News: ¯yczenia ¶wiateczne i noworoczne na rok 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 09 2020 09:35:58
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

¯yczenia ¶wiateczne i noworoczne na rok 2010Spokojnych i rodzinnych ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia, oraz wszelkiej pomy¶lno¶ci w Nowym Roku
¿ycz± Zarz±d, Trenerzy, oraz Zawodnicy i Zawodniczki MKS Zabrze

Z okazji ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia ¿yczymy wszelkiej pomy¶lno¶ci, pogody ducha,
oraz tego, by ¶wiat³o¶æ roz¶wietlaj±ca betlejemsk± noc sta³a siê
b³ogos³awieñstwem w codzienno¶ci oraz ¼ród³em nadziei i pokoju  a Nowy Rok
przyniós³ sam± dobroæ.
Jacek Cholewa z rodzin±

Zatrzymaj siê na chwilê w pêdzie codziennych spraw…Wyrzuæ z siebie wszystkie z³o….
Odszukaj w sobie marzenia…I raduj siê….W ten wyj±tkowy czas ¿yczê Tobie i Twoim najbli¿szym….aby uda³o Wam siê na chwilê zatrzymaæ…i czerpaæ w te dni jak najwiêcej dobrego. ¯yczê zdrowia. U¶miechu. Rado¶ci. Mi³o¶ci. Spokoju. Wiary…Dzisiaj. Jutro. I ka¿dego dnia.
Weso³ych ¦wi±t oraz Szczê¶liwego Nowego Roku.
¿yczy rodzina Michalaków z £odzi

Spe³nienia wszystkich marzeñ,  Dobrego samopoczucia, U¶miechu na twarzy i rado¶ci w sercu A zdrowia w szczególno¶ci... Z okazji ¦wiat Bo¿ego Narodzenia
¿yczy  Janusz Ko³cz z rodzink± 

Z okazji ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia ¿yczymy wszelkiej pomy¶lno¶ci, pogody ducha,
oraz tego, by ¶wiat³o¶æ roz¶wietlaj±ca betlejemsk± noc sta³a siê
b³ogos³awieñstwem w codzienno¶ci oraz ¼ród³em nadziei i pokoju  a Nowy Rok
przyniós³ sam± dobroæ.
¿yczy Jaros³aw Jakubiec z rodzin±

Wszystkiego dobrego na swieta i nowy rok....¿eby¶ nie przestawa³ robic dobrej roboty....zeby jakas baba cie chciala....zebys nie by³ gruby.....i zebys se merca w koncu kupi³...i dojezdza³ na mecze wygodnie
¿yczy Witek z Pszczyny

Z okazji ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia wielu g³êbokich i radosnych prze¿yæ, wewnêtrznego spokoju, wytrwa³o¶ci i rado¶ci oraz b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w ka¿dym dniu nadchodz±cego Roku
¿yczy Marek Malik z Wodzis³awia ¦l±skiego

Tyle szczê¶cia co p³atków ¶niegu, i tyle sukcesów co gwiazd na niebie, tyle zdrowia co igie³ na choince. Pogodnych ¶wiat
¿yczy Bogus³aw Onufrowicz z Zielonej Góry

W te ¶wiêta magiczne ¿yczenia ¶le liczne. Pachn±cych jode³ek z ogromem ¶wiate³ek. Olbrzymich prezentów weso³ych elfów. Pod obrusem sianka, a za oknem ba³wanka
¿yczy Groszek  Grzegorz  Grochowski z Jaros³awia
 
Zdrowych Spokojnych ¦wiat Bo¿ego Narodzenia oraz wszelkiej pomy¶lno¶ci w Nowym Roku 2010
¿yczy rodzina Karnowskich z Torunia

W Wigilijna Piêkn± Noc wam rado¶ci szczê¶cia moc
¿yczy Eugeniusz Smolicha z Rodzin±
Weso³ych Spokojnych Rodzinnych ¦wi±t
¿yczy Tomasz Niedbalski z rodzin±

Pe³nych zdrowia, mi³o¶ci ¶wiat Bo¿ego Narodzenia, oraz wspania³ego Nowego Roku
¯yczy Gosia, Grzegorz Szeremeta z synami

Zdrowych pogodnych, spêdzonych rodzinnej atmosferze ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia
¯yczy Adam Kujon z rodzin±

Na te ¶wiêta co  nadchodz± ¿yczymy ciep³a i mi³o¶ci niech was ludzie nie zawodz± i niech u¶miech w sercu go¶ci
¯yczy Mariusz Dytko z rodzin±

Cudownych i magicznych ¶wi±t Bo¿ego Narodzenia, wielu radosnych chwil spêdzonych przy wigilijnym stole oraz wszelkiej pomy¶lno¶ci w 2010 roku
¯yczy Kazik i Gosia Miko³ajec z dzieæmiKomentarze
kinczus dnia grudzie 23 2009 21:31:54
.........._,|,_
............'|`...Gdy pierwsza
............/.\. gwiazdka
.........../`,\smiley... na niebie
........../__\ ... zab³y¶nie
........./ . o \....niech Ciê
......../_ , *_\_... Anio³ek
......../ `, .* \_...ode mnie
......./ ? `~ . \... u¶ci¶nie
....../_ . * ., o \...I przeka¿e
....../ ? o .. ~ \ ? serdeczne
...../ . * .... . o.\? ¿yczenia
..../_ ,,~~ '. * ' _\_'w ¦wiêta
..../`~,, .. o.......\::::::Bo¿ego
.../ .* ...`' * ? ,',..\ :::: Narodzenia
../_.....o ..~~,, , _\... oraz wiele
./ .. * ......... ,, ~ ' \..... rado¶ci i
/* .... o ..._~`'*...o \....nadziei
`-,,~'`' ...* ... _ ,-´.......w Nowym
........":-------:".......2010 Roku!!!! smiley
PiotrekPiwonski dnia grudzie 23 2009 21:41:32
Zibi- Spokojnych i zdrowych swi±t Bo¿ego Narodzenia oraz Szczê¶liwego Nowego Roku ¿yczy Piotrek
Zarzyk dnia grudzie 24 2009 12:13:03
Gwiazdora w kominie,
Prezentów po szyje.
Dwa metry choinki,
Cukierków trzy skrzynki.
Przed oknem ba³wana,
Sylwestra do rana.
Weso³ych ¦wi±t !!! smiley
strazak23 dnia grudzie 24 2009 14:14:08
No Zibi weso³ych ¶wi±t i ¿eby¶ w nadchodz±cym roku mia³ tyle si³y ¿eby robiæ tyle wspania³ych rzeczy dla koszykówki w Polsce i na ¦l±sku
rafisport dnia grudzie 24 2009 15:45:04
Id± ¶wiêta, widaæ go¶ci - wyd³ub z karpia wszystkie o¶ci. Powyjadaj z barszczu uszy. A gdy Ciê za bardzo suszy, si±d¼ wygodnie z flach± wina, i obejrzyj dzi¶ Kevina.
chemical_brother dnia grudzie 24 2009 16:59:38
¯eby ¶wiêta by³y syte, ¿eby rózg± by³o bite.
By choinka w twojej chacie nie ¶mierdzia³a tak jak gacie.
Tylko by³a kolorowa a na dole sta³ se browar.
Na pasterkê ruszaj ¶mia³o ksi±dz na tacy ma za ma³o.
Daj z³otówkê albo dwie niech i on ucieszy siê.
¿yczy Ókasz;Dsmiley
Andrzej Struski dnia grudzie 24 2009 21:13:24
Wszystkiego dobrego na ¦wiêta.
Zoxidron dnia grudzie 24 2009 21:43:32
Zdrowia Szczê¶cia!!
Od O¶wiêcimia smiley
Wo¼ny dnia grudzie 25 2009 19:24:29
Zdrowych, spokojnych ¶wi±t Bo¿ego Narodzenia i szampañskiego Sylwestra ¿yczy Wo¼ny smiley
Adam dnia grudzie 25 2009 20:55:22
Weso³ych ¦wi±t ¿yczy Adam smiley
MJ dnia grudzie 29 2009 22:15:20
Z okazji nadchodz±cego Nowego Roku ¿yczê Tobie Zibi du¿o szczêscia, spe³nienia wszelkich marzeñ, a przede wszystkim zdrowia, aby¶ móg³ w tym nowym 2010 roku swoja bezinteresown± prac± w dalszym ci±gu wp³ywaæ na rozwój m³odziezowej koszykówki w naszym kraju.

Micha³ Skrzypek (E³k)
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ostra walka pod koszem
Ostra walka pod koszem
Turniej m³odzików r.93 Tarnów 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi