News: Turnieje w Ostrowie Wielkopolskim i Bydgoszczy - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 23:07:53
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turnieje w Ostrowie Wielkopolskim i Bydgoszczy
Dziewczyny
I  OGÓLNOPOLSKIEGO  MIKO£AJKOWEGO  TURNIEJU  MINI-KOSZA
dziewcz±t roczn. 1999 o PUCHAR  DYREKTORA  SZKO£Y POSTAWOWEJ Nr5 w Ostrowie Wlkp.

Wyniki wszystkich meczów:

1. GORZÓW  - „OLIMPIJCZYK”                77 : 19
2. „PI¡TKA” –  PRZEMKÓW                     67 : 47
3. „PI¡TKA” – „OLIMPILCZYK”                 40 : 20
4. GORZÓW  -  PRZEMKOW                    58 : 41
5. POZNAÑ   -  SOKO£ÓW PODLASKI        15 : 123
6. „OLIMPIJCZYK” – PRZEMKÓW              29 : 70
7. „PIATKA”  -  SOKO£ÓW PODLASKI        41 : 93
8.  GORZÓW  - POZNAÑ                          98 : 21
9.  PZEMKÓW – SOKO£ÓW PODLASKI       46 : 76
10. „OLIMPIJCZYK” – POZNAÑ                  45 : 44
11. „PI¡TKA”  - GORZÓW                         73 : 58
12. „OLIMPIJCZYK” – SOKO£ÓW POL.        7 : 106
13. POZNAÑ    -  PRZEMKÓW                     24 : 103
14. GORZÓW   - SOKO£ÓW PODLASKI        29 : 67
15. „PI¡TKA”  -  POZNAÑ                           86 : 10

KOÑCOWA KLASYFIKACJA ZESPO£ÓW :

1 miejsce :  MKK MOS Soko³ów Podlaski     -  10 pkt. trener : Mariusz ¦wierk
2     „          UKS „PIATKA” Ostrów Wlkp.    -   8 pkt.     „       Krzysztof Cnotliwy
3     „          AZS PWSZ Gorzów                      -   6 pkt.     „       Beata Wieczorek
4     „          KS „KOSZ” Przemków – 4 pkt. trener : Jolanta Grubecka  Rozkocha
5     „          UKS „OLIMPIJCZYK” Ostrów W. – 2 pkt.   „       Iwona Walas
6     „          UKS 65 Poznañ                             -   0 pkt.     „       Katarzyna Buszewicz

WYRÓ¯NIENIA  INDYWIDUALNE :

Najlepsza zawodniczka turnieju : BARBARA ZIENIEWSKA –Soko³ów Podlaski

Najskuteczniejsza zawodniczka :  KAROLINA PRASA£ -  Przemków

Zwyciê¿czyni konkursu rzutów wolnych : KATARZYNA PIERZCHNICA – Przemków

Najlepsze zawodniczki zespo³ów :
MKK MOSiR Soko³ów Podlaski :     KINGA KSIONEK
UKS „PI¡TKA” Ostrów Wlkp. :        AGNIESZKA SIEROÑ
AZS PWSZ Gorzów :                     BEATA JEZIERSKA
KS „KOSZ” Przemków :                 JULIA  KOCUR
UKS „OLIMPIJCZYK” Ostrów :        ANNA PACIEPNIK
UKS 65 Poznañ :                         NATALIA TYNIEC

Najm³odsza zawodniczka turnieju : WERONIKA HIPP – UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp.

G³ówn± nagrodê turnieju – rower górski wylosowa³a :  EWA KISIELIÑSKA  - zawodniczka Soko³owa Podlaskiego

Dziêkujemy za pomoc w organizacji turnieju :
Polskiemu Zwi±zkowi Koszykówki w Warszawie
Radzie Rodziców przy SP5 w Ostrowie Wlkp.
Rodzicom koszykarek UKS„Pi±tka” Ostrów Wlkp.
Firmie Burchardt z Ostrowa Wlkp.

CZEKAMY NA FOTKI Z TURNIEJU

 II Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcz±t o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy  dwie kategorie rocznik 97 i 2000
II Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy by³ jednym z najwiêkszych imprez koszykarskich dla dziewcz±t w Polsce w roku 2010. Wziê³y w nim udzia³ 24 zespo³y, które rywalizowa³y w dwóch kategoriach wiekowych U-14 i U-11.
W U-14, najm³odszej kategorii, w której organizowane s± Klubowe Mistrzostwa Polski, wystartowa³o 16 dru¿yn, a w¶ród nich czo³owe ekipy z kraju (Kartuzy - z³oty medalista MP Szkó³ Podstawowych, Warszawa - br±zowy medalista MP SP, m³odzie¿ Lotosu Gdynia, MUKSu Poznañ, CCC Polkowice). MUKS WSG I wygra³ 4 z 6 rozegranych meczów, zajmuj±c ostatecznie pi±te miejsce. Z uwagi na fakt, ¿e nasz zespó³ by³ najm³odszym zespo³em (wiêkszo¶æ dziewcz±t jest o rok i dwa m³odsza), to zajêcie 5. miejsca w tak doborowym towarzystwie mo¿na uznaæ za dobry wynik. MUKS WSG II nie zaliczy³ ¿adnego zwyciêstwa, ale zyska³ do¶wiadczenie, które powinno zaowocowaæ w przysz³o¶ci. W najm³odszej kategorii minikoszykówki U-11, rywalizowa³o 8 zespo³ów, w¶ród których znalaz³y siê najbardziej do¶wiadczone dru¿yny w roczniku 2000 w Polsce: Sosnowiec, Soko³ów Podlaski i ¯elistrzewo - czo³owy zespó³ z programu „Koszmania” na Pomorzu, trenuj±ce od pierwszej klasy szko³y podstawowej. Poza zasiêgiem by³a ekipa Soko³owa Podlaskiego, która najmniejsz± ró¿nic± 37 pkt. wygra³a z nasz± dru¿yn± MUKS WSG I w finale turnieju. Nasze „maluchy” ogrywaj±c dru¿yny z Sosnowca i ¯elistrzewa, wykona³y plan ponad normê i pokaza³y, ¿e bêd± zespo³em, z którym trzeba siê liczyæ. Udzia³  MUKS WSG II w roczniku 2000, pozwoli³ na ogranie wiêkszej ilo¶ci zawodniczek, które rywalizuj± o mo¿liwo¶æ gry w pierwszym zespole.

ROCZNIK 1997

GRUPA A
MUKS WSG I Bydgoszcz - MUKS Poznañ - 45:31
UKS Trójka ¯yrardów – VBW GTK Gdynia - 27:54
MUKS WSG I Bydgoszcz - UKS Trójka ¯yrardów - 52:40
VBW GTK Gdynia - MUKS Poznañ - 34:33
MUKS WSG I Bydgoszcz – VBW GTK Gdynia - 36:48
MUKS Poznañ - UKS Trójka ¯yrardów - 29:27

GRUPA B
MKS Flesz 63 Bydgoszcz - UKS "30" Lublin - 46:57
Huragan Wo³omin - UKS Trójka Nidzica - 74:46
MKS Flesz 63 Bydgoszcz - UKS Trójka Nidzica - 60:42
Huragan Wo³omin - UKS "30" Lublin - 35:49
UKS "30" Lublin - UKS Trójka Nidzica - 63:40
MKS Flesz 63 Bydgoszcz - Huragan Wo³omin - 47:54

GRUPA C
MUKS WSG II Bydgoszcz - La Basket Warszawa - 32:59
WKK Wroc³aw - CCC Polkowice - 42:37
La Basket Warszawa - CCC Polkowice - 55:25
WKK Wroc³aw - MUKS WSG II Bydgoszcz - 55:21
WKK Wroc³aw - La Basket Warszawa - 40:43
MUKS WSG II Bydgoszcz - CCC Polkowice - 24:46

GRUPA D
Delfin K³ecko - MKS Kutno - 77:31
Trops Kartuzy - MUKS Unia Basket Ostro³êka - 75:14
MUKS Unia Basket Ostro³êka - Delfin K³ecko - 25:37
Trops Kartuzy - MKS Kutno - 86:21
Trops Kartuzy - Delfin K³ecko - 53:29
MKS Kutno - MUKS Unia Basket Ostro³êka - 30:46

ÆWIERÆFINA£Y
O miejsca 1-8
UKS "30" Lublin - MUKS WSG I Bydgoszcz - 34:29
Trops Kartuzy - WKK Wroc³aw - 64:33
VBW GTK Gdynia - Huragan Wo³omin - 53:49
La Basket Warszawa - Delfin K³ecko - 42:41

O miejsca 9-16
CCC Polkowice - MKS Kutno - 40:37
MUKS Unia Basket Ostro³êka - MUKS WSG II Bydgoszcz - 36:29
MUKS Poznañ - UKS Trójka Nidzica - 56:28
MKS Flesz 63 Bydgoszcz - UKS Trójka ¯yrardów - 48:49

PÓ£FINA£
O miejsca 1-4
VBW GTK Gdynia - La Basket Warszawa - 63:46
UKS "30" Lublin - Trops Kartuzy - 44:66

O miejsca 5-8
Huragan Wo³omin - Delfin K³ecko - 53:33
MUKS WSG I Bydgoszcz - WKK Wroc³aw - 46:30

O miejsca 9-12
UKS Trójka ¯yrardów - MUKS Unia Basket Ostro³êka - 51:27
CCC Polkowice - MUKS Poznañ - 34:39

O miejsca 13-16
MKS Flesz 63 Bydgoszcz - MUKS WSG II Bydgoszcz - 56:20
MKS Kutno - UKS Trójka Nidzica - 45:47

FINA£Y
O 15 miejsce - MKS Kutno - MUKS WSG II Bydgoszcz - 57:17
O 13 miejsce - MKS Flesz 63 Bydgoszcz - UKS Trójka Nidzica - 71:31
O 11 miejsce - )MUKS Unia Basket Ostro³êka - CCC Polkowice - 48:36
O 9 miejsce - UKS Trójka ¯yrardów - MUKS Poznañ - 30:49
O 7 miejsce - Delfin K³ecko - WKK Wroc³aw - 26:23
O 5 miejsce - Huragan Wo³omin - MUKS WSG I Bydgoszcz - 40:56
O 3 miejsce - La Basket Warszawa - UKS "30" Lublin - 27:45
O 1 miejsce - VBW GTK Gdynia - Trops Kartuzy - 26:42

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP: Paulina Zaj±c   (UKS Trops Kartuzy)

Najskuteczniejsza zawodniczka: Weronika Papiernik (MUKS WSG I Bydgoszcz)

 I pi±tka turnieju:
Paulina Niedzió³ka (UKS Trops Kartuzy)
Karolina ¯ygowska (VBW GTK Gdynia)
Magdalena Buksiñska (UKS "30" Lublin)
Zuzanna Roszczyk (La Basket Warszawa)
Aleksandra Szymañska (MUKS WSG I Bydgoszcz

Najlepsze zawodniczki zespo³ów:

Kartuzy: Julia Lewna
Gdynia: Katarzyna Bogucka
Lublin: Monika Artyszko
Warszawa: Klaudia Jankowska
Bydgoszcz I: Monika Michalska
K³ecko: Lucyna Werkowska
Wroc³aw: Anna Matras
¯yrardów: Maja Wrzodak
Ostro³êka: Sandra Chytnik
Flesz: Katarzyna Polewska
Nidzica: Justyna Malinowska
Kutno: Anna Walicka
Bydgoszcz II: Aleksandra Wróblewska

 Wyró¿niaj±ce siê zawodniczki zespo³ów:

Kartuzy: Aleksandra Makurat
Gdynia: Ma³gorzata Go³êbiewska
Lublin: Kaja Grygiel
Warszawa: Kinga Piszczatowska
Bydgoszcz I: Sandra Kochmañska
K³ecko: Joanna Swarzyñska
Wroc³aw: Martyna M±czka
¯yrardów: Daria Leja
Ostro³êka: Angelika Kobuz
Flesz: Marta Olszewska
Nidzica: Katarzyna Sobolewska
Kutno: Klaudia Podorska
Bydgoszcz II: Paula Kodan

KOLEJNO¦Æ KOÑCOWA ROCZNIK 1997

 1.UKS Trops Kartuzy
2.VBW GTK Gdynia
3.UKS "30" Lublin
4.La Basket Warszawa
5.MUKS WSG I Bydgoszcz
6.Huragan Wo³omin
7.Delfin K³ecko
8.WKK Wroc³aw
9.MUKS Poznañ
10.UKS Trójka ¯yrardów
11.MUKS Unia Basket Ostro³êka
12.CCC Polkowice
13.MKS Flesz 63 Bydgoszcz
14.UKS Trójka Nidzica
15.MKS Kutno
16.MUKS WSG II Bydgoszcz
 
FOTO-DRU¯YNY       FOTO-PI¡TEK

FOTO-SOBOTA      FOTO-NIEDZIELA
ROCZNIK 2000

GRUPA E
MUKS WSG I Bydgoszcz - UKS "30" Lublin - 51:12
MUKS WSG I Bydgoszcz - UKS Trójka Nidzica - 81:7
KS JAS-FBG Sosnowiec - UKS "30" Lublin - 67:18
KS JAS -FBG Sosnowiec - UKS Trójka Nidzica - 104:6
MUKS WSG I Bydgoszcz - KS JAS-FBG Sosnowiec - 34:23
UKS Trójka Nidzica - UKS "30" Lublin - 9:50

GRUPA F
MUKS WSG II Bydgoszcz - UKS Neptun ¯elistrzewo - 17:62
MUKS WSG II Bydgoszcz - La Basket Warszawa - 32:59
MKS OSiR Soko³ów Podlaski - UKS Neptun ¯elistrzewo - 78:15
MKS OSiR Soko³ów Podlaski - La Basket Warszawa - 103:8
MUKS WSG II Bydgoszcz - MKS OSiR Soko³ów Podlaski - 2:128
La Basket Warszawa - UKS Neptun ¯elistrzewo - 17:40

PÓ£FINA£Y
O miejsca 1-4
MUKS WSG I Bydgoszcz - UKS Neptun ¯elistrzewo - 40:33
KS JAS-FBG Sosnowiec - MKK OSiR Soko³ów Podlaski - 18:67

O miejsca 5-8
UKS "30" Lublin - MUKS WSG II Bydgoszcz - 70:19
La Basket Warszawa - UKS Trójka Nidzica - 50:29

FINA£Y
O 7 miejsce - MUKS WSG II Bydgoszcz - UKS Trójka Nidzica - 27:34
O 5 miejsce - UKS "30" Lublin - La Basket Warszawa - 46:38
O 3 miejsce - UKS Neptun ¯elistrzewo - KS JAS-FBG Sosnowiec - 62:50
O 1 miejsce - MUKS WSG I Bydgoszcz - MKK OSiR Soko³ów Podlaski - 12:54

 WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

MVP: Julia Jedliñska
(MKK OSiR Soko³ów Podlaski)

 Najskuteczniejsza zawodniczka:
Julia Kiaska I pi±tka turnieju:
Karolina Misiek
(MKK OSiR Soko³ów Podlaski)
Kamila Wrzesiñska (MUKS WSG I Bydgoszcz)
Aleksandra Górecka (UKS Neptun ¯elistrzewo)
? (KS JAS-FBG Sosnowiec)
Weronika Jaworska (UKS "30" Lublin)

Najlepsze zawodniczki zespo³ów:

Soko³ów Podlaski: Natalia Pietrzak
Bydgoszcz I: Kamila Rahn
¯elistrzewo: Julia Brzeziñska
Lublin: Klaudia Czajka
Warszawa: Emilia Ko¶la
Nidzica: Weronika Chmielewska
Bydgoszcz II: Dominika Kalita

Wyró¿niaj±ce siê zawodniczki zespo³ów:

Soko³ów Podlaski: Julia Wojtczuk
Bydgoszcz I: Alicja Walczak
¯elistrzewo: £ucja Grzenkowicz
Lublin: Karolina Sternik
Warszawa: Kasia Orzel
Nidzica: Laura Go³êbiewska
Bydgoszcz II: Weronika Ose³kowska

KOLEJNO¦Æ KOÑCOWA ROCZNIK 2000

 1.MKK OSiR Soko³ów Podlaski
2.MMUKS WSG I Bydgoszcz
3.UKS Neptun ¯elistrzewo
4.KS JAS-FBG Sosnowiec
5.UKS "30" Lublin
6.La Basket Warszawa
7.UKS Trójka Nidzica
8.MUKS WSG II Bydgoszcz

Zarz±d MUKS WSG Bydgoszcz sk³ada
serdeczne gratulacje i podziêkowania za udzia³ w turnieju dla zdobywców
Pucharu Prezydenta Miasta Bydgoszczy dru¿yn UKS Trops Kartuzy i MKK OSiR Soko³ów Podlaski oraz gratulacje i podziêkowania dla wszystkich uczestników naszego turnieju

Ju¿ teraz zapraszamy za rok!!!
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Filp wróci³ do MOSM -u po roku przerwy
Filp wróci³ do MOSM -u po roku przerwy
Turniej Juniorów r.90/91 Katowice 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi