News: Elbasket 2010 dla WKK Wroc³aw ( ch³opcy) i MUKS Bydgoszcz (dziewczyny) - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 17:37:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Elbasket 2010 dla WKK Wroc³aw ( ch³opcy) i MUKS Bydgoszcz (dziewczyny)
Turnieje Podsumowanie
 21.03.2010r. zakoñczy³ siê XIV Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcz±t i Ch³opców "Elbasket 2010". Elbasket to najwiêkszy turniej dla V-to  klasistów SP w Polsce  Organizatorem zawodów by³ Uczniowski Klub Sportowy "Jar" oraz Zespó³ Szkó³ nr 1 w Elbl±gu. Tegoroczny turniej przebiega³ pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Elbl±ga. Rozegrano ³±cznie 96 meczów na 4 boiskach jednocze¶nie.

Wyniki XIV Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki "Elbasket 2010"

Dziewczêta:

 I MUKS Bydgoszcz I
II UKS Trójka ¯yrardów
III KS JAS FBG Sosnowiec II
IV WKK Wroc³aw
V UKS Bryza Kolbudy
VI SKS Starogard Gdañski
VII MKK Soko³ów Podlaski
VIII UKS 1 Nidzica
IX SP 11 Elbl±g
X MUKS Bydgoszcz II
XI KS JAS FBG Sosnowiec II
XII MUKS Poznañ
XIII Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
XIV GTK Gdynia
XV UKS Pi±tka Lublin
XVI UKS JAR Elbl±g

 5 ALL STARS

Paulina Ciesielska - UKS Trójka ¯yrardów
Patrycja Sankowska - UKS Trójka ¯yrardów
Natalia B³aszczak - MUKS Bydgoszcz I
Weronika Papiernik - MUKS Bydgoszcz I
Aleksandra Ja¼wiñska - KS JAS FBG Sosnowiec II

Wszyscy trenerzy wytypowali 5 najlepszych zawodniczek Turnieju ( 5 ALL STARS ). Otrzymali oni specjalne statuetki i nagrody rzeczowe.


 1. MUKS BYDGOSZCZ I - SZYMAÑSKA ALEKSANDRA
2. UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW - OWCZAREK KARINA
3. KS JAS FBG SOSNOWIEC II - ZIAJA WIKTORIA
4. WKK WROC£AW - MYTRAS ANNA
5. UKS BRYZA KOLBUDY - JAROSZEWSKA KINGA
6. SKS STAROGARD GDAÑSKI - BARTEL MONIKA
7. MKK SOKO£ÓW PODLASKI - SKWAREK SYLWIA
8. UKS JEDYNKA NIDZICA - FYDRYCH AGATA
9. SP 11 ELBL¡G - CZAPLIÑSKA DAGMARA
10. MUKS BYDGOSZCZ II - SP£AWKA SARA
11. KS JAS FBG SOSNOWIEC I - MIGAS NATALIA
12. MUKS POZNAÑ - SZA£ ADRIANNA
13. OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. - BEUS KLAUDIA
14. GTK GDYNIA - PAWLAK DOMINIKA
15. UKS PI¡TKA LUBLIN - BICKA ADRIANNA
16. UKS JAR ELBL¡G - TOMKIEWICZ AMANDACh³opcy:
 
 I  WKK Wroc³aw I
II  TKM W³oc³awek
III  MKS Wrze¶nia
IV  SKS Starogard Gdañski
V  Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
VI  UKS Trójka ¯yrardów
VII  REGIS Wieliczka
VIII  WKK Wroc³aw II
IX  GTK Gdynia
X  SP 11 Elbl±g
XI  Polonia SP 3 Pas³êk
XII  KAHA Basket Elbl±g
XIII  UKS Pi±tka Lublin
XIV  MTS Basket Kwidzyn
XV  UKS De La Salle Gdañsk
XVI  UKS Jar Elbl±g

 5 ALL STARS

 

Micha³ Jêdrzejewski - WKK Wroc³aw I
Mateusz Szczypiñski - WKK Wroc³aw I
Bart³omiej Pietras - TKM W³oc³awek
Konrad Tucholski - TKM W³oc³awek
Witold Nowak - MKS Wrze¶nia


Nagrodzono równie¿ 16 najlepszych  zawodników. Ka¿dy trener wytypowa³ po 1 zawodniku ze swojej dru¿yny.


 1. WKK WROC£AW I - KUREK CEZARY
2. TKM W£OC£AWEK - RÊGOCKI ADRIAN
3. MKS WRZE¦NIA - CZY¯ MIKO£AJ
4. SKS STAROGARD GDAÑSKI - MILEWSKI ADRIAN
5. OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. - MAREK PATRYK
6. UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW - STASIÑSKI £UKASZ
7. REGIS WIELICZKA - JANUS £UKASZ
8. WKK WROC£AW II - BOGUSZEWSKI WIKTOR
9. GTK GDYNIA - WANTUCH JAKUB
10. SP 11 ELBL¡G - TREDER DAMIAN
11. POLONIA SP 3 PAS£ÊK - PUZIO KACPER
12. KAHA BASKET SP 15 ELBL¡G - KOCZOROWSKI MI£OSZ
13. UKS PI¡TKA LUBLIN - SAMOÑ MICHA£
14. MTS BASKET KWIDZYN - POSIM ADRIAN
15. UKS DE LA SALLE GDAÑSK - JANKOWSKI DARIUSZ
16. UKS JAR ELBL¡G - KOSECKI MATEUSZ


 ¯ród³o informacji - FOTOGALERIE. FILMIKI,PODSUMOWANIE, WYNIKI SPOTKAÑ :

http://www.zs1.elblag.com.pl/
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
9
9
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi