News: Kadra ¦l±sk 1996 Puchar Tatr Nowy Targ 11-14.11.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 08 2020 03:35:14
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra ¦l±sk 1996 Puchar Tatr Nowy Targ 11-14.11.2011
U-15 Kadry Woj
 Puchar Tatr  ch³opcy  w liczbach

100 - tyle punktów zdoby³ najskuteczniejszy strzelec turnieju . Artur W³odarczyk zawodnik Wis³y Kraków reprezentant województwa ma³opolskiego ( foto Artur wraz z Dawidem Kolkowskim .. najlepsi strzelcy turnieju )

36 punktów rekord w jednym  meczu. Artur W³odarczyk w fina³owym meczu Ma³opolskie – Dolno¶l±skie. Artur jest w szerokiej kadrze Poslki rocznika 1995
 
4 zawodnikom nie uda³o siê zdobyæ punktów na turnieju : Dawid Wtyklo, Aleksander £asiñski (¶wiêtokrzyskie) Hubert Preisner (podkarpackie)

14 zawodników najliczniejsza kadra na turnieju Kadra województwa ma³opolskiego 

10 trójek w jednej kwarcie  meczu  (sl±skie-malopolskie)

1, 7 sek.  do koñca spotkania wystarczy³o zawodnikom ma³opolski zdobyæ kosza. Równo z syren± koñcowa  trojkê trafi³ Jakub Rola wojew. ma³opolskie

 1 miasto  Kielce jedna kadra ..mowa tu o reprezentacji województwa ¶wiêtokrzyskiego

4 Ch³opców z rocznika 1997 na turnieju: Adam Kulasiak (ma³opolskie), Aleksander £asiñski i Karol Majchrzak (¶wiêtokrzyskie) Jan Stepnicki ( lubelskie)

5 zawodników powy¿ej 195 cm wzrostu: Marcel Kliniewski 203 cm (¶l±skie), Marcin Skorek 199, (dolno¶l±skie)  Jakub ¯aczek 196, Mateusz Zima 196 cm.( ma³opolskie) B³a¿ej Sladek 196 cm. (¶l±skie)

3 Pechowców turnieju (kontuzje) Mateusz Turcza (dolno¶l±skie), Bart³omiej Mroziak,  Hubert Preisner (podkarpackie)

2 D±bków zawodnicy o tym samym nazwisko (zbieg okoliczno¶ci)

3 ,,trójki,, naszym zdaniem specjali¶ci za trzy to: Artur W³odarczyk Adam Kulkasiak i Sebastian D±bek (ma³opolskie) Dawid Ko³kowski (dolno¶l±skie) Micha³ Kuboszek i Patryk Wieczorek (¶l±skie)

2 godziny tyle trwa³o  bardzo interesuj±ce szkolenie dla trenerów i zawodników. Szkolenie przeprowadzi³ Tomasz Niedbalski – trener SMS PZKosz W³adys³awowo

440 tyle punktów zdoby³a najskuteczniejsza kadra turnieju województwo dolno¶l±skie

496 tyle punktów straci³a najs³absza kadra turnieju województwo ¶wiêtokrzyskie

Puchary , dyplomy i nagrody indywidualne wrêcza³ Burmistrz Nowego Targu Marek Fry¶lewicz oraz prezes UKS 5 Gorce Nowy Targ Maciej Trzciñski

Bardzo dziêkuje organizatorom  za zaproszenie na turniej.  Kadrze województwa ¶l±skiego i dolno¶l±skiego za transport,  i wszystkim którzy w jakikolwiek mi pomagali 

Pro¶ba o uzupe³nienie danych w tabelkach opis fotek indywidualnych ( zibi gg 10279509)

WYNIKI SPOTKAÑ


¦l±skie - ¦wiêtokrzyskie 124 : 49 (25:14, 34:6, 28:19, 37:10)
Lubelskie - Ma³opolskie 50 : 90 (11:34, 14:17, 14:19, 11:20)
Podkarpackie - Dolno¶l±skie 50 : 80 (17:25, 6:29, 14:16, 13:10)
Ma³opolska - ¦l±skie 85 : 69 (16:16, 22:12, 19:20, 28:21)
¦wiêtokrzyskie - Dolno¶l±skie 32 : 97 (9:23, 4:28, 7:21, 12:25)
Podkarpackie - Lubelskie 62 : 75 (14:16, 23:18, 13:19, 12:22)
Dolno¶l±skie - ¦l±skie 80 :50 (18:19, 20:9, 26:11, 16:11)
Podkarpackie - Ma³opolskie 49 : 79 (11:14, 10:15, 19:27, 9:23)
¦wiêtokrzyskie - Lubelskie 55 : 101 (20:28, 6:35, 17:23, 12:15)
¦l±skie - Podkarpackie 68 : 72 (18:16, 16:19, 14:18, 20:19)
Dolno¶l±skie - Lubelskie 94 : 66 (19:17, 33:13, 21:23, 21:13)
Ma³opolskie - ¦wiêtokrzyskie 92 : 45 (26:11, 19:15, 26:4, 21:15)
¦l±skie - Lubelskie 89 : 45 (30:6, 16:15, 18:15, 25:9)
Podkarpackie - ¦wiêtokrzyskie 82 : 41 (24:11, 19:10, 18:12, 21:8)
Ma³opolska - Dolno¶l±skie 82 : 89 (16:14, 21:27, 22:20, 15:13 d 8:15)


 TOP 10 Najskuteczniejsi strzelcy Turnieju

Artur  W³odarczyk        5/100 
Dawid  Ko³kowski         5/94
Kamil  Kolber              5/82
Patryk  Wieczorek        5/77
Kamil  Nied¼wied¼        5/72 
Marcin  Skorek            5/70
Karol  Majchrzak          5/67 
Mateusz  Burek           5/62
Jakub  Kostecki           5/59 
Mateusz  ¯urawicz        5/54


WSZYSTKIE-ZDOBYCZE-PUNKTOWE-ZAWODNIKÓW

Na trybunach zasiedli:

Zieliñski Grzegorz: PZKosz  trener: koordynator m³odzie¿owych kadr mêskich
Mi³oszewski Arkadiusz: trener: Kadry Polski rocznika 1996
Niedbalski Tomasz: trener: SMS PZKosz W³adys³awowo
Lichtañski Marcin trener:Trefl II Sopot
Mladen Starcewicz trener: Politechniki Warszawa  I-liga
Zdzis³aw Kasyk Prezes KZKosz
Janusz Stalasz  KZKosz komisja szkoleniowa ch³opców
Jaroslaw Mosio³ trener UNI Tarnów
Wojciech Wieczorek trener I ligi MKS D±browa Górnicza
Jan Gandor - Komisarz sêdzia ¦ZKosz

KOÑCOWA KLASYFIKACJA ( sytem: ka¿dy z ka¿dym )

 miejsce druzyna sk³ad kadry MVP - kadry
 I   DOLNO¦L¡SKIE

 RODAK BART£OMIEJ
 GIBKI TOMASZ
 CHOROMAÑSKI ADAM
 NIZIO£ JAKUB
 CYGAL WOJCIECH
 KO£KOWSKI DAWID
 WASIUTA ADRIAN
 TURCZA MATEUSZ
 GÓRECKI KAMIL
 MUSKA£A MACIEJ
 KURA¦ ADAM
 SKOREK MARCIN

Trener: Sebastian Potoczny
 
 II   MA£OPOLSKIE

 Adam Kulasiak
 Jan Wêgrzyn
 Dawid Stankiewicz
 Arkadiusz Sowiñski
 Jakub ¯aczek
 Artur W³odarczyk
 Kamil Kolber
 Patryk Kowalkowski
 Sebastian Dabek
 Tomasz Bugajski
 Mateusz Zima
 Piotr Bogusz

Trener: Piotr Piecuch
 
 III   ¦LASKIE

 Rafa³ Oszczepaliñski
 Jakub Kostecki
 Partyk Wieczorek
 Grzegorz G³adysz
 B³a¿ej S³adek
 Micha³ Kuboszek
 Marcel Kliniewski
 Marc-Oskar Sanny
 Mateusz Stojanowski
 Marek Mól
 Bart³omiej Krogulewski
 £ukasz Gorzawski

Trener: Grzegorz Adamczyk
  
 IV   PODKARPACKIE

 ZIARNIK RAFA£
 PIETRAS MACIEJ
 BUREK MATEUSZ
 CISEK DANIEL
 PREISNER HUBERT
 S¡CZAWA ALEKSANDER
 WIDZ DANIEL
 POMARENKO FILIP
 ¯URAWICZ MATEUSZ
 SZYMAÑSKI SZYMON
 ZAGU£A DAWID
 JEZIORSKI OLAF
 MROZIAK BARTLOMIEJ
 Trener: Damian Skiba
 
   V   LUBELSKIE

 MICHA£ WOJTIUK 
 KAMIL NIED¯WIED¯
 £UKASZ KLÊBOWSKI
 JACEK BOROÑ
 JAN STEPNICKI
 MACIEJ D¡BEK
 KAROL NITA
 PIOTR KOWALIK
 WOJCIECH PAWELEC
 KAMIL CZAJKA
 DANIEL PIZUN
 JAKUB GODULA

trener: Marcin Cieæko
 
 VI   ¦WIÊTOKRZYSKIE

 DAWID KORYTKOWSKI
 ADRIAN RADUSZEWSKI
 MATEUSZ DZIEDZIC
 KRZYSZTOW MALINOWSKI
 DAWID WTYKLO
 ADAM IMIO£EK
 KRYSTIAN KUBICKI
 MICHAL IZYDORCZYK
 ALEKSANDER £ASINISKI
 JAN KOTWICA
 £UKASZ PAWLAK
 KAROL MAJCHRZAK

Trener : Maciej  Kolomski
 
   ................................................ 


FOTO-ZIBI

FILMIKI-41-OPISANE

ZOBACZ-SYLWETKI-WSZYSTKICH-ZAWODNIKOWKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Turniej w Hiszpani 6
Turniej w Hiszpani 6
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi