News: II MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW SOKÓ£ CUP 4-6 czerwiec 2010” - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 25 2020 04:01:28
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW SOKÓ£ CUP 4-6 czerwiec 2010”
Turnieje Podsumowanie
 Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓ£" przy Zespole Szkó³ nr 2 w Dzia³dowie zorganizowa³ II MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW „SOKÓ£ CUP 2010”. Zawody odby³y siê pod patronatem burmistrza Dzia³dowa i starosty dzia³dowskiego. Pomys³odawc± imprezy by³ nauczyciel wychowania fizycznego, pasjonat koszykówki - Jakub Pietrzak.
Koszykarska Szko³a  z Litewskiego Kowna zwyciê¿a  w dwóch kategoriach wiekowych ch³opcy rocz. 1998 i 1999
CH£OPCY ROCZNIK 1998

I   Basketball School Kowno 10 435:73
II  MKS Pruszków 9 181:135
III UKS „Pi±tka” Bielsk Podlaski 7 164:172
IV  UKS „Trójka” Dzia³dowo 7 156:262
V   K.S. Zawkrze M³awa 6 129:197
VI  UKS „Sokó³” Dzia³dowo 6 90:195


„NAJLEPSZY W ZESPOLE”

B.S. KOWNO – TOMAS BUTKUS
MKS PRUSZKÓW-KACPER GOLAÑSKI
UKS”5” BIELSK PODLASKI-ROBERT PIOTROWSKI
UKS „TRÓJKA” DZIA£DOWO –
CZECZOT ALEKSANDER
K.S. ZAWKRZE M£AWA – ADAM OLCZAK
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – ADAM KORDALSKI

NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY - BARTEK STOLARCZYK –  MKS PRUSZKÓW
NAJLEPSZY OBROÑCA - £UKASZ DMITRUK – BIELSK PODLASKI.
MVP ’98 - GITYS MASIULIS – B.S. KOWNO

ALL STARS ‘98

1.KOWNO – ROMAS DAVIDAVICIUS
2.MKS PRUSZKÓW – KACPER KRZYSIAK
3. BIELSK PODL. – KONRAD TOMCZUK
4.TRÓJA DZ-WO – SOWIÑSKI KAMIL
5. ZAWKRZE -  MICHA£ MARLÊGA

CH£OPCY ROCZNIK 1999

I   BASKETBALL SCHOOL KOWNO I 10 200:118
II  UKS ,,TRÓJKA” DZIA£DOWO II 8 168:113
III MTS BASKET KWIDZYN III 8 157:131
IV  UKS ,,SOKÓ£” DZIA£DOWO IV 8 145:128
V   GTK GDYNIA V 6 90:137
VI  UKS ,, TRÓJKA” NIDZICA VI 5 78:211

NAJLEPSZY W ZESPOLE:

B.S. KOWNO – TOMAS KUZMINSKAS
TRÓJKA DZIA£DOWO – EMIL SZYMBORSKI
MTS BASKET KWIDZYN – FILIP STRYJEWSKI
UKS SOKÓ£ DZ-WO – FILIP ROGALSKI
GTK GDYNIA – S¡CZEWSI DAWID
UKS TRÓJKA NIDZICA – JAKUB RENKEL

NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY - KÊPKA TOMASZ – TRÓJKA DZ-WO
NAJLEPSZY OBROÑCA - KACPER LASOTA- BASKET KWIDZYN
MVP ’99 - MERUNAS INSODA

ALL STARS ‘99

B.S. KOWNO –  BRADAUSKAS ANTONAS
TRÓJKA DZ-WO – K£OSOWSKI ADRIAN
BASKET KWIDZYN – MICHA£ DUTKIEWICZ
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – MI£OSZ P£OCHARSKI
GTK GDYNIA – MATEUSZ M£YNARCZYK

NAJM£ODSZY ZAWODNIK TURNIEJU

UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - JULEK BRZOZOWSKI

Jestem bardzo zadowolony z tego jak organizacyjnie i sportowo wyszed turniej.Dziêki wsparciu finansowemu Urzêdu Miasta i Starostwa Powiatowego, a tak¿e szerokiego grona dzia³dowskich firm uda³o siê perfekcyjnie przygotowaæ turniej od strony logistycznej.Wszystkie dru¿yny  wyjecha³y z turnieju z piêknymi pucharami, mnóstwem nagród ( ka¿dy zawodnik otrzyma³ pami±tkow± koszulkê i kubek z logo turnieju),w¶ród uczestników rozlosowali¶my ponad 80 nagród indywidualnych (40 pi³ek od PZKosz i Polskiej Ligi Koszykówki,koszulki czapeczki od firmy Spalding Polska, odzie¿ sportowa, kosmetyki firmy AVON i wiele innych).Pyszne jedzonko zapewni³ nam dzia³dowski CARITAS pod perfekcyjn± "batut±" ks. Zdzis³awa Syldatk.Szczególne podziêkowania dla Dyrektora ZS Nr 2 Wies³awa Smereczyñskiego i pracowników ( Mariusza Pietrzaka, Sylwii Raczy³o, Krzy¶ka Duda, Pana Janka) za pomoc w organizacji sportowego przedsiêwziêcia.Wszyscy trenerzy wypowiadali siê w samych superlatywach o turnieju i ju¿ "zaklepali "miejsca na przysz³y rok.Sportowo turniej sta³ na bardzo wysokim poziomie. Dru¿yny litewskie,które go¶cili¶my prezentowa³y wzorowe wyszkolenie techniczne i taktyczne ( Basketball School Kowno'99 i '98 nie przegra³y w turnieju ani jednego meczu!)Tak¿e dru¿yny polskie prezentowa³y siê znakomicie, m.in.MKS Pruszków ze znakomitym trenerem Krzysztofem ¯olikiem, który w koñcówce lat 90 zdoby³ z Hoop Pekaes Pruszków zdoby³ Mistrzostwo Polski seniorów i gra³ w Pucharze Europy z ¯algirisem Kowno!!!Ciekawie zapowiada³y siê derby Dzia³dowa: UKS Sokó³ - UKS Trójka. W starszym roczniku gór± podopieczni Paw³a Szczurewskiego , w roczniku 1999 po dramatycznym i pe³nym zwrotów meczu zwyciê¿yli moi podopieczni.Generalnie jestem bardzo zadowolony z wystêpu moich "Soko³ów" z rocznika 1999, którzy tylko przez niekorzystny  bilans zdobytych i straconych koszy nie zdobyli srebrnego medalu ( 3 dru¿yny mia³y taki sam bilans zwyciêstw do pora¿ek 3-2). S³abiej wypadli moi zawodnicy z rocznika 1998 ( 1 zwyciêstwo z Bielskiem Podlaskim), powodem tego mog³a byæ powa¿na kontuzja czo³owego koszykarza z tego rocznika w Dzia³dowie - Dawida Pieckowskiego. Na szczególne wyró¿nienie zas³u¿yli: w roczniku 1999: P³ocharski Mi³osz, Rogalski Filip, Cybulski Szymon i Rochon Bartek. w roczniku 1998: Kordalski Adam i Chodyna Mateusz. Jeszcze raz piêknie dziêkujê wszystkim, którzy do³o¿yli swoj± cegie³kê do organizacji naszego sportowego przedsiêwziêcia. Mam
nadziejê, ¿e w przysz³ym roku dziêki przychylno¶ci w³adz miasta,powiatu, dyrekcji szko³y i lokalnych sponsorów uda siê zorganizowaæ tak¿e miêdzynarodowy turniej, który w tym roku przebiega³ pod has³em:"KOSZYKÓWKA - TAK, u¿ywki - nie"


SPONSORZY I DARCZYÑCY

1. URZ¡D MISTA
2. STAROSTWO POWIATOWE
3. HURTOWNIA SANITARNA ADSAN – ADAM WITKOWSKI
4. PIEKARNIA BU£KA Z MAS£EM
5. PZKosz - POLSKI ZWI¡ZEK KOSZYKÓW
6. TAURON BASKET LIGA – EKSTRAKLASA POLSKA PLK
7. PLKK - POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI KOBIET
8. FIRMA „RAIFFAIZEN OSADKOWSKI”
9. OK’ej AUTO CZʦCI  – ZBIGNIEW KOCIELA
10. Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjno-Drogowych. Sp. z o.o.
11. FIRMA NOVCAN – W£ADYS£AW NOWAKOWSKI
12. FIRMA KONTRAKT – Tomasz Kêpka
13. FIRMA REKLAMOWA - IWOMAR
14. FIRMA HOFFER
15. FIRMA TEMPO
16. ABP – PIOTR ADROWSKI
17. PIZZERIA WENECJA
18. ZAK£AD UBEZPIECZEÑ – „Maxikaz”
19. ZAK£AD BETONIARSKI – ZGLICZYÑSCY
20. EUROSPORT – MAREK ¦WI¡TKOWSKI
21. HURTOWNIA BUDOWLANA – PROREMBUD – M£ODAWSKI Zbigniew
22. WALMAR – Jerzy Walentynowicz
23. DROGERIA KLAUDIA
24. firma - AVON
25. FIRMA „TRANSMED ROMAN LECH”
26. KANTOR WYMIANY WALUT – GAWROÑSKI MACIEJ
27. SPÓ£DZIELNIA KÓ£EK ROLNICZYCH
28. R-GOL Ostróda
29. ZAK£ADY MIÊSNE – Jerzy CZAPLICKI

Archiwalna fotka z I Turnieju wtedy to ch³opcy UKS SOKÓ£ Dzia³dowo zajêli II miejsce


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi