News: I OGÓLNOPOLSKI MIKO£AJKOWY TURNIEJ dziewcz±t roczn. 1999 Ostrów Wlkp. 3-5.XII 2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 10 2020 23:07:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I OGÓLNOPOLSKI MIKO£AJKOWY TURNIEJ dziewcz±t roczn. 1999 Ostrów Wlkp. 3-5.XII 2010
Dziewczyny
I M I K O £ A J K O W Y TURNIEJ  MINIKOSZYKÓWKI DZIEWCZ¡T  rocznika 1999
O  PUCHAR   DYREKTORA  SZKO£Y  POSTAWOWEJ  NR 5 w Ostrowie  Wielkopolskim
3 – 5. 12. 2010 r.  hala SP 5
w  Ostrowie Wielkopolskim

ORGANIZATORZY  TURNIEJU : Szko³a Podstawowa Nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim
Uczniowski  Klub Sportowy „Pi±tka” Ostrów Wlkp.

WSPÓ£ORGANIZATORZY  TURNIEJU :Polski Zwi±zek Koszykówki
Rada  Rodziców przy SP 5

SPONSORZY TURNIEJU : Firma BYRGHARDT
Rodzice zawodniczek UKS „Pi±tka” Ostrów

                                  Komunikat dotycz±cy turnieju:

1. Termin i miejsce : 3-5.12.2010 r. hala SP5 ul. Grabowska 1-3
                                  Ostrów Wlkp.
2. Turniej odbêdzie siê z udzia³em 6 zespo³ów dziewcz±t rocznik 1999
3. Turniej rozgrywany bêdzie systemem „ka¿dy z ka¿dym”. O zwyciêstwie decydowaæ bêdzie w kolejno¶ci : liczba zwyciêstw, bezpo¶redni pojedynek, stosunek zdobytych i straconych koszy pomiêdzy zainteresowanymi zespo³ami, ilo¶æ ma³ych punktów
4. Czas gry : 4 x 8 min. czystej gry, przerwy miêdzy kwartami I i II oraz III i IV – 1 min., pomiêdzy II i III – 5 min. W pierwszej i drugiej kwarcie konieczno¶æ grania dwoma pi±tkami – bez zmian.
5. Mecze rozgrywane bêd± pi³kami nr 5 na kosze zawieszone na wysoko¶ci  260 cm od pod³o¿a.
6. Obowi±zuje krycie „ka¿dy swego”, nie ma rzutów wolnych po 4 przewinieniu dru¿yny, pozosta³e przepisy zgodne z przepisami PZK-osz.
7. Zakwaterowanie i wy¿ywienie w budynku SP 5 w Ostrowie Wlkp., zakwaterowanie w klasach lekcyjnych ( ³ó¿ka polowe ), zabieramy ¶piwory; wy¿ywienie : catering P. Szewczyka  ( ca³kowity koszt pobytu wynosi 100 z³. od osoby.
8. Wy¿ywienie : 3.12. – obiadokolacja,   4.12 : ¶niadanie, obiad, kolacja,  5.12.: ¶niadanie i obiad.
9. Organizator pokrywa koszty sêdziowskie, napoje obs³ugê medyczn± i techniczn±.
10. Wpisowe do turnieju : 100 z³. od zespo³u.
11.  Nagrody : puchary dla wszystkich zespo³ów, statuetki i drobne upominki dla najlepszych, dyplomy dla zespo³ów i wszystkich zawodniczek.  Spo¶ród wszystkich uczestniczek wylosowany bêdzie rower .
12.  Za aktualne badania lekarskie odpowiada opiekun.
13. Bardzo proszê o podanie  do dnia 12.11.2010 r. ilo¶ci uczestników :   zawodniczek, trenerów i opiekunów, ewent. kierowców.
Informacja na adres:  krzycnot@poczta.onet.pl
UCZESTNICY  TURNIEJU :

1. AZS PWSZ GORZÓW  WLKP.
2. KS „KOSZ” PRZEMKÓW
3. MKK OSiR SOKO£ÓW  PODLASKI
4. UKS „OLIMPIJCZYK” OSTRÓW WLKP.
5. UKS 65 POZNAÑ
6. UKS „PI¡TKA” OSTRÓW WLKP.
PLAN  GIER

Pi±tek 3.12.2010r.

1.  godz. 15.00   UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp. – KS „Kosz” Przemków
2.  16.30   UKS 65 Poznañ  - MKK OSiR Soko³ów Podlaski
     18.10   OTWARCIE TURNIEJU
3.  18.45   UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp. – UKS „Olimpijczyk” Ostrów Wlkp.
4.  20.15    AZS PWSZ Gorzów  -  KS „Kosz” Przemków

Sobota 4.12.2010 r.

5.  godz.     8.00  „Pi±tka” Ostrów Wlkp.  -    Soko³ów Polaski
6.               9.30  „Olimpijczyk”   -    Przemków
7.              11.00  Gorzów   -    Poznañ
8.              12.30  Soko³ów Podlaski   -    Przemków
9.              14.00  „Olimpijczyk”  -    Poznañ
                 15.40  KONKURS RZUTÓW WOLNYCH
10.            16.30  „Pi±tka” Ostrów Wlkp.  -   Gorzów
11.            18.00  „Olimpijczyk”  -  Soko³ów Podlaski
12.            19.30   Poznañ - Przemków

Niedziela 5.12.2010 r.

13. godz.   9.00    Gorzów  -  Soko³ów Podlaski
14.            10.30   „Pi±tka” Ostrów Wlkp.  -  Poznañ
15.            12.00   „Olimpijczyk”  -  Gorzów
         
13.45 UROCZYSTE  ZAKOÑCZENIE  TURNIEJU

                                      KLASYFIKACJA  TURNIEJU :
         Klasyfikacja  zespo³ów :
1 miejsce : …………………………………………………………….
2     „       : ……………………………………………………………..
3     „       : ……………………………………………………………..
4     „       : ……………………………………………………………..
5     „       : ……………………………………………………………..
6     „       : ……………………………………………………………..
Najlepsza  zawodniczka  turnieju :
                  ………………………………………………………………
Najskuteczniejsza  zawodniczka turnieju :
                   ……………………………………………………………….
Najlepsza  zawodniczka  konkursu  rzutów wolnych :
                    ………………………………………………………………..

Najlepsze zawodniczki  zespo³ów :
AZS PWSZ Gorzów : ……………………………………………………….
KS „Kosz” Przemków : ……………………………………………………..
MKK OSiR Soko³ów Podlaski :……………………………………………..
UKS „Olimpijczyk” Ostrów Wlkp. : ………………………………………..
UKS 65 Poznañ : …………………………………………………………….
UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp. : ……………………………………………….
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kadra Wielkopolski r.95
Kadra Wielkopolski r.95
Dru¿yny m³odziezowe w Polsce
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi