News: Pó³fina³y MP U-20 podsumowanie ¶l±skich dru¿yn - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 20:04:45
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pó³fina³y MP U-20 podsumowanie ¶l±skich dru¿yn
U-20 Juniorzy St.
 Znamy ju¿ rezultaty pó³fina³ów mistrzostw Polski w kategorii U20. Zespo³om, które reprezentowa³y województwo ¶l±skie nie uda³o siê zakwalifikowaæ do MP. Bli¿ej awansu by³ AZS Katowice, ich pora¿ka na inauguracjê z Wilkami Morskimi by³a kluczowym punktem w turnieju. Po trzech kwartach Szczecinianie prowadzili ju¿ ponad dwudziestoma punktami i dowie¼li zwyciêstwo do koñca. Najwiêcej punktów zdoby³ Gworek (22) i Adamczyk (17). W kolejnym spotkaniu AZS po wyrównanym meczu wygra³ 62 – 60 z Lublinem ponownie najwiêcej punktów zdobywali zawodnicy z exportu czyli Kurzawa i Adamczyk.


 W ostatnim decyduj±cym spotkaniu pomimo wyrównanej walki do po³owy, zawodnicy z W³oc³awka pokazali swoj± wy¿szo¶æ uciekaj±c w 3 kwarcie i zapewniaj±c sobie awans.  Wielka szkoda bo ambicje ch³opcy mieli du¿o wy¿sze, wiêkszo¶æ ch³opaków koñczy karierê w m³odzie¿owym sporcie, zobaczymy kto pozostanie w grze. Na pewno zastanawia brak Wolañskiego, ale by³o o nim cicho przez ca³y sezon. Szkoda bo w przesz³o¶ci by³ to bardzo dobry strzelec. Inna sprawa to ma³a liczba minut na boisku w pó³fina³ach zawodników, z którymi kojarzy mi siê AZS – Handwerker, Ka³u¿a, Buczyñski… Miejmy nadziejê, ¿e ci utalentowani zawodnicy bêd± kontynuowaæ karierê, bo maj± solidne przygotowanie wypracowane  przez trenerów AZS. 

Pawe³ Kurzawa najlepszym zawodnikiem AZS Katowice

K¦ AZS Katowice – STK Wilki Morskie Szczecin 61 : 77 STATYSTYKI   FOTO

MKS Start Lublin – K¦ AZS Katowice 60 : 62  STATYSTYKI  FOTO

TKM W³oc³awek – K¦ AZS Katowice 74 : 57 STATYSTYKI   FOTO
 Mistrz ¦l±ska Mickiewicz Katowice zaj±³ ostatnie miejsce w swojej grupie. Czy by³a to grupa ¶mierci? Bardzo mo¿liwe skoro nie awansowa³ Trefl Sopot- mistrz Polski w juniorach w roczniku 90. Ciê¿ko wypowiadaæ siê nie widz±c gry. W szeregach katowiczan wyró¿nia³ siê Adam Jurga, zdobywaj±c ¶rednio 16 punktów na mecz. Wsparciem dla niego by³ Tomasz Siudak i m³odziutki Marceli Dzienba. Wg statystyk zawiedli Matlok, Najman i Olczyk. Mam wra¿enie, ¿e nasz ¶l±ski mistrz zap³aci³ frycowe za to, ¿e ich sk³ad by³ budowany dopiero w tym sezonie i brakowa³o im zgrania. Zobaczymy co bêdzie w przysz³ym sezonie. Kandydatem na mistrza jest Pogoñ Ruda Sl±ska, która bêdzie gra³a praktycznie tym samym sk³adem, a wiemy do czego byli zdolni ju¿ w tym roku. Do Jurczyñskiego i Grutha doszed³ jeszcze ¦wiercz z AZS Katowice i ten transfer to du¿e wzmocnienie. Trzymam kciuki!

KKS Mickiewicz Katowice – KS Spójnia Stargard Szczeciñski  46 : 62  STATYSTYKI

WKS ¦l±sk Wroc³aw - KKS Mickiewicz Katowice 81:45  STATYSTYKI

Trefl Sopot SA - KKS Mickiewicz Katowice 73:44  STATYSTYKI

Przed Fina³ami we W³oc³awku

 

Faworytem MP s± zespo³y ze stolicy, Polonia i Polonia 2011. Posiadaj± szeroki sk³ad i gwiazdy w swoich zespo³ach. W Polonii mamy Czujkowkiego i Ku¶mierza graj±cych epizody w PLKK, w 2011 jest rewelacyjny Ponitka, który staje sie objawieniem basketu i jednym z najlepszych m³odzie¿owców od wielu lat, jest jeszcze Michalak, potê¿ny Sulima i bardzo ograny jak na swój wiek Mokros. Wielu ludzsi ju¿ teraz mówi, ¿e Polonia 2011 jest poza zasiêgiem innych. No ale to sport i nigdy nic nie wiadomo, a chetnych na z³oto jest jeszcze wielu - nie mo¿na pomin±æ ¦l±ska Wroc³aw i TKM W³oc³awek. Gro¿ny te¿ bedzie Znicz Jaros³aw. Reprezentanci z naszego regionu w MP - Morelawicz (Znicz) Strzelecki (¦la¶k)

ROBERT-JAKUBIAK-PO-PÓ£FINA£ACH-I-PRZED-FINA£AMI-POS£UCHAJ


OFICJALNA-STRONA-MP-U-20PZKosz ustala komisarz zawodów interpretuje

W Pó³fina³ach Mistrzostw Polski U-20 mê¿czyzn w  W³oc³awku podczas meczu  Wilków Morskich z  K¦ AZS Katowice dosz³o do naruszenia zasad regulaminu PZKosz.  na sezon 2009/2010.  W tym miejscu nale¿a³o by zacytowaæ regulamin rozgrywek zamieszczony w
Komunikacie  WGiD Nr 8/2010 który wyra¼nie informuje i¿:
,,Do turnieju mo¿e byæ zg³oszonych nie wiêcej ni¿ 15 zawodników, natomiast do danego meczu
nie mniej ni¿ 10 zawodników i nie wiêcej ni¿ 12,,

Komisarz zawodów Czes³aw Piasecki dopu¶ci³ do gry niekompletny zespó³ Wilków Morskich z Szczecina sk³adaj±cy siê z 9 zawodników.

Klub ¦rodowiskowy AZS Katowice z³o¿y oficjalne doniesienie na rêce komisarza technicznego PZKosz, o nie respektowaniu postanowieñ regulaminu nad którymi powinien czuwaæ komisarz. Zgodnie z regulaminem podczas weryfikacji zespo³u do meczów pó³fina³owych MP U-20  w danej fazie rozgrywek gdzie zespó³ nie kompletny nie powinien byæ dopuszczony do zawodów 
Czekamy na oficjalna decyzje PZKosz
Komentarze
darek dnia luty 25 2010 23:37:14
Czwartek 04-03-10 godz 16,30 !!
wtedy to Bêdziemy wiedziec juz gdzie Nasze miejsce w szeregu bo w³asnie w tym dniu o tej godz zakoñczy siê pierwszy mecz we W³oclawku a rywalem akademików -Bêda Wilki Morskie zwyciêzca z pomo¿a zachodniego i wielkopolski

Bardzo wa¿ny MECZ dla obu ekip ,Druzyna Wilków to Finalista z turnieju MP juniorów w Katowicach w roku 2008 i FAWORYT Turnieju we W³oc³awku jak i pretendend do KORONY Mistrza POLSKI a akademicy musza ZAPOMNIEC o meczu z Wilkami w Krakowie w 1/4 MP w 2009 roku.

W piatek akademicy rozegraj± mecz z lubelskim Startem.

Natomiast w sobotê przy pe³nej Widowni jako PRZED mecz pomiêdzy Anwilem W³oc³awek a Czarnymi S³upsk Wyst±pia akademicy z TKM W³oc³awek
Bedzie to zapewne NIE Zapomniane wydarzenie dla tych zawodnikow bo zapewne na meczu ligowym bêdzie wiêcej kibiców niz na 1/4 MP w Zgorzelcu w roku 2008 gdzie grali z Turowem w prawie wype³nionej sali
smileysmileysmiley
nachbar dnia luty 26 2010 13:21:09
no na pewno bêd± pe³ne trubyny, przecie¿ w koñcu kazdy kibic kupuje bilet na mecz Anwilu i przychodzi kilka godzin wczesniej po to ¿eby zobaczyæ mecz o 'nic' w U-20, rzeczywi¶cie niezapomniane dla kibiców wra¿enia
darek dnia luty 28 2010 15:10:59
Do nachbara

NIGDY nie KRYTYKOWA£EM Twoich czy to wypowiedzi czy osi±gniêc
Natomiast Ty masz prawdopodobnie KOMPLEKS czy to Naszego Klubu czy TEZ mojej skromnej osoby .

Wiem ,¿e niemam zbyt wielu sympatyków w Katowicach za s³owa czy opinie dotycz±ce druzyny AZS a na ,które TY ZAWSZE musisz znalesc -kontre !!

bo jak mozna odczytac Twój komentarz do Mojego wstepu ....

"no na pewno bêd± pe³ne trubyny, przecie¿ w koñcu kazdy kibic kupuje bilet na mecz Anwilu i przychodzi kilka godzin wczesniej po to ¿eby zobaczyæ mecz o 'nic' w U-20, rzeczywi¶cie niezapomniane dla kibiców wra¿enia"

NIE By³e¶ w Zgorzelcu na meczu pomiêdzy ówczesnym AZS AWF Katowice a Turem Zgorzelec nie widzia³e¶ liczby Kibiców i Niesmaku po tym meczu u zawodników AZS -u Gdy juz przed meczem wiadomym BY£O ,ze musza przegrac ponad 14 pkt !!
nie widzia³es determinacji NASZYCH zawodników gdy w II kwarcie juz 4 zawodników spad³o za 5 Fauli .
Tobie nie Wolno ZBIERAÆ przyjemno¶ci Gry TYM zawodnikom TO ONI a NIE TY Zagraj± we W³oc³awckiej Hali MISTRZÓW !!

i NIE drwij ,¿e kibice W³oc³awscy maj± Niezapomniane wra¿enia ogl±dac akademikow z Katowic !!

PROGRAM Turnieju 1/2 MP Juniorów starszych , jest tak Skonstruowany aby W£ASNIE przed meczem ;

LIGOWYM ANWIL-CZARNI

kibice z W³oc³awka Zobaczyli tak swoja Druzyne jak i druzynê z Katowic .

I ostatnie pytanie gdzie TY bêdziesz Rozgrywa³ Swój mecz 06-03 , na jakiej sali i przy jakiej ..publice ??

BO z tego co mi wiadomo MÓJ klub bêdzie gar³ we W³oc³awku

Pozdrawiam wszystkich PRZYCHYLNYCH druzynie AZS Katowice
smileysmileysmiley
gaca21 dnia luty 28 2010 15:48:30
tutaj akurat popieram wypowiedz Darka smiley a 6.03 Glomek bedzie gral ze Slaskiem Wroclaw i zycze Ci zeby byla duza publika na tym meczu bo przeciez lepiej bic gospodarza na oczach duzej liczby fanow smiley oboje wiem ze wypowiedzi Darka czasem wymagaja tego zeby je ignorowac i mysle ze bedzie lepiej jesli czasem tak uczynisz smiley a to ze mecz TKM-AZS jest ustawiony przed meczem Anwilu z Czarnymi na pewno swiadczy ze organizatorzy chce zeby TKM mial wsparcie w publice smiley ale tez wiemy ze AZS sobie z tym poradzi bo atmosfera na hali MOS jest czasem lepsza niz na nie jednym meczu 1 Ligi !!!
nachbar dnia luty 28 2010 21:30:31
zgadzam sie z 'gac±21';d, i ¿ycze powodzenia Wam i sobie;d
Bm dnia marzec 01 2010 13:51:42
Konflikt polega na tym, ¿e jedna osoba jest optymist± a druga pesymist±.
A wracajac do tematu to stawiam wysoko szanse AZS o ile ich gwiazdy (Adamczyk, Gworek) zaprezentuja wysoka formê- jesli zagraj± ¶rednio to nie widze szans AZS. No chyba ze ko³cz wystawi piatkê swoich wychowanków, którzy graj± solidnie i znaj± siê jak ³yse konie - wtedy mocna obron± s± w stanie zaskoczyæ ka¿dego.

A Mickiewicz dla mnie jest niewiadom± - mog± wyj¶æ na pierwszym miejscu albo przegraæ wszystkie mecze po 40 punktów, du¿o zale¿y od ich sk³adu, zgrania, motywacji....
Niemniej trzymam kciuki, a od Darka sie odczepcie, bo gdyby ka¿dy klub mia³ swojego reprezentanta jak on na skm, to by ta strona wyglada³a inaczej...
hehe dnia marzec 01 2010 16:14:59
Azs da³ dupy w lidze slaskiej i dzieki temu maja wieksze szanse na awans..Lublin dosc slaby chociaz pojedynek na lini gworek - mysliwiec powinien byc bardzo interesujacy. tkm raczej z 1 miejsca a wilki morskie chyba podobny poziom chociaz ta druzyna tym rocznikiem w finale w katowicach byla..poza tym wysoko sie plasuja w rozgrywkach 3 ligi w swoim regionie..
niewiadoma jest bardziej azs niz mickiewicz..
w grupie mickiewicza widac wyraznie ze kazdy z kazdym moze zarowno wygrac jak i przegrac, co pokazuja wyniki z ostatnich lat tych druzyn w tej kategorii wiekowej
co do azs to wlasnie u nich jest wielka niewiadoma forma przede wszystkim ( bo z taka jak w lidze slaska to wiele nie ugraja ) no i to jak beda sie prezentowac na boisku czysto koszykarsko, podejmowane decyzje, rzuty gra 1x1 itp itd. napewno bedzie im brakowac silnego i wysokiego grajacego pod koszem aczkolwiek mickiewicz tez nie wyglada imponujaco pod tym wzgledem
wszystko sie okaze!
ja ze swojej strony zycze awansu zarowno mickiewiczowi jak i azs-owi, fajnie bedzie jak w finaach bedziemy mieli 2 druzyny ze slaska..ba, z Katowic
bartol8 dnia marzec 01 2010 21:58:16
do dara:
zapomnieæ mecz w krakowie z wilkami, ale tylko w pierwszej po³owie, potem by³o przecie¿ jak po ma¶le!
a rok temu w 1/2MP w ostrowie wlkp. w meczu azs - stal, na hali widzów podchodzi³o pod pó³ tysi±ca, wiêc w mie¶cie gdzie basket jest równie popularny jak w ostrowie, te¿ powinno byæ sporo ludzi, pozdrawiam i powodzenia dla AZS-u i Mickiewicza.
darek dnia marzec 02 2010 17:14:46
do bartola;
Pisz±c o tym Aby zapomniec o meczu z Krakowa z Wilkami mysla³em oczywi¶cie o wyniku koñcowym i efektywnej grze w II po³owie.
a mimo wszystko do obecnej druzyny "bardzo by siê " przyda³ Zawodnik ,który zosta³ poturbowany w meczu z Prokomem !!
...NAWET sprawdza³em dokladna date jego urodzenia i wychodzi nam , ¯e urodzi³ sie w 1990 roku !!!!
Ale mimo wszystko Uwa¿am ,¿e druzyna Wilków Bêdzie chcia³a co¶ ..udowodnic Zw³aszcza ta pora¿kê !!
faktem jest ,ze w latach ubieg³ych druzyna AZS-u graj±c w Ró¿nych turniejach ..ogra³a siê z publicznoscia i niestraszne im Nawet ten 1 tysi±c kibiców we W³oc³awku.

Generalnie mogê dac ...zapewnienie ,ze ze W³oc³awku jak KTOS wczesniej napisa³ AZS nie da....
smileysmileysmiley
bartol8 dnia marzec 02 2010 20:23:58
..cia³a smiley
darek dnia marzec 05 2010 21:36:29
AZS Katowice
pomimo pora¿ki na Parkiecie z druzyna WILKI Morskie Szczecin !!!!
WYGRYWA TEN mecz przy ZIELONYM Stoliku
Cóz AZS umie SZUKAC SWEGO
DLACZEGO ??


regulamin MISTRZOSTW Polski opóblikowany w Komunikacie WGiD Nr 8-2010 w pkt 9 Mowi³

Do turnieju moze byc zgloszonych nie wiecej niz 15 zawodnikow , natomiast do danego meczu nie MNIEJ NIZ 10 zawodnikow i nie wiecej niz 12 !!!!!!!!!!

REASUMUJAC

2 mecze 2 WYGRANE
AZS w FINALE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Teraz TYLKO Prawnicy maja TROSZJKE PRACY


Pozdrawiam
smileysmileysmiley
darek dnia marzec 05 2010 23:12:38
ok na spokojnie

Komunikat WGiD Nr 8/2010
w pkt 9 mówi ,¿e do zawodów mo¿e byc dopuszczonych nie mniej NIZ 10 Zawodników i nie wiêcej niz !2
w druzynie Wilków w meczu z AZS BY£o w protokole wpisane 9 ZAWODNIKÓW czyli nie zosta³ spe³niony jeden z pkt REGULAMINU !!!
a Zas³anianie sie dzis ,¿e na Wilki Zostanie Na³ozona ..jakas KARA nie satyspakcjonujke DRUZYNY AZS-U Bo jest kilka pkt ,które Równiez mozna BY£O nie DOTRZYMAC !!!
Pytanie
czy Prawo JEST dla WSZYSTKICH czy TYLKKO dla WYBRANYCH !!!!
Kosta dnia marzec 06 2010 10:39:58
Nie ma to jak po przegranym meczu na parkiecie, kiedy juz jest po wszystkim, szukac dziury w calym, kombinowac jak tylko sie da ^^
hehe dnia marzec 06 2010 11:29:48
Przykro mi Dariusz ale za mniejsza liczbe zgloszonych zawodnikow jest tylko kara finansowa a nie walkower. Napisales na Polskimkoszu : "Szkoda ze Wielkie Wilki nie doczytaly regulaminu " te zdanie raczej tyczy sie Ciebie smiley
Peacee
darek dnia marzec 07 2010 11:38:48
Wiemy ,ze wiele osób zwi±zanych z koszykówk± bêdzie mia³o nam za z³e ,¿e rozpêtujemy BURZE ,burzê ,któr± konsekwentnie bêdziemy bêdzie my toczyæ.
PZKOSZ przed ka¿dymi rozgrywkami tworzy regulaminy ,które to maj± obowi±zywaæ w danych rozgrywkach i NOTORYCZNIE s± niedomówienia regulaminowe.
Znamy przypadki ,które zdarza³y siê w latach ubieg³ych ,¿e w æwieræ-finale zawodnik A reprezentowa³ klub A a od pó³fina³ów ju¿ reprezentowa³ klub B .
PROTESTY r11;koñczy³y siê Zapewnieniem Osób w PZKOSZ ,¿e to ostatni taki przypadek od nastêpnego roku wszystko bêdzie ok.
Przypadek tzw. brania ¶rodków dopinguj±cych .
Sprawy dotycz±ce przyznawania organizacji Turniej od æwieræ po fina³y Mistrzostw Polski.

PZKOSZ dnia 25.02.2010

Opublikowa³ Komunikat WGDiD Nr 8/2010

I ten to KOMUNIKAT winien byæ jak Biblia dla Katolików podczas Mistrzostw Polski Juniorów Starszych ( U-20) w sezonie 2009/2010

Klub K¦.AZS Katowice NIE toczy WOJNY z Klubem STS Wilki Morskie Szczecin !!!!

Tylko z Wykonawc± czyli Komisarzem Zawodów ½ MP we W³oc³awku ,¿e NIE Zna REGULAMINU Swojego pracodawcy czyli PZKOSZ .

Przytoczê tutaj sporny pkt .

9. Do turnieju mo¿e byæ zg³oszonych nie wiêcej ni¿ 15 zawodników , natomiast do danego meczu nie mniej ni¿ 10zawodników i nie wiêcej ni¿ 12

Podczas odprawy przed Turniejem na rêce komisarza zawodów wszystkie dru¿yny z³o¿y³y stosowne dokumenty uprawniaj±ce do rozegrania ZAWODÓW wg. regulaminu PZKOSZ ;
-wykaz zawodników
WYKAZ By³ codziennie uzupelniany o kolejnych ZAWODNIKÓW !!!
-dowody to¿samo¶ci
-aktualne badania lekarskie

Czyli rNormalna Procedurar1; ,która to jest od wielu lat .

Natomiast je¿eli przyjrzymy siê Protoko³om Meczy rozgrywanych we W³oc³awku Dru¿yna w protoko³ach meczowych mamy ..
- 9 Zawodników w meczu z AZS pkt 9 !!!!!!
-10 Zawodników w meczu z TKM
-11 Zawodników w meczu ze Startem

Czyli codziennie do ZG£OSZENIA byli ...DOPISYWANI kolejni ZAWODNCY ,którzy nie byli w protokole meczu z AZS Katowice !!!


Natomiast przed Meczem z TKM !! pomimo Zg³oszenia do Turnieju 15 zawodników Chcieli¶my uzupe³niæ sk³ad tzn. wymieniæ 3 Zawodników.

CO UNIEMOZLIWI£ Nam Komisarz zawodów .


i odpowied¼ do "hehe"
NAM nie chodzi o Walkower nam chodzi o to ,¿e w/w MECZ NIE powinien byc ROZEGRANY !!
a kara FINASOWA jest dla PZKOSZ ,gdy za AWANS do FINALU MIstrzostw Polski ...przewiduje gratyfikacje dla KLUBÓW !!!
Pozdrawaiam
Bm dnia marzec 09 2010 08:21:21
Darek rozumiem, ¿e kto¶ wykaza³ siê niekonsekwencj± i podczas turnieju by³y jakies niedomówienia. Ale pomimo faktu kibicowania Wam uwa¿am, ¿e przegrali¶cie z lepszym zespo³em i to im siê nale¿y awans.
Pomy¶l jak by to wp³ynê³o wychowawczo na tamtych ch³opaków gdyby jutro musia³ do nich podej¶æ trener i powiedzieæ im sorry ch³opaki ale pomimo zwyciestwa nie zagramy we finalach MP i ca³y nasz trud na marne. Czy wg Ciebie by³oby to uczciwe?
hehe dnia marzec 10 2010 18:40:52
chyba nie dalo sie napisac gorszego podsumowania. bardzo stronnicze i wielce niesprawiedliwe dla obu slaskich ekip.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
12 Witliñski Miko³aj GTK Gdynia
12 Witliñski Miko³aj GTK Gdynia
Kadra Polski rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi