News: Ponitka Mateusz IX Karnowski Przemys³aw XIV W rankingu FIBA Europe -2010 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 08 2020 03:28:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ponitka Mateusz IX Karnowski Przemys³aw XIV W rankingu FIBA Europe -2010
Sondy Ankiety
 Polak Mateusz Ponitka ( Ostrów Wielkopolski ) zdoby³ najwiêcej g³osów internatów  w rankingu FIBA na najlepszego gracza m³odego pokolenia w Europie ( 28.000) z tym wynikiem zdeklasowa³ wszystkich rywali jednak po dodaniu g³osów ekspertów znalaz³ siê dopiero na IX miejscu. To ¶wietny wynik zawodnika graj±cego aktualnie w POLITECHNICE Warszawskiej z t± dru¿yn± Ponitka walczy o awans do ekstraklasy. Drugi Polak Przemys³aw Karnowski Torunianin uplasowa³ siê na XIV miejscu .SKM gratuluje polskim zawodnikom a wszystkim którzy oddali g³osy na naszych graczy serdecznie dziêkujemy . W rankingu zwyciê¿y³ i otrzyma³ g³ówna nagrodê FIBA  Jan Vesely (Czech) graj±cy aktualnie w PARTIZANT Belgrad (foto)ZawodnikG³osy kibicówG³osy ekspertówRanking
1 Jan Vesely59771480.156
2 Ricky Rubio59241340.141
3 Jonas Valanciunas6764980.106
4 Andrew Albicy4461540.059
5 Enes Kanter5290440.050
6 Dario Saric3014390.042
7 Kostas Papanikolaou4297370.042
8 Nikos Pappas4098350.040
9 Mateusz Ponitka2880790.039
10 Tomas Satoransky2172290.032
11 Dejan Musli7416230.031
12 Davis Bertans5737180.024
13 Mario Delas2715140.017
14 Przemyslaw Karnowski612150.011
15 Dmitry Kulagin428660.010
RAZEM97,079693  Dwaj wicemistrzowie ¶wiata do lat 17 Przemys³aw Karnowski i Mateusz Ponitka znale¼li siê w gronie nominowanych przez FIBA Europe do nagrody Gracza Roku 2010. Od dzisiaj do 31 stycznia 2011 kibice z ca³ego ¶wiata mog± g³osowaæ na swoich faworytów w czterech kategoriach na stronie internetowej FIBA Europe. Zwyciêzców poznamy na pocz±tku lutego 2011 roku.WSZYSCY POLACY G£OSUJ¡ NA NASZYCH !!!

Karnowski i Ponitka s± kandydatami w kategorii M³ody Gracz Roku FIBA Europe 2010. Bez w±tpienia wp³yw na nominacjê dwóch reprezentantów Polski mia³a ¶wietna postawa naszej kadry podczas letnich Mistrzostw ¦wiata Mê¿czyzn U17 w Hamburgu. Przypomnijmy, ¿e Ponitka we wrze¶niu tego roku zosta³ uznany za najbardziej warto¶ciowego zawodnika kampu organizowanego przez NBA - Basketball without borders. Nagrodê otrzyma³ z r±k zawodnika Los Angeles Lakers i reprezentacji Hiszpanii Paula Gasola, który ma na swoim koncie tytu³ Gracza Roku FIBA Europe zdobyty w 2008 i 2009 roku.

G£OSOWANIE

G³osowanie jest bardzo proste ...wybieramy trzech zawodników : 1 miejsce 2 miejsce i 3 miejsce odchaczamy , podajemy Nazwisko Imie adres mailowy I GOTOWE

Juan Navarro to charakterystyczny koszykarz. Kibicujê mu i bardzo lubiê ogl±daæ jego akcje, by potem próbowaæ graæ tak jak on. W NBA kibicujê Kobe Bryantowi, ale to unikat. Nie da siê skopiowaæ jego zagrañ. Imponuje mi te¿ atletyzm LeBrona Jamesa. Czym¶ niesamowitym by³oby po³±czyæ umiejêtno¶ci tych trzech zawodników - powiedzia³ PAP Ponitka.

Ponitka by³ liderem reprezentacji Polski do lat 17, która w lipcu w Hamburgu wywalczy³a wicemistrzostwo ¶wiata, przegrywaj±c jedyny mecz w finale z Amerykanami 80:111. To najwiêkszy sukces polskiej m³odzie¿owej koszykówki (w 1993 roku reprezentacja juniorek zdoby³a w Seulu br±zowy medal M¦). Ponitka mia³ ¶rednio 19,0 pkt i 3,9 zbiórki i 2,4 asysty. By³ drugim strzelcem turnieju i zosta³ wybrany - razem z Karnowskim - do pierwszej pi±tki.


Medal mistrzostw ¶wiata to dla mnie znak, ¿e wybra³em to, co kocham i co bêdê chcia³ robiæ w przysz³o¶ci. Nominacja FIBA to dla mnie wielka niespodzianka, na razie nie dociera to do mnie. Pocz±tki nie wskazywa³y na to, ¿e koszykówka stanie siê dla mnie numerem jeden. Pamiêtam, ¿e tata zabiera³ mnie, jako czterolatka, na mecze w Ostrowie Wielkopolskim, a ja... siê trochê nudzi³em i nawet zasypia³em. Potem dosta³em zaproszenie od znajomego taty, trenera Andrzeja Suskiego na koszykarskie zajêcia w szkole - doda³.

Ponitka codziennie trenuje od trzech do piêciu godzin, ale zajêcia koszykarskie znakomicie ³±czy z nauk±. Jest najlepszym uczniem w klasie, choæ nie chwali siê tym. Najbardziej nie lubi graæ... przy pustych trybunach.

Nigdy siê nie stresujê przed meczem, chyba ¿e w hali nie ma kibiców. Gdy wychodzê na parkiet i s³yszê doping, czujê, ¿e to mój ¿ywio³, ro¶nie adrenalinka i jestem gotowy do gry - doda³.

W 2009 roku, po raz trzeci z rzêdu, nagroda dla najlepszego koszykarza do lat 20 przypad³a g³osami dziennikarzy-ekspertów oraz kibiców rozgrywaj±cemu reprezentacji Hiszpanii Ricky'emu Rubio (Regal FC Barcelona). Rubio ma swój fanklub, internetow±
 stronê i dlatego g³osuj± na niego kibice z ca³ego ¶wiata. Ponitka te¿ ma sposób na pozyskanie g³osów fanów.

Na portalu facebook poprosi³em kolegów, znajomych, innych u¿ytkowników
, by oddawali na mnie g³osy na stronie FIBA-Europe - doda³.


  Mateusz Ponitka – Poland and Tempcold AZS  

Minione lato musia³o wydawaæ siê nieprawdopodobne dla Mateusza Ponitki. Poprowadzi³ Polskê do srebrnego medalu na M¦ U-17 podczas których notowa³ nieprawdopodobne statystyki na poziomie 19 punktów, 4 zbiórek i 2.4 asysty na mecz, ale to nie wszystko! Mimo zmêczenia nasz rzucaj±cy obroñca wzi±³ udzia³ w ME u-18 jako jeden z najm³odszych uczestników tej imprezy. Jego 13.6 pkt na mecz pomog³o Polakom zaj±c miejsce gwarantowane udzia³em w przysz³orocznych M¦ u -19.

 

   Przemyslaw Karnowski – Poland and SMS PZKosz  


Wielki dzieciak z Torunia by³ uwa¿any ju¿ wcze¶niej za wielki talent ale dopiero podczas M¦ w Hamburgu zacz±³ budowaæ swoj± reputacje. Poprowadzi³ Polskê do srebrnego medalu przegrywaj±c tylko mecz fina³owy z USA. Przemek by³ ¶wietny w wielu aspektach gry. 14.5 pkt i 11 zbiorek na mecz mówi± same za siebie. Oprócz tego polski center dok³ada³ po 2.3 asysty i 2 bloki podczas ka¿dego meczu. Wygl±da³ na lekko zmêczonego podczas ME U-18 ale potrafi³ wywalczyæ miejsce gwarantuj±ce Polsce udzia³ w M¦ u -19  w 2011 roku.
 


WSZYSCY-NOMINOWANI

Przemyslaw Karnowski – Poland and SMS PZKosz  
Mario Delas – Croatia and Cibona Zagreb  
Enes Kanter – Turkey and Kentucky Wildcats  
Ricky Rubio – Spain and FC Barcelona  
Jan Vesely – Czech Republic and Partizan Belgrade  
Tomas Satoransky – Czech Republic and Cajasol Sevilla  
Kostas Papanikolaou – Greece and Olympiacos  
Dejan Musli – Serbia and Caja Laboral  
Nikos Pappas – Greece and VAP Kolossos  
Dmitry Kulagin – Russia and Nizhny Novgorod  
Mateusz Ponitka – Poland and Tempcold AZS  
Andrew Albicy – France and Paris Levallois  
Jonas Valanciunas – Lithuania and Lietuvos Rytas  
Dario Saric – Croatia and KK Zagreb 
Davis Bertans – Latvia and Olimpia Ljubljana
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jaworzno 2
Jaworzno 2
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi