News: II Turniej PBG BASKET JUNIOR Poznañ - podsumowanie - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 19 2020 21:04:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Turniej PBG BASKET JUNIOR Poznañ - podsumowanie
Turnieje Podsumowanie
 Czas na podsumowanie w kilku zdaniach trzech dni walki o Puchar PBG


Historia lubi siê powtarzaæ ! Trzy pierwsze miejsca na turnieju by³y takie same jak w MP U-14 w 2009 - czyli PYRA Poznañ, KORMORAN Sieraków, NOVUM Bydgoszcz

O sile turnieju mo¿e ¶wiadczyæ fakt ¿e uczestniczy³o w nim ponad 30 kadrowiczów swoich województw . Przypomnê ¿e zawodnicy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego to Mistrzowie i Wicemistrzowie OOM w Pruszkowie 2010

W Turnieju uczestniczy³o 5 kadrowiczów Polski w kategorii U-16 ( Witliñski, Walczak, Pruefer, Jeszke, Krzywdziñski )

Najciekawsze spotkania to: KORMORANA Sieraków – Pyra Poznañ oraz KORMORAN Sieraków – BROSE Bamberg

 Wype³niona po brzegi hala przy ul. Chwia³kowskiego w sobotnie popo³udnie podziwia³a pokazy £ukasza Biednego oraz m³odyych wielkopolskich graczy (najm³odszy Micha³ Marek 96 rocz.202 cm.) którzy zachwycali publiczno¶æ  efektownymi wsadami. Dobr± zabawê zapewni³y tak¿e konkursy z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów turnieju oraz wystêpy Tomasza "Baranka" Barana. Nie zabrak³o równie¿ koszykarzy seniorskiej dru¿yny PBG Basket Poznañ, którzy rozdawali kibicom upominki.

Zawodnicy EKSTRAKLASY PBG Poznañ odwiedzili w sobotê turniej przekazauj±c zawodnikom drobne gad¿ety klubu PBG oraz wej¶cowki na mecze PBG

Najbardziej ,,wyeksploatowanymi,, zawodnikami turnieju byli Filip Preufer oraz Marek Zywert .Gigant i rozgrywaj±cy z Sierakowa grali w dwóch dru¿ynach (KORMORAN Sieraków - Kadra Wielkopolski 96)

Najm³odszym zawodnikiem turnieju by³ Marcel Ponitka rocznik 1997, brat Mateusza Ponitki którego przedstawiac nie trzeba

 Najwieksze rozczarowanie na Turnieju - to wystepy NOVUM Bydgoszcz. Dotkilwa pora¿ka z Kormoranem –35 i PYR¡  –11 odbije siê szerokim echem w Polsce

W meczach turniejowych wystapilo kilku zawodników z wzrostem  200cm i wiêcej . Jeszke, Krzywdzñski, Pruefer (r.96), Witliñski, Marek (r.96) zawodnicy czêsto popisywali siê pieknym blokami a Miko³aj Witliñski raz w meczu ,,zapakowa³,,

Najwiêksz± niespodziank± turnieju to mecz pomiêdzy BROSE Bamberg a GTK Gdynia
Faworytem tego spotkania by³ zespó³ z po³udniowych niemiec, jednak na parkiecie rz±dzili gdynianie.Dla ciekawostki mo¿na jeszcze dodaæ ¿e zespo³y seniorskie z Gdyni i Bamberg to aktualni Mistrzowie Polski i Niemiec

Tylko w  jednym meczu przekroczono 100 punktów. Dru¿yna Jarka Czekaly ,,znokautowa³a,, NOVUM Bydgoszcz  101 - 66

Czy mo¿na w przeci±giu 2 minut trafiæ 3 trójki pod rz±d a 4-ty wykonywany rzut za trzy by³ z faulem.To dzieki takiej skuteczno¶ci w koñcówce meczu Niemiecki zespo³ Bamberg pokona³ KORMORANA Sieraków

 Mikolaj Witliñski kadrowicz Polski zawodnik GTK Gdynia w spotkaniu z BROSE Bamberg rzuci³ 46 punktów.

Naszym zdaniem Niemiecki zespo³ BROSE by³ by o wiele grozniejszy gdyby trener dysponowa³ pe³nym sk³adem .Dwoch kadrowiczów wyjecha³o do Turcji na Turniej z kadra Niemiec

Szokda ¿e na turnieju w Poznaniu zabrak³o kadry szkoleniowej Reprezentacji Polski U-16.My¶lê ¿e poziom turnieju by³by jeszcze wiekszy a zawodnicy bardziej zmotywowani

Podczas Poznañskiego Turnieju obywa³o siê szkolenie sêdziów którzy staraja siê o
,,papiery na sêdziowanie II Ligi. Sêdziowie siê  zmieniali po pierwszych po³owach.Ilu z nich zaliczy egzamin dowiemy siê wkrótce.

Kadra wielkopolski nie wygrala spotkania.Trener Wilkosz turniej potraktowa³ szkoleniowo. W kazdym spotkaniu kadra gra³a,, passarela,, nie kryli stref±. Wszyscy zawodnicy mieli swoje minuty ¿eby siê wykazaæ przed OOM

Oceniajac grê wszytkich  zawodnikow z wielkopolski trzeba przyznañ ze ten region z centralnej  Polski jest jednym z silniejszych regionów w Polsce i widac bardzo dobre szkolenie m³odzie¿y

Serdecznie dziêkuje organizatorom za zaproszenie do Poznania na turniej


TURNIEJ PBG U-16 Kadeci - wyniki

Kadra Wielkopolski 96 – BROSE Bamberg 34 : 51
12-15, 6-16, 9-15, 7-7
Wielkopolska: Ponitka 4, Zywert 6, Serbakowski 3, Idziak 2, Pietrzak 2, Sulinowski 2,
Tkaczyk 3, Garstka 2, Majchrzak 2, Pruefer 4, Marek 4, Klimczok 0, Leszczyñski 0, Sieroñ 0
Bamberg: Wimmer 2, Asan 12 (2x3), Sperkg 5, Biesenecker 2, Kohn 2, Janousek 0, Christopher 9, Ueberall 14 (1x3), Nuske 1, Heindrich 4

MKK PYRA Poznañ – NOVUM Bydgoszcz 73 : 62
26-17, 15-16, 13-11, 19-18
Poznañ: £o¶ 12, Walczak 19 (2x3), Kazimierczak 6, Szczepañski 2, Drosik 2, Bielak 6, Siudziñski 4, B³aszczyk 8, Michalik 14
Bydgoszcz: Krzywdziñski 13 (1x4), Badowski 3, Wi¶niewski 0, Marcinkowski 2, Ciesliñski 0 , Karbowiak 6, Mariañski 5, Kosior 2, Kutta 0, Spojda 7 (1x3) , Jeszke 22 (1x3), Kardasz 2

UKS KORMORAN Sieraków – GTK Gdynia  96 : 79
21-21, 25-26, 25-18, 25-14
Kormoran: Zywert 7, Kaczmarek 1, Lubik 0, Preufer 20, Tomaczak 2, Pawlak 12, Fiszer 26 (1x3), Szymczak 20 (1x3), Kotowski 8
Gdynia: Krefft 6, Jarociñski 7 (1x3), Kurant 0, Pêksyk 4, Cêdrowski 2, Wieloch 15 (1x3), ¯o³nierewicz 2, Witliñski 33 (1x3), Radziszewski 0, Nowaczek 0, Wróbel 10 (2x3)


 Kadra Wielkopolski 96 – NOVUM Bydgoszcz 57 : 72
7-27, 14-13, 19-15, 17-17
Wielkopolska: Ponitka 12, Serbakowski 14, Idziak 3, Pietrzak 2, Sulinowski 0,
Tkaczyk 0, Garstka 0, Majchrzak 7, Marek 11 (1x3), Klimczok 3, Leszczyñski 4, Sieroñ 1
Bydgoszcz: Krzywdziñski 21 (1x3), Badowski 5 (1x3), Wi¶niewski 3 (1x3), Marcinkowski 0, Ciesliñski 4 , Karbowiak 7, Kosior 11, Kutta 8, Spojda 11(1x3), Jeszke, Kardasz 2

UKS KORMORAN Sieraków – BROSE Bamberg 74 : 79
22-12, 15-22, 24-18, 13-27
Bamberg: Wimmer 2, Asan 25 (4x3), Sperke 10, Biesenecker 5 (1x3), Kohn 6, Janousek -, Wolf 25 (1x3), Ueberall 0, Nueske 0, Heidrich 6
Kormoran: Zywert 4, Fiszer 29 (1x3),Kaczmarek -, Lubik 1, Preufer 12, Tomaczak -, Pawlak 5, Szymczak 19 (1x3), Kotowski 4,Demski -


MKS PYRA Poznan – GTK Gdynia 89 : 59
29-7, 18-12, 17-30, 25-10
Poznañ: £o¶ 8, Przymus 2, Walczak 22, Idzio³ek 2 Kazimierczak 12 91x3), Szczepañski 2, Drosik 17, Bielak 7, Siudziñski 6, B³aszczyk 5, Michalik 6, Pietrusiñski o
Gdynia: Krefft 4, Jarociñski 2, Kurant 0, Pêksyk 2, Cêdrowski 0, Wieloch 10 , Witliñski 19,(1x3) Radziszewski 0, Nowaczek 2, Wróbel 19 (1x3) 

 BROSE Bramberg – PYRA Poznañ 52 : 59
13-10, 12-13, 12-15, 15-21
Bamberg: Wimmer 0, Asan 5(1x3), Sperkg 13, Biesenecker 0, Kohn 14(1x3), Janousek 0, Wolf 18 (2x3), Ueberall 0, Nuske 0, Heindrich 2
Poznañ: £o¶ 6, Walczak 21, Idzio³ek 2 Kazimierczak 2, Szczepañski 8, Drosik 2, Bielak 9, Siudziñski 0, B³aszczyk 2, Michalik 9, Pietrusiñski -, Karolczak -


NOVUM Bydgoszcz - GTK Gdynia 96 : 62
14-18, 30-12, 28-8, 27-21
Bydgoszcz: Krzywdziñski 9, Badowski 2, Marcinkowski 6, Ciesliñski 4 (1x3), Karbowiak 18, Mariañski 20 (1x3), Kosior 0, Kutta 4, Spojda 12, Jeszke 21
Gdynia: Krefft 13 (1x3), Jarociñski 4, Kurant 4, Pêksyk 4, Cêdrowski 0, Wieloch 10 , Witliñski 19, Radziszewski 2, Nowaczek 6,

KORMORAN Sieraków – KADRA Wielkopolski 86 : 72
21-18, 20-21, 25-19, 20-14
Kormoran: Fiszer 29, Kaczmarek 0, Lubik 0, Tomaczak 0, Pawlak 2, Grzbieta 2, Szymczak 25, Kotowski 23,Demski -
Wielkopolska: Ponitka 6 (1x3), Zywert 12 (1x3), Serbakowski 10, Idziak 2, Pietrzak 8 (2x3), Sulinowski 0,
Tkaczyk 5, Garstka 0, Majchrzak 1, Marek 15, Klimczok 2, Leszczyñski 6, Sieroñ 2, Pruefer 9

 BROSE Bamberg - NOVUM Bydgoszcz  51 : 98
16-26, 12-22, 18-23, 5-27
Bamberg: Wimmer 2, Asan 6 (1x3), Sperkg 9, Biesenecker 9 (1x3), Kohn 0, Janousek 0, Wolf  21 (3x3), Ueberall 2, Nuske 0, Heindrich 2
Bydgoszcz: Krzywdziñski 4, Badowski 0, Marcinkowski 0, Ciesliñski 3, Karbowiak 8, Mariañski 40, Kosior 2, Kutta 0, Spojda 5, Jeszke 36 (1x3)


PYRA Poznañ – KORMORAN Sieraków 70 : 69
21-18, 14-21, 18-16, 17-14
Poznañ: £o¶ 21, Walczak 15 (1x3), Idzio³ek -,  Kazimierczak 0, Szczepañski 1, Bielak 23 (1x3), Siudziñski 0, B³aszczyk 0, Michalik 10, Pietrusiñski -, Karolczak – Przymus -
Kormoran: Zywert 4, Fiszer 31 (4x3), Kaczmarek -, Tomaczak -, Pawlak 4, Grzbieta -, Szymczak 16, Kotowski 4, Demski -, Preufer 10

GTK Gdynia – KADRA Wielkopolski 85 : 49
6-10, 23-13, 29-16, 27-10
Gdynia: Krefft 8, Jarociñski 0, Kurant 5, Pêksyk 8 (1x3), Cêdrowski 3 (1x3), Wieloch 5 , Witliñski 27 (2x3), Radziszewski 4, Nowaczek 9, Wróbel 16 (1x3)
Wielkopolska: Ponitka 9 (1x3), Serbakowski 2, Idziak 9, Pietrzak 1, Sulinowski 2,
Tkaczyk 3, Garstka 0, Majchrzak 6, Marek 6, Klimczok 3, Leszczyñski 3, Sieroñ 5 

 BROSE Bamberg – GTK Gdynia 73 : 83
15-7, 18-27, 17-25, 23-24
Bamberg: Wimmer 3, Asan 17 (1x3), Sperkg 6, Biesenecker 8, Kohn 10 (1x3), Janousek 0, Wolf 24 (1x3), Ueberall 4, Nuske 1
Gdynia: Krefft 8, Jarociñski 0, Kurant 2, Pêksyk 9, Cêdrowski 5, Wieloch 2 , Witliñski 46 (2x3), Radziszewski 0, Nowaczek 0, Wróbel 11 (1x3)

NOVUM Bydgoszcz – KORMORAN Sieraków  66 : 101
24-18, 8-28, 21-26, 13-29
Bydgoszcz: Krzywdziñski 12, Badowski 2, Marcinkowski 2, Ciesliñski 0, Karbowiak 1, Mariañski 12 (1x3), Kosior 2, Kutta 0, Spojda 16, Jeszke 19 (1x3)
Kormoran: Zywert 21 (2x3), Fiszer 30 (2x3), Kaczmarek 0, Tomaczak 2, Pawlak 2, Grzbieta 0, Szymczak 22 (1x3), Kotowski 2, Demski 0, Preufer 20

PYRA Poznañ – KADRA Wielkopolski 91 : 55
22-6, 34-21, 25-13, 10-15
Poznañ: £o¶ 10, Walczak 4, Idzio³ek 6,  Kazimierczak 16, Szczepañski 4, Bielak 18 (1x3), Siudziñski 4, B³aszczyk 4, Michalik 4, Pietrusiñski 9, Karolczak 4, Przymus -3
Wielkopolska: Ponitka 2, Serbakowski 14 (1x3), Idziak 3, Pietrzak 7(1x3), Sulinowski 0, Tkaczyk 1, Garstka 1, Majchrzak 7, Marek 16 (1x3), Klimczok 0, Leszczyñski 3, Sieroñ 0

KOÑCOWA KLASYFIKACJA

   MPKT  Z   PP-Z P-S BILANS 
 1PYRA Poznañ  5 10 5 0 382297  49
 2KORMORAN Sieraków 5  8  3  2 426366  60 
 3NOVUM Bytdgoszcz 4 7 5  1 394344   50 
 4GTK Gdynia 5 7  2  3 368 403  -35
 5BROSE Bramberg 5 7 2 3306 348  -42
 5KADRA WIELKOPOLSKI 4 4 0 4277385  -108
 TOP 10  Najskuteczniejsi Zawodnicy Turnieju

1 FISZER JAKUB 153 pkt. / 5 meczy -  KORMORAN Sieraków
2 WITLIÑSKI MIKO£AJ  144 pkt. / 5 meczy -   GTK Gdynia
3 SZYMCZAK DAMIAN 102  pkt. / 5 meczy - KORMORAN Sieraków
4 JESZKE DAMIAN 98 pkt. / 4 meczy - NOVUM Bydgoszcz
5 Wolf Christopher  97 pkt. / 5 meczy - BROSE Bamberg
6 MARIAÑSKI MATEUSZ 88 pkt. /4 meczy - NOVUM Bydgoszcz
7 WALCZAK MAREK 81 pkt. / 5 meczy -   PYRA Poznan
8 Pruefer Filip 71 pkt. / 5 meczy - KORMORAN Sieraków
9 Asan Leo  65 pkt. / 5 meczy -  BROSE Bamberg
10 Bielak  Andrzej 63 pkt. /5 meczy -  PYRA Poznañ


TOP 5 Najskuteczniejsi strzelcy ,,za trzy punkty,,

1 Asan Leo  9x3 / 5 meczy BROSE Bamberg
3 Fiszer Jakub 8x3  / 5 meczzy KORMORAN Sieraków
2 Wolf Christopcher 7x3 / 5 meczy  BROSE Bamberg
4 Witliñski Miko³aj 5x3  / 5 meczy GTK Gdynia
5 Wróbel 4x3 / 5 meczy GTK Gdynia

 
 MVP TURNIEJU

Marek Walczak

PYRA Poznañ / Kadra Polski U-16

FOTO-ZIBI 

FOTO-ADAM
FOTO-ADAM

FOTO-BARTEK

FILMIKI-ZIBI


TURNIEJ PBG JUNIOR U-18 rocz.1993

Na podobnie wysokim poziomie rozgrywany by³ turniej PBG w kategorii Junior. Tu spotka³y siê dru¿yny, które w swoich szeregach skupi³y przede wszystkim ostatnich medalistów Mistrzostw Polski  Kadetów. W-ce Mistrzowie Polski,  zawodnicy Basket  Team Opalenica, od tego sezonu reprezentuj± barwy nowo powsta³ego klubu PBG Basket Junior – Miko³aj Stopierzyñski, Albert Krawiec, Bartosz Jakubowski, Mateusz Brêk,  Piotr Wieloch i Jedrzej Fornalik. W druzynie Pyry Poznañ gra Rafa³ Milczyñski z Opalenicy. Liczna grupê stanowili te¿ zdobywcy trzeciego miejsca, zawodnicy GTK Gdynia: Jakub Derkowski, Jakub Pietkiewicz, Patryk Owczarek, Przemys³aw ¯o³nierewicz i Wiktor Na³êcz.
Nale¿y tu wspomnieæ o zawodnikach Pyry Poznañ, którzy we wspomnianych Mistrzostwach uplasowali siê na czwartym miejscu: Piotr Krauze (obecnie PBG Basket Junior) oraz Micha³ Wielechowski. Piotr Krauze i Damian Jeszke to uczestnicy ostatnich Mistrzostw Europy w Czarnogórze, Miko³aj Stopierzyñski oraz Jakub Derkowski s± równie¿ kadrowiczami, którzy brali udzia³ w przygotowaniach do tych Mistrzostw. Zwyciêzc± turnieju zosta³a dru¿yna z Gdyni, która potwierdzi³a swoje aspiracje do walki o Mistrzostwo Polski.  Warto nadmieniæ, ¿e dru¿yna z Gdyni przyjecha³a na turniej w bardzo "okrojonym" sk³adzie. Zabrak³o kontuzjowanego Macieja Konarowskiego oraz piêciu zawodników, uczniów SMS PZKosz - Mateusza Miga³y (kadrowicz), Macieja Wisieckiego (kadrowicz), Filipa Struskiego (I m-ce MP, uczestnik ME), Jaros³awa Trojana i Kacpra Radwañskiego (III m-ce MP, uczestnik ME). GTK na tegorocznych Mistrzostwach Polski na pewno bêdzie bardzo silnym przeciwnikiem, co gwarantuje kibicom ogromne emocje sportowe.
Tak¿e Pyra Poznañ, która po dotkliwej pora¿ce  w pierwszym meczu turnieju z GTK Gdynia potrafi³a siê odbudowaæ i zwyciê¿yæ w dwóch kolejnych, zg³asza swoje aspiracje do walki o medal. Dostarczycielem najwiêkszych emocji w turnieju okazali siê chyba jednak m³odzi koszykarze PBG Basket Poznañ (tylko Konstanty Kowalski mierz±cy 210 cm wzrostu jest z rocznika 93, reszta to rocznik 94).  W pierwszym dniu turnieju pokonali bez najmniejszych problemów os³abiony zespó³ Novum Bydgoszcz, w drugim za¶ fatalnie przegrali mecz z Gdyni±. Prowadz±c 5 pkt,  na kilkana¶cie sekund przed koñcem, zostali zdominowani przez zawodników z Gdyni. Historia zatoczy³a ko³o - podobnie gdynianie pokonali Pyrê Poznañ na wspomnianych Mistrzostwach Polski Kadetów, gdzie "trójka" Wiktora Na³êcza w ostatnich sekundach meczu zadecydowa³a o br±zowym medalu.  Warto wspomnieæ, ¿e w tym meczu PBG gra³ bez swojego lidera Miko³aja Stopierzyñskiego. Byæ mo¿e zawa¿y³o to o wyniku, chocia¿ b³êdy pope³niane w koñcówce meczu przez zawodników PBG spowodowa³y, ¿e nie zostali sprawc± nie lada niespodzianki - byli blisko pokonania silnego przeciwnika z Gdyni, który gra "szybk±" koszykówkê.   W ostatnim dniu turnieju dosz³o do derbów Poznania, gdzie dru¿yny Pyry oraz PBG Junior stworzy³y wszystkim wspania³e widowisko. Mecz by³ niezwykle pasjonuj±cy i  nerwowy. Emocje bardziej opanowali zawodnicy Pyry i to oni w drugiej po³owie meczu rozstrzygnêli o losach spotkania - na swoj± korzy¶æ. Poziom turnieju w Poznaniu by³ bardzo wysoki, to wskazuje, ¿e szykuje siê wspania³a walka o medale Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej.

 PBG BASKET Junior Poznañ – NOVUM Bydgoszcz 72 : 51
17-7,22-12, 22-18, 11-14
Poznañ: Konrady 4, Jakubowski 0, Krawiec 10, Brêk 7, Krauze 5, Wieloch 7, Górny 17, Fornalik 8, Stopierzyñski 10(1x3), Kowalski 2, Molewski 2, Henzel 0
Bydgoszcz: Pilarski 7, Mariañski 8(1x3), Stosik 0, Major 12, Palmowski 4, Modniewski 2, Jeszke 18, Rochowiak 0
  

MKK Pyra/PBG Poznañ - GTK Gdynia 61 : 82
11-29,14-17,16-16,20-20
Pyra: Górecki 7(1x3), Kaczmarek 8, Filarowski 8(2x3), Wiciak 7(1x3), Milczyñski Rafa³ 0, £odyga 0, Martuzalski 9, Zygman 0, Wielechowski 6, Nowicki 3, Nawrocki 8, Milczyñski Szymon 5

Gdynia: Owczarek 0, Na³êcz 11(3x3), Piêtkiewicz 4, Wi¶niewski 9(1x3), Szycik 8, Kolka 13(1x3), Bauza 8, Kocio³ek 10(2x3), Krynicki 12, Arystoteles 0, Derkowski 7(1x3)

PBG BASKET Poznan – GTK Gdynia  65 : 67
17-17, 14-18, 16-9, 18-23
Poznañ: Konrady 3, Jakubowski 3, Krawiec 7, Brêk 13(1x3), Krauze 11(1x3), Wieloch 8 (1x3), Górny 1, Fornalik 13, Kowalski 2, Molewski 4, Henzel 0, Kopacki-
Gdynia: Owczarek -, Na³êcz 7(1x3), Piêtkiewicz 2, Wi¶niewski 3, Szycik 9 (2x3), Kolka 21(2x3), Bauza 2, Kocio³ek 6 (2x3), Krynicki 11, Arystoteles 0, Derkowski 6


 PYRA Pznañ – NOVUM Bydgoszcz  102 : 44
22-9, 27-11, 21-10, 32-14
Pyra: Górecki 15 (2x3), Kaczmarek 8, Filarowski 4, Wiciak 10 (1x3), Milczyñski Rafa³ 2, £odyga 3 (1x3), Martuzalski 6, Zygman 2, Wielechowski 14 (3x3), Nowicki 9(3x3), Milczyñski Szymon 27
Bydgoszcz: Wi¶niewski 5, Pilarski 12 (1x3), Stosik 6 (2x3), Major 7, Palmowski 2, Modniewski 7 91x3), Rochowiak 5 

NOVUM Bydgoszcz – GTK Gdynia  63-91
26-18, 9-17, 14-27, 14-29
Bydgoszcz: Pilarski 26, Stosik 6, Major 9 (1x3), Palmowski 1, Modniewski 14 (4x3), Rochowiak 5 Kardasz 2 
Gdynia: Owczarek -11 (1x3)Na³êcz 6, Piêtkiewicz 2, Wi¶niewski 9 (1x3), Szycik 6, Kolka 21 (3x3), Bauza 14, Kocio³ek 0, Krynicki 6, Arystoteles -, Derkowski 16 (2x3)

PYRA Poznañ -  PBG BASKET JUNIOR Poznañ 89 : 71
13-24, 31-12, 27-13, 18-22
Poznañ: Konrady 3, Jakubowski 0, Krawiec 10, Brêk 5, Krauze 10, Wieloch 9, Górny 4, Fornalik 6, Stopierzyñski 10, Kowalski 10, Molewski 4, Henzel 0
Pyra: Górecki 7 (1x3), Kaczmarek 11, Filarowski 12 (1x3), Wiciak 11(1x3), Milczyñski Rafa³ 9 (2x3), Martuzalski 2, Zygman 0, Wielechowski 3, Nowicki 12 (1x3), Milczyñski Szymon 22 (1x3), Nawrocki 0,Drgas 0


FOTO-ZIBI

KOÑCOWA KLASYFIKACJA JUNIORÓW

   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS
 GTK Gdynia  3  6  3  0 240189    51
 2PYRA Poznañ 3  5 2 1252197    55
 3PBG BASKET JUNIOR Poznañ 3  4 1 2 208207      1
 4NOVUM Bydgoszcz 3  3 0 3158265  -107

 MVP Turnieju

Derkowski Jakub

GTK Gdynia


( Foto Jakub Derkowski z trenerem Eugieniuszem Kijewskim )


 TOP 5 Najskuteczniejsi Strzelcy Turnieju:


1 Kolka Robert 95 pkt. GTK Gdynia
2 Milczyñski Szymon 54 pkt. PYRA Poznañ
3 Pilarski 45 pkt. NOVUM Bydgoszcz
4 Derkowski Jakub 29 GTK Gdynia
   Górecki Micha³  28 pkt. PYRA Poznañ
5 Major Remigiusz 28 pkt. NOVUM Bydgoszcz
   Wiciak Adam 28 pkt. PYRA Poznañ


TOP 5 Najkuteczniejsi strzelcy ,,za trzy punkty,,

1 Kolka Robert 6x3 GTK Gdynia
2 Górecki Micha³ 4x3 PYRA Poznañ
  Modniewski Seweryn 4x3  NOVUM Bydgoszcz
  Na³êcz Wiktor 4x3 GTK Gdynia
  Wieloch Piotr 4x3 PYRA Poznañ
  Nowicki Filp 4x3 PYRA Poznañ


 GTK GdyniaPYRA Poznañ PBG BASKET JUNIOR PoznañNOVUM Bydgoszcz 
       
       
 GTK Gdynia
 MVP: Na³êcz Wiktor
PYRA Poznañ
MVP: Milczyñski Szymon
PBG BASKET JUNIOR Poznan
MVP: Brêk Mateusz
NOVUM Bydgosdzcz
MVP: Pilarski


KOÑCOWA KLASYFIKACJA  (U-16 KADET rocz. 1995 / 96)

MIEJSCE DRU¯YNASK£AD + WSZYTKIE PUNKTYMVP  DRU¯YNY
 I 
MKK PYRA POZNAÑ


  7 £O¦ HUBERT  57
  9 PRZYMUS ADAM  5
12 WALCZAK MAREK 81
13 IDZIOREK MAREK  10
14 KA¬MIERCZAK JAROSLAW 36
17 SZCZEPAÑSKI JAKUB 17
20 DROSIK MAX  21
23 BIELAK ANDRZEJ 63
24 SIUDZIÑSKI GRACJAN 14
32 B£ASZYK PIOTR 19
33 MICHALIK SZYMON 43  >>>>>
35 KAROLCZAK PIOTR 4


 
 
 II  KORMORAN SIERAKÓW

  5 ZYWERT MAREK  36
  6 FISZER JAKUB   153  >>>>>>>
  7 KACZMAREK BARTOSZ 1
  8 LUBIK SZYMON   1
10 PRUFER FILIP  71
11 TOMCZAK KAROL  2
13 PAWLAK BART£OMIEJ  25
15 DEMSKI GRZEGORZ  0
16 SZYMCZAK DAMIAN  102
17 KOTOWSKI RAFA£  41
 
 III  NOVUM BYDGOSZCZ

  4 KRZYWDZIÑSKI TOMASZ 59
  5 BADOWSKI PRZEMYS£AW 12
  6 WI¦NIEWSKI SZYMON 3
  7 MARCINKOWSKI MIKO£AJ 10
  8 CIE¦LIÑSKI ALEKSANDER 11
  9 KARBOWIAK KAROL 40
10 MARIAÑSKI MATEUSZ 88  >>>
11 KOSIOR ARTUR  17
12 KUTTA KAROL  12
13 SPOJDA PATRYK 51
15 JESZKE DAMIAN 98
16 KARDASZ KRYSTIAN 4

 
 IV   
GTK GDYNIA

  4 KREFFT PAWE£ 39
  5 JAROCIÑSKI KONRAT 13
  6 KURANT MICHA£ 11
  8 PEKSYK MACIEJ  27
  9 CENDROWSKI MAURYCY 10
10 WIELOCH MARCIN 33
11 ¯O£NIEREWICZ PRZEMYS£AW  2
12 WITLIÑSKI MIKO£AJ 144 >>>
14 RADZISZEWSKI FILP 6
18 NOWACZEK JAKUB  17
22 WRÓBEL BARTOSZ  36
 
 V 
BROSE BAMBERG

 4 WIMMER MARKUS  9
 5 ASAN LEO  65
 6 SPERKE ALEXANDER  43
 7 BIESENECKER DAVID 32
 8 KOHN NIKLAS 32
 9 JANOUSEK FELIX 0
12 CHRISTOPHER WOLF 97 >>>>
13 UEBERALL FRANZ 20
14 NUESKE FELIX 2
15 HEIDRICH DAVID14

 
 
 VI  
KADRA WIELKOPOLSKI 96

  4 PONITKA MARCEL  33
  6 ZYWERT MAREK  18
  7 SERBAKOWSKI MIKO£AJ 47
  8 IDZIAK PAWE£ 19
  9 PIETRZAK PIOTR 20
10 SIEROÑ IGOR 8
11 SULINOWSKI PAWE£ 4
13 TKACZYK DANIEL 12
14 KLIMCZOK MACIEJ 8
15 GARSTKA MICHA£ 3
16 LESZCZYÑSKI JEDRZEJ 16
17 MAJCHRZAK WOJCIECH 23
18 PRUEFERR FILIP 13
19 MAREK MICHA£  52 >>>>>>>

 
 
  .................................................  
Komentarze
klimas dnia luty 13 2011 00:20:24
Niez³y turniej, 4 z 5 najlepszych polskich dru¿yn rocznika 95. Szkoda tylko ¿e zabrak³o trenera Kadry Narodowej 95, który próbuje ch³opców z rocznika 96 podczas gdy naprawdê paru ch³opaków jest w niez³ym "cugu"(czy¿by Zielona Góra le¿a³a na drugim koñcu polski) a to co pokazuje Fiszer z Kormorana to poezja koszykówki 123 pkt w 4 meczach-
bolid23 dnia luty 16 2011 19:24:29
zgadzam siê w 100% brak trenera kadry NARODOWEJ 95 na takim turnieju KPINA, Kuba Fiszer-du¿e ok ale ZIBI nie przekre¶la³bym NOVUM B-szcz oraz nie wynosi³ na ¶wiecznik Filip Preufer ch³opak du¿e ok du¿y postêp ale "wyeksploatowanym" w wieku 15 lat ? w tym turnieju
wiêcej zawodników gra³o w dwóch grupach,dru¿ynach nie mo¿esz byæ stronniczy za mocny wp³yw masz na koszykówkê m³odzie¿ow± szacun dla CIEBIE
bolid23 dnia luty 16 2011 19:25:11
smiley
bolid23 dnia luty 16 2011 19:25:29
smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
16
16
I Gala ¦KM Zabrze - Dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi