News: Mecz wspomnieñ w Nowej hali w Bytomiu - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 19 2020 03:34:53
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mecz wspomnieñ w Nowej hali w Bytomiu
Ciekawostki

Mecz wspomnieñ Bobry Bytom – KK Bytom

Z okazji otwarcia nowej bytomskiej hali „Na Skarpie” odby³ siê pojedynek wspomnieñ pomiêdzy Bobrami Bytom a KK Bytom. W dru¿ynie wspomnieñ mogli¶my zobaczyæ wielu znanych i zas³u¿onych dla historii bytomskiej koszykówki osób jak i m³ode pokolenie wychowankowie gwiazd. Licznie przybyli kibice mogli wiec zobaczyæ zarówno obecny zespó³ jak i cofn±æ siê do czasów gdy w tym samym miejscu sta³a stara hala bytomskich Bobrów.

Bobry Bytom – KK Bytom 76:88 (18:30, 22:17, 14:19, 22:22)

Sêdziowali: Krzysztof Pucha³ka, Grzegorz Szermeta, Krzysztof Krajewski

FOTO KURIAN    FOTO-ZIBI

BOBRY BYTOM Z Pokolenia na Pokolenie

Niedbalski Mariusz 11, Zarzycki £ukasz 0. Wolnik Joachim 0, Fudali Rados³aw 3, Kmieæ Les³aw 4, Golañski Artur 23, Stankiewicz Ryszard 0, Miga³a Mateusz  6, Miga³a Jacek 0, Strzelecki Leszek 2, Zarzycki Andrzej 7, Korytek Kordian 20, Sorowski Rajmund 0, Miga³a Piotr 0

Trener: Józef Potêpa
KK BYTOM

Lebak Rados³aw 4, Jeleñ Patryk 2, Balcerzak Maciej 5. Mol Pawe³ 6, Szumilas Dariusz 8, Krysztopolski Marcin 10, Pawlak Jan 8, Stru¿yna Marcin 0, Bury Orest 7, Ka³u¿a Sebastian 16, Zembrzycki Filip 13, Wilkin Adrian 9


Trener:  Bogus³aw Mol


 Wielofunkcyjna hala sportowa, która powsta³a w Bytomiu-Szombierkach przy ul. Frycza - Modrzewskiego kosztowa³a bud¿et miasta ponad 18 mln z³otych, z czego 950 tysiêcy z³otych stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze ¶rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Rozpoczêta w lutym 2009 roku budowa hali zakoñczy³a siê w grudniu tego samego roku. W hali znajduj± siê m.in.: boisko sportowe o wymiarach 44 metry x 24 metry, na którym bêdzie mo¿na rozgrywaæ mecze siatkówki, koszykówki, pi³ki rêcznej czy pi³ki no¿nej halowej oraz organizowaæ imprezy o charakterze kulturalnym. W hali  bêdzie mog³o zasi±¶æ oko³o 1000 widzów. Ponadto hala wyposa¿ona jest w saunê such±, salê kondycyjn± o powierzchni 120 m2, multimedialn± sal± konferencyjn± oraz ¶ciankê wspinaczkow± wraz z zapleczem, która ma byæ jedn± z najwiêkszych atrakcji hali, bowiem jej wysoko¶æ wynosi a¿ 14,5 m. Oprócz czysto sportowych urz±dzeñ, w hali znajduj± siê równie¿ pomieszczenia biurowe, techniczne, gospodarcze i higieniczno-sanitarne.

Hala o powierzchni 5726,2 m2 i wysoko¶ci 16 metrów ma 3 kondygnacje,

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Gliwice-Sosnowiec w Szwajcari
Gliwice-Sosnowiec w Szwajcari
¦KM sezon 07/08 U-13 rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi