News: II Turniej o Puchar PBG - Kadet rocz.1995 oraz Junior rocz.1993 Poznan 11-13.II. 2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 06:17:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Turniej o Puchar PBG - Kadet rocz.1995 oraz Junior rocz.1993 Poznan 11-13.II. 2011
Turnieje Podsumowanie
 Od Fina³ów Mistrzostw Polski U-14 rocz.95 w Poznaniu up³ynê³o 20 miesiêcy. Do Fina³ów Mistrzostw Polski Kadetów rocz.95 pozosta³y 4 miesi±ce. W najbli¿szy pi±tek ponownie  w stolicy Wielkopolski spotkaj± siê najlepsze dru¿yny rocznika 1995 w Polsce medali¶ci U-14: KORMORAN Sieraków, PYRA Poznañ i NOVUM Bydgoszcz oraz GTK Gdynia pi±ty zespó³ MP. Organizatorzy turnieju PBG BASKET JUNIOR Poznañ postarali siê o znakomit± obsadê turnieju zapraszaj±c jeszcze trzeci± dru¿ynê z Niemiec Bamberg i Kadrê Wielkopolski 96.Serwis Koszykówki M³odzie¿owej bêdzie z Poznania na bie¿±co przekazywa³  informacje nie tylko z turnieju kadetów ale tak¿e z turnieju juniorów.

Natomiast na wszystkich tych, którzy zasi±d± w te dni na trybunach hali przy ul. Chwia³kowskiego, czekaj± dodatkowe atrakcje. Konkursy z ciekawymi nagrodami, mnóstwo ¶miechu i zabawy, a na deser konkurs wsadów z udzia³em £ukasza Biednego - zwyciêzcy konkursu wsadów podczas tegorocznego Meczu Gwiazd PLK! Dru¿yna MKK Pyra Poznañ, mistrz Polski M³odzików z 2009 roku, w obecnym sezonie wystêpuje w wielkopolskiej lidze koszykówki w kategorii Kadet A oraz przy wsparciu kilku zawodnik z rocznika 94 tak¿e w lidze juniorów. Po zdobyciu Mistrzostwa polski zawodnicy Pyry Poznañ wziêli udzia³ w presti¿owym   III Europejskim Turnieju Mistrzów Klubowych U-14 w koszykówce w dniach 10-16.12.2009 w Moskwie . Tam niestety przeciwnicy odkryli wszystkie s³abo¶ci dru¿yny z Poznania. Pyra przegra³a wszystkie mecze, ulegaj±c po kolei CSKA Moskwa 32:99, FMP Belgrad  36:87, BS Riga 40:60, BK Donieck 36:66,  BK Grodno 42:55   Od pocz±tku obecnego sezonu wiadomym by³o, ¿e walka o tytu³ mistrza Wielkopolski w kategorii Kadet rozstrzygnie siê pomiêdzy rywalami z fina³u Mistrzostw z 2009 roku czyli Pyr± a Kormoranem Sieraków. Po pierwszej rundzie gór± Kormoran Sieraków, który pokona³ Pyrê na swoim terenie 78 do 66. Przed nami runda rewan¿owa, walka zapowiada siê niezwykle pasjonuj±co. Czy Pyra prowadzona przez trenera Tomasza B³aszaka oraz swojego lidera reprezentanta kadry Polski Marka Walczaka  potrafi zrewan¿owaæ siê Kormoranowi i odrobiæ 12 punktów straty. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e dru¿yna  Kormorana prowadzona przez Jarka Czeka³ê ma w swoim sk³adzie dwóch kadrowiczów: Zywerta i Pruefê.
Obecny sk³ad Pyry Poznañ : BIELAK Andrzej, B£ASZCZYK Piotr, DROSIK Max, IDZIAK Pawe³ (96), IDZIOREK Marek, JAÑCZYK Roman, KAROLCZAK Piotr, KA¬MIERCZAK Jaros³aw, MAREK Micha³ (96), MICHALIK Szymon, PIETRUSIÑSKI Maciej, SIUDZIÑSKI Gracjan, SZCZEPAÑSKI Jakub, WALCZAK Marek
UDZIA£ W TURNIEJACH PO MP U-14:
II miejsce w XIV Turnieju o Puchar Wawelskich Smoków w Krakowie
III  Imiejsce w XIX Ogólnopolskim Memoriale im. R. Zamiary w Bydgoszczy
Kadra Polski: Marek Walczak
Kadra województwa I miejsce OOM: Marek Walczak, Szymon Michalik, Andrzej Bielak

 UKS KORMORAN Sieraków Od fina³u MP M³odzików sk³ad Kormorana zasadniczo nie uleg³ zmianie. Jedynym zawodnikiem, który wzmocni³ zespó³ jest graj±cy od wrze¶nia 2010 Rafa³ Kotowski wypo¿yczony z zespo³u Mikst Miêdzychód. Dru¿yna uczestniczy³a od tamtej pory w kilku ogólnopolskich turniejach, wygrywaj±c zdecydowan± wiêkszo¶æ z nich.
II miejsce w VI Turnieju o Puchar Prezydenta Bydgoszczy
I miejsce w Turnieju "PBG Basket Junior Cup" – Poznañ
I miejsce w VII Miêdzynarodowym "Baltic Basket Cup 2010" – Ko³obrzeg
I miejsce w VIII Miêdzynarodowym Festiwalu Koszykówki w Gnie¼nie
I miejsce w XIV Turnieju o Puchar Wawelskich Smoków w Krakowie
I miejsce w XIX Ogólnopolskim Memoriale im. R. Zamiary w Bydgoszczy
W tym sezonie w rozgrywkach ligowych KORMORAN wygra³ wszystkie 12 meczy i przewodzi w ligowej tabeli. Czterech zawodników reprezentowa³o Wielkopolskê w OOM i wywalczy³o dla wielkopolski z³oty medal.
Sk³ad na tureniej: MAREK ZYWERT, JAKUB FISZER, BARTOSZ KACZMAREK, SZYMON LUBIK, FILIP PRUEFER, KAROL TOMCZAK, BART£OMIEJ PAWLAK, SZYMON GRZEBIETA, GRZEGORZ DEMSKI, DAMIAN SZYMCZAK, RAFA£ KOTOWSKI
Kadra Polski: Filip Preufer, Kamil Zywert
Kadra województwa I miejsce OOM: Filip Preufer, Kamil Zywert, Jakub Fiszer,Damian Szymczak,Marek Zywert 

 NOVUM Bydgoszcz:  Po zdobyciu br±zowych medali  MP U-14 do sk³adu nikt nowy nie przyby³.W lidze Kujawsko-Pomorskiej zespó³ Zbigniewa Próchnickiego nie dozna³ jeszcze pora¿ki w tym sezonie . 11 zwyciêstw  a w ka¿dym z nich ¶rednio 100 zdobytych punktów. Czterech zawodników w reprezentacji Polski. Najgro¼niejszy dla rywali  Damian Jeszke k zaliczy³ ju¿ ME w Czarnogórze z rocznikiem 94. Zespó³ z Bydgoszczy w roku 2010 uczestniczy³ w SUPER FINALE Europejskiej Ligi M³odzie¿owej zajmuj±c VII-miejsce. W tym sezonie m³odzi Bydgoszczanie wystêpuj± w EYBL-u w dywizji A udzia³ w turniejach to g³ówne przygotowania do tegorocznych MP Kadetów. Nie tak dawno zawodnicy NOVUM otrzymali pami±tkowe dyplomy za sukcesy sportowe od Marsza³ka województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kadra Polski: Damian Jeszkie, Krzywdziñski Tomasz, Szel±g Mateusz
Kadra województwa  II miejsce OOM: Damian Jeszkie, Tomasz Krzywdziñski, Mateusz, Mateusz, Mateusz Mariañski, Przemys³aw Badowski, Artur Kosior, Patryk Spojda, Maciej Bebyn


 Kadra Wielkopolski prowadzana przez terenera ze Slupcy pana Krzysztof Wilkosz turniej PBG  traktuje jako kolejny etap przygotowañ do OOM Podlasie 2011.Ze wzglêdu na udzia³ KORMORANA Sieraków w poznañskim turnieju w sk³adzie wielkopolski zabraknie czo³owych graczy: podkoszowego 207 cm Filipa Preufera i rozgrywaj±cego Kamila Zywerta

Sk³ad: MAREK MICHA£, SULINOWSKI PAWE£, IDZIAK PAEWE£, MATYSIAK FILIP, FR¡CKOWIAK WOJCIECH  (PYRA POZNAÑ)  MAJCHRZAK WOJCIECH,KLIMCZOK MACIEJ (OBRA KO¦CIAN)  PONITKA MARCEL, PIETRZAK PIOTR, SIEROÑ IGOR, SERBKOWSKI MIKO£AJ (KASPROWICZANKA OSTRÓW W.) TKACZYK DANIEL, (MKS MOS S£UPCA)   


 GTK Gdynia w lidze pomorskiej aktualnie  plasuje siê na trzecim miejscu, z dorobkiem 22 punktów. Podopieczni Macieja Szel±gowskiego przegrali na w³asnym parkiecie dwa mecze - 3 punktami z CZARNYMI S³upsk i 12 punktami z SKS Starogard Gdañski. Turniej w Poznaniu jest doskona³ym przygotowaniem zespo³u do rewan¿owej walki o Mistrzostwo Pomorza. Liderem zespo³u jest reprezentant Polski, mierz±cy 202 cm wzrostu, Miko³aj Witliñski. Ten zawodnik zdobywa  w meczu ¶rednio 27 punktów. W sk³adzie zespo³u zagra Bartosz Wróbel, by³y zawodnik £KS £ód¼, który w  ubieg³ym roku wraz z rodzin± przeprowadzi³ siê do  Gdyni. Dzisiaj jest zawodnikiem pierwszej pi±tki dru¿yny GTK. Rozegra³ te¿ kilka spotkañ z gdyñsk± dru¿yn± juniorów.
Sk³ad GTK Gdynia: Pawe³ Krefft, Konrad Jarociñski, Micha³ Kurant, Maciej Pêksyk , Maurycy Cendrowski , Marcin Wieloch , Przemys³aw ¯o³nierowicz ,Miko³aj Witliñski , Wawrzyniec Wygachiewicz , Maciej Skowroñski , Jacek Kaczmarek, Bartosz Wróbel
Kadra Polski: Miko³aj Witliñski
Kadra województwa  IV miejsce OOM: Miko³aj Witliñski, Przemys³aw ¯olnierewicz, Marcin Wieloch


 Asan  Leonard  22.07.1995  1.80   64 kg  PG 
Biesenecker  David  14.03.1995  1.80   72 kg  SF 
Heidrich  David  06.01.1995  1.98   87 kg  PF 
Kohn  Niklas  28.07.1995  1.83 m  66 kg  PG 
Mixa  Luca-Mateo  23.07.1995  1.93   79 kg  PF 
Mühling  Felix  07.02.1996  1.85   59 kg  SF 
Nüske  Felix  09.01.1996  1.95   79 kg  SF 
Siebert  Finn  24.02.1996  1.80   58 kg  SG 
Sperke  Alexander  01.01.1995  1.80  73 kg 
Ueberall  Franz  02.05.1995  1.92   73 kg  SF 
Wimmer  Markus  20.10.1995  1.74   63 kg  PG 
Wolf  Christopher  26.02.1995  1.98   88 kg  SF 

(nie zagraj± w Poznaniu Kadra Niemiec U-16 na turnieju w Turcji)
Thomas  Terry  25.01.1995  1.99   79 kg  SF 
Dizdarevic  Dino  18.03.1995  1.91   85 kg  PG 

WSPOMNIEÑ CZAR

FINA£Y-MP-U-14-POZNAÑ-2011


W dniach 11-13 luty 2011 rozegrane zostan± dwa turnieje koszykówki m³odzie¿owej, których organizatorem jest Fundacja PBG Basket JUNIOR. 

TU-JESTE¦MY-ZAKWATEROWANI

 U-16 Kadet - Rocznik '95 i m³odsi  
 
1.PYRA Poznañ
2.NOVUM Bydgoszcz
3.GTK Gdynia
4.KORMORAN Sieraków
5.BROSE Bamberg
6.KADRA WIELKOPOLSKI 1996

PI¡TEK 11.02

10.00  KADRA WIELKOPOLSKI 1996 - BROSE Bamberg   
12.00  MKK PYRA - NOVUM Bydgoszcz   
14.00  KORMORAN Sieraków - GTK Gdynia   
16.00  KADRA WIELKOPOLSKI 1996 - NOVUM Bydgoszcz   
18.00  KORMORAN Sieraków - BROSE Bamberg   
18.00  MKK PYRA - GTK Gdynia   

SOBOTA 12.02
  9.30  BROSE Bamberg - MKK PYRA   
11.30  NOVUM Bydgoszcz - GTK Gdynia   
13.30  KORMORAN Sieraków -    KADRA WIELKOPOLSKI 1996
15.30  BROSE Bamberg - NOVUM Bydgoszcz   
18.15  MKK PYRA - KORMORAN Sieraków  
20.00  GTK Gdynia -  KADRA WIELKOPOLSKI 1996

NIEDZIELA 13.02

10.00  BROSE Bamberg - GTK Gdynia   
12.00  MKK PYRA -  KADRA WIELKOPOLSKI 1996
14.00  NOVUM Bydgoszcz - KORMORAN Sieraków    

Miejsce: hala sportowa POSiR A przy ul. Chwia³kowskiego 34 


U-18 Junior - Rocznik '93 i m³odsi  
 
1. Pyra PBG Poznañ
2. NOVUM Bydgoszcz
3. GTK Gdynia
4. PBG Basket JUNIOR
PI¡TEK 11.02

15.00  GTK Gdynia - Pyra PBG Poznañ   
17.00 NOVUM Bydgoszcz - PBG Basket JUNIOR   

SOBOTA 12.02

15.00  GTK Gdynia - PBG Basket JUNIOR   
17.00 NOVUM Bydgoszcz - Pyra PBG Poznañ  

NIEDZIELA 13.02

10.00  GTK Gdynia - NOVUM Bydgoszcz   
15.45  Pyra PBG Poznañ - PBG Basket JUNIOR    

- hala sportowa LO Marii Magdaleny przy ul. Garbary 24 (wjazd od ul. Marii Magdaleny) - mecze w pi±tek i sobotê
- hala sportowa POSiR B przy ul. Chwia³kowskiego 34 – pierwszy mecz niedzielny
- hala sportowa POSiR A przy ul. Chwia³kowskiego 34 – drugi mecz niedzielny 
Komentarze
BMP dnia luty 10 2011 01:02:52
Piatek Sobota Niedziela to w te dni tam bêdê siedzia³ ca³± dobê;}
Widze kadra 96 smiley niemoge sie doczekaæ Klimczoka w akcji smiley
pozdrowienia kadra 96 od Stopy kadra 97 smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi