News: Mecz Gwiazd 1 Ligi Krosno 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 07:48:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mecz Gwiazd 1 Ligi Krosno 2010
Fanclub
 Krosno 14 marzec 2010 w hali MOSiR ¦wiêto Polskiej Koszykówki – MECZ GWIAZD 1 Ligi. O godz.9.30 rozpoczê³y siê treningi najpierw zachodu, a godzinê pó¼nej wschodu. Po treningach zawodnicy spotkali siê z dzieciakami z kro¶nieñskich szkó³. Prezes PZKosz Roman Ludwiczuk rozda³ w¶ród uczestników koszulki promuj±ce Mecz Gwiazd, a tak¿e ka¿dy dzieciak dosta³ pi³kê do kosza. Te same pi³ki by³y w u¿yciu podczas bicia rekordu Guinessa w Polsce. Na sali MOSiR kro¶nieñskie dzieci ustanawia³y w³asny kro¶nieñskiego rekord Guiness i wraz z prezesem Romanem Ludwiczukiem i Wice Prezydentem Krosna Bronis³awem Baranem przez minutê 200 osób jednocze¶nie koz³owa³o pi³k±.Trening, rozmowy z koszykarzami autografy



 Najm³odszy uczestnik Meczu Gwiazd 1 Ligi, niespe³na 17-letni Mateusz Ponitka zwyciê¿y³ w konkursie rzutów za trzy punkty.
Najwa¿niejszy by³ pierwszy celny rzut. Pó¼niej by³o ju¿ ³atwiej, bo gdy wejdzie siê w rytm, to mo¿na trafiaæ raz za razem - mówi zwyciêzca konkursu rzutów za trzy punkty, Mateusz Ponitka.
Dla mnie jest to spe³nienie moich marzeñ. Nigdy nie my¶la³em o tym, ¿e mam szansê wyst±piæ w Meczu Gwiazd, a tu organizatorzy wytypowali mnie jeszcze do konkursu rzutów za trzy punkty. Jestem wdziêczny wszystkim, którzy na mnie glosowali. Mam nadziejê, ¿e Was nie zawiod³em.

czytaj-wiêcej



 MVP Micha³ Jankowski
Przyjechali¶my do Krosna po dobr± zabawê oraz w celu promowania naszego klubu. Na ka¿dym kroku chcemy pokazaæ, ¿e program, którym jeste¶my objêci przynosi pozytywne rezultaty. Je¶li przy tej okazji uda³o siê zdobyæ dwie nagrody, to znak, ¿e wszystko zmierza w dobrym kierunku.
Ka¿dy z nas chcia³ wygraæ. Nikogo nie trzeba by³o do tego specjalnie mobilizowaæ, zw³aszcza w koñcówce. Z tego powodu mecz by³ zaciêty. Uda³o siê przechyliæ szalê zwyciêstwa na nasz± korzy¶æ. To cieszy.

czytaj-wiêcej




 Maciej Pi±tek zwyciêsca konkursu wsadów
- Moi rywale doskonale potrafi± pakowaæ pi³ê do kosza, dlatego dysponuj± szerokim wachlarzem ró¿nych zagrañ. Przed zawodami æwiczy³em kilka wsadów, cieszê siê, ¿e w konkursie wszystkie uda³o mi siê wykonaæ. Wiedzia³em na co mnie staæ, a dobra koncentracja pomog³a mi w realizacji tego zadania.

czytaj-wiêcej





 23-FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

FOTO-KURIAN




Wschód - Zachód 101:100  (25:24, 24:28, 36:28, 14:20)

STATYSTYKI

 WSCHÓD  STATYSTYKI ZACHÓD  STATYSTYKI
   
Punkty dla Wschodu: Daniel Wall 12 (2), Janavor Weatherspoon 12, Piotr Pluta 10 (2), Bartosz Krupa 8 (2), Piotr Mi¶ 0 oraz Micha³ Jankowski 21 (3), Mateusz Ponitka 15 (3), Tomasz Pisarczyk 8, £ukasz Kwiatkowski 7, Bartosz Dubiel 6, Karol Szpyrka 2, Dariusz Oczkowicz 0.Punkty dla Zachodu: Tomasz Wojdy³a 16 (4), Hubert Mazur 7 (1), Marek Piechowicz 7 (1), Marcin Sterenga 7 (1), £ukasz Pacocha 5 (1) oraz Mateusz Jarmakowicz 16, Marcin Salamonik 11 (1), Rados³aw Basiñski 9 (3), Grzegorz Mordzak 8, £ukasz Szczypka 7 (1), Marcin Flieger 5 (1), Piotr Ha³as 2.


Jedn± z atrakcji Meczu Gwiazd 1 Ligi bêdzie wystêp Kadoura & Zianimala Zianiego. Pochodz±cy z Algierii Francuz ma najwy¿szy na ¶wiecie wyskok dosiê¿ny (147 cm).



od lewej: SMASCHER (Warszawa) BIEDNY (Poznañ), PEPA (Opole), Jakub (Promotor Grupy Warszawa) ZIANIMAL ( Francja) SLASCH (Warszawa) ARTUR ( Pomaga w Grupie Zielonka)

Jedn± z atrakcji Meczu Gwiazd 1 Ligi by³ wystêp Kadoura &Zianimala&Zianiego. Pochodz±cy z Algierii Francuz ma najwy¿szy na ¶wiecie wyskok dosiê¿ny (147 cm).
Zianimal mierzy zaledwie 178 cm wzrostu, a swoj± przygodê ze sportem rozpoczyna³ od… pi³ki no¿nej, gdzie by³ bramkarzem AS Nancy. Pó¼niej uprawia³ lekk± atletykê i zosta³ m.in. mistrzem Francji w skoku wzwy¿ (218 cm).
Jest on za³o¿ycielem Slam Nation, francuskiej grupy dankerów, która przez wielu uznawana jest za najlepsz± na ¶wiecie (Ponad 400 wystêpów w 30 krajach). W 2009 roku stworzy³ EDC (Euro Dunk Crew), a podczas Euro Dunk Contest w Bukareszcie wy³oni³ najlepszych dunkerów Europy i poszerzy³ o nich Slam Nation. Miêdzy innymi w tej grupie jest Polak Emil „Slash” Olszewski (jedyny Europejczyk robi±cy wsad z obrotem 720 stopni).
Amerykanie stworzyli o Zianimalu film „Learning to Fly by Kadour Ziani”, w którym przekaza³ swoj± wiedzê na temat treningu.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnie



Rejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
8 UKS SP 27 Katowice
8 UKS SP 27 Katowice
Sylwetki zawodniczek rocz.96/97
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi