News: MP U-16 Opalenica 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 07:30:16
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U-16 Opalenica 2010
U-16 Kadeci
 Podsumowanie fina³ów MP U-16 w Opalenicy oraz wszystkie filmiki do jutra
Je¶li s± osoby które chc± co¶ od siebie napisaæ o turnieju fina³owym b±d¼ przekazaæ fotki  proszê o przes³anie na
zbyszekbytomski@gmail.com .Portal ¦KM serdecznie dziêkuje organizatorom za zaproszenie do Opalenicy

107-FILMIKÓW-MP-U-16-OPALENICA-2010

WIELKI FINA£ mecz o z³ote medale MP


     64 : 82

STATYSTYKI
 
 BASKET TEAM Opalenica mecz o I miejsce WKK Wroc³aw

Ma³y Fina³ mecz o br±zowe medale MP

     68 - 66

STATYSTYKI
 
 GTK Gdynia mecz o III miejsce PYRA Poznañ

GTK Gdynia br±zowym medalista Mistrzostw Polski kadetów, czwarte miejsce dla PYRY Poznañ.Ma³y fina³ mecz walki dramaturgii do samego koñca na 2.6 sek. przed koñcowa syren± po asy¶cie Jakuba Derkowskiego Wiktor Na³êcz trafia ,,3,, poznaniacy ju¿ nie zd±¿yli na dogrywkê

mecz o miejsce V

UKS MOSM Bytom - MKS Polonia Warszawa  54 : 64  STATYSTYKI

mecz o miejsce VII

Stal Stalowa Wola - SKM Zastal Zielona Góra  57 : 85  STATYSTYKI107-FILMIKÓW-MP-U-16-OPALENICA-2010

FOTO-ZIBI   FOTO-ZUZA

OFICJALNA STRONA MP U-16 OPALENICA 2010

WYRÓZNIENIA INDYWIDUALNE

 MVP
Jan Grzeliñski
WKK Wroc³aw

 Najlepszy zawodnik
województwa
Wielkopolskiego
Piotr Wieloch
Basket Team Opalenica

 Najlepszy Strzelec
Fina³ów MP U-16

Jakub Derkowski
GTK Gdynia
5-meczy-105-punktów
Pi±tka All Stars
 
         
 Norman Zuber
 WKK Wroc³aw
 Miko³aj Stopierzyñski
 Basket Team Opalenica
 Albert Krawiec  
 Basket Team Opalenica
 Micha³ Wielechowski  
 Pyra Poznañ
 Kacper Radwañski
 GTK Gdynia


KOÑCOWA KLASYFIKACJA

I MIEJSCE WKK Wroc³awgórny rz±d od lewej: Daniel Szymkiewicz , Micha³ G³uchowicz , Kajetan Zakrzewski , Mateusz Gawe³ , Adam Mazur ( r.95) , Filip Nowicki , Filip Struski , Trener Sebastian Potoczny , Trener Piotr Gliniak
dolny rz±d od lewej: Norman Zuber , Leszek Pyszkowski , Wojciech Kubiak , Jan Grzeliñski , Jakub Miszkowski


II MIEJSCE BASKET TEAM OpalenicaIII MIEJSCE GTK GdyniaIV MIEJSCE PYRA Poznañgórny rz±d od lewej : Tener Tomasz B³aszak, Trener Bartosz Sikorski, Filip Taisner, Micha³ Konrady, Piotr Krauze, Micha³ Wielechowski, Marek Walczak (r.95), Piotr Kortus, Trener Maciej Piekarczyk
dolny rz±d od lewej: Jakub £ukomski, Wojtek Szymkowiak,S³awomir Zagrobelny,Bart³omiej T³uchowski, Jakub Paszke, Andrzej Bielak (r.95)

MIEJSCE V MKS POLONIA WarszawaMIEJSCE VI UKS MOSM BytomMIEJSCE VII SKM ZASTAL Zielona Góra
górny rz±d od lewej: trener B.Onufrowicz, Kopij Michal, Chor±gwicki Szymon, Sanocki Jakub, Michalewicz Jaros³aw, Kêdzierzyñski Pawe³, Trubacz Rados³aw, Jasnos Pawe³, Lenda Arkadiusz, trener £.Rubczyñski
dolny rz±d od lewej: Kocan Amadeusz, Sirijatowicz Nikodem, Suchodolski Artur, Krawczyk Adrian, Skalmierski Bartosz, Chojnacki Adrian


MIEJSCE VIII STAL Stalowa Wola
Pó³fina³y

Basket Team Opalenica
- GTK Gdynia  82 : 70  
STATYSTYKI

MKK Pyra Poznañ - WKK Wroc³aw  55 : 91  STATYSTYKI

FINA£ U-16 Grupa A

WKK Wroc³aw - MKS Polonia Warszawa  87 : 68   STATYSTYKI

Basket Team Opalenica - SKM Zastal Zielona Góra  97 : 89  STATYSTYKI

MKS Polonia Warszawa - SKM Zastal Zielona Góra  77 : 37  STATYSTYKI

Basket Team Opalenica - WKK Wroc³aw  64 : 83  STATYSTYKI

SKM Zastal Zielona Góra - WKK Wroc³aw  68 : 76   STATYSTYKI

Basket Team Opalenica - MKS Polonia Warszawa  83 : 54  STATYSTYKI


 klub  MPKT K-Z K-S BILANS sukces w regionie 
 1WKK Wroc³aw  3 6 3 0246200   46MISTRZ Ligi Dolnosl±sko-Lubuskiej  
 2Basket Team Opalenica  3 5  2 1244226   18MISTRZ województwa Wielkopolskiego
 2MKS Polonia Warszawa  3 4 1 2199207   -8MISTRZ województwa Mazowieckiego
 4SKM Zastal Zielona Góra   3 3 0 3194250  -56WICE MISTRZ Ligi Dolnosl±sko-Lubuskiej 

       
 WKK Wroc³aw  MKS Polonia Warszawa  Basket Team Opalenica  SKM Zastal Zielona Góra 

FINA£ U-16 Grupa B

Stal Stalowa Wola - MKK Pyra Poznañ  48 : 76  STATYSTYKI

GTK Gdynia - UKS MOSM Bytom  63 : 46  STATYSTYKI

MKK Pyra Poznañ - UKS MOSM Bytom  79 : 56  STATYSTYKI

Stal Stalowa Wola - GTK Gdynia 75 : 84  STATYSTYKI

GTK Gdynia - MKK Pyra Poznañ 90 : 84  po dogrywce  STATYSTYKI

UKS MOSM Bytom - Stal Stalowa Wola 83 : 54   STATYSTYKI

 klub MPKT  ZK-Z K-S BILANS sukces w regionie
 1GTK Gdynia 3 6 3 0237205      32MISTRZ województwa Pomorskiego 
 2MKK Pyra Poznañ 3 5  2  1 239 194    45WICEMISTRZ województwa Wielkopolskiego 
 3UKS MOSM Bytom  3 4 1 2179214   -35MISTRZ Ligi ¦l±sko-Opolskiej
 4Stal Stalowa Wola 3 3 0  3195 237   -42MISTRZ województwa Podkarpackiego


        
 MKK Pyra Poznañ GTK Gdynia Stal Stalowa Wola UKS MOSM Bytom


107-FILMIKÓW-MP-U-16-OPALENICA-2010

FOTO-ZIBI


Doskona³e warunki, profesjonalna organizacja i zaanga¿owanie samorz±du, dyrekcji OSiR-u, rodziców zawodników opalenickiej dru¿yny Polski Zwi±zek Koszykówki wybra³ Opalenicê na miejsce organizowania Fina³ów MP Kadetów

Mecze fina³owe koszykówki odbêd± siê w dniach 2-6 czerwca 2010r. w hali O¶rodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy. Uroczyste otwarcie nast±pi 2 czerwca o godz. 10.00 w hali OSiR.


 Ju¿ od ¶rody rozpoczn± siê wielkie emocje zwi±zane z Fina³em Mistrzostw Polski Kadetów. Organizatorem Wielkiego Fina³u jest w tym sezonie BASKET Opalenica. Czasami zdarza siê, ¿e organizatorzy zaprosz± mnie na turniej. Tak te¿ sta³o siê i tym razem. Korzystaj±c z okazji chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ dzia³aczom sportowym i trenerowi z Opalenicy za to zaproszenie. Bêd± to moje czwarte Fina³y U-16. Moja obecno¶æ na turnieju oznacza dla czytelników SKM, ¿e otrzymaj± wiele bie¿±cych informacji - fotek i filmików. Postaramy siê, aby ca³a Polska „¿y³a” tymi fina³ami, a zapowiadaj± siê one nadzwyczaj emocjonuj±co. Z moich informacji wynika, ¿e na meczach w Opalenicy na trybunach bêdzie t³oczno, a na spotkaniach z udzia³em gospodarzy nawet komplet publiczno¶ci.
FINA£ U-16 Grupa A


 Porównuj±c obie grupy mo¿na ¶mia³o stwierdziæ, ¿e grupê A mo¿emy nazwaæ  grup± ¶mierci. Wszyscy obserwuj±cy rocznik 1994 zgadzaj± siê w jednym  - z tej grupy bêdzie Mistrz Polski, a kolejna  dru¿yna powalczy o srebro lub br±z.  Jednym z faworytów na pewno bêd± m³odzi koszykarze z Wroc³awia, którzy do tej pory nie przegrali jeszcze ¿adnego pojedynku, a na swoim koncie maj± ju¿ tytu³ mistrzowski w kategorii U-14.


Mo¿na wiêc zadaæ sobie pytanie czy  zawodnicy WKK Wroc³aw bêd± poza zasiêgiem pozosta³ych  dru¿yn? Ankieta przeprowadzona na SKM nie pozostawia z³udzeñ – ponad 40% g³osuj±cych stawia w³a¶nie na nich.  Warto te¿ przypomnieæ,  ¿e  we wroc³awskiej ekipie jest a¿ piêciu zawodników ze ¶cis³ej kadry Polski - Szymkiewicz, Nowicki, Zuber, Grzelñski i Struski. Do tego wszyscy zawodnicy s± zdrowi i gotowi do gry. Po kontuzji na parkiet wracaj± natomiast Daniel Szymkiewicz i Filip Nowicki, którzy  w Opalenicy zagraæ powinni ju¿ na pe³nych obrotach.


 Polonia Warszawa to zespó³, który jest obecny prawie w ka¿dych Finach MP.
To jeden z najwy¿szych zespo³ów fina³owej ósemki. Ju¿ od kilku sezonów klub UKS 11 Warszawa przekazuje swoich wychowanków do Poloni. Tak "ograna"  dru¿yna staje siê coraz mocniejsza
i wówczas mo¿e  walczyæ z ka¿dym. Czy czarne koszulki bêd± ,,czarnym koniem" fina³ów Mistrzostw Polski? Juniorom siê nie powiod³o, mo¿e wiêcej szczê¶cia bêd± mieli kadeci .Pierwszy mecz warszawiacy rozegraj± z WKK Wroc³aw, faworytem turnieju. Poloni¶ci na pewno nie odpuszcz±, a gra przeciwko silniejszej dru¿ynie jeszcze bardziej motywuje ,,biæ mistrza,,

Polonia to jeden z nielicznych klubów na Mazowszu który od lat dziêki trenerowi Adamowi Latosowi robi selekcjê podczas naborów kolejnych roczników. Jak na stolicê przysta³o jest w czym wybieraæ w¶ród wszystkich mieszkañców Warszawy. Na Mazowszu trener LAtos jest ¿yw± legend±, jego podró¿owanie i przeszukiwanie ponad 150 szkó³ w Warszawie pod kontem koszykarskiego narybku od najm³odszych klas jest ju¿ znane i szanowane nie tylko w Warszawie. Jak± m³odzie¿ uda³o siê nak³oniæ widaæ w kolejnych rocznikach. Niejeden klub w Polsce chcia³by mieæ przyjemno¶c pracowania z takim materia³em ludzkim do szkolenia.  Inn± spraw± jest fakt, czy przyszli koszykarze w pe³ni rozwijaj± swoje talenty. Wiêkszo¶æ roczników z Polonni ³atwo poznaæ po koszykarskich rozmiarach przysz³ych potencjalnych koszykarzy. Konfrontacja wyselekcjonowanej m³odzie¿y z WKK nie tylko z Wroc³awia, z opisan± powy¿ej Warszaw± bêdzie na pewno ciekawa..
 Ju¿ pierwszego dnia fina³ów czeka na nas niezwykle emocjonuj±cy pojedynek w którym  gospodarze z Opalenicy zmierz± siê z dru¿yn± ZASTAL Zielona Góra. Czy trener Ziobro znajdzie sposób na ogranie podopiecznych Bogdana Onufrowicza? Na trybunach pojawi siê prawdopodobnie oko³o 500 kibiców. Ju¿ niebawem oka¿e siê, czy kibice bêd± przys³owiowym szóstym zawodnikiem i czy ich doping pomo¿e osi±gn±æ gospodarzom sukces. BASKET Opalenica jest najmniej znanym klubem z fina³owej 8   Ten mecz mo¿e byæ decyduj±cym o awansie do pierwszej czwórki MP. Wszystkim spotkaniom bêdzie przygl±da³ siê trener Kadry Polski pan Janusz Kocio³ek. Wielkopolscy koszykarze (Opalenica i Pyra) bêd± bowiem walczyæ o miejsce w kadrze na ME. Niestety tylko dobrze wyszkoleni technicznie zawodnicy maj± szanse na awans do kadry. Najistotniejsze jest to, ile dany gracz mo¿e wnie¶ do zespo³u, czyli w tym przypadku do Kadry. Koszykówka jest bowiem gr± zespo³ow± i o tym nikomu nie wolno zapominaæ.


¶roda     10.00   WKK Wroc³aw - MKS Polonia Warszawa
¶roda     18.30   Basket Team Opalenica - SKM Zastal Zielona Góra

czwartek 15.30  MKS Polonia Warszawa - SKM Zastal Zielona Góra 
czwartek 18.00  Basket Team Opalenica - WKK Wroc³aw 

pi±tek    13.00  SKM Zastal Zielona Góra - WKK Wroc³aw
pi±tek    18.00  Basket Team Opalenica - MKS Polonia Warszawa


 klub sukces w regionie Fina³y U-14Kadra PL 
 WKK Wroc³aw MISTRZ Ligi Dolnosl±sko-Lubuskiej  Mistrz5 zawodników 
 SKM Zastal Zielona Góra  WICE MISTRZ Ligi Dolnosl±sko-Lubuskiej  3 zawodników 
 Basket Team Opalenica MISTRZ województwa Wielkopolskiego   
 MKS Polonia Warszawa MISTRZ województwa MazowieckiegoVII miejsce4 zawodników 


FINA£ U-16 Grupa B

Teoretycznie s³absz± grup± jest grupa B, choæ nie zapominajmy, ¿e w koszykówce wszystko zdarzyæ siê mo¿e. Ka¿dy turniej fina³owy czêsto "rz±dzi siê" swoimi prawami, a dowodem na to by³y fina³y U-18, które przynios³y wiele nieoczekiwanych wyników. Naszym zdaniem grupa B jest bardzo wyrównana i ka¿dy ma szansê na wygran±, b±d¼ wyj¶cie z grupy do fina³owej czwórki. Koñcowy uk³ad tabeli pewnie poznamy w pi±tek, a ju¿ w ¶rodê rozpoczn± siê pierwsze mecze i emocje.
 
 W dru¿ynach STAL Stalowa Wola i Pyra Poznañ wyst±pi 5-6  zawodników  walcz±cych o miejsce w kadrze Polski. Duet „Stalówki”  Kaczmarski  i Gumiñski jest niesamowicie niebezpieczny. Uwa¿ni i stali czytelnicy pamiêtaj±, ¿e Cezary Gumiñski by³ najlepszym strzelcem OOM, a mimo tego nie zosta³ powo³any do kadry. Ten utalentowany, m³ody zawodnik z Podkarpacia na pewno bêdzie siê stara³ pokrzy¿owaæ plany swoim przeciwnikom. Natomiast Leszek Kaczmarski to uniwersalny gracz, który bêdzie kierowa³ dru¿yn± m³odego trenera Damiana Skibe. Pyra Poznañ w Opalenicy bêdzie czu³a siê prawie jak "w domu" bowiem w pobliskiej Opalenicy grali niejednokrotnie i doskonale znaj± "parkiet" hali oraz twarde tablice i obrêcze. Zapewne i kibice licznie przybêd± dopingowaæ Wielkopolan. Z tego co mi wiadomo, na trybunach nie zabraknie tak¿e kibiców z Trójmiasta. Tak wiêc atmosfera na fina³ach powinna byæ naprawdê gor±ca.


 Team Zbigniewa Baliñskiego GTK Gdynia to wyrównana ekipa, potrafi±ca zaskoczyæ form± i skuteczno¶ci± gry. W zespole zagraj± trzej zawodnicy z rocznika 1995 oraz znani kibicom sportowym basketu m³odzie¿owego kadrowicze Jakub Derkowski (All Stars pó³fina³ów w Opalenicy) oraz Kacper Radwañski (MVP turnieju Pó³fina³owego w Opalenicy). Na co dzieñ obj kadrowicze graj± i trenuj± z juniorami GTK. Ich trenerem jest Janusz Kocio³ek, który poprowadzi³ zespó³ do 16 najlepszych dru¿yn Polski (MP U18).. Je¶li forma zawodników bêdzie taka, jak determinacja przed turniejem, to mog± sprawiæ swoim sympatykom ogromn± niespodziankê i rado¶æ. Bo jak mówi±, dopóki pi³ka w grze...


WRZE¦NIOWY-TURNIEJ-W-WARSZAWIE

 MOSM Bytom to klub z ogromnymi tradycjami. Kilka lat temu w ogólnopolskim rankingu zosta³ najlepszym klubem w Polsce.Trenerem ¶l±skiego zespo³u jest pan Rados³aw Fudali, by³y zawodnik Bobrów Bytom, ktory wywalczy³ swego czasu srebrny medal w rozgrywkach m³odzie¿owych. MOSM Bytom jest jedyn± ¶l±sk± dru¿yn±, we wszystkich kategoriach wiekowych dziewcz±t i ch³opców, która zakwalifikowa³a siê do fina³ów MP. Ca³y koszykarski ¦l±sk bêdzie trzyma³ kciuki za ,, ¶l±skich hanysów".

Mecz z GTK Gdynia mo¿e byæ kluczowym spotkaniem. Te dwa zespo³y ju¿ spotka³y sie na parkiecie. Na turnieju w Warszawie to zespó³ Gdyni okaza³ sie lepszy o kilka punktów. Jednak w tamtym spotkaniu nie gra³ Mateusz Miga³a, który jest filarem zespo³u. Mateusz mierzy 202 cm i posiada umiejêtno¶ci grania pod koszem. W meczu z GTK Jego atuty bêd± bardzo wa¿ne do osi±gniêcia sukcesu. Mateusz w turnieju pó³fina³owym otrzyma³ tytu³ MVP. Wspomnieæ nalezy tak¿e o Piotrku Wolniku, który bardzo dobrze wypad³ w pó³fina³ach. Oby forma duetu Wolnik – Miga³a na fina³ach by³a jeszcze lepsza. Ca³emu zespo³owi, od pierwszej pi±tki po rezerwy, nale¿± siê ogromne brawa. Byæ w Wielkim Finale to ogromny sukces, zwazywszy, ¿e do rozgrywek ligowych PZKosz zgloszono ponad 320 zespo³ów.

¶roda     12.30   Stal Stalowa Wola - MKK Pyra Poznañ
¶roda     15.30   GTK Gdynia - UKS MOSM Bytom

czwartek 10.30  MKK Pyra Poznañ - UKS MOSM Bytom
czwartek 13.00  Stal Stalowa Wola - GTK Gdynia

pi±tek    10.30  GTK Gdynia - MKK Pyra Poznañ
pi±tek    15.30  UKS MOSM Bytom - Stal Stalowa Wola


klubsukces w regionieFina³y U-14kadra Pl 
MKK Pyra PoznañWICEMISTRZ województwa Wielkopolskiego  4
zawodników
 
GTK GdyniaMISTRZ województwa Pomorskiego V miejsce3
zawodników
 
UKS MOSM Bytom MISTRZ Ligi ¦l±sko-Opolskiej 1 zawodnik 
Stal Stalowa WolaMISTRZ województwa Podkarpackiego 2 zawodników 

Wszystkim kibicom, zawodnikom, trenerom i dzia³aczom ¿yczymy du¿o wra¿eñ na turnieju fina³owym kadetów.
Oby pojedynki odbywa³y siê w milej, kulturalnej i sportowej atmosferze. Niech piêkno koszykówki m³odzie¿owej zaw³adnie Opalenic±!Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Tomasz Niedbalski
Tomasz Niedbalski
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi