News: 4Move Future Stars Ma³opolski Festiwal Koszykówki z Marcinem - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Stycze 18 2020 18:57:04
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

4Move Future Stars Ma³opolski Festiwal Koszykówki z Marcinem
Campy / Obozy
 W dniach 16-18 lipca w Krakowie mia³a miejsce impreza 4Move Future Stars, podczas której odbywa³y siê: Miêdzynarodowa konferencje trenerska, Klinika sêdziowska,  Mistrzostwa Polski w Koszykówce Amatorskiej, Mistrzostwa Polski we wsadach, Streetball Juliada, Marcin Gortat Camp oraz Future Star - Miêdzynarodow Turniej Reprezentacji  Narodowych do lat 18.

 Podczas szkoleñ, trenerzy mieli mo¿liwo¶æ zdobycia wiedzy od niezwykle szanowanych oraz do¶wiadczonych fachowców, jakimi s± Aito Garcia Reneses (Unicaja Malaga), Bob Beyer (asystent w Orladno Magic), Joe Rogowski (trener przygotowania fizycznego w Orlando Magic), Adam Glasner (scout Orlando Magic), Grzegorz Zieliñski (asystent kadry Polski U-17) oraz zawodników NBA Marcina Gortata i Ryan’a Anderssona.

Treningi Team MG 13  ( Bajtus Patryk, Pruszków, Dr±¿yk Sebastian, Ryki, Gruth Jakub, Tychy, Jurczyñski Pawe³, Piekary ¦l±skie, Kacper  M³ynarski, Rzeszów, Kuczmera Marcin, £ód¼, Maciej Bagiñski, Njardvik, Malinowski Oskar, Warszawa, Miskowiec Maximilian, Murza Pawe³, Szczecinek, Nowicki Filip, W³oc³awek, Raczyñski Miko³aj, Bydgoszcz, Ratajczak Bart³omiej, Rudko Tomasz, Warszawa,  Stefaniuk Jakub, Lublin, Szadura Jan, Lublin, Trojan Jaros³aw, Dobczyce, Wieczorek Kacper )  z Marcinem Gortatem  jak i Rayanem polega³y na poprawie i kszta³ceniu techniki, z Marcinem trenowali wysocy których uczy³ jak zachowywaæ sie pod koszem, ró¿nych rzutów itd. Natomiast  pozostali niscy zawodnicy trenowali z Andersonem. Æwiczenia kszta³ci³y nam technikê rzutu, wyj¶cia po zas³onie dobrego czytania obroñcy. Rayan pokaza³ nam kilka wa¿nych detali

Konferencja przebiega³a w bardzo mi³ej atmosferze, polscy trenerzy z entuzjazmem przyjmowali porady do¶wiadczonych fachowców, a tak¿e zadawali wiele pytañ. Najwiêcej uwagi trenerzy po¶wiêcali wyk³adom Joe Rogowskiego, który przedstawia³ metody treningu si³owego. Dowodem na to jest z pewno¶ci± fakt, i¿ wyk³ad trenera z Orlando przed³u¿y³ siê o ponad godzinê.

 Poza szkoleniami, na hali AWF w Krakowie odbywa³y siê mecze reprezentacji narodowych U-18. Polska rywalizowa³a z reprezentacjami Hiszpanii, Francji, Szwecji, S³owenii oraz z jedynym przedstawicielem koszykówki klubowej Richmond College.

Deszczowa pogoda nieco zepsu³a zakoñczenie koszykarskiego festiwalu w Krakowie. Kapitalny fina³ miêdzynarodowego turnieju do lat 18 dla Hiszpanii, która dziêki rzutowi Joana Creusa pokona³a 73:70 Francjê. W koñcówce  meczu o trzecie miejsce pomiêdzy Polska a Szwecja tak¿e nie zabrak³o emocji. Niestety Polacy przegrali 76 : 72

Organizatorzy mieli pecha. ¦wietna, piêciodniowa impreza zosta³a w ostatnich jej godzinach storpedowana przez gwa³towne opady deszczu. Jedynie w godzinach rannych uda³o siê przeprowadziæ Camp dla dzieci z Marcinem Gortatem.  Najwa¿niejsze mecze miêdzynarodowego turnieju do lat 18 mia³y zostaæ rozegrane na placu im. Jana Nowaka-Jeziorañskiego, obok Dworca G³ównego.
Organizatorzy Koszykarskiego eventu w Krakowie przeznaczyli sporo pieniêdzy by  zbudowaæ najlepsze boisko w Polsce o wymiarach jak w NBA, by³ fajny namiot, ale z si³ami natury nie wygrali¶my mówi organizator pan Pawe³ Majewski 


 W Mistrzostwach Polski Amatorów uczestniczy³o 6 reprezentacji lig regionalnych:

BIELSKO BIA£A - Bielska Liga Koszykówki  - BLK
KRAKÓW - Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego - KNBA
KRAKÓW NOWA HUTA - Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego - KNBA
SZCZECIN - Miejska Liga Basketu - MLB
TARNÓW - Tarnowska Liga Koszykówk - TALK
WARSZAWA URSYNÓW - jPalio "Ursynowsko - Natoliñski Basket Amatorski" – UNBA

W wielkim finale spotka³y siê KNBA kontra UNBA, najwiêkszy Puchar i z³ote medale powêdrowa³y do Warszawy

 Pod egid± NBA Cares, z go¶cmi z najlepszej ligi ¶wiata i oczywi¶cie udzia³em najwiêkszej gwiazdy polskiej koszykówki – Marcinem Gortatem odby³ siê w sze¶ciu miastach Polski Marcin Gortat Camp 2010. W upalne dwa lipcowe tygodnie ¶rodkowy Orlando Magic odwiedzi³ Olsztyn, Warszawê, £ód¼, Zielon± Górê, Wroc³aw i Kraków.
- To by³o fantastyczne prze¿ycie, mimo ¿e to trzecia edycja to za ka¿dym razem staram siê dawaæ z siebie wszystko. Mam nadziejê, ¿e kiedy¶ us³yszê, ¿e jaka¶ gwiazda ¶wiatowego basketu, pochodz±ca z Polski powie – przygodê z koszykówk± zaczyna³em na MG Camp. To by³oby co¶ wspania³ego – mówi Gortat.

 W ka¿dym mie¶cie z Gortatem i przedstawicielem NBA Cares – Marty Conlonem trenowa³a ponad setka dzieci przez trzy godziny. Na koniec mo¿na by³o porozmawiaæ z ¶rodkowym reprezentacji Polski, który w¶ród dzieci bawi³ siê doskonale.
 FLY HIGH - WYSOKIE LOTY Mistrzostwa Polski we Wsadach


 W sobotnich eliminacjach, które odby³y siê na specjalnie zbudowanym boisku na placu Jana Nowaka Jeziorañskiego przy Galerii Krakowskiej stawi³a siê ca³a polska czo³ówka polskich "dunkerów". Zawody by³y na najwy¿szym poziomie, lecz do fina³u mog³o przej¶æ tylko czterech najlepszych. Walka o tytu³ Mistrza Polski we wsadach rozegra³a siê nie pod Dworcem G³ównym w Krakowie, jak planowano, ale z powodu z³ych warunków atmosferycznych na hali krakowskiego AWF-u. Po raz kolejny ogl±dali¶my niesamowite paczki, a ostatecznie zwyciê¿y³ Emil "Slash" Olszewski z Warszawy, wygrywaj±c wyjazd na pokazowy mecz NBA Europe Live, który odbêdzie siê w Londynie. Pozostali zawodnicy (Mirek "¦ledziu" ¦leziak z Opola, IV miejsce  Aleksander ,,Ma¶lana,, Ma¶lanka z Zabrza oraz £ukasz Biedny z Skórzewa)  nie pozostali bez niczego. Ka¿dy zainkasowa³ 500 z³otych, a zdobywca tytu³u wicemistrza kraju zosta³ zegarek Tissot z ekskluzywnej kolekcji Marcina Gortata. 

 


 


Komentarze
MJ dnia lipiec 19 2010 23:02:16
Zorganizowana impreza to fajny pomys³ na promocjê koszykówki. Jednak patrz±c z perspektywy trenera uwa¿am, i¿ klinika trenerska zupe³nie nieudana. W pierwszym dniu ba³agan (nie wiadomo gdzie siê rejestrowaæ, zmiany w harmonogramie kliniki, rozgrywane mecze koliduj±ce z zajêciami ). Ponadto w informacji o klinice przeczytaæ mo¿na: cyt: "Obok trenera Renesesa wyk³ady wyg³osz± trenerzy Philippe Ory,Olle Lundsen i Alexander Sekulic prowadz±cy tegoroczne reprezentacje juniorów Francji, Szwecji i S³owenii.W arkany koszykowki amerykanskiej wprowadzaæ bêd± dwie dawne gwiazdy NBA Nick Anderson i Bo Outlaw. Nick Anderson" - a kto rzeczywi¶cie wyk³ady wyg³osi³ znajdziecie w informacji u Zibiego.
Kolejne niedoci±gniêcie to podana informacja o materia³ach szkoleniowych, cyt: " Wszyscy uczestnicy Kliniki Trenerskiej otrzymaj± pami±tkowe gad¿ety oraz materia³y edukacyjne bêd±ce zbiorem wyk³adów wyg³oszonych przez trenerów w czasie Future Stars od roku 2007. - czy otrzymany biuletyn to zbiór wyk³adów od roku 2007. ¶miem w±tpiæ gdy¿ jego objêto¶æ, a tak¿e znajduj± siê w nim opracowania z kliniki trenerskiej w Katowicach z 2008 i 2009 budz± moje w±tpliwo¶ci co do otrzymania zbioru z FutureStars od 2007 " Konferencja przeznaczona by³a dla trenerów którzy zajmuj± siê grupami m³odzie¿owymi - ja osobi¶cie nie znalaz³em tutaj zbyt wielu informacji mog±cych poszerzyæ mój warsztat szkoleniowy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
GTK ....pokonali¶my MP SP Kolbudy
GTK ....pokonali¶my MP SP Kolbudy
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi