News: Mecz Gwiazd 1 LIGI Radom 8 styczeñ 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Stycze 18 2021 13:39:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mecz Gwiazd 1 LIGI Radom 8 styczeñ 2011
Fanclub
 Za nami III mecz Gwiazd I Ligi. Po Wroc³awiu , Kro¶nie nadszed³ czas na Radom. Rosa Radom, W³adze Miasta Krosna oraz PZKosz  to organizatorzy tego wspania³ego sportowego ¶wiêta! Koszykówka od lat jest popularn± dyscyplin± sportu w Radomiu, widaæ by³o to po dzieciakach które z zainteresowaniem uczestniczy³y w treningach ze szkoleniowcami i zawodnikami I Ligowych zespo³ów oraz po ilo¶ci w jakiej t³umnie zasiedli w Hali MOSiR.

Mateusz Ponitka i Micha³ Michalak to 17 latkowie dla których g³ównie portal m³odzie¿owej koszykówki pokaza³ siê w hali MOSiR w Radomiu. M³odzi wicemistrzowie ¶wiata nie zawiedli, zarówno Mateusz Ponitka jak i Micha³ Michalak zostali wybrani do ALL STARS mecz Gwiazd.

Wschód - Zachód 89:88 (21:20, 15:30, 23:22, 25:12, 5:4)


 MVP

Piotr Karda¶ (Rosa Radom)

 

 Pierwsza pi±tka

Marcin Stok³osa (Spójnia Stargard Szczeciñski)

Micha³ Michalak (Polonia 2011 Warszawa)

Mateusz Ponitka (AZS Politechnika Warszawska)

Marek Piechowicz (MKS D±browa Górnicza)

Andrzej Misiewicz (Znicz Basket Pruszków)


 

 Trzykrotny uczestnik Meczu Gwiazd 1 Ligi £ukasz Pacocha zwyciê¿y³ w konkursie rzutów za trzy punkty. Koszykarz AZS-u Radex Szczecin w dogrywce pokona³ faworyta gospodarzy Jakuba Zalewskiego (Rosa). Wcze¶niej odpadli Dawid Witos (GKS Tychy) oraz zwyciêzca sprzed roku Mateusz Ponitka (Politechnika).

 Skrzyd³owy Spójni Stargard Szczeciñski Jerzy Koszuta otrzyma³ najwiêcej g³osów spo¶ród wszystkich uczestników konkursu wsadów. Fanom odp³aci³ siê za zaufanie i w efektownym stylu wygra³ zawody. - Nawet siê do nich nie przygotowywa³em, bo po ciê¿kich treningach u trenera Tadeusza Aleksandrowicza, nie mia³em na to si³ - wyzna³ wychowanek Soko³a £añcut.FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

Wschód - Pierwsza pi±tka:

Obroñcy:Micha³ Michalak (Polonia 2011 Warszawa) – 12,4% g³osów
Jakub Zalewski (Rosa Radom) – 10,7 % g³osów
Skrzyd³owi:Karol Dêbski (SKK Siedlce) – 15,6% g³osów
Mateusz Ponitka (AZS Politechnika Warszawska) – 14,4% g³osów
¦rodkowy:Krzysztof Sulima (£KS Sphinx £ód¼) – 21,8% g³osów

Trener – Mladen Starceviæ (AZS Politechnika Warszawska) - bilans 12 zwyciêstw / 14 meczów – 85,7%

Zachód - Pierwsza pi±tka:

Obroñcy:Dawid Witos (GKS Tychy) - 16,5% g³osów
£ukasz Pacocha (AZS Radex Szczecin) – 10,5% g³osów
Skrzyd³owi:Jerzy Koszuta (Spójnia Stargard Szczeciñski) – 10,8% g³osów
Marek Piechowicz (MKS D±browa G.) – 10% g³osów
¦rodkowi: Mariusz Bacik (GKS Tychy) – 23% g³osów

Trener – Aleksander Krutikow (Sportino Inowroc³aw) - bilans 11 zwyciêstw / 15 meczów – 73,3%

http://meczgwiazd.pzkosz.pl/www/index.php


 Mateusz Ponitka ju¿ rok temu by³ nominowany do glosowania do meczu Gwiazd 1 Ligi. Gdy rozmawia³em z Mateuszem mówi³ : s± starsi lepsi ja raczej nie mam szans , a jednak zosta³ wybrany i zagra³ w meczu Gwiazd w Kro¶nie. Ma³o tego wygra³ konkurs rzutów za trzy. Naszym zdanie po ostatnich sukcesach Mateusza jest on pewnym kandydatem do wystêpu 8 stycznia w  Radomiu ZAG£OSUJ NA MATEUSZA PONITKE  !

 Ponitka by³ liderem reprezentacji Polski do lat 17, która w lipcu w Hamburgu wywalczy³a wicemistrzostwo ¶wiata, przegrywaj±c jedyny mecz w finale z Amerykanami 80:111. To najwiêkszy sukces polskiej m³odzie¿owej koszykówki (w 1993 roku reprezentacja juniorek zdoby³a w Seulu br±zowy medal M¦). Ponitka mia³ ¶rednio 19,0 pkt i 3,9 zbiórki i 2,4 asysty. By³ drugim strzelcem turnieju i zosta³ wybrany - razem z Karnowskim - do pierwszej pi±tki.

"Medal mistrzostw ¶wiata to dla mnie znak, ¿e wybra³em to, co kocham i co bêdê chcia³ robiæ w przysz³o¶ci. Pocz±tki nie wskazywa³y na to, ¿e koszykówka stanie siê dla mnie numerem jeden. Pamiêtam, ¿e tata zabiera³ mnie, jako sze¶ciolatka, na mecze w Ostrowie Wielkopolskim, a ja... siê trochê nudzi³em i nawet zasypia³em. Potem dosta³em zaproszenie od znajomego taty, trenera Andrzeja Suskiego na koszykarskie zajêcia w szkole" - doda³.

Ponitka codziennie trenuje od trzech do piêciu godzin, ale zajêcia koszykarskie znakomicie ³±czy z nauk±. Jest najlepszym uczniem w klasie, choæ nie chwali siê tym. Paluje studiowaæ prawo lub medycynê  Najbardziej nie lubi graæ... przy pustych trybunach.

"Nigdy siê nie stresujê przed meczem, chyba ¿e w hali nie ma kibiców. Gdy wychodzê na parkiet i s³yszê doping, czujê, ¿e to mój ¿ywio³, ro¶nie adrenalinka i jestem gotowy do gry" - doda³.

 To ju¿ drugi sezon Micha³a Michalak na parkietach pierwszej ligi. Dla 17-letniego koszykarza ten sezon bêdzie sporym wyzwaniem, jego ekipa walczy o utrzymanie, ale on musi jej w tym pomóc.Micha³ reprezentant Polski kadry m³odzie¿owej U-18 raz zosta³ GRACZEM KOLEKI. 1 ligi
 W meczu przeciwko AZS Radex Szczecin ch³opak z Pabianic dla swojego klubu Poloni 2011 Warszawa  zdoby³ 33 punkty z rewelacyjnym Ewaldem  33. To nie przypadek ¿e Michalak tak ¶wietnie gra. Rzucaj±cy Poloni 2011 Warszawa w przedsezonowym turnieju Mazowia Cup w meczu przeciwko KS  Piaseczno  zdoby³ 35 punktów trafiaj±c z bardzo dobra skuteczno¶ci± okrzykniêto go wtedy bohaterem meczu. Jego dru¿yna w tym turnieju uplasowa³a siê na drugim miejscu.

Micha³ Michalak urodzony 2 listopada w Pabianicach niedaleko £odzi  posiada ju¿ ca³kiem spory baga¿ do¶wiadczeñ, o jego sukcesach pisali¶my ju¿ niejednokrotnie. Dzi¶ warto wspomnieæ ten najwiêkszy wicemistrzostwo ¶wiata, 4 miejsce w europie oraz awans do Mistrzostw ¦wiata z rocznikiem 1992. Z krajowego podwórka: Mistrz Polski Kadetów z £KS £ód¼ III miejsce MP Kadetów tak¿e z LKS £ód¼ Mistrzostwa Polski  Juniorów Starszych z zespo³em Polonia 2011 Warszawa kilkakrotnie w turniejach wyró¿niany nagroda MVP oraz wybrany do ALL Stars

Pabianiczanin Micha³ Michalak, koszykarz Polonii 2011 Warszawa i wychowanek PKK '99 znalaz³ siê w w±skiej grupie graczy objêtych akcj± szkolenia Ministerstwa Sportu i Turystyki „Talent”.
Komentarze
Obserwator dnia stycze 06 2011 14:55:19
mecz na ¿ywo - sobota 18.00
www.esporttv.pl
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
11
11
I Gala ¦KM Zabrze rocz.90/87
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi