News: Ruda ¦l±ska Streetballem ,,stoi,, tegoroczny rekord 68 dru¿yn - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 19 2020 02:31:35
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ruda ¦l±ska Streetballem ,,stoi,, tegoroczny rekord 68 dru¿yn
Streetball
 Ruda ¦l±ska to miasto z ogromnym tradycjami koszykarskim, to w tym mie¶cie od kilkudziesiêciu lat MOSiR organizuje turnieje koszykówki ulicznej. Ja sam ju¿ od kilkunastu lat biorê czyny udzia³ w rozgrywkach pod ,,chmurk±,, a od niedawna pod dachem wireckiego targowiska. Miejsce to jest wprost stworzone do organizacji tego typu eventów sportowo-rozrywkowych, ostatnio mia³a tam miejsce gala boksu zawodowego, a ka¿dego roku odbywaj± siê Dni Rudy ¦l±skiej


Zawsze namawiam organizatorów do stworzenia jak najwiêkszej ilo¶ci kategorii m³odzie¿owych i tak te¿ by³o w mojej Rudzie ¦l±skiej. Podzielenie streetbala na dzienny i nocny okaza³o siê strza³em w dziesi±tkê. My¶lê, ¿e uczestnicy tegorocznego turnieju wyjechali z Rudy ¦l±skiej zadowoleni. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich pami±tkowe koszulki, przy symbolicznym 5-z³otowym wpisowym. Rozdano ponad 80 statuetekm, nagród i imiennych dyplomów. Najm³odsi dodatkowo dostali medale. Warto podkre¶liæ dobr± muzykê i gastronomiê na miejscu.

 Warto równie¿ wspomnieæ o konkursach, w których to m³odzi koszykarze i koszykarki mogli wygraæ pi³ki oraz zdjêcia z autografem Marcina Gortata. To w³a¶nie fundacja MG13 objê³a patronatem rudzki streetball. W konkursach Ruda okaza³a siê miastem go¶cinnym, oddaj±c wszystkie pi³ki go¶ci± (Chorzów 1 i Jaworzno 3). By³o to jak najbardziej zas³u¿one, ch³opcy trafiali do kosza na kapitalnym procencie rzutowym.

Osobi¶cie najbardziej cieszê siê, ¿e do Rudy ¦l±skiej uda³o nam siê ¶ci±gn±æ a¿ 12 dru¿yn w kategorii podstawówki. To chyba rekord w tej kategorii wiekowej na ¦l±sku. Na koniec mojego opisu chcia³bym serdecznie podziêkowaæ organizatorom - MOSIR w Rudzie ¦l±skiej- za wyró¿nienie i za statuetkê, które otrzyma³em podczas streetballa.

Dla Zbigniewa Bytomskiego za ogromny trud i serce w³o¿one w propagowanie koszykówki w¶ród dzieci i m³odzie¿y
 
Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ Kurianowi, Chelinskiemu, £ojewskiemu za wspólne granie w dru¿ynie ,,gramy dla zabawy,,

Zbyszek Bytomski ,,zibi,,

 Andrzej Pustelnik pracownik MOSiR-u organizator Streetballi w Rudzie ¦l±skiej, Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, wspó³organizator ¦l±skiej Letniej Ligi Koszykówki

ANDRZEJ TO PRAWDZIWY PRZYJACIEL i PROMOTOR KOSZYKÓWKI

Rozgrywki, które toczy³y siê w minion± sobotê oraz w nocy z soboty na niedzielê by³y wyj±tkowe z trzech powodów.
 
Po pierwsze - po raz pierwszy rudzki Streetball objêty zosta³ patronatem specjalnym przez fundacjê Marcina Gortata MG 13. Zawodnik na co dzieñ graj±cy w Orlando Magic przys³a³ upominki dla najm³odszych w postaci pi³ek w barwach Orlando Magic z autografem, oraz zdjêcia równiez z podpisem. Konkursy w których by³y rozdawane te niespodzianki, by³y bardzo popularne i bra³o w nich udzia³ bardzo du¿o dzieci, chc±cych mieæ tak± wyj±tkow± pami±tkê dla siebie.
 
Po drugie - po raz pierwszy zorganizowali¶my kategoriê dzieci urodzonych w roku 2000 i m³odszych. Dziesiêcioletnie dzieci gra³y ze sob± praktycznie jak doro¶li, a ogl±danie takich maluchów w akcji to wielka rado¶æ i nadzieja, ¿e koszykówka powróci w koñcu na swoje zas³u¿one miejsce w hierarchii wa¿no¶ci w¶ród dyscyplin sportowych.
 
Po trzecie - mieli¶my w tym roku rekordow± ilo¶æ dru¿yn. W obu turniejach wyst±pi³o a¿ 68 dru¿yn, a ciekawostk± jest to, ¿e ilo¶æ ta podzieli³a siê po równo pomiêdzy dzieci i m³odzie¿ oraz doros³ych. W dzieñ, w turnieju dla dzieci i m³odzie¿y wyst±pi³y 34 dru¿yny, w nocnym turnieju równie¿ 34. W sumie w zawodach wziê³o udzia³  oko³o 270 osób!
 
Dru¿yny w swoich kategoriach wiekowych zosta³y podzielone na grupy w których rywalizowali o awans do pó³fina³ów. W kategorii dziewcz±t by³y trzy dru¿yny które zagra³y w systemie "ka¿dy z ka¿dym" mecz i rewan¿. Koñcowa klasyfikacja wygl±da nastêpuj±co:


Wyniki M³odzie¿owego  Streetballa

 Kategoria dziewcz±t

1.Czila³t w sk³adzie (Tychy/Miko³ów) – Poniedzielska Joanna, Michna Agata, Berna¶ Wiktoria, Ptak Paulina

2.Koszykarki (Ruda ¦l±ska) – Kopeæ Natalia, Cygan Joanna, Stachowicz Aleksandra, Kopeæ Karolina

3.IBig Stars Sports (Ruda ¦l±ska) – Górny Aurelia, Binias Emilia, Wiewióra Natalia, Mateja Agnieszka

Dru¿yny w swoich kategoriach wiekowych zosta³y podzielone na grupy w których rywalizowali o awans do pó³fina³ów. W kategorii dziewcz±t by³y trzy dru¿yny które zagra³y w systemie "ka¿dy z ka¿dym" mecz i rewan¿. Koñcowa klasyfikacja wygl±da nastêpuj±co:

 Kategoria ch³opców 2000 i m³odsi

1.Hajduki 1 (Chorzów) – Dañda Karol, K³aczek £ukasz, Sokulski Mateusz, Oskar Ma³y

2.Hajduki 2 (Chorzów) – Migas Arkadiusz, K³aczek Kacper, Bartolik Tomasz, Grabowski Patryk

3.Fryna City 2000 (Chorzów) – Chyliñski Sta¶, Pustelnik Tomasz, Krzymiñski Tomasz, Jankowski Kategori

Podobnie wygl±da³ system rozgrywek w¶ród najm³odszych. Ch³opcy w roczniku 2000 i m³odsi równie¿ rywalizowali systemem "ka¿dy z ka¿dym" mecz i rewan¿ a koñcowa klasyfikacja wygl±da³a nastêpuj±co:

W¶ród starszych zawodników system rozgrywek by³ juz bardziej rozbudowany, a wyniki poszczególnych kategorii zamieszczamy poni¿ej.


 Kategoria ch³opców 97-99

1.Parkiet (Jaworzno) - Sewio³ Wiktor, Sadzyñski Piotr, Panek Tomasz, Brzozowski Micha³

2.Szpadyzory (Ruda ¦l±ska) – Kozera Bartosz, Pustelnik Sebastian, Ucherek Patryk, Szymczak Robert

3.Jak siê nazywamy (Czelad¼) – Przewo¼niak Beniamin, Magdziarczyk Krzysztof, Manser Patryk Kategoria ch³opców 95 – 96

1.Eyjafjallajókull (Bytom) – Szmidt Kuba, Rup Artur, Olek Mateusz, Drzyzga Rafa³

2.Prawie £ysi (O¶wiêcim) – Waluszek Artur, Wolañski £ukasz, Olkusznik Marcin

3.Super Partia (Bytom) – Stanek Jakub, Budzyn Krzysztof, Pitryga Szymon Kategoria ch³opców 93 – 94

1.Ci co zawsze (Bytom) – Ja¿d¿ Dominik, Opoka Jakub, Marzec Krzysztof, D±browski Wojciech

2.Antyfarmers (Rybnik) – Gawêda Krzysztof, Paszek Grzegorz, Kachel Rafa³

3.ZGF (Ruda ¦l±ska) – Pier¶ciñski Micha³, Sgodzaj Robert, £apot Robert, Bobrowski Robert

Konkursy z nagrodami Fundacji MG -13


 w kategorii najm³odszej rozgrywane równie¿ by³y konkursy, w których nagrodami by³y pi³ki oraz gad¿ety ufundowane przez fundacjê Marcina Gortata MG13 z podpisem Marcina Gortata.

Wyniki IV Rudzkiego Nocnego Streetballa

Rozgrywki siê zakoñczy³y, a organizatorzy zaczêli przygotowania do nastêpnego turnieju. Tym razem tylko w kategorii Open, która mia³a zacz±æ swoje rozgrywki o godzinie 21.00.
W IV Rudzkim Nocnym Streetball`u równie¿ udzia³ wziê³o 34 dru¿yny, a w¶ród nich tacy zawodnicy jak Kordian Korytek (by³y reprezentant Polski, v-ce Mistrz Polski z dru¿yna Bobry Bytom), Krzysztof Morawiec, Marcin Salamonik czy Tomasz Nogalski, którzy w¶ród kibiców koszykówki na pewno nie s± osobami anonimowymi.
Zmagania w tej kategorii trwa³y do godziny 3.30 a zwyciêzcami zostali w kategorii kobiet dru¿yna o nazwie Czarna, ruda i dwie blondyny, za¶ w¶ród mê¿czyzn dru¿yna Drugi Czopot.

 Kobiety

1.Czarna, ruda i dwie blondyny (Czestochowa) – Kotonowicz Lucyna, Mielczarek Edyta, £askowska Emilia, Hepner Katarzyna

2.Obojêtnie (Ruda ¦l±ska) – Stawowska Agnieszka, Czajkowska Joanna, Niezgoda Olga

3.Franczeski (Katowice/Ruda ¦l±ska) – Szabatowska Natalia, Kosczielny Katarzyna, Kozak Karolina


 Mê¿czy¼ni

1.Drugi Czopot (Ruda ¦l±ska/Chorzów) – Morawiec Krzysztof, Salamonik Marcin, Nogalski Tomasz, B±k ³ukasz

2.Zapomnieni (Chorzów) – Gancarz Micha³, Korytek Kordian, Sebrala Rafa³

3.Handlorze ¿ywym towarym (Ruda ¦l±ska) – Stawowski Bartosz, Stankala Tomasz, ¯ym³a SzymonGalerie i multimedia:

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Stawowczyk (Katowice) i Pazur (Bytom)
Stawowczyk (Katowice) i Pazur (Bytom)
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi