News: Bogdan Onufrowicz trener Zastalu Zielona Góra oraz Kadry Polski rocz.1995/96 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 19 2020 02:34:49
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Bogdan Onufrowicz trener Zastalu Zielona Góra oraz Kadry Polski rocz.1995/96
Wywiady
 Bogus³awa Onufrowicza na trenera reprezentacji narodowej U-16.
Onufrowicz na co dzieñ szkoli m³odych koszykarzy w Stowarzyszeniu Koszykówki M³odzie¿owej Zastal Zielona Góra. Spod jego rêki wyszed³ np. Filip Matczak, który wraz z kadr± polskich juniorów siêga³ w lipcu br. po tytu³ wicemistrza ¶wiata. Teraz przed szans± walki o miêdzynarodowe sukcesy stanie jego klubowy trener, za asystenta bêdzie mia³ m.in. znanego niegdy¶ koszykarza Romana Prawicê, a w¶ród reprezentantów jednego z najbardziej utalentowanych rozgrywaj±cych SKM Zastal - Adriana Krawczyka.

Bogus³aw Onufrowicz ma 47 lat. Od urodzenia mieszka w Zielonej Górze. Od zawsze zwi±zany jest z Zastalem. Najpierw reprezentowa³ barwy zielonogórskiego klubu jako zawodnik, pó¼niej rozpocz±³ trenersk± przygodê z grupami m³odzie¿owymi. Przeszed³ wszystkie szczeble pracy szkoleniowej. Zaczyna³ od m³odzików, pó¼niej trenowa³ grupy juniorskie, a w po³owie lat 90-ych zespó³ seniorów, który min. utrzyma³ w ekstraklasie. By³: asystentem Algirdasa Paulauskasa, pierwszym trenerem seniorskiej dru¿yny, asystentem Grzegorza Fiedorowicza. Jako trener w kategorii juniorów starszych i kadetów zdoby³ z Zastalem z³ote medale Mistrzostw Polski.Nominacja na selekcjonera kadry U-16... - To dla mnie oczywi¶cie wyró¿nienie i wyzwanie. W historii istnienia SKM to pierwsza nominacja klubowego trenera do pracy z reprezentacj±.

Zapraszamy do lektury rozmowy z nowym szkoleniowcem kadry do lat 16.

Jak pan przyj±³ nominacjê na stanowisko trenera reprezentacji do lat 16?

Moj± kandydaturê wysunê³o ¶rodowisko trenerskie, pracuj±ce w Wydziale Szkolenia Polskiego Zwi±zku Koszykówki. To dla mnie wa¿ne wyró¿nienie. Traktujê to jako wysok± ocenê moich dotychczasowych wyników ze strony osób, zajmuj±cych siê na co dzieñ koszykówk± m³odzie¿ow±. Po 21 latach pracy trenerskiej wydawa³o mi siê, ¿e coraz trudniej bêdzie znajdowaæ motywacjê w trenerskim fachu. A tu proszê, nowa rola i nowe zawodowe wyzwanie. Pomy¶la³em, ¿e warto spróbowaæ. Na pewno zadanie jest trudne, ale liczê, ¿e sprostam wyzwaniu.

Z prac± jako trener reprezentacji musi siê pan zmierzyæ w pojedynkê czy mo¿e liczyæ na pomoc innych trenerów?

W kadrze bêdê wspó³pracowa³ z dwoma trenerami. Asystentami s± £ukasz Grudniewski z Wroc³awia i Roman Prawica ze Stalowej Woli. Mam nadziejê, ¿e stworzymy dobrze wspó³pracuj±cy tercet, z po¿ytkiem dla reprezentacji.

Kiedy bêd± widoczne pierwsze efekty Waszej wspó³pracy?

Monitorujemy ju¿ roczniki 1995 i 1996. Mamy za sob± dwie konsultacje kadry, a na pocz±tku grudnia wyje¿d¿amy do Hiszpanii, gdzie we¼miemy udzia³ w silnie obsadzonym turnieju. W Iscar zagramy mecze z naprawdê silnymi dru¿ynami. Naszymi rywalami bêd± min. reprezentacje W³och i Turcji. Po tym turnieju bêdziemy bogatsi w do¶wiadczenia, bêdziemy wiedzieli nad czym pracowaæ w kolejnych miesi±cach.

Jaka bêdzie najwa¿niejsza impreza w przysz³ym roku?

Na prze³omie lipca i sierpnia czekaj± nas mistrzostwa Europy dywizji A z udzia³em szesnastu, najlepszych zespo³ów na Starym Kontynencie. Plan minimum to utrzymanie siê w elicie, ale ambicje mamy oczywi¶cie wiêksze. Chcia³bym, ¿eby nasza reprezentacja powalczy³a o miejsce w pierwszej pi±tce. Zajêcie lokaty w tym gronie gwarantuje udzia³ w mistrzostwach ¶wiata.

Tê grupê wiekow± staæ na powtórzenie niedawnego sukcesu starszych kolegów, którzy w Niemczech zajêli drugie miejsce w Mistrzostwach ¦wiata U-17?

Dzi¶ nikt nie odpowie na to pytanie. Zaczynamy dopiero pewien etap pracy. Na pewno mamy ciekawy zespó³ pod wzglêdem warunków fizycznych. Jest kilku ch³opców, którzy maj± po oko³o dwa metry wzrostu, jeden mierzy 206 centymetrów, na ni¿szych pozycjach centymetrów te¿ nie brakuje. Ale odpowied¼ na pytanie jak ten zespó³ gra, dopiero poznamy. Wtedy byæ mo¿e przyjdzie czas na wyznaczenie wysokich celów.

Czy po za pañsk± osob±, zielonogórska koszykówka zaistniej w jakikolwiek sposób w kadrze do lat 16?

Bez w±tpienia. Mamy w Stowarzyszeniu Koszykówki M³odzie¿owej utalentowanych zawodników. Jeden z nich ju¿ znalaz³ siê w gronie koszykarzy, którzy pojad± do Hiszpanii i bêd± reprezentowaæ Polskê. Chodzi o  Adriana Krawczyka. W szerokiej kadrze tej kategorii wiekowej znalaz³ siê te¿ Oskar £aszczyñski.

Dziêkujê za rozmowê. ¼ród³o zastalbasket


 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
16
16
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi