News: Jaki jeste¶ ¦laski Baskecie - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 14 2020 07:47:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Jaki jeste¶ ¦laski Baskecie
Historia
 Od d³u¿szego czasu ¦l±ska Koszykówka zarówno m³odzie¿owa jak i seniorska niestety nie jest zaliczana do krajowej czo³ówki.

Mo¿na jedynie wspominaæ czasy kiedy w mêskiej ekstraklasie bra³y udzia³ trzy ¶l±skie dru¿yny (Zag³êbie Sosnowiec, POGOÑ Ruda ¦l±ska czy BOBRY Bytom) Nie wiele lepiej jest w koszykówce kobiet gdzie rodzynek Rybnik walczy o utrzymanie siê. Jednak¿e w zespole tym g³ówne role graj± zawodniczki z USA za¶ jedyna wychowanka zalicza w meczu 3-5 minut

W koszykówce m³odzie¿owej ¶l±skiej zespo³y zarówno ¿eñskie jak i mêskie w zdecydowanej wiêkszo¶ci koñcz± rozgrywki centralne w pó³fina³ach.

Powinni¶my przeprowadziæ rzeteln± analizê tego stanu i odpowiedzieæ na pytanie co robiæ by ¶l±ska koszykówka ponownie liczy³a siê w Polsce.

Na pewno wiêkszo¶æ odpowie ze liczy siê kasa i jej brak jest g³ówna bol±czk± .Zgadzam siê z taka diagnoz± ale do tego doda³bym sprawy organizacji systemu szkolenia.
Mo¿na mieæ spore pieni±dze ale przy z³ej organizacji (szczególnie w szkoleniu m³odzie¿y) nie bêdzie w³a¶ciwych efektów

Jestem szkoleniowcem z 48-letnim sta¿em i od lat wyspecjalizowa³em siê w szkoleniu podstaw i mam mo¿liwo¶æ porównania warunków szkolenia na przestrzeni tego okresu czasu.

Mamy na ¦l±sku ca³a armie zawodników trenerów i dzia³aczy kochaj±cych koszykówkê , bardzo oddanych, którym naprawdê zale¿y aby ¶l±ski basket liczy³ siê w kraju.

Chcia³bym na ³amach portalu ¦l±skiej Koszykówki M³odzie¿owej
Otworzyæ dyskusje na temat podniesienia poziomu  basketu w naszym województwie
Mam nadzieje ¿e w tej dyskusji bêdzie konstruktywna krytyka bowiem uwa¿am krytyka bez podania innych rozwi±zañ jest zwyk³ym pieniactwem

Uwa¿am  ¿e coraz trudniejsze warunki rozwoju koszykówki na ¦l±sku zwi±zane s± w du¿ej mierze spadkiem popularno¶ci tej dyscypliny  w Polsce. Postêpuj±ca ,,niszowo¶c, koszykówki w Polsce zwi±zana jest g³ównie z brakiem sukcesów reprezentacji Polski i bardzo nieskutecznymi dzia³aniami zarz±dów PZKosz od po³owy lat 90-tych

Wracaj±c do ¶l±skiego podwórka to moim zdaniem najwa¿niejszy temat do dyskusji:

- nabór, selekcja i szkolenie podstaw
- co wa¿niejsze wynik zespo³owy czy wyszkolenia gracza ? – jak to pogodziæ ?
- system rozgrywek –jak najtañszy ! jak najefektywniejszy  !
- Wspó³praca Zarz±du ¦zkosz z ZWSZS, WFS, Urz±d Marsza³kowski z wykorzystaniem ¶rodków unijnych
- Emigracja ¶l±skich zawodników i szkoleniowców na pó³noc polski
- Szkolenie makroregionalne – dlaczego nie z m³odszymi rocznikami
- ¦l±ski kosz w ¶rodkach masowego przekazu

Tematów do dyskusji jest bardzo du¿o moim zdanie wszyscy którym le¿y koszykówka na sercu powinni zabraæ g³os w tej dyskusji

Andrzej Zygmunt

Komentarze
paw00el000 dnia stycze 14 2011 11:51:04
Powinno siê wcze¶niej zaczynaæ szkolenie dzieci - szko³a podstawowa klasy 1-3. Nabór powinien odbywaæ siê przy wspó³pracy ze szko³ami, nauczycielami, którzy maj± tych uczniów na codzieñ i widz± podczas zajêæ ruchowych kto nadaje siê do uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportu. Powinno odbywaæ siê wiêcej spotkañ z rodzicami pokazywaæ im co dzieci mog± zyskaæ dziêki uprawianiu sportu.
paw00el000 dnia stycze 14 2011 11:53:47
Trzeba organizowaæ spotkania dzieci i rodziców z koszykarzami wystêpuj±cymi np w 1 lidze z naszego regionu. Informacje o naborze trzeba og³aszaæ w lokalnych mediach, na stronach internetowych. Wed³ug mnie wa¿ne jest wyszkolenie gracza, a tak¿e osi±gniêcie sukcesu zespo³owego. Je¶li zawodnicy bed± dobrze wyszkoleni to sukces te¿ bêdzie.
paw00el000 dnia stycze 14 2011 11:55:36
A co do systemu rozgrywek to powinno byæ wiêcej meczy sparingowych przed sezonem, wiêcej turniejów, a tak¿e wiêcej gier ligowych.
Bm dnia stycze 14 2011 14:25:31
Panie Zygmuncie do czego ta dyskusja ma prowadziæ? Tzn. czy ma czemu¶ s³u¿yæ?
Na pewno ciekawie by³oby poznaæ Pana teorie na ww. tematy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
KS Pogon - AZS Gliwice.
KS Pogon - AZS Gliwice.
¦KM sezon 07/08 U-18 rocznik 90-91
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi