News: Sukcesy Polskich maluchów we W³oszech - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 15:43:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Sukcesy Polskich maluchów we W³oszech
Minikosz
 Koszykarki  JAS-FBG Sosnowiec  w dn. 10.07-17.07.2010 przebywa³y na Miêdzynarodowym Turnieju Minikoszykówki  we W³oszech.
 
Miejscowo¶æ  Fossombrone od 25 lat go¶ci m³odzie¿ z ca³ej Europy na cudownej  koszykarskiej imprezie. W tym roku  uda³o siê wybraæ  na turniej dru¿ynie z Sosnowca,
która by³a jedynym  przedstawicielem z Polski.
 
W swoim pierwszym meczu  spotkali¶my siê z zespo³em  Giants Marghera  i wygrali¶my 56-43, nastêpnie pokonali¶my  Pallacanestro Torino  68-7 , Interclub Muggia 70-24 , Futurosa Trieste 64-34, Olimpie Pesaro   50-29 , Basket Brindisi 52-20. Po zakoñczeniu  meczy eliminacyjnych zajêli¶my 1 miejsce i w finale spotkali¶my siê Giants Marghera

Mecz fina³owy to niesamowita walka od pierwszych minut. Po pierwszej kwarcie prowadzimy 16-10,po drugiej ju¿ tylko 26-23 i tracimy kluczowego gracza za piêæ przewinieñ .Trzecia  kwarta ,która zadecydowa³a o naszym sukcesie koñczy siê wynikiem  50-34.Jeszcze w ostatniej kwarcie W³oszki zbli¿aj± siê na 9 punktów ,ale koñcówka spotkania to ju¿ popis w wykonaniu  naszych zawodniczek. Wygrywamy mecz 74-49 i odbieramy zas³u¿one gratulacje od ponad 2 tysiêcy kibiców w³oskich.  

Przy dekoracji wys³uchali¶my Mazurka D±browskiego i ³zy rado¶ci zala³y nasze policzki.
Jeszcze nigdy w 25-letniej historii turnieju w Fossombrone  zespó³ z Polski nie stan±³ na najwy¿szym podium. Koszykarki JAS-FBG to w wiêkszo¶æi  uczennice klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr45!!!


 
CH£OPCY  IV Torneo Internazionale Mini Basket.Dru¿yna Nenufara ju¿ po raz trzeci wystapi³a w Fermo. Tym razemzespó³ zaszed³ bardzo wysoko.

 Po bardzo dobrym meczu w ma³ym finale
zajêli¶my znakomite IV m (20 startuj±cych zespo³ów z r. 98 w tym:
Polska, Litwa, Wêgry, Serbia, Liban.) Zespó³ i tym razem by³ mocno
zró¿nicowany wiekowo, mieli¶my tylko trzech ch³opców z r. 98
. Pozostali to o rok lub dwa m³odsi. Najm³odsz± i graj±c± ca³± kwartê
w ka¿dym meczu by³a Ola Prokuda z r.2000. Dzielnie wspomaga³a j±
starsza siostra Iza oraz Ola Sieminkiewicz (99) Zespó³  mia³ zatem
spore luki. Tym co nie pojechali zabrak³o wyobrazni !!!

Wyniki spotkañ w grupie:

1. UKS Nenufar 5 - Sant`Eraclio (I)  39 : 30
2. UKS Nenufar 5 - San Benedetto del Tronto 50 : 36
3. UKS Nenufar 5 - Victoria Bascet Fermo (r 99) 45 : 41 zwyciêstwo w
dogrywce. W trzeciej kwarcie przegrywali¶my ju¿ 17 pkt. !
Spotkanie z m³odsz± druzyn± Fermo rozgrywali¶my o godz. 21.00 z
udzia³em wielu kibiców i rodziców w³oskiego zespo³u. Rafa³ Komenda
w ostatnich 3 sek. doprowadzi³ do dogrywki ku rozpaczy gospodarzy. W
dogrywce byli¶my lepsi. Ale có¿ to by³y za emocje. Rado¶æ miesza³a
siê z p³aczem.

W kolejnej eliminacji nasz zespó³ pokona³ Socrata Basket Porto Potenza
53 : 41. A wiêc ju¿ jeste¶my wysoko a w perspektywie mecz
z mieszanym zespo³em z Nogikoros z Wêgier, który ograli¶my 46 : 11.
A wiêc jeste¶my w 1/4. O wej¶cie do fina³u gramy z czo³owyk klubem
mini koszykówki we W³oszech Scula Minibasket ROSETO.
Ubieg³oroczny zwyciêsca turnieju w Materze nie da³ nam szans,
przegrali¶my 15 : 55.
W sobotê o 20.00 nasz zespó³ rozegra³ znakomite spotkanie z Alfa
Omega z Rzymu. Rozpoczêli¶my s³abo ale pózniej nikt nie odpuszcza³.
Doprowadzili¶my do remisu i w koñcówce przegrali¶my 41 : 59.
Znakomity mecz rozegra³ Rafa³ Komenda (Dwutakt) i robi±cy ci±gle postêpy
£ukasz Koloenda obaj w tym meczu rzucili po 13 pkt. Obaj zaliczani
byli do wyró¿niaj±cych siê graczy turnieju.

Punkty zdobyli:
Kolenda £ukasz 82, Komenda Rafa³ (Dwutakt) 77, Ustienny Jakub
(Dwutakt) 40, Fiedorowicz Kamil 33 (odkrycie turnieju), Pierczyk
Krzysztof 24, ¦migielski Maciej 22, Juszkiewicz Kacper 10, Prokuda Izabela.

Teraz zgrupowanie i pod koniec sierpnia jedziemy do Estonii na turniej.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Novum Bydgoszcz - VI miejsce
Novum Bydgoszcz - VI miejsce
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi