News: Turniej Juniorów rocznik 1990 w £owiczu - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 18:52:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Juniorów rocznik 1990 w £owiczu
Turnieje Podsumowanie
W dniach 8-10 grudnia w £owiczu odby³ siê VI Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Koszykówki Juniorów. W¶ród zespo³ów bior±cych udzia³ znalaz³o siê wiele mocnych ekip. Nasz region reprezentowa³ UKS SP 27 Katowice.

Dwa dni przed turniejem okaza³o siê, ¿e Adamczyk i Siudak nie pojad± na turniej. By³a to spora strata szczególnie w ataku dla ca³ego zespo³u.

Ekipa UKSu w o¶mio-osobowym sk³adzie gra³a pierwszy mecz z Zastalem Zielona Góra. Przeciwnicy katowiczan dysponowali du¿o wyzszym sk³adem, niemniej kluczow± rolê gra³ u nich rozgrywaj±cy. Mecz zakoñczy³ siê zwyciêstwem UKSu 60-57 po fenomenalnej grze Dytrycha, który zdoby³ 28 punktów. Bohaterem koñcówki meczu by³ Sikorski, który prze³ama³ siê i zdoby³ ostatnie punkty ( i swoje jedyne) i wymusi³ faul w ataku.

W drugim meczu Katowice gra³y z £KS £ód¼. Na pocz±tku by³o trochê nerwowo, ale z czasem dru¿yna wypracowa³a sobie 20 punktów przewagi. Po tym spotkaniu UKS zapewni³ sobie 1 miejsce w grupie eliminacyjnej i gre w ósemce najlepszych zespo³ów.

Drugi dzieñ turnieju zacz±³ siê od potyczki z UKS 27 Gimnazjum Bydgoszcz. Mecz bez historii. Od pocz±tku do koñca przewa¿ali ¶l±zacy, wygrywaj±c 59-34. Najwiêcej punktów zdoby³ Sikorski 13, Jacaszek 12, Dytrych 10.

Kolejnym przeciwnikiem Katowic by³a Polonia Warszawa. Mecz by³ bardzo wyrównany, do po³owy zespo³y sz³y punkt za punkt. Trzecia kwarta i pocz±tek czwartej to lekka przewaga Polonii, która wysz³a na 8 punktowe prowadzenie. Rzuty za trzy punkty Jacaszka i wej¶cia pod kosz Matloka doprowadzi³y do remisu. Bohaterem meczu zosta³ Dytrych, który zdoby³ ostatnie 4 punkty i przechwyci³ pi³kê w ostatniej akcji Warszawy.

W meczu o wej¶cie do fina³u UKS spotka³ siê ze Startem £ód¼. W pierwszej kwarcie zarysowa³a siê przewaga Katowic, która mog³a byæ jeszcze wieksza gdyby wykorzystywali rzuty spod kosza i rzuty wolne. W drugiej kwarcie inicjatywê przêj±³ zespó³ z £odzi. Celne rzuty za trzy punkty da³y im siedmiopunktowe prowadzenie na koniec pierwszej po³owy. Trzecia kwarta to walka zawodników UKSu z ... sêdziami. Po paru kontrowersyjnych sytuacjach trener Bentkowski przesta³ uspokajaæ zawodników i sam zaj±³ siê dyskusj± z sêdziami. Otrzyma³ przewinienie techniczne i po chwili dyskwalifikuj±ce. Trener nie chcia³ opu¶ciæ boiska i sêdzia zakoñczy³ spotkanie. Chwile po tym zdarzeniu trener Bentkowski opu¶ci³ jednak salê wykrzykuj±c i gestykuluj±c w kierunku sêdziego. Gra zosta³a wznowiona. Po wykorzystaniu 6 rzutów osobistych przewaga Startu uros³a jeszcze bardziej. Ostatnie minuty to szalona gra katowiczan i odrobienie paru punktów. W jednej z podkoszowych akcji zawodnik UKSu Kralewski zosta³ uderzony piê¶ci± w g³owê. Nie pozosta³ d³u¿ny i odda³ bardzo potê¿nym i gro¼nym kopniêciem w twarz. Na boiska wbieg³y oba zespo³y sêdziowie i trenerzy rozdzielali zawodników. Trener Bentkowski nie pozwoli³ swoim zawodnikom dokoñczyæ zawodów i zabra³ ich do szatni. Mecz zosta³ przerwany przy wyniku 44-33.

W ostatnim dniu turnieju katowicznaie spotkali sie ze ¦l±skiem Wroc³aw. Pierwsza po³owa to bardzo nieskuteczna gra obu zespo³ów. UKS nie wykorzysta³ ani jednego z dziewieciu rzutów wolnych. druga po³owa to juz przewaga Katowic. Twarda obrona, dynamiczne ataki spowodowa³y, ¿e zarysowa³a siê przewaga 8miu punktów. Popisowe akcje Króla na koniec meczu przypiêczêtowa³y zdobycie trzeciego miejsca. Najlepszym zawodnikiem UKS by³ niewatpliwie Marcin Dytrych, pomaga³ mu aktywnie Jacaszek - drugi strzelec zespo³u, oraz na desce Klimasz który ¶rednio zbiera³ 9 pi³ek na mecz.

Turniej zakoñczy³ siê zwyciêstwem Zastalu Zielona Góra nad Startem £ód¼.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Athletes In Action-10
Athletes In Action-10
Camp Athletes In Action
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi