News: Medali¶ci Mistrzostw Polski Kadetów 1997 -2009 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 11:13:10
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Medali¶ci Mistrzostw Polski Kadetów 1997 -2009
Historia
Przegl±daj±c strony internetowe natrafi³em na portal Polskiej Federacji Sportu i na  interesuj±ce wiadomo¶ci tj.: Fina³y Mistrzostw Polski Kadetów czyli ch³opców maj±cych 16 lat i mniej.

Trochê historii
Kiedy¶ by³y one podci±gniête pod Ogólnopolska Olimpiade M³odzie¿y w Sportach Halowych. Tak by³o a¿ do roku 2007. Wtedy to wybra³em siê po raz pierwszy na wielki fina³ kadetów. Zastanawia³em siê dlaczego akurat Prudnik jest organizatorem, skoro w finale nie ma zespo³u gospodarzy. Odpowied¼ by³a jasna -  województwo Opolskie by³o organizatorem XV OOM M³odzie¿y.

Od roku 2008 sytuacja siê zmieni³a.W Olimpiadzie m³odzie¿y uczestnicz± kadry wojewódzkie U-15, czyli 15-to latkowie. Pierwsza taka Olimpiada odby³a siê w Wa³brzychu, druga w Kielcach, a tegoroczna odbêdzie siê w Pruszkowie.

Przejd¼my jednak do Kadetów U-16. Po Olimpiadzie w Prudniku to ju¿ PZKosz decyduje, kto bêdzie organizatorem Fina³ów MP U-16. Gospodarzem wielkiego fina³u jest jeden z 8 zespo³ów bior±cych udzia³ w 5 dniowym turnieju. W 2008 roku by³ to Stargard Szczeciñski, w 2009 - Wroc³aw. Kto bêdzie w tym roku,dowiemy siê na krótko przed samym fina³em.

Ka¿dego roku przed fina³ami g³o¶no jest o faworytach do medalu ...
Pytanie,  czy faworyci wygrywaj±?  Otó¿ ¿ycie pokaza³o, ¿e niekoniecznie.
Dwa lata temu faworyzowany Bytom i Pruszków przegra³ rywalizacje z £KS £ód¼.
Rok temu wszyscy byli przekonani, ¿e WKK Wroc³aw siêgnie po koronê mistrzowsk±. Jednak tak siê nie sta³o. Niespodziank± fina³ów by³ solidny zespó³ z Zielonej Góry.
W tym roku znowu g³o¶no mówi siê o WKK Wroc³aw. W dru¿ynie rocz.1994 wystêpuje a¿ piêciu kadrowiczów Polski. Fakt, ¿e kilkoro z nich jest „nap³ywowych”. Kto stawi im czo³a, czy bêdzie kolejna wielka niespodzianka?

Czêsto daje siê s³yszeæ w¶ród trenerów, ¿e je¶li w sk³adzie nie ma przynajmniej jednego zawodnika  o wzro¶cie 200 cm i wiêcej oraz jednego kadrowicza Polski, to mo¿na zapomnieæ o medalu... Mit czy fakt?

Zawodnicy wyró¿nieni w fina³ach MP .... MVP, All Stars, najlepszy strzelec, obroñca, zbieraj±cy itp. To zawodnicy z najwy¿szej pó³ki. Za takimi ju¿ rozgl±daj± siê  polscy skauci.
 
Có¿, w rozgrywkach m³odzie¿owych wszystko jest mo¿liwe, a wynik nigdy nie jest przes±dzony z góry.

Przygl±daj±c siê tabelce poni¿ej, mo¿emy zobaczyæ, jakie kluby dominuj± w szkoleniu m³odzie¿y, które kluby da³y najwiêcej wychowanków graj±cych dzi¶ w ekstraklasie, I czy II lidze?

Je¶li znacie takich zawodników napiszcie do nas. Chêtnie „zaznaczymy” ich w tej tabelce. Jeszcze milej bêdzie, je¶li przy¶lecie stare, dru¿ynowe fotki. Wspomnieñ czar ...
 
Kto¶ kiedy¶ powiedzia³, ¿e wej¶cie w wiek juniora to wielka zmiana. Rzeczywi¶cie. Pytanie, czy wszyscy sobie poradz±, czy wszyscy bêd± kontynuowaæ treningi? Niew±tpliwie zmiana szko³y i stres z tym zwi±zany mog± zniechêciæ. Dodatkowo wiek m³odzieñczy to mnóstwo pokus ...
Ale je¶li kto¶ kocha koszykówkê naprawdê, nic nie przeszkodzi w realizacji marzeñ. Mamy bardzo utalentowan± m³odzie¿. Do tego systematyczna praca, wytrwa³o¶æ i mo¿na my¶leæ o sukcesie. Najwa¿niejsze, ¿eby m³odym zawodnikom pod okiem dobrych trenerów (chcia³oby siê powiedzieæ charyzmatycznych!) stworzyæ jak najwiêcej mo¿liwo¶ci dalszego rozwijania siê.

Ostatnie fina³y odda³y niesamowit± atmosferê zarówno na boisku, jak  i w¶ród kibiców. Wra¿enia, o których siê tak ³atwo nie zapomina i po prostu ducha koszykówki, ducha walki.

Najpiêkniejsze jest to, co wzrusza, a zwyciêstwo na pewno wzrusza. I w³a¶nie takich zwyciêstw ¿yczê wszystkim dru¿ynom. ROK ORGANIZATOR I Z£OTO................................................... II SREBRO............................................ III BR¡¯..................................................
 2010
 ???????
 ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
 2009
 
Wroc³aw
 U-16 PZKosz
1.ZASTAL Zielona Góra  rocz.1993/94
Matczak,Gielo,Sirjatowicz, Dybek, Andrejczuk,Krawczyk,Mehmeti,Mruk
Trubacz,Michalewicz,Wroñski,Kopij
WKK Wroc³aw
Nied¼wiedzki, Koelner, Berezowski, Szymkiewicz, Kilian, Markowski, Grzeliñski, Martyniak, Józefiak, B³aszczyk, Tratkowski
£KS £ód¼
Michalak,Leñczuk,¦wit,Kowalczyk
Kucharek,Kisiel,Janas, Paluch,Kaczmarek
Krze¶lak,Morawiec
 2008
 Stargard
 Szczeciñski
 U-16 PZKosz
1.£KS £ód¼  rocz.1992/93
Kaczmarek,Kuczmera,Grapow,Bartosiewicz
Grodzki, Wiaderny, Michalak Binkowski Fokczyñski, Ku¼niarek, Pe³ka, Paradowski
MOS Pruszków
Dziewanowski,Romanowicz,Kuligowski,Migdalski Duniec,Jastrzêbski,Wo³oszm,Soko³owski, Adamczewski,Poniatowski,Tybora,Szczurkowski
Kasprowicz Inowroc³aw
Nowaczyk,Budzyñski,Sparniuk,£awiñski Koz³owski,Danielewski,Paw³owski,Dêbowski Karnowski,Pietrzak,Rych³owski,Mu¿yñski 
 2007
 
Prudnik
 OOM
 Opolskie
1.Czarni S³upsk   rocz.1991/92
Gajewski,Magnuszewski,Osiñski,¦urek Rzeczkowski,Skibiñski,Skrzypek,Sobczyñski P.¦ciga³a S.¦ciga³a,¦widziñski,Raczkowski
2.ISS Sportino Inowroc³aw
Rych³owski, Wierzbicki, Rak, Popowski, Mierzejewski, Ograbek, StêŜewski,Kuflewicz Piotrowski, Kowalczyk,Pawlonka, Barszczyk
3.Korona Kraków
Szul, Pasek, Kostecki, Król, 
Kumiszcza, Fra¶, £awicki,Mucha
Czepczyk, Chmielewski, Proficz, Lorek
 2006
 Kêtrzyn
 OOM
 Warm.-Maz.
1.Start £ódz   rocz. 1990/91
Bogucki, Drelich, Gaj, Gajewski, Juniak
Kopaszewski, Kordasz, Milcarz, Pietrzko
Rosinski, Samiec, Witaszewski
2.Prokom Trefl Sopot
Kreft, Samson, Bachleda,  Komosa,  Szuba Patro,Maryniewski, £uczak, Trawinski Smoczynski, Mruk, Kar³owski
3.ISS Sportino Inowroc³aw
Szczechowicz, Wierzbicki, Sroczynski, Jeszke,S³abiak,SteGewski,Lisiecki,Marciniak Go³ata, Stopinski,Koz³owski, Pozorski
 2005
 OOM
 Bychawa
 Lubelskie
1.MKK Pyra Poznan  rocz.1989/90
£ukomski,Sanocki,Szepelowski,Dawidziñski
Florek,Bartkowski, Naro¿ny,Debicki  Kurasinski,Wielechowski,Szymanski,Mowlik
2.Prokom Trefl Sopot
Za³ucki, Kietlinski, Dobkowski-Ry³ko, Paul Waczynski, £uczak, Krauze, Tempski Tarnachowicz,Kowalski, Kalski, Trela
3.Polonia Warszawa
£aczynski,Popio³ek, Holnicki, Popis, Wojdak Maskelis, Chojecki,
Grzejszczyk, Krawczyk
 2004
 Ostrów Wielk.
 OOM
 Wielkopolskie
1.Slask Wroc³aw  rocz.1988/89
Grygiel, £aszkiewicz, Drobinski, Ciesla  Winnicki,Prostak,Miko³ajczuk,Jarmakowicz Bochenkiewicz,Rudnicki,Latos, Korniewicz  Duda,Brzezinski,Langowski
2.Pyra Poznan
Góralski,Smolinski,Gierwazik,Mackowiak,Ka³ka
Skowronski,Bartkowiak, Sulowski,Kurasinski, Jurkowski,Florek,Henke,Wrzeszcz,Majkowski
3.Kusy Szczecin
Andrzejczak,Opon, Podgalski, Trela Trzeciak,Wojnicz,Wojtowicz,Aelazny Aurawik,Cebrat,Kwietniewski,Kuklinowski
 2003
 Kielce
 OOM
 ¦wiêtokrzyskie
1.UKS Pu³aski Warszawa  rocz.1987/88
Kozminski, Stokowski,  Dipont,  Foszer
 Seku³a, Karpinski,  Stopel,  Nowakowski  Nowakowski,Kruszynski,Swiderski,Klepa
2.WKS Slask Wroc³aw
Konieczka, Ha³as, Grzegorski, Kuciemba Obieg³o, Prostak, Jarmakowicz, Hussak 
Zab³ocki, S³oma, Fiks, Grygiel
3.UKS Trójka-Kosz Szczecin
Balcerek,Gra9awski,Kap³un,Kowalczyk Krawczyk,Marucha,Madry,Krauze
Podgalski,Skokowski, Szlingiert,Zaborniak
 2002
 Zielona Góra
 OOM
 Lubuskie
1.UKS Ósemka Wejherowo  rocz.1986/87
Bijan,Bogusz,Gesicki,Karsznic,Ikonowicz 
Nowakowski,Ratajczak,Strychalski  Swierk, Szyszka, Urbanski
2.Polonia Warszawa
Ochonko,Politowski,Podobas,Romanowski Traczyk,Majchrzak,Skrzyniarz,Piszewski,  Gruszczynski,Dutkiewicz,Bocianowski,Marchoff
3.MKS Odra Wodzis³aw Slaski
Jasinski,Malik,Kotyrba,Kozielski, Tomczak,Dziak,Szarek,Leszczynski,  Zajaczkowski,Andu³a,Gosniowski
 2001
 
Prudnik
 OOM
 Opolskie
1. Kusy Szczecin  rocz.1985/86
Bryl, Chanas, Debowicz, Jung, Krzemien Mroczek,Papinski,Przew³ocki, Przyby³o
Szlachtowicz, Trawinski, Wierzgacz 
2. Pyra Poznan
Ko³tuniak,Sikorski,Michalak,Olejniczak, Andrzejewski,Musielak,Wojciechowski,Tritt,  Brzezinski,Semmler,Jasku³a,Paw³owski,Kujawa
3.Slask Wroc³aw
Wojtalik, Sokal, Bujak, Balcerek, Robert Kowalski,Chlewinski,Mazurkiewicz,Ptys  Zió³kowski,Bochnacki,Streicher,Skolimowski
 2000
 Piotrków
 Trybunalski
 OOM £ódzkie
1. LKS Komfort Stargard Sz. rocz.1984/85
Hrycaniuk, Kalinowski, Rupinski, Mazur Dobrowolski, Pielichowski, Stelmach  G³ebocki, Binkowski,Zbroszczyk, ¦wietoñski
2.MKS Pyra Poznan
Baraniak, Cebulski, Dudzinski, Flieger, Frackowiak,Janiak, Olejniczak,Sikorski, Staszkiewicz,Szymanski,Michalski,Koszarek
3.MKS Wroc³aw
Wabnik,Kondas,Chybzinski,Nowak Armatys,Grabski,Rzeznicki,Wozniak, Dzieciniak, Zabijak, £yszczarek, Mielczarek
 1999 LUBLIN
 OOM
1. KS Basket Sosnowiec  rocz.1983/842.Polonia Warszawa3.MKS Wroc³aw
 1998 POZNAN
 OOM
1. Unia Tarnów  rocz.1982/832.£KS £ódz3.Black Jack Poznan

kolorem niebieskim zawodnicy aktualnie graj±cy w ekstraklasie I i II lidze

czekamy na kolejne informacje

FOTOGALERIA MISTRZÓW

 2009  ZASTAL Zielona Góra
2008 £KS £ód¼   
 2007 Czarni Slupsk
 

Ostatni medal (br±zowy) ¦l±skiej dru¿yny na Fina³ach MP U-16 zdobyli koszykarze MKS ODRA Wodzis³aw ¦l. w 2002 roku. Dru¿yna by³a wtedy prowadzona przez trenera Marka Malika. Dla ciekawostki podaje ¿e medalowy zespó³ to sami wychowankowie
Od tego czasu minê³o 7 lat i ¦l±zacy wci±¿ bez medalu

Komentarze
darek dnia luty 15 2010 23:57:25
Wspomnieñ CZAR
Bardzo fajnie Zbyszek ,¿e powracasz do By³ych Medalistow Mistrzostw Polski w kategorii kadet.
ale jezeli nie sprawi Ci trudnosci za okres ,który wymienies moze jeszcze te statystyki uzupe³nic o pe³n± LISTE Finalistków danego rocznika !!!
chodzi mi tutaj o finalistów ze ¦l±ska

Rok 2002 i fina³ jak i WIELKI Ba³agan organizacyjny doprowadzil do "ma³ego ZAMIESZANIA "
Wielki fina³ MP w Zielonej Gorze jak Pamiêtam Rozpoczyna³ siê od Wtorku do soboty , a jeszcze Tydzieñ przed NIE byli Znani WSZYSCY Finalisci !!
tzn znani Bylo 6 druzyn a ostatni 1/2 fina³u rozgrywa³a sie czwartek,piatek sobota !!
Ten Po³fina³ by³ rozgrywany w Krakowie sk±d od wielkiego fina³u awansowa³y Druzyny ¦l±ska Wroc³aw i ...AZS Katowice
W Druzynie Kadetów ówczesnego AZS wystêpowali;
P,Arboczius,£.Korytnicki,J.Dudziñski,D.Magdziarz,P.Grzywocz,S.Wawrzyniak,D.Wo¼niak T.Paterek,W.Wierzbicki,F.Humpa, T Nowicki i......skleroza
Jednocze¶nie w/w druzyna JU¯ niestety nie spotkala siê w tym SKLADZIE na Rozgrywakach w kategorii Junior !!!
wyjazd do SKM-Kozienice Daniela Magdziarza i "Zmiany " Barw klubowych
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Rychcik Mariusz MOSM Bytom r.94
Rychcik Mariusz MOSM Bytom r.94
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi