News: ¦l±ski Zwi±zek Koszykówki przyzna³ tytu³ Honorowego Cz³onka - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 13:01:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki przyzna³ tytu³ Honorowego Cz³onka
Historia
¦l±ski Zwi±zek Koszykówki przyzna³ tytu³ Honorowego Cz³onka ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówki czterem zas³u¿onym trenerom: W¶ród wyró¿nionych znalaz³ siê trener Andrzej Zygmunt (Rybnik), Walerian Klimontowicz (Katowice), Edward Kowol (Ruda ¦l±ska), Janusz Maciu³a (Zabrze). Z w/w jedynie „ojciec rybnickiej koszykówki” nadal prowadzi zajêcia na parkiecie. W tym roku mija 48 lat jego dzia³alno¶ci szkoleniowej i jego 56 rocznica zwi±zków ¿ koszykówk±.


  Andrzej Zygmunt Najbardziej kontrowersyjna postaæ rybnickiego sportu, a zarazem jeden z najbardziej cenionych w kraju specjalistów od szkolenia podstawowego po raz trzeci w kadrze przeforsowa³ swoj± wizjê dziedziny, jak± sie zajmuje i zasad funkcjonowania klubu, w którym pracuje. Tak jak trzydzie¶ci piêæ i czterna¶cie lat temu nie szuka³ kompromisu,stawiaj±c na szale swój dotychczasowy dorobek. Dla swoich przeciwników okaza³ sie równie niezmordowanym antagonist± jak na pocz±tku kariery.
Kolejne zwroty w trenerskiej karierze Andrzeja Zygmunta s± niezwykle interesuj±ce miêdzy innymi dlatego, ze s± nieod³±cznie i mocno zwi±zane z histori± rybnickiego sportu, a mêskiej i ¿eñskiej koszykówki w szczególno¶ci.  czytaj-wiêcej
  EDWARD Kowol -  koszykarz, karierê rozpocz±³ w „Górniku" Zabrze, zdobywaj±c z tym klubem dwukrotnie mistrzostwo ¦l±ska Juniorów. Nastêpnie przeszed³ do "Pogoni" Ruda ¦l±ska. W roku 1978, po ukoñczeniu 3 letniego studium w Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu, zdoby³ tytu³ trenera koszykówki. W pracy szkoleniowej Edwardowi Kowolowi uda³o siê wychowaæ kilku czo³owych reprezentantów Polski w koszykówce. W roku 1982 dru¿yna Edwarda Kowola zdoby³a V-ce Mistrzostwo Polski Juniorów oraz II miejsce w presti¿owej Ogólnopolskiej Spartakiadzie M³odzie¿y w Tarnowie. Przez wiele lat prowadzi³ tak¿e I zespó³ „Pogoni", z którym w latach 1990 - 1991 wywalczy³ awans do II ligi. W roku 1994,ju¿ jako Kierownik Sekcji Koszykówki, cieszy³ siê z kolejnego awansu, tym razem do I ligi.
Edwarda Kowola w Nowym Bytomiu znaj± wszyscy. Sympatyczny starszy pan to jedna z najbardziej zas³u¿onych postaci ¶l±skiej koszykówki

73-letni obecnie Kowol wymarzy³ sobie, ¿e z okazji przypadaj±cego w tym roku jubileuszu 90-lecia Pogoni dojdzie w Rudzie ¦l±skiej do wielkiego meczu gwiazd, które gra³y w przesz³o¶ci w koszulce zas³u¿onego ¶l±skiego klubu. - Mieli¶my wielu znakomitych graczy w historii klubu. Warto by³oby u¶wietniæ 90-lecie spotkaniem gwiazd - twierdzi Kowol.
  Janusz Maciu³a Wielce zas³u¿ony trener koszykówki  znany w Zabrzu i w Polsce
 Walerian Klimontowicz  to historyk ¶l±skiego sportu, prawdziwy pasjonat koszykówki. Urodzi³ siê w 1930 roku na Litwie, w Kownie, do Katowic dotar³ nied³ugo po wojnie. By³ m.in. twórc± sukcesów koszykarzy katowickiego Baildonu. Jest autorem wielu ksi±¿ek, m.in. "Sportu p³ywackiego na Górnym ¦l±sku", "Rowerem na olimpijskie podium" oraz "Ruch olimpijski na terenie ¦l±ska i Zag³êbia". Trenerzy z regionu uznaj± go za ojca ¶l±skiej koszykówki.
Przed o¶miu laty Klimontowicz rozpocz±³ prace nad dzie³em swego ¿ycia - to historia ¶l±skiego basketu. Zbiera³ materia³y, rozmawia³ ze ¶wiadkami dawnych zdarzeñ, przeszukiwa³ stare archiwa.

Walerian Klimontowicz przygotowa³ ksi±¿kê o historii ¶l±skiej koszykówki. Mia³a siê ukazaæ przed fina³ami EuroBasketu w Katowicach. - Zawiód³ mnie sponsor, znik±d nie mogê siê doprosiæ ¿adnej pomocy - krêci g³ow± zrezygnowany.


Jesli kto¶ posiada fotke pana Waledemara Klimontowicza to bardzo bym prosi³
Prosze jeszcze o inf o trenerze: Janusz Maciu³a
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
2 Olimpia Wodzis³aw ¦l.
2 Olimpia Wodzis³aw ¦l.
Sylwetki zawodniczek rocz.96/97
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi