News: Turniej M³odzików Starszych w Zabrze 2006 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 06 2020 02:26:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej M³odzików Starszych w Zabrze 2006
Turnieje Podsumowanie
 Ju¿ dzi¶ mogê powiedzieæ UKS SP 27 Katowice to g³ówny faworyt do mistrzowskiego tytu³u w rozgrywkach ligowych 2006/2007
Wróæmy do Turnieju bez dwóch zdañ Katowiczanie byli najlepsi a pozosta³e dru¿yny gra³y na wyrównanym poziomie tylko ¿e jednym sprzyja³o wiêcej szczê¶cia innym mniej

GTK Gliwice II miejsce 3 zwyciêstwa - 1 pora¿ka – To zespó³ graj±cy bardzo si³ow± koszykówkê, moim zdaniem w zespole nie ma lidera ka¿dy chce co¶ swojego zagraæ. Z tym zespo³em bêdzie trzeba siê liczyæ w nadchodz±cych rozgrywkach .

MOSM Bytom III miejsce 2 zwyciêstwa 2 pora¿ki – Do Zabrza przyjecha³ bez Tymczyszyna , pomimo tego os³abienia radzili sobie ca³kiem dobrze wygrywaj±c z MMKS D±brow± Górnicz± i Zabrzem moim zdaniem najlepiej w tym turnieju wypad³ Celiñski i Studziñski

MKS Zabrze IV miejsce 1 zwyciêstwao 3 pora¿ki – Gospodarze Turnieju na pewno liczyli na wiêcej ni¿ czwarte miejsce gdyby nie z³a koñcówka meczu z GTK byli by na drugim miejscu W tym zespole mog³a siê podobaæ gra zawodników obwodowych Ma¶laka i Dybowskiego specjali¶ci w trójkach

D±browa Górnicza V miejsce 4 pora¿ki - pomimo tego ¿e nie wygrali ani jednego spotkania moim zdaniem zostawili po sobie bardzo dobre wra¿enie w tym zespole jest kilku bardzo obiecuj±cych i warto¶ciowych zawodników z kadrowiczem Piechowiczem na czele

Harmonogram gier:
8.09 pi±tek:
godz. 10:00 - MKS Zabrze - UKS MOSM Bytom 43:53
godz. 12:00 - UKS MOSM Bytom - GTK BRITAM Gliwice 50:68
godz. 14:00 - UKS SP 27 Katowice - MMKS D±browa Górnicza 55:38
godz. 16:00 - mecz towarzyski kadetów MKS Zabrze - MKKS Rybnik 48:44
godz. 18:00 - MKS Zabrze - MMKS D±browa Górnicza 62:48

9.09 sobota:
godz. 9:00 - MKS Zabrze - GTK BRITAM Gliwice 59:83
godz. 11:00 - UKS MOSM Bytom - UKS SP 27 Katowice 34:89
godz. 13:00 - MMKS D±browa Górnicza- GTK BRITAM Gliwice 51:55
godz. 15:00 - MKS Zabrze - UKS SP 27 Katowice 41:83
godz. 17:00 - uroczyste otwarcie hali sportowej CKOiZ
godz. 18:00 - mecz towarzyski - II liga MKKS Zabrze - MKKS Rybnik 93:86

10.09 niedziela:
godz. 10:00 - UKS MOSM Bytom - MMKS D±browa Górnicza 77:67
godz. 12:00 - GTK BRITAM Gliwice - UKS SP 27 Katowice 50:83
godz. 13:45 - uroczyste zakoñczenie turnieju m³odzików starszych
godz. 14:30 - mecz towarzyski - II liga MKKS Zabrze - MCKiS Jaworzno 109:78

Koñcowa kolejno¶æ turnieju m³odzików starszych:

1. UKS SP 27 Katowice
2. GTK "Britam" Gliwice
3. UKS MOSM Bytom
4. MKS Zabrze
5. MMKS D±browa Górnicza


Najlepsi Strzelcy

1Djamel Belzanerek UKS SP 27 Katowice 98
2Tomasz OrczykowskiMMKS D±browa Górnicza77
3Adam Ma¶lakZabrze70
4Kamil KalinowskiUKS SP 27 Katowice64
5Tomasz DybowskiMKS Zabrze62
6Marcin PiechowiczMMKS D±browa Górnicza59
 Adam Fr±czek GTK Gliwice59
7Jakub WaniaGTK Gliwice57
8Janusz GrzywaczGTK Gliwice 56
Bartosz CeliñskiMOSM Bytom 52
 Sylwester StudziñskiMOSM Bytom52
10 Adam BujoczekUKS SP 27 Katowice 45
11Sad³owski £ukaszGTK Gliwice36


Podsumowuj±c - Turniej bardzo udany pod ka¿dym wzglêdem .Organizatorzy postarali siê o to aby ka¿dy zawodnik w ka¿dy dzieñ turnieju dosta³ cos do zjedzenia i picia, ten turniej by³ za ca³kowita darmoche ¿aden z zaproszonych klubów nie musia³ daæ ani z³otówki za uczestnictwo to rzadko spotykany gest ze strony turniejowych organizatorów. Wszystkie zespo³y zosta³y nagrodzone Pucharami a m³odzi koszykarze drobnymi upominkami i s³odyczami

Ja ze swojej strony serdecznie dziêkuje za mi³y pobyt na turnieju w nowo wyremontowanej hali przy ulicy Pi³sudskiego. Klubowi MKS Zabrze ¿yczê jak najlepszych osi±gniêæ w sezonie 2006/2007
zibi
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Adamczak Dawid - MKKS Rybnik
Adamczak Dawid - MKKS Rybnik
Kadra ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi