News: Fina³y MP U-20 Junior Starszy - Trzecie mistrzostwo z rzêdu juniorów Polonii 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 02:31:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Fina³y MP U-20 Junior Starszy - Trzecie mistrzostwo z rzêdu juniorów Polonii 2011
U-20 Juniorzy St.
 Polonia 2011 zosta³a po raz trzeci mistrzem Polski juniorów starszych, wygrywaj±c w finale z Wilkami Morskimi Szczecin 100:66.
MVP turnieju zosta³ Krzysztof Sulima
(Polonia 2011 Warszawa)

OFICJALNA STRONA PM U-20 W£OC£AWEK 2010

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 MVP turnieju zosta³
Krzysztof Sulima
(Polonia 2011 Warszawa)
 Pierwsza pi±tka turnieju zosta³ wybrana przez trenerów wszystkich zespo³ów bior±cych udzia³ w Fina³ach. Do grona najlepszych wybrano:

Piotr Pamu³a (Polonia 2011 Warszawa)
Rados³aw Bojko (Wilki Morskie Szczecin)
Tomasz Gielo (Wilki Morskie Szczecin)
Kamil Sadowski (TKM W³oc³awek)
Alan Czujkowski (MKS Polonia Warszawa)

 KOÑCOWA KLASYFIKACJA MISTRZOSTW POLSKI

JUNIORÓW STARSZYCH  U-20  SEZON 2009/2010 W£OC£AWEK 2010

 
 MISTRZ POLSKI 2009/2010 WICEMISTRZ POLSKI 2009/2010 BR¡ZOWY MEDALISTA MP IV MIEJSCE MISTRZOSTW POLSKI
        
 POLONIA-2011-Warszawa STK-WILKI-MORSKIE-Szczecin MKS-POLONIA-Warszawa TKM-W£OC£AWEK


 V MIEJSCE MISTRZOSTW POLSKI VI MIEJSCE MISTRZOSTW POLSKI VII MIEJSCE MISTRZOSTW POLSKIVIII MIEJSCE MISTRZOSTW POLSKI
       
 SPÓJNIA-Stargad-Szczeciñski STK-CZARNI-S³upsk MKS-Znicz-Jaros³aw  WKS-¦l±sk-Wroc³aw
Fina³y U-20 maj± w³asn± stronê internetow±, co cieszy wszystkich sympatyków koszykówki m³odzie¿owej w Polsce. Wielkie brawa dla PZKosz, sympatycy koszykówki doczekali siê bie¿±cych informacji ! Pamiêtam, jak dwa lata temu relacjonowa³em fina³ U-20 , które odbywa³y siê w Sopocie poprzez mój prywatny komunikator GG..

Gdy na pocz±tku roku  us³ysza³em, ¿e rozgrywki m³odzie¿owe na szczeblu centralnym bêd± prowadzone w podobny sposób jak na stronie internetowej ,, M³odzie¿owych Mistrzostwu Europy FIBY”  nie dowierza³em. A tu mi³a niespodzianka - mecz o 3 miejsce i wielki fina³ zobaczymy w transmisji internetowej telewizji. !

Codziennie zagl±dam na stronê www.rozgrywki.pzkosz.pl oraz zak³adkê -  rozgrywki m³odzie¿owe. Zastanawiam siê jak bêdzie dalej ? Czy w podobny sposób bêd± przedstawiane relacje z æwieræfina³ów,  pó³fina³ów i fina³ów w pozosta³ych kategoriach wiekowych, nawet tych najm³odszych U-14. Czas poka¿e.

Zainteresowanie fina³ami MP jest przeogromne, wiem to z w³asnego do¶wiadczenia. Podczas relacjonowania fina³ów MP przez ¦KM  ogl±dalno¶æ strony wzrasta do ponad  tysi±ca osób dziennie.
Wróæmy do Fina³ów MP Juniorów Starszych we W³oc³awku.  Kategoria U-20, czyli ch³opcy urodzeni w roku 1990 -  rocznik dominuj±cy oraz 91, 92 i 93. (zgodnie z przepisami  PZKosz m³odsi nie mog± graæ w tej kategorii wiekowej). Dla dwudziestoletnich mê¿czyzn s± to ju¿ ostanie m³odzie¿owe  fina³y.


Czasami zastanawiam siê dlaczego w rozgrywkach seniorskich ,,m³odzie¿owiec”  to zawodnik do ukoñczenia  24 roku ¿ycia. Moim zdaniem jest to nieporozumienie, zawodnik powinien byæ ,,m³odzie¿owcem” do czasu, gdy koñczy rozgrywki w MP, czyli do ukoñczenia 20 roku ¿ycia.

Jak wygl±daj± fina³y MP  rocznikowo :

1990 - 24 zawodników ( na rocznik dominuj±cy o wiele za ma³o )
1991 - 32 zawodników
1992 - 32 zawodników
1993 - 19 zawodników

Najm³odszym zespo³em na fina³ach jest POLONIA 2011 Warszawa (a¿ 6 zawodników z rocznika 1993), a mimo to zespó³ uwa¿any jest za faworyta rozgrywek. Dziwi mnie to trochê, chocia¿ patrz±c na statystyki pomeczowe, ch³opaki z tego rocznika wypadaj± bardzo korzystnie. Sprawdza siê zatem  po raz kolejny powiedzenie, ¿e rocznik 1993 to jeden z najlepszych roczników w Polsce

Dla tych ch³opaków to pierwsze ale nie ostanie Mistrzostwa Polski U-20

Polonia 2011: Sebastian Kowalczyk , Maciej Kucharek , Micha³ Michalak , Norbert Mroczek , Wojciech Olesinski , Mateusz Ponitka
TKM W³oc³awek: Micha³ Dembczyñski , Micha³ Pietrzak , Mateusz Rutkowski ,
MKS POLONIA Warszawa: Marcin Luto, Jakub Pawlak , Krzysztof P±gowski , Pawe³ ¦pica Czarni S³upsk : Patryk Przêdziñski , Mateusz Szymañski
Stargard: Igor Ilasz , Marcin Szczepanik ,
Wilki Morskie: Tomasz Gielo
WKS SLASK WROCLAW: Maksym Kulon 

Pytanie : Ilu zawodników z fina³ów U-20 obecnie gra w Estraklasie ?
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
3  Fina³y Wojewódzkie SP Zabrze 2007
3 Fina³y Wojewódzkie SP Zabrze 2007
¦KM sezon 06/07 U-13 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi