News: XIV Miêdzynarodowy Turniej Kadetów rocz.1995.96 o „Puchar Wawelskich Smoków,, Kraków 3-5 wrze¶nia - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 21 2020 19:16:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIV Miêdzynarodowy Turniej Kadetów rocz.1995.96 o „Puchar Wawelskich Smoków,, Kraków 3-5 wrze¶nia
Turnieje Podsumowanie
 Za nami XIV Turniej o Puchar Wawelskich Smoków. Od pi±tku do niedzieli w Krakowie rywalizowa³o 8 dru¿yn  z rocznika 1995 . Turniej by³ bardzo silnie obsadzony, szesnastu  zawodników z szerokiej kadry Polski i niezliczona  ilo¶æ kadrowiczów swoich województw. Do grodu Kraka zjecha³y siê jedne z najlepszych dru¿yn w Polsce: Pyra Poznañ Mistrz Polski U-14, KORMORAN Sieraków wicemistrz Polski U-14 WKK Wroc³aw, Wis³a Kraków finali¶ci mistrzostw Polski U-14.Szkoda ¿e zabrak³o dru¿yny NOVUM Bydgoszcz br±zowego medalisty MP U-14 uczestnika SUPERFINA£U EYBL-a.

Mecze rozgrywane by³y w obiekcie sportowym Akademii Hutniczo Górniczej przy ulicy Reymonta. Organizatorzy byli w komfortowej sytuacji w jednej hali by³y dwa pe³no wymiarowe boiska. Dla mnie to tez bardzo dobre rozwi±zanie bo mog³em w jednym czasie i jednym miejscu zobaczyæ 4 fina³owe.
 
O godzinie 11.00 rywalizowa³y zespo³y o miejsca 5-8. Na boisku A mecz o V miejsce pomiêdzy ZASTALEM Zielona Góra a UKS Pi±tka Lublin do przerwy wyrównane spotkanie, po przerwie zdecydowanie lepsi zielonogórzanie. Na boisku B mecz o VII miejsce STAL Stalowa Wola  visa Kadra Ma³opolski tu podobnie  jak za ,,kotar±,, pierwsza po³owa meczu wyrównana w drugiej natomiast zdecydowanie skuteczniejsi zawodnicy z Stalowej Woli. Siódme miejsce  dru¿yny z podkarpacia to bardzo z³y wynik. W szeregach ,,stalówki,, jest a¿ trzech zawodników z szerokiej kadry Polski.

 O godzinie 13.00 rozpoczê³y siê mecze w strefie medalowej. W wielkim finale spotka³y siê Mistrz i Wicemistrz Polski U-14 by³ to swoisty rewan¿ za fina³ MP U-14 Poznañ 2010. Wtedy triumfowali zawodnicy Pyry dzi¶ o niebo lepsi byli zawodnicy KORMORANA (obydwa zespo³y wyst±pi³y w najmocniejszych sk³adach). W Kormoranie mogli¶my zobaczyæ w akcji ,,nowego,, zawodnika Rafa³a Kotowskiego wysokiego gracza z Miêdzychodu który jest bardzo przydatny zespo³owi a szczególnie pomocny na desce. Teraz gdy trener Jarek Czeka³a ma drugiego silnego wysokiego zawodnika mo¿e daæ odpocz±æ Filipowi Pruferowi  206 cm rocznik 1996 który w ostatnim czasie zrobi³ bardzo du¿e postêpy (w fina³owym pojedynku 36 zbiórek !) na wyró¿nienie zas³uguje rozgrywaj±cy Kamil Zywert który nie tak dawno wróci³ z  Campu podczas odbywaj±cych siê M¦ w Turcji (artyku³ na ¦KM). Nale¿y tak¿e pochwaliæ pierwsz± ,,strzelbê,, w zespole Kormorana mowa tu o Damianie Szymczaku. Samo spotkacie nie przynios³o zbyt wielu emocji KORMORAN zdecydowanie wygra³ pokazuj±c dobry basket. Dla ciekawostki podam ¿e to ju¿ 4 turniej z rzêdu kiedy to ch³opcy z ma³ego miasteczka przywo¿± najokazalszy puchar. Patrz±c na ich wyniki zdaje siê ¿e s± faworytami do MP Kadetów

Najciekawszym spotkaniem ostatniego dnia turnieju by³ ,,ma³y fina³,, mecz o III miejsce pomiêdzy gospodarzami turnieju Krakowskimi ,,Smokami, Wis³± a renomowanym zespo³em z Polski  WKK Wroc³aw prowadzonym na tym turnieju w zastêpstwie przez trenera legendê Krzysztofa Walonisa. Spotkania by³o od samego pocz±tku bardzo wyrównane a koñcówka meczu to istny hororr. Jeszcze na dwie minuty przed koñcem ,,bia³a gwiazda,, prowadzi³a 6 pkt wtedy grê w swoje rêce wzi±³ Adam Mazur w przeci±gu kilkudziesiêciu sekund zdoby³ 10 pkt. Równo z koñcow± syren± TRAFI£ ,,za trzy punkty,, i da³ zwyciêstwo swojemu zespo³owi.Rado¶ci by³o co nie miara (wszystko zobaczycie na moim filmiku)

Na koniec chcia³bym pogratulowaæ wszystkim zawodnikom i trenerom dobrego przygotowania do nowego sezonu.

Chcia³bym jeszcze dodaæ i¿ na turniej do Krakowa przyjecha³em na pro¶bê m³odych koszykarzy  z kilku klubów bior±cy udzia³ w turnieju.Chcia³bym bardzo podziêkowaæ klubowi KORMORAN Sieraków za zabranie mojej osoby do Rudy ¦l±skiej

Jeszcze w tym tygodniu koñcowy komunikat podsumowuj±cy turniej


 KOÑCOWA KLASYFIKACJA

1 KORMORAN Sieraków
2 PYRA Poznañ
3 WKK Wroclaw

4 WIS£A Kraków
5 ZASTAL Zielona Góra
6 UKS PI¡TKA Lublin
7 STAL Stalowa Wola
8 Kadra Ma³opolski


WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP TURNIEJU NAJLEPSZY STRZELEC ALL STARS
      
 Kamil Zywert
 KORMORAN Sieraków
 Damian Szymczak
 KORMORAN Sieraków
od lewej: Krawczyk (ZASTAL) Walczak (PYRA)
Krzywonos (WIS£A) Mazur (WKK) Szymczak (KORMORAN)FOTO-ZIBI    Galeria z ostatniego dnia turnieju ( ch³opcy i dziewczyny)
 
FILMIKI-ZIBI
 
Komentarze
Psychopata dnia wrzesie 06 2010 21:40:17
Sieraków dziekuje ZIbi za obecnosc i relacje z turniejusmiley
wos dnia wrzesie 07 2010 00:36:30
Gratulacje dla ch³opaków z Sierakowa i Jarka Czeka³y od Basket Team Opalenica. Razem zaczynali¶my nasz Basket i doszli¶my do niewiarygodnych wyników (BTO v-ce mistrz Polski Kadetów 2010). Nasze kluby pokazuj±, co oznacza ciê¿ka praca ch³opców i niesamowite zaanga¿owanie trenerów- od Jarka i Olka Ziobro powinno uczyæ siê wielu trenerów polskiej koszykówki m³odzie¿owej (a dodam, ¿e ¿aden z nich nie jest "wykszta³conym" trenerem )
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
zibi - Przyjaciel Koszkówki
zibi - Przyjaciel Koszkówki
I P¦ w Minikószykowce 2009 dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi