News: MP U-14 rocznik 1993 Fina³ Ostrów Wielkopolski 2007 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:32:28
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
MP U-14 rocznik 1993 Fina³ Ostrów Wielkopolski 2007
U-14 M³odzicy St.
 Emocje opad³y fina³y Mistrzostw Polski przechodz± do historii na pewno d³ugo zapamiêtanej chocia¿by mecz pomiêdzy WKK Wroc³aw a UKS SP 27 Katowice w którym to dopiero druga dogrywka wy³oni³a zwyciêsk± dru¿ynê albo szaleñczy po¶cig Kasprowiczanki w meczu z WKK Wroc³aw.

Tak jak pisa³em wcze¶niej te Mistrzostwa móg³ wygraæ ka¿dy kto¶ powie ¿e WKK mia³o du¿o szczê¶cia , a komu sprzyja szczê¶cie ..lepszym .Ch³opcy z rocznika 1993 to wspaniali koszykarze pod ka¿dym wzglêdem. W czasie wrêczania Pucharów medali czy statuetek za najlepszego gracza wszyscy zawodnicy zachowywali siê cudownie g³o¶nie brawa i skandowanie imion ka¿dego najlepszego zawodnika dru¿yny pozostanie nam na d³ugo w pamiêci ...ja wam dziêkuje za docenienie tego co robiê by³o na prawdê mi³o
Mo¿e organizacyjnie nie by³o tak jakby¶my sobie tego ¿yczyli  ale wierzcie mi organizatorzy w³o¿yli wiele trudu by zorganizowaæ te mistrzostwa i  za to nale¿± im siê brawa. Moim skromnym zdaniem fina³y Mistrzostw Polski powinny byæ rozgrywane w halach sportowych o najwiêkszym formacie dzieciakom siê to nale¿y, ich po¶wiecony czas w doskonalenie swoich umiejêtno¶ci powinien byæ bardzo i to bardzo doceniany. Ostrów Wielkopolski posiada ³adna hale z dobrym o¶wietleniem i trybunami gdzie mog³y by byæ rozgrywane mecze ale dru¿yna gospodarzy Kasprowiczanki zdecydowa³a ¿eby grac na hali gdzie na co dzieñ trenuj± wcale to nie jest z³e posuniecie ale czy sprawiedliwe wszystkie dru¿yny powinny mieæ równe szanse nawet pójdê dalej dru¿yny powinny przyjechaæ dzieñ wcze¶nie i ten dzieñ powinien byæ za darmochê  dwa treningi przed wielkimi meczami na pewno poprawi³y by poziom pierwszych meczy ! Zastanawia mnie fakt dlaczego organizatorzy rozkrêcili imprezê dopiero w ostatnim dniu zawodów.. mo¿e dlatego ze przyjecha³a ca³a oficjela. Pierwszy dzieñ fina³u o Puchar PZKosz by³ rozgrywany 1 czerwca dzieñ dziecka a ci ch³opcy to dzieciaki którym nale¿a³o by siê chocia¿ po tabliczce czekolady... np. od PZKosz ale z tego co s³ysza³em Polski Zwi±zek ufundowa³ tylko Puchar i na tym siê skoñczy³o i tu z kolei musze pochwaliæ organizatorów za piêkne puchary 2-3 miejsce mo¿e nawet ³adniejsze od tego z PZKosz koszulki, indywidualne nagrody tego na fina³ach MP Kadetów nie by³o.
Po raz drugi upraszam administratora strony PZKosz o dodanie linków z moich galerii albo skopiowanie zdjêæ i umieszczenie ich na waszej stronie

Najskuteczniejsi strzelcy fina³ów

 ZAWODNIK ROCZ KLUB PUNKTY ¦REDNIA 
DJAMEL BENLAZEREG  1993 KATOWIEC  86 28,6
 2NIED¯WIEDZICKI1993 WKK WROC£AW  75 25
 3MATEUSZ PONITKA 1993 KASPROWICZANKA  72 24
 4MARCHEWKA 1993 KASPROWICZANKA  56 18,6
 5JAS GRZELIÑSKI 1994 WKK WROCLAW 45 15
 6 P¡GOWSKI1993 POLONIA W-WA  27brak 1 meczu 
 7 KILJAN1993 WKK WROC£AW  40 13,3
 8 KALINOWSKI 1993 UKS KATOWICE  37 12,3
 9 MROCZEK1993 POLONIA W-WA  28brak 1 meczu
10 JAKUB PODSTAWSKI1993 UKS KATOWICE  27 9

Wyró¿nienia indywidualne

 

Najlepsi gracze w swoich zespo³ach prawdopodobnie wytypowani przez organizatorów Jasiu Grzeliñski WKK WROC£AW                          £ukasz Marchewka KASPROWICZANKA Djamel Belzanereg UKS SP 27 KATOWICE            ? POLONIA WARSZAWA


UKS SP 27 Katowice - Polonia Warszawa 96:79

(19:13, 19:28, 29:8, 29:30)

Katowic: Benlazegeg 43, Podstawski 12, Czekaj 10, Kalinowski 10, Bujoczek 10, Piechowicz 5, Musia³ 4, Kwieciñski 2, Kruk 0, Kowalski, Jakubiec,Kotulski

Warszawa: Mroczek 16, Pytkowski 14, Beta 12, P±gowski 11, Luto 11, Pawlak 7, Sobczak 4, Gawryszewski 4


Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - WKK Wroc³aw 61:66
(11:21, 10:19, 14:13, 26:13)

Kasprowiczanka : Marchewka 15, Ponitka 11, Michas 8, Juszczak 7, Spa³a M 7, Spa³a K. 6, Wodzicki 4, Kurzawa 3

WKK : Nied¿wiedzicki 27, Grzeliñski 14, Kiljan 14, Martyniak 8, Berezewski 7, Markowski 6

WKK Wroc³aw - UKS SP 27 Katowice 92:84
(23:18, 14:12, 22:14, 10:25, 9:9, 14:6)

Katowice:
Benlazereg 27, Bujoczek 13, Kalinowski 13, Piechowicz 12, Czekaj 10, Kwieciñski 5, Podstawski 4

WKK : Nied¼wiedzicki 27,  Grzeliñski 19, Kilian 15, Berezewski 13, Markowski 9, Pieniak 3, Zarówny 2, Martyniak 2, Stasz 2

Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Polonia Warszawa 77:69
(29:15, 8:22, 25:14, 15:18)

Kasprowiczanka : Marchewka 25, Ponitka 24, Spa³a M. 16, Spala K. 6, Wodzicki 6

Polonia : P±gowski 16, Pawlak 14, Beta 13, Mroczek 12, Pytkowski 4,
Sobczak 4, Malinowski 2, Bielanko 2, Urbaniak 1

Polonia Warszawa - WKK Wroc³aw 49:59
(10:14, 17:14, 8:13, 14:18)

WKK : Nied¿wiedzicki 21, Grzeliñski 12, Kiljan 11, Kiljan 9, Wojo 8, Chudy 5, Martniak 2, Tratkowski 2, Longret 1,

Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - UKS SP 27 Katowice 79:57
(20:12, 22:17, 16:14, 21:14)

Katowice : Benlazereg 16, Kalinowski 14, Podstawski 11, Bujoczek 5, Piechowicz 5, Musia³ 2, Kwieciñski 2, Kruk 2

Kasprowiczanka: Ponitka 37, Wodzicki 16, Marchewka 14, Kurzawa 2, Balicki 2, Ra¶ 2, Spala M 2, Spa³a K 2, Micha¶ 2


 Druzyna PKT ZW PO P-Z P-S BILANS 
1 WKK Wroc³aw 217194  +23 
2Kasprowiczanka Ostrów Wlk. 217 192  +25
UKS SP 27 Katowice 237 250  -13
Polonia Warszawa 197 232  -35MISTRZ POLSKI 2007 WKK WROC£AWWicemistrz Polski 2007 Kasprowiczanka Ostrów WielkopolskiBr±zowy medalista Mistrzostw Polski 2007 UKS SP 27 KatowiceIV Druzyna w Polsce Polonia WarszawaTak bywa w sporcie ¿e nagroda pierwsza jest tylko jedna ¿e jury  wybieraj± tylko jednego gracza z ka¿dej dru¿yny a z pewno¶ci± tych pere³ek by³o multum. Wielu ch³opców by³o te¿ takich którzy nie mogli grac z powodu kontuzji b±d¼ choroby, Jakub Koelner Lider zespo³u WKK Wroc³aw na krótko przed fina³ami  rozchorowa³ siê pomimo tego przyjecha³ w pierwszy dzieñ zawodów pomoc ch³opakom z ³awki ale niestety nie móg³ ju¿ przyjechaæ na sam fina³ i podnie¶ Puchar PZKosz w górê. W jego miejsce wszed³ filigranowy play-maker z nr 4 ma³y Jasiu jak go nazywaj± koledzy z klubu jeszcze raz przypominam Jasiu jest jeszcze uczniem szko³y podstawowej ¶wietnie siê wkomponowa³ w pierwsza pi±tkê WKK wszyscy w ostrowskiej hali byli pod wra¿eniem jego gry cudownie rozgrywa³ m±dry taktycznie pouk³adany ch³opka jak by³o trzeba to zdobywa³ bardzo wa¿ne punkty. Zespól WKK Wroc³aw udowodni³ w tym turnieju ¿e jest dru¿yn± ! ¿e jest zespo³em z szeroka ³awka Jestem przekonany ze za parê lat jego i innych ch³opców z rocznika 93 zobaczymy w reprezentacji Polski tego wam bardzo ¿yczê

Mateusz Ponitka król trójek po raz drugi roz³o¿yl na ³opatki Katowicki UKS
w mecz o wicemistrzostwo zdoby³ 37 punktów ostatnia trójeczka równo z syrena koñcz±c± mistrzostwa, jego EWAL 41  (
37pkt. 13zb. 2prze. 3as. 1blok )
 
Drugi zawodnik to Jakub Koelner juz dzi¶ ich widze w Kadrze Polski Kadetów
Wroc³awskie ,,wie¿e,, zauroczene Pucharem PZKosz w tyle trenerzy ile trudu i pracy w³ozyli by ten Puchar odjecha³ do Wroc³awia 

MA£Y ALE JAKI WIELKI GRACZ Ja¶ Grzeliñski

 Nazwisko.. Grzeliñki
Data urodzenia.. 14.03.1994
Znak zodiaku .ryba
Wo³aj± na mnie.. ma³y  lub Jasiu
Mierzê.. 163
Wa¿ê.. 47 kg
Rozmiar buta.. 40.5
Trenuje.. 5-6 lat
Gram z numerkiem.. w roczniku 93 z nr 4 a w roczniku 94 z nr 9
Koszykówka jest dla mnie.. ulubionym sportem
Dlaczego wybra³am koszykówkê.. a od pocz±tku jako¶ gra³em na podwórku i w koñcu siê zapisa³em..
Pora¿ki przyjmuje.. ze smutkiem
W koszykówce nie lubiê.. obrony
Najtrudniejszy przeciwnik.. ojoj.. Rosjanie i Litwini z EYBLA
Moja forma jest.. nawet wysoka
Moj± mocn± stron±  jest..nie wiem...mo¿e rzucanie..
Moj± s³ab± strona jest.. tracenie czasami bezsensownych pi³ek
Najwa¿niejsze w koszykówce.. ZWYCIÊSTWO
Idol / wzór.. ojojoj.. Steve Nash,LeBron James
Gram na pozycji :rozgrywaj±cy
Gram. .w WKK
Najbardziej jestem dumny z.. tego ze gram z o rok starszymi
Uczê siê w.. sp 91
Ulubiony przedmiot.. W-F oczywi¶cie
Znienawidzony przedmioty wszystkie gdzie trzeba siê uczyæ
Co robiê gdy nie gram, trenuje. trenuje,lekcje odrobiam, wchodzê na kompa itd. 
Ulubiona ksi±¿ka.. Harry Potter
Ulubiona Piosenka. .jeste¶ szalona
Ulubiony napój..fanta
Ulubiona potrawa.. wszystko z MCdonalda


I TERAZ NA KONIEC NA TO NA CO NAJBARDZIEJ CZEKACIE
FOTKI !!
 
ZAKOÑCZENIE-FINA£ÓW 123 FOTKI
MECZE-KIBICE 122 FOTKI

UKS-SP-27-KATOWICE

fotki nie najlepszej jako¶ci ale sami wiecie jak fatalne o¶wietlenie by³o w tej sali
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi