News: U-20 Juniorzy Starsi rocz.1991 i m³odsi sezon 2010/2011 - FINA£ A - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 20:02:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 Juniorzy Starsi rocz.1991 i m³odsi sezon 2010/2011 - FINA£ A
U-20 Juniorzy St.
 Juniorzy Starsi  AZS AWF Katowice Mistrzami ¦l±ska w sezonie 2010/2011.Brawa dla zawodników dzia³aczy i trenera Miros³awa Stawowskiego
Drugie miejsce dla UKS SP 27 Katowice. Ju¿ nied³ugo te dwie katowickie dru¿yny zagraj± w bara¿ach z lig± Opolsk± o awans do pó³fina³ów Mistrzostw Polski. POGON Ruda ¦l±ska podobnie ja rok temu zajê³a trzecie miejsce w lidze, poza podium dru¿yna MKS D±browa Górnicza
 MVP U-20 sezonu  2010/2011 dla Mateusza Pawlika zawodnika UKS SP 27 Katowice , tak zadecydowali czytelnicy SKM którzy przez kilka dni g³osowali w specjalnie przygotowanej sondzie.

Wed³ug tej sondy stworzyli¶my ALL STARS sezonu czyli 5 najlepszych wyników
z sondy ( do sondy nominowanych by³o 16 zawodników z pierwszej czwórki na ¦l±sku)
Mateusz Pawlik   -UKS SP 27 Katowice  38 %
Marceli Dziemba – AZS AWF Katowice 15 %
Marcin Piechowicz – MKS D±browa Górnicza 11 %
Pawe³ Jurczyski – AZS AWF Katowice 9 %
Jakub Modrzyñski – KS Pogoñ Ruda ¦l±ska  7%

Najlepsi strzelcy pierwszego etapu rozgrywek: (tylko finali¶ci A)

1. PAWLIK Mateusz UKS SP-27 170/8 21,3
2. STANKA£A Tomasz KS POGOÑ 141/8 17,6
3. PIECHOWICZ Marcin MKS D±browa G. 134/8 16,8
4. SZABLEWSKI Damian AZS AWF 133/7 19,0
5. DROST £ukasz UKS SP-27 122/8 15,3
Najlepsi strzelcy „za 3”:
1. PAWLIK Mateusz UKS SP-27 22/8
2. K£OSEK Pawe³ KS POGOÑ 20/8

KOÑCOWA TABELA U-20 sezon 2010/2011

1KS AZS AWF Katowice 61151529:3931,35
2UKS SP 27 Katowice 6933407:4740,86
3KS Pogoñ Ruda ¦l±ska 6824420:4141,01
4MKS D±browa Górnicza 6824338:4130,82


KS AZS AWF Katowice : KS Pogoñ Ruda ¦l±ska 81 : 61

MKS D±browa Górnicza : UKS SP 27 Katowice  60 : 64

UKS SP 27 Katowice : KS AZS AWF Katowice 75 : 100
UKS: Wistuba 4, Jacaszek 0, Biñkowski 4, Drost 11, Balon 5, Pawlik 28, G³ówka 0, Bujoczek 10, Senka³a 2, Smolicha 9, Kowalski 0, Musia³ 2
AWF: Dziemba 25, Ma¶lanka 4, Sidor 2, Chrobok 10, Jurczyñski 34, Makowiecki, Macio³ek 6, Szablewski 10, Donerstag 7, Eichert 4

KS Pogoñ Ruda ¦l±ska : MKS D±browa Górnicza  50 : 59

11-11, 13-20, 17-19, 9-9
Pogoñ: Modrzyñski 15, Stankala 14, Boronowski  9, Sgodzaj 5, Gruth 3, Chrz±szcz 2, Ogrodnik 2
MKS DG: Lewicki 17, Piechowicz 16, Zawadzki 8, Wi¶niewski 8, Rak 6, Wójcik 4,

KS AZS AWF Katowice : UKS SP 27 Katowice  96 : 57


KS Pogoñ Ruda ¦l±ska : KS AZS AWF Katowice  84 : 91
20-20, 24-13, 19-29, 21-29
Pogoñ: Chrz±szcz 12, Ogrodnik 4, Modrzyñski 23, Stankala 16, Gruth 15, Boronowski 2,  K³osek 12
AZS AWF: Dziemba 15, Chrobok 2, Jurczyñski 29, Macio³ek 15, Szablewski 11, Donerstag 4, Eichert 15, 

UKS SP 27 Katowice : MKS D±browa Górnicza  70 : 57
20-10, 19-13,14-20,17-14
UKS:Jacaszek 0, Wistuba14, Biñkowski 0, Drost 14, Balon 4, Pawlik 19, Kalinowski 0, Bujoczek 2, Polonek 0, Smolicha 17, Kowalski 0, Musia³ 0
D.G.: Wójcik 13, Wi¶niewski 3, Smaga³a 4, rak 0, Lewicki 10, Piechowicz 15, Duszyñski 3, Wi¶niewski 9

MKS D±browa Górnicza : KS Pogoñ Ruda ¦l±ska  44 : 66

3-13, 16-20, 7-8, 18-25
Pogoñ: Chrz±szcz 4, Zgadzaj 4, Modrzyñski 18, Stankala 19, Gruth 7, Boronowski 14,
Dabrowa G: Wójcik 4, Kasprzyk 4, Smagala 11, Rak 3, Lewicki 5m Pichowicz 17, Duszyñski 1

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

 sk³ady  
  Jurczyñski Pawe³ 91 (Chorzów , Ruda ¦l.)
Chrobok Rafa³ 91 (Rybnik, Wroc³aw)
Szablewski Damian 91 (Wroc³aw)
Macio³ek Szymon 91 (Rawicz, Wroc³aw)
Eichert  Marcin 91 (Poznan)
Ma¶lanka Aleksander 91 (Zabrze)
Makowiecki Pawe³ 91 (Kêdzierzyn Ko¼le, Prudnik )
Sidor Marek 91 (Rybnik)
Donerstag Artur 91 (Katowice)    
Stolarek 91(O¶wiêcim)
Ka³u¿a Bartek 91  (Cieszyn)
Marceli Dziemba 92 (Bytom, Jaworzno)

trener: Miroslaw Stawowski
AZS AWF KATOWICE - jest zespo³em ogólnie uwa¿anym za g³ównego faworyta rozgrywek U-20 w naszym regionie. Sk³ad w ogromnej wiêkszo¶ci oparty jest na zawodnikach rocznika 91. W dru¿ynie tej obecnie gra kilku zawodników których doskonale pamiêtamy jako liderów swoich by³ych dru¿yn w poprzednich latach. W zespole graj± równie¿ obecni studenci AWF-u, którzy maj± za sob± grê w OSSM-mie Wroc³aw. Podsumowuj±c, personalnie bardzo silny zespó³ posiadaj±cy siln± ³awkê zmienników i je¿eli bêd± wstanie zgraæ koszykówkê zespo³ow± to rzeczywi¶cie mog± byæ uwa¿ani za faworytów do zwyciêstwa w Finale A.  
  £ukasz Drost 91
Dominik Jacaszek 91
Tomasz Smolicha 91
Jakub Polonek  91
Borys Balon 91
(Chorzów, Ruda ¦l.)
Marcin Antosik  92
Tomasz Wistuba 92 (Chorzów)
Mateusz Pawlik 92
Krzysztof Senka³a 92
Djamel Benlazereg 93
Adam Bujoczek 93
Jacek Czekaj 93
Remigiusz Kowalski 93
Jakub Fo³da 93 (Jaworzno)
Piotr Musia³ 93

trener: Eugieniusz Smolicha
 UKS SP 27 KATOWICE - liderem i najlepszym strzelcem tej dru¿yny jest Mateusz Pawlik, sama dru¿yna sk³ada siê z zawodników rocznika 91,92,93. Awans do Fina³u A jest ju¿ du¿ym sukcesem tej m³odej dru¿yny, ale znaj±c waleczny charakter Katowiczan mo¿emy siê spodziewaæ dobrych meczy w ich wykonaniu.
  Modrzyñski Jakub 91
Stankala Tomasz 91
Boronowski Andrzej 91
K³osek Pawe³  91
Gruth Jaukb 91 (Tychy,Chorzów)
Chrz±szcz Rafa³ 92
Deja Dominik 92 (Zabrze)
Ogrodnik Mateusz 92 (Zabrze)
Bobrowski Mateusz 93
Zgodzaj Robert  93
£apot Robert 93
Pier¶ciñski Micha³  93


trener: S³awomir Wêgiel
POGOÑ RUDA ¦L¡SKA - g³ównym atutem Pogoni to ich zespo³owa i pouk³adana gra, ka¿dy z graczy zna swoje miejsce w zespole. Je¿eli do tego dojdzie dobra dyspozycja dnia ich liderów tzn podkoszowego Tomka Stankali, silnego Jakuba Grutha, powracaj±cego po kontuzji Jakuba Modrzyñskiego, solidny obwód w osobach Paw³a K³oska i Andrzeja Boronowskiego i dobrze graj±cych juniorów Pogoñ jest w stanie zagraæ naprawdê dobre zawody.
   
Wi¶niewski Marcin 91
Rak Mateusz 91
Lewicki Micha³ 92
Duszyñski Jarek 92
Smaga³a Kacper 92
Piechowicz Marcin 93
Zwoliñski Oskar 93
Zawadzki Mateusz 94
Wójcik Marcin 94
Wi¶niewski Patryk 94
Kasprzyk £ukasz 94

trener: M. Dukowicz
MKS D¡BROWA GÓRNICZA - ma równie¿ swojego lidera, jest nim niew±tpliwie Marcin Piechowicz. W sk³adzie MKS-u znajduje siê kilku zawodników którzy trenuj± ju¿ w pierwszym zespole D±browy G. Treningi oraz udzia³ w meczach pierwszoligowych dobrze wp³ywa na rozwój tych przecie¿ jeszcze m³odych koszykarzy. Na mnie dru¿yna ta zrobi³a bardzo pozytywne wra¿enie, jestem bardzo ciekawy jak sobie poradz± w Finale A.
   
 ....................................................................... 
SONDA
Kto zdobêdzie Mistrzostwo ¦l±ska U-20
POGON Ruda ¦l. (41)27%27%
AZS Katowice (53)35%35%
MKS D±browa G. (33)22%22%
UKS Katowice (23)15%15%

£±cznie oddano 150 g³osów

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
minikosz-m³odzicy m³odsi druzyna A
minikosz-m³odzicy m³odsi druzyna A
III Gala¦KM Ruda ¦l±ska 2009
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi