News: PUCHAR ¦L¡SKA W MINIKOSZYKÓWCE CH£OPCÓW DLA MOSiR-u CIESZYN - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:20:14
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
PUCHAR ¦L¡SKA W MINIKOSZYKÓWCE CH£OPCÓW DLA MOSiR-u CIESZYN
Minikosz
22 maja w Cieszynie odby³ siê fina³owy turniej Pucharu ¦l±ska w mini-koszykówce ch³opców rocznika 1998 i m³odsi. W sk³ad fina³u wesz³y 4 najlepsze dru¿yny po 1.etapie rozgrywek, a mianowicie: UKS SPRINT Katowice, MKS MOS Katowice, MCKiS Czelad¼ oraz gospodarze MOSiR Cieszyn.

Tytu³u sprzed roku nie móg³ obroniæ MKKS Rybnik, poniewa¿ wcze¶niej wycofa³ siê z rozgrywek. Fina³owe zawody rozgrywne by³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”. W pierwszym meczu Cieszyn zdecydowanie pokona³ Czelad¼. Drugi mecz to derby Katowic – MOS kontra SPRINT. Nale¿y nadmieniæ, i¿ przez ca³e rozgrywki po³owê sk³adu SPRINTU stanowili zawodnicy HARTWIGA K-CE (po³±czenie 2 klubów na te rozgrywki). Mecz by³ bardzo zaciêty, zawodnikom MOS-u bardzo zale¿a³o na zrewan¿owaniu siê SPRINTOWI za pora¿kê u siebie 2 punktami w eliminacjach. Przez 3 kwarty kilkupunktow± przewagê utrzymywa³ SPRINT lecz ostatni± kwartê MOS wygra³ 28:14 i ostatecznie mecz zakoñczy³ siê wynikiem 50:44 dla MOS-u.

 Kolejne spotkanie miêdzy MOS-em, a Cieszynem zakoñczy³o siê zdecydowanym zwyciêstwem gospodarzy. Zmêczeni zawodnicy z Katowic pokazali jednak walkê i charakter do koñca. 4. mecz pomiêdzy Czeladzi±, a Sprintem zakoñczy³ siê wygran± katowiczan 45:27.

Na 2 mecze do koñca turnieju sytuacja przedstawia³a siê nastêpuj±co: Cieszyn 2 zwyciêstwa, Mos i Sprint po 1 i Czelad¼ bez wygranej. Kolejne spotkanie miêdzy Czeladzi±, a Mosem mia³o wyja¶niæ trochê sytuacjê w tabeli. W przypadku pora¿ki MOS zaj±³by automatycznie 3 miejsce, a SPRINT niezale¿nie od wyniku ostatniego meczu z Cieszynem by³by 2. W eliminacjach po dogrywce wygra³ MOS Katowice, a i w tym meczu emocje by³y do ostatniego gwizdka…Praktycznie przez ca³e spotkanie prowadzi³a Czelad¼, ale przeambitni katowiczanie doprowadzili do tylko 1 punktowej straty na 2 sekundy przed koñcem. Wtedy to na linii rzutów wolnych stan±³ lider MOS-u Pawe³ Kleinert, który móg³ ostatecznie przechyliæ szalê zwyciêstwa na korzy¶æ Mosu. 1. rzut trafi³ lecz…sêdziowie nie zaliczyli z powodu przekroczenia linii. 2. rzut by³ niecelny, pi³kê zebra³ zawodnik Czeladzi lecz natychmiast j± straci³, ta jakim¶ cudem znów trafi³a w rêce Paw³a, który odda³ rzut rozpaczy równo z koñcow± syren±. Rzut by³…CELNY!!!! Emocje siêgnê³y zenitu!!

Przed ostatnim spotkaniem miêdzy Cieszynem, a Sprintem sprawa by³a jasna – je¶li Cieszyn wygra, zdobêdzie Puchar, je¶li przegra, wtedy 3 dru¿yny bêd± mia³y po 2 zwyciêstwa i o mistrzostwie zadecyduje ma³a tabela pomiêdzy tymi dru¿ynami. Czelad¼ po 3. pora¿ce zajê³a miejsce 4. Mecz miêdzy Cieszynem, a Sprintem mo¿na nazwaæ meczem obrony – obie dru¿yny pokaza³y, ¿e pomimo m³odego wieku ( 5. klasa podstawówki) ju¿ potrafi± bardzo dobrze broniæ. Spotkanie równie¿ mia³o wielk± dramaturgiê – na 15 sekund przed koñcem Sprint prowadzi³ tylko 3 pkt., a w posiadaniu pi³ki by³ Cieszyn. Na 5 sekund przed zakoñczeniem gospodarze zdobyli jeszcze 2 punkty, ale podopieczni trenera Jana Forajtera nie dali ju¿ sobie wydrzeæ wygranej i pora¿ka Cieszyna sta³a siê faktem. Czyli jednak „ma³a” tabela mia³a zadecydowaæ…Po przeliczeniu ostateczna klasyfikacja przedstawia³a siê nastêpuj±co:

Wyniki:

MOSiR Cieszyn - MCKS Czelad¼ - 92:39
MKS MOS Katowice - UKS Sprint Katowice - 50:44

MOSiR Cieszyn - MKS MOS Katowice - 57:32
UKS Sprint Katowice - MCKS Czelad¼ - 45:27

MKS MOS Katowice - MCKS Czelad¼ - 32:31
UKS Sprint Katowice - MOSiR Cieszyn - 28:27


Tabela koñcowa

1MOSiR Cieszyn35 pkt.176:99
2UKS Sprint Katowice35 pkt.117:104
3MKS MOS Katowice35 pkt.114:132
4MCKS Czelad¼33 pkt.97:169


 I miejsce – MOSIR CIESZYN  ( trener Jacek Bortliczek )

II miejsce – UKS SPRINT KATOWICE ( trener Jan Forajter i Jaros³aw Jakubiec)
III miejsce – MOS KATOWICE ( trener Krzysztof Mas³owski )
IV miejsce – MCKIS CZELADZ ( trener Sylwester Iwanowski )


Na uroczystym zakoñczeniu turnieju fina³owego oraz ca³ych rozgrywek wrêczono tak¿e nagrody indywidualne.

MVP fina³ów zosta³ wybrany zawodnik SPRINTU\HARTWIGA Katowice – Jakub Maroñ.
 
Królem strzelców fina³ów zosta³ zawodnik MOSIRU CIESZYN – £ukasz Piwowarczyk – najwy¿szy gracz rozgrywek.

FOTO-JANEK

ROZGRYWKI-MINIKOSZYKÓWKI-SEZON-2009-2010

TURNIEJ-W-KATOWICACH-FOTO-FILMIKI-RELACJASk³ad MOSiR-u Cieszyn: Mateusz Bortliczek, Szymon Niemczyk, Krystian Ksiê¿ak, £ukasz Piwowarczyk, Mateusz Santarius, Kacper Mysiak, Mariusz Kolondra, Micha³ Duda, Jakub Wajner, Pawe³ Stanieczek, Marek Lupa, Przemys³aw Malczak, Maciej Kobielus, Kacper Matuszek, Pawe³ Pawlak, Jakub Kracla
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi