News: Ogólnopolski Turniej m³odszego kadeta rocz.1996 Gdynia 28-30 Styczeñ 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 19 2020 21:25:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ogólnopolski Turniej m³odszego kadeta rocz.1996 Gdynia 28-30 Styczeñ 2011
Turnieje Podsumowanie
 Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów 2011 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.

W Kilku zdaniach o turnieju:

Na wstêpie chcia³bym podziêkowaæ organizatorom turnieju za zaproszenie. Z przyjemno¶ci± przyjecha³em do Gdyni. W ubieg³ym roku we wrze¶niu w Cieszynie na turnieju zosta³em  przywitany w sposób niespotykany, jak nigdzie wcze¶niej. Gdy trwa³ mecz GTK - Komorów i zauwa¿ono, ¿e siê pojawi³em na hali  to zawodnicy GTK przerwali mecz i otrzyma³em od wszystkich wielkie brawa. Gdy otrzyma³em zaproszenie na  turniej do Gdyni , to grzechem by³oby odmówiæ chod¼ droga by³a przede mn±  daleka

 Na turnieju wiekszo¶æ dru¿yn pochodzi³a z województwa pomorskiego. Samo województwo s³ynie z bardzo dobrego szkolenia i wiedzia³em, ¿e zawody bêd± sta³y na wysokim poziomie i nie zawiod³em siê. Koñcowa kolejno¶æ nie by³a znana, dopóki nie zakoñczy³ siê ostatni mecz.
Zawodnicy bior±cy udzia³ w turnieju to kilkunastu reprezentantów swoich województw i przed nimi OOM. Ten turniej mo¿na uznaæ za kolejny etap przygotowania do tej imprezy. Go¶ciniennie udzia³ wziê³o dwóch zawodników: z Ma³opolski Kamil Kolber i Mateusz Stawiak z Zachodnio-Pomorskiego . Ten drugi by³ drugi w klasyfikacji strzelców, a w meczu z GTK osi±gn±³ ilo¶æ 43 pkt. Gdyby by³a mo¿liwo¶æ nagrody zawodnika perspektywicznego to na pewno, on by tak± nagrodê otrzyma³. Najlepszym zawodnikiem konkursu rzutów za 3 punkty zosta³ Marcel Babiñski z Korsarza Gdañsk. Marcel otrzyma od naszego portalu specjaln± koszulkê - replika koszulki kadry Polski - z autografem Andrzeja Pluty.
Trochê siê u¶mia³em spogl±daj±c na nazwiska zapisane  w protoko³ach ...Wa³êsa, Komorowski i Kwa¶niewska (prezydenci na turnieju)

Najbardziej interesuj±cym spotkaniem by³ derbowy mecz Czarni S³upsk z GTK Gdynia. Koñcówka meczu by³a podobna do meczu Gwiazd I ligi, który odby³ siê w Radomiu. Na 0,7 sekund przed koñcem Jakubiak reprezentuj±cy barwy Czarnych odda³ celny rzut za 3, która da³a koñcowe zwyciêstwo. Rado¶æ ,,czarnych panter by³a przeogromna ( mo¿na zobaczyæ filmik)

To zwyciêstwo da³o szansê wygranej w turnieju w przypadku wygranej z Korsarzem ale tak siê nie sta³o. Popularne Czarne pantery w niedzielny poranek odbiega³y gr± od tego co pokaza³y dzieñ wcze¶niej. Wysoka wygrana Korsarza zaskoczy³a wszystkich. Ta sytuacja oznacza³a, ¿e mecz Polonii Warszawa z gospodarzami by³ meczem, którego zwyciêzca wygrywa³ turniej. Warszawiacy chcieli siê zem¶ciæ za pora¿kê poniesion± w 1/4 MP U-14, ale bez czo³owych postaci Malinowskiego i Kulki nie wiele mogli zdzia³aæ. Puchar zosta³ w Gdyni. Ostatni mecz pomiêdzy Basketem Kwidzyn a ¯akiem Koszalin równie¿ by³ meczem, który móg³ namieszaæ w tabeli. Ostatecznie wygra³ Basket. W tej sytuacji Kwidzyn zaj±³ 3 miejsce, Polonia 2 a Czarni 4-te. Jednak¿e kto by przypuszcza³, ¿e Basket przegra z najs³abszym zespo³em z Koszalina. Ostatecznie to Czarni S³upsk zajêli drug± lokatê, Polonia na 3-cim a Kwidzynianie na 4-tym

Zawody uwa¿am za sukces. Organizatorzy postarali siê o ciekaw± oprawê muzyczn±, konkursy z nagrodami dla publiczno¶ci. Nikt nie wyjecha³ z pustymi rêkami. Wszystko to co wydarzy³o siê w Gdynii mo¿ecie zobaczyæ na moich fotkach i filmikach.

 

Winiki Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Kadetów 2011 organizowanego przez ZSSO Gdynia ul. W³adys³awa IV 54 w dniach 28-30.01.2011ETMAL KORSRZ Gdañsk - GTK Gdynia 63 : 78
16-19, 12,26, 22-17, 13-16
Korsarz: Tyranowski 0, Kamiñski 0, Ciesielski 7, Dudek 0, Czerepko 1, Nasiadka 0, Zubowicz 4 (1x3), Wa³êsa 0, Szymañski 12, Babiñski 20 (4x3), Stawiak 11, Styka 8, Czechowski
GTK Gdynia: Grzywa 2, Kreft 25, Burandt 0, Kolber 12, Radziszewski 8, Penkala 0, Borzycki 2, Chamerka 10, Nowaczek 10, Zdonek 7 (1x3), Podgórski 2

 CZARNI S³upsk – MTS BASKET Kwidzyn  61 : 88
23-19, 18-22, 12-30, 8-17
Czarni: Wilkowski 1, Jakubiak 17, Jaworski 0,  Sznigierewicz 0, Bockenheim 0, Michalak 2,Fuks 4 , Jancz 3, Gulbitowicz 10, Mucha 6, Lewandowski 8, Czerniawski 10
Kwidzyn: Kominek 0, £ukosiñski 0, Szwedowski 0, Komorowski 0,Weso³owski 20, Mikluszka 2, Orlikowski 5, Wiêckowski 13, Banach 4, Konopatzki 17 (1x3), Flont 12, Burakowski 15

MKS POLONIA Warszawa – MKKS ¯AK Koszalin 77 : 39
21-12, 20-2, 11-11, 25-14
Polonia: Wieluñski 7(1x3), Samp³awski 0, Zarêba 2, Sudyka 16 (1x3), Stenkiewicz 3, Jarosz 14, Macio³ek 4, Kamecki 13 (1x3), Kulesza 6, Niegowski 4, Brzozowski 8
Koszalin: Kamarek 0, Wi¶niewwski 4, £apczuk 14, Kadej 8, Dobrowolski 0, Dec 3, Zboiñski 4, Stolarczyk 0, Chwastek 0, Rybicki 0, Borkowski 5,Cho³uj 1

ETMAL KORSARZ Gdañsk – MTS BASKET Kwidzyn 64 : 72
18-15, 12-17, 16-22, 18-18
Korsarz: Tyranowski 0, Kamiñski 2, Ciesielski 4, Dudek 4, Czerepko 2, Nasiadka 0, Zubowicz 2, Wa³êsa 4, Szymañski 21, Babiñski 4, Stawiak 15, Styka 4
Kwidzyn: Kominek 0, £ukosiñski 0, Szwedowski 4, Komorowski 2,Weso³owski 15, Mikluszka 4, Orlikowski 2, Wiêckowski 4, Banach 2, Konopatzki 10, Flont 17, Burakowski 12

GTK Gdynia – MKKS ¯AK Koszalin 79 : 51
12-8, 17-16, 23-13, 27-14
GTK Gdynia: Grzywa -, Kreft 19 (1x3), Burandt -, Kolber 18 (4x3), Radziszewski 8, Penkala -, Borzycki 4, Chamerka 11, Nowaczek 10, Zdonek 0, Podgórski 9
Koszalin: Kanarek 2, Wi¶niewski 8, £apczuk 2, Kadej 0, Dobrowolski 2, Dec 9, Zboiñski -, Stolarczyk 2, Chwastek 2, Rybicki 4, Borkowski 10, Cho³uj 10


STK CZARNI S£UPSK – POLONIA Warszawa  77 : 70
21-19, 10-16, 27-15, 19-20
Czarni: Wilkowski 3 (1x3), Jakubiak 14, Jaworski 0,  Sznigierewicz 0, Bockenheim 0, Michalak 5 (1x3),Fuks 15 , Jancz 0, Gulbitowicz 0, Mucha 0, Lewandowski 24 (1x3),  Czerniawski 16
Polonia: Wieluñski 9 (1x3), Samp¿awski 4, Zarêba 0, Sudyka 4, Stenkiewicz 0, Jarosz 26 (2x3), Macio³ek 2, Kamecki 2, Kulesza 0, Niegowski 13, Brzozowski 10


ETMAL KORSARZ Gdañsk – MKKS Koszalin 84 : 69
18-20, 31-6, 26-18, 9-25
Korsarz Gdañsk: Kamiñski 6, Ciesielski 5, Dudek 0, Czerepko 4, Nasiadka 0, Zubowicz 6,Szymañski 26, Babiñski 8 (2x3), Stawiak 20, Styka 6, Gackowski 0, Benesz 3
Koszalin: Kanarek 8, Wi¶niewski 10, £apczuk 3, Kadej 7, Dobrowolski 2, Dec 16, Zboiñski 2, Stolarczyk 2, Chwastek 4, Rybicki 10, Borkowski 0,Cho³uj 5

MTS BASKET Kwidzyn – MKS POLONIA Warszawa  60 : 82
13-24, 12-22, 20-21, 15-15
Kwidzyn: Kominek 2, £ukosiñski 0, Szwedowski 0, Komorowski 0,Weso³owski 5, Mikluszka 0, Orlikowski 6, Wiêckowski 5, Banach 0, Konopatzki 23 (1x3), Flont 14, Burakowski 5
Polonia: Wieluñski 11 (1x3), Samp³awski 8, Zarêba 0, Sudyka 7, Stetkiewicz 3, Jarosz 22 (1x3), Macio³ek 5, Kamecki 7 (1x3), Kulesza 9, Niegowski 4, Brzozowski 7

GTK Gdynia – STK CZARNI S³upsk  68 : 70
21-19, 21-22, 16-15, 10-14
GTK Gdynia: Grzywa-, Kreft 27, Burandt -, Kolber 12 (1x3), Radziszewski 4, Penkala -, Borzycki 6, Chamerka 6, Nowaczek 2, Zdonek 0, Podgórski 7, Nuszel 4
Czarni: Wilkowski 0, Jakubiak 23 (3x3), Jaworski -,  Sznigierewicz 0, Bockenheim 0, Michalak 0, Fuks 15 , Jancz 8, Gulbitowicz 2, Mucha 6, Lewandowski 8, Czerniawski 8

ETMAL KORSARZ Gdañsk - POLONIA Warszawa 50 : 109
27-29, 15-21, 5-27, 3-32
Korsarz Gdañsk: Kamiñski 1, Ciesielski 4 (1x3), Dudek 0, Czerepko 2, Nasiadka 2, Zubowicz 0,   Szymañski 16, Babiñski 6 (2x3), Stawiak 19, Styka 0, Gackowski 0, Benesz 0
Polonia: Wieluñski 7 (1x3), Samp³awski 10, Zarêba 2, Sudyka 4, Stetkiewicz 6, Jarosz 29, Macio³ek 12, Kamecki 13 (1x3), Kulesza 4, Niegowski 18, Brzozowski 4

MKKS ¯AK Koszalin – STK CZARNI S³upsk 66 : 71
16-15, 21-21, 14-13, 15-22
Koszalin:
Kanarek 4, Wi¶niewski 13, £apczuk 2, Kadej 0, Dobrowolski 7, Dec 32, Zboiñski 0, Stolarczyk 0, Chwastek 0, Rybicki 4, Borkowski 3,Cho³uj 0
Czarni:
Wilkowski 0, Jakubiak 21, Jaworski 0, Sznigierewicz 2, Bockenheim 1, Michalak 0,
Fuks 9 , Jancz 0, Gulbitowicz 2, Mucha 2, Lewandowski 13, Czerniawski 21

GTK Gdynia - MTS BASKET Kwidzyn 83 : 68
15-13, 22-17, 14-20, 32-18
GTK Gdynia: Grzywa 0, Kreft 14 (1x3), Burandt 0, Kolber 1, Radziszewski 14 (1x3), Penkala 0, Borzycki 21, Chamerka 7, Nowaczek 7, Zdonek 3 (1x3), Podgórski 0, Nuszel 16
Kwidzyn: Kominek 0, £ukosiñski 0, Szwedowski 0, Komorowski 0,Weso³owski 15, Mikluszka 4, Orlikowski 3, Wiêckowski 9, Banach 2, Konopatzki 12 (2x3), Flont 13, Burakowski 10

ETMAL KORSARZ Gdañsk –  STK CZARNI S³upsk  106 : 74
33-11, 23-24, 26-20, 24-19
Korsarz Gdañsk: Ciesielski 2, Dudek 0, Czerepko 4, Nasiadka 0, Zubowicz 25 (3x3),   Szymañski 28, Babiñski 0, Stawiak 43, Benesz 0,Czerkawski 4
Czarni: Wilkowski 3 (1x3), Jakubiak 18, Jaworski 0, Sznigierewicz 2, Bockenheim 0, Michalak 0,Fuks 12 , Jancz 2, Gulbitowicz 0, Mucha 4, Lewandowski 15, Czerniawski 13
GTK Gdynia – POLONIA Warszawa  62 ; 53
18-9, 14-7, 10-18, 20-19
GTK Gdynia: Grzywa -, Kreft 19 (2x3), Burandt -, Kolber 0, Radziszewski 16 (2x3), Penkala -, Borzycki 7, Chamerka 4, Nowaczek 2, Zdonek 2, Podgórski 4, Nuszel 8
Polonia: Wieluñski 2, Samp³awski 4, Zarêba -, Sudyka 2, Stetkiewicz -, Jarosz 22 (1x3), Macio³ek 5, Kamecki 8, Kulesza -, Niegowski 2, Brzozowski 8

MKKS Koszalin – MTS BASKET Kwidzyn 79 : 71
23-23, 18-10, 16-20, 22-18
Koszalin: Kanarek 14, Wi¶niewski 11, £apczuk 2, Kadej 5, Dobrowolski 6, Dec 23, Zboiñski 5, Stolarczyk 0, Chwastek 2, Rybicki 3, Borkowski 8,Cho³uj 0
Kwidzyn: Kominek -, £ukosiñski -, Szwedowski 0, Komorowski 0,Weso³owski 12, Mikluszka 4, Orlikowski , Wiêckowski 20, Banach 0, Konopatzki 13 (1x3), Flont 9, Burakowski 11


AKTUALNA TABELKA


 LpDruzyna  MPKT  W  P P-Z P-SBILANS
 1GTK Gdynia 5  9  4 1380 305   75 
 2CZARNI S³upsk 5   8   3  2 353398  -45 
 3POLONIA Warszawa  5  8  3 2391 288  103 
 4BASKET Kwidzyn 5  7 2 3359369 -10
 5ETMAL KORSARZ Gdañsk 5  7  2  3367402  -35
 6¯AK Koszalin 5   6  1  4 314382 -68

 MVP
Pawe³ Krefft
GTK Gdynia

TOP 10 Najskuteczniejsi strzelcy
 
 1 Jarosz Kamil 113/ 5 POLONIA Warszawa
2 Stawiak Mateusz 108  / 5 KORSARZ Gdañsk
3 Kreft Pawe³  104 / 5 GTK Gdynia
4 Szymañski Jendrzej 103 / 5 ETMAL KORSARZ Gdañsk 
5 Jakubiak Wojtek 93 / 5 CZARNI S³upsk
6 Dec 83 /5 MKKS ¯AK Koszalin
 7 Konopatzki Mariusz 75 / 5 MTS BASKET Kwidzyn
8 Czerniawski Pawe³ 68 / 5 CZARNI S³upsk
9 Weso³owski Marek 67 / 5 BASKET Kwidzyn
10 Flont Tomasz 65 / 5 MTS BASKET Kwidzyn


 Najskuteczniejsi w rzutach za trzy

1 Babiñski Marcel            8x3 KORSARZ Gdañsk 
2 Kolber Kamil             5x3 GTK Gdynia
   Konopatzki  Marian    5x3 MTS BASKET Kwidzyn
3 Wieluñski Marcin        4x3 POLONIA Warszawa
   Jarosz Kamil             4x3 POLONIA Warszawa
   Zubowicz Mariusz       4x3 KORSARZ Gdañsk

Pierwsza Pi±tka Turieju ALL STARS


         
Brzozowski Damian
POLONIA W-wa
Szymañski Jendrzej
KORSARZ Gdañsk
Konopatzki Marian
BASKET Kwidzyn
Nuszel
GTK Gdynia
CZARNI S³upsk

  
Zobacz wszystkie fotki  ( filmiki z 3 dnia turnieju wkrótce)

FOTO-ZIBI  

FILMIKI-ZIBI

STRONA-TURNIEJU

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

MIEJSCE  DRU¯YNASk³ad Punkty MVP Dru¿yny
 I   
GTK Gdynia

4 Nuszel   
6 Grzywa Kamil
10 Kreft Pawe³
11 Burandt Jakub
12 Kolber Kamil
13 Radziszewski Filip >>>>>>>
15 Penkala Micha³
16 Borzycki Wiktor
17 Chamerka Krystian
19 Nowaczek Jakub
20 Zdonek Micha³
23 Podgórski Artur

Trener: Nocek Tadeusz
 
 II   
CZARNI S³upsk

7 Wilkowski Robert
5 Jakubiak Wojciech
6 Jaworski Daniel
4 Sznigierewicz Jakub
8 Bockenheim Wojciech
19 Michalak Przemys³aw
10 Fuks Przemys³aw
11 Jancz Mateusz
13 Gulbitowicz Damian
14 Mucha Pawe³
15 Lewandowski Mateusz
16 Czerniawski Pawe³

Trener: Orzechowski Daniel
 
 III  POLONIA Warszawa

4 Wieluñski Marcin
5 Samp¿awski Jakub
6 Zarêba Dawid
7 Sudyka Wiktor
8 Stenkiewicz Zbigniew
9 Jarosz Kamil   >>>>>>>>>>
10 Macio³ek Daniel
11 Kamecki Jakub
12 Kulesza Hubert
13 Niegowski Mateusz
14 Brzozowski Damian 

Trener: Sworst Dariusz
 
 IV   
BASKET Kwidzyn

4 Kominek Mateusz
5 £ukosiñski Micha³
7 Szwedowski Marcin
8 Komorowski Mateusz
10 Weso³owski Marek
11 Mikluszka Karol
12 Orlikowski Oskar
13 Wiêckowski Kacper
14 Banach Kevin
15 Konopatzki Mariusz >>>>>>
17 Flont Tomasz
18 Burakowski Szymon

Trener: Zimnicki Maciej
 
 V  Korsarz Gdañsk:

4 Tyranowski Jan
5 Kamiñski Karol
6 Ciesielski Damian
7 Dudek Tomasz
8 Czerepko Marcin
9 Nasiadka Jan
10 Zubowicz Mariusz
11 Wa³êsa Micha³
12 Szymañski Jêdrzej
13 Babiñski Marcel
14 Stawiak Mateusz
15 Styka Rados³aw
16 Czechowski Maciej

Trener: Kwa¶niewska Aneta
 
 
 VI   
MKKS ¯AK Koszalin

4 Kamarek Mariusz
5 Ku¶miewski Kacper
6 £apczuk Rados³aw
7 Kadej Adam
8 Dobrowolski Mateusz
9 Dec Jakub
10 Zboiñski Jan
11 Stolarczyk Adrian
12 Chwastek Jan
13 Rybicki Oskar
14 Borkowski Bartosz
15 Cho³uj Patryk

Trener: Dudek Grzegorz
 
  .............................................  
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi