 

Kadra Woj. ¦l±skiego - Kormoran Sieraków  38 : 93

¦l±sk: Klimek 9, Jezela 7, Hulewicz 5, Kowalski 5, Szymaniak 4, Hanzel 4, Urbañczyk 2, Dytko 2, Nosiadek, Wójcik, Mi³ek, Grzymies³awski

Kotwica Ko³obrzeg - Zryw Toruñ  55 : 59

Kormoran Sieraków - Zryw Toruñ  174 : 32

Kadra Woj. ¦l±skiego - Kotwica Ko³obrzeg  72 : 40

¦l±sk: 16, Hulewicz 9, Szymaniak 8, Grzymies³awski 6, Dytko 6, Wójcik 6, Nosiadek 6, Jezela 6, Hanzel 5, Urbañczyk 2, Mi³ek 2, Kowalski 0

Kadra woj. ¦l±skiego - Zryw Toruñ  87 : 27

¦l±sk: Jezela 14, Urbañczyk 13, Kowalski 12, Hulewicz 10, Hanzel 8, Mi³ek 6, Szymaniak 6, Grzymies³awski 6, Dytko 4, Klimek 4, Wójcik 3 Nosiadek 1.

Kormoran Sieraków - Kotwica Ko³obrzeg 98 : 51


Grupa B

Kadra woj. Ma³opolskiego - ¯ubry Bia³ystok  89 : 45
Kadra woj. Wielkopolskiego - Astoria Bydgoszcz  107 : 47
Kadra woj. Ma³opolskiego - Kadra woj. Wielkopolskiego  72 : 84
¯ubry Bia³ystok - Astoria Bydgoszcz  84 : 87
Kadra woj. Ma³opolskiego - Astoria Bydgoszcz  91 : 32
¯ubry Bia³ystok - Kadra woj. Wielkopolskiego 48 : 78

o miejsca 5-8

Kotwice Ko³obrzeg - Astoria Bydgoszcz 45 : 55
Zryw Toruñ - ¯ubry Bia³ystok 52 : 56


Pó³fina³y

Kormoran Sieraków - Kadra woj. Ma³opolskiego  89 : 47
Kadra woj. ¦l±skiego - Kadra woj. Wielkopolskiego  68 : 66

¦l±sk: Klimek 22, Jezela 12, Grzymies³awski 11, Dytko 8, Szymaniak 7, Hanzel 6, Kowalski 2, Hulewicz 0, Nosiadek 0, Urbañczyk 0
 

Fina³y

mecz o miejsce VII Kotwica Ko³obrzg - Zryw Toruñ  66 : 53
mecz o miejsce V  Astoria Bydgoszcz : ¯ubry Bia³ystok 75 : 48
mecz o miejsce  III Kadra woj. Ma³opolskiego -Kadra woj.Wielkopolskiego 67 : 75

mecz o miejsce  I Kadra woj. ¦l±skiego - Kormoran Sieraków 43 : 101

¦l±sk: Dytko 10, Jezela 7, Szymaniak 6, Nosiadek 6, Hulewicz 4, Urbañczyk 3, Hanzel 3, Kowalski 2, Grzymies³awski 2, Wójcie 0, Mi³ek 0.

SK£AD KADRY ¦L¡SKA
oraz zdobyte punkty we wszytkich spotkaniach wed³ug kolejno¶ci


           
Klimek Micha³
AZS Katowice
51 punktów
Jezela Marcin
AZS Katowice
46 punktów
Szymaniak Filp
MOSM Bytom
31 punktów
Dytko Oliwe
GTK Gliwice
30 punktów
Hulewicz Kacper
AZS Katowice
28 punktów 
Hanzel Pawe³
AZS Katowice
26 punktów
          
Grzemies³awski A.
AZS Katowice
25 punktów
Kowalski Nikodem
Czêstochowa
21 punktów
Urbañczyk Jakub
MCKiS Jaworzno
20 punktów
Nosiadek Szymon
MKKS Rybnik
13 punktów
Wójcik Micha³ 
GTK Gliwice
9 punktów
Mi³ek Micha³
AZS Katowice
8 punktów


Komentarze
md dnia grudzie 29 2009 22:06:11
jeste¶my w finale wygrali¶my z kadr± wielkopolski
wm dnia grudzie 29 2009 22:28:48
...tylko z nazwy by³a to Kadra Wlkp, tak naprawdê to z kadry zagra³o tylko 3 zawodników...Sieraków równie¿ nale¿y do WLKP! smiley
ja dnia grudzie 30 2009 19:06:21
Sieraków znowu gór± !!smileysmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Adam Fr±czek GTK
Adam Fr±czek GTK
Festiwal Pivot Cup Pruszków 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi