News: U-20 Juniorzy Starsi rocz..1991 i m³. Pó³finaly MP - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 02:13:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 Juniorzy Starsi rocz..1991 i m³. Pó³finaly MP
U-20 Juniorzy St.
U-20 JUNIORZY STARSI 1/2 MP Od pi±tku do niedzieli w czterech miastach W³oc³awku, Lublinie, Zielonej Górze i Katowicach rozpoczn± siê pó³fina³owe pojedynki mistrzostw Polski U-20. Po 2 dru¿yny z ka¿dego turnieju wywalcz± awans do FINA£U MP.

Trefl Sopot i Polonia Warszawa - te zespo³y Waszym zdaniem nie powinny mieæ najmniejszych problemów z awansem do fina³u Mistrzostw Polski juniorów starszych. Trefl, który jest jedn± z najm³odszych dru¿yn, stawiany jest w roli faworytów. O dziwo ma³o kto zag³osowa³ na Znicz Jaros³aw, o którym mówi siê, ¿e mo¿e byæ czarnym koniem tych mistrzostw.  90 g³osów oddanych na AZS AWF Katowice (najwiêcej dla grupy D) stawia zespó³ Miros³awa Stawowskiego w roli faworyta. Jak jednak z tak± presj± poradz± sobie bracia Dziemba i reszta zespo³u? Oby swoje ¶ciany pomog³y im awansowaæ do fina³u. Wielkich szans na awans kibice nie dali Lafarge Kielce, Piotrcovii Piotrków Trybunalski i Novum Lublin. O ile awans do pó³fina³ów dwóch pierwszych dru¿yn mo¿na uznaæ za spory sukces, to ju¿ o najmniejszym przypadku nie mo¿e byæ mowy je¿eli chodzi o Novum Lublin. Zawodnicy tego zespo³u stanowi± du¿± czê¶æ kadry II-ligowego Novum, który w grupie C znajduje siê na 9. miejscu w tabeli. Byæ mo¿e namieszaj± tak¿e prudnickie Smyki. Prudniczanie wielokrotnie podkre¶lali, ¿e osi±gnêli ju¿ za³o¿ony przed sezonem cel, a teraz bêd± chcieli wyrównaæ rachunki za poprzednie sezony. Czy im siê uda? Przekonamy siê w najbli¿szy weekend. Lider tego zespo³u - Tomasz Madziar zosta³ wytypowany przez koszykarskich ekspertów jako jedna z 10 najwiêkszych nadziei na przysz³o¶æ polskiej koszykówki. Zreszt± w gronie tych dziesiêciu zawodników znajduje siê tak¿e inny zawodnik, który rozpoczyna³ karierê w Prudniku, a obecnie graj±cy w Treflu Sopot, czyli Kacper Stalicki.Wybieramy 8 zespo³ów, ktore zagraj± w finale U-20:
GRUPA 1
POLONIA Warszawa (119)12%12%
TKM W³oc³awek (78)8%8%
SPÓJNIA Stargard Szcz. (41)4%4%
SMYK Prudnik (35)3%3%
GRUPA 2  
¦L¡SK Wroc³aw (95)9%9%
TREFL Sopot (120)12%12%
NOVUM Lublin (21)2%2%
LAFARGE Kielce (12)1%1%
GRUPA 3  
WILKI MORSKIE Szczecin (58)6%6%
KORONA Kraków (47)5%5%
ZASTAL Zielona Góra (83)8%8%
PIOTRCOVIA Piotrków Tryb. (17)2%2%
GRUPA IV  
ZNICZ Jaros³aw (40)4%4%
AZS AWF Katowice (90)9%9%
MKS Pruszków (58)6%6%
CZARNI S³upsk (89)9%9%

£±cznie oddano 1003 g³osy


U20 M - JUNIORZY STARSI - pó³fina³y: 04.03 – 06.03.2011

Grupa I – organizator: TKM W³oc³awek, Kazimierz Tomaszewski, 604 897 209

MKS POLONIA Warszawa
TKM W³oc³awek
KS SPÓJNIA Stargard Szcz.
MKS SMYK Prudnik - trener: Tomasz Michalak

4.03.2011  POLONIA Warszawa – SMYK Prudnik
4.03.2011  TKM W³oc³awek – SPÓJNIA Stargard Szcz.

5.03.2011  SMYK Prudnik – SPÓJNIA Stargard Szcz.
5.03.2011  TKM W³oc³awek – POLONIA Warszawa

6.03.2011  SPÓJNIA Stargard Szcz. – POLONIA Warszawa
6.03.2011  TKM W³oc³awek - SMYK Prudnik

TKM W³oc³awek to mistrz Kujawsko-Pomorskiego. W pierwszym etapie rozgrywek dru¿yna TKM-u zakoñczy³a ligê z kompletem zwyciêstw wygrywaj±c pewnie wszystkie swoje spotkania. W turnieju strefowym równie¿ zajê³a pierwsze miejsce pokonuj±c Katarzynkê, £KS i Piotrcoviê. Jako gospodarz jest stawiany w gronie faworytów. Drugim kandydatem do awansu w tej grupie jest Polonia W-wa, podobnie jak TKM dotar³a d o pó³fina³ów z pierwszego miejsca. W szeregach tej dru¿yny graj± dwaj kadrowicze U-20 (Bojko B. i Kwiatkowski M.) Od lat Polonia W-wa w kategorii U-20 zajmuje wysokie lokaty w MP. Grupê uzupe³niaj± Spójnia Starogard Szcz. oraz Smyk Prudnik, które awansowa³y do pó³fina³ów z drugich miejsc.

Grupa II – organizator: KKS Novum Lublin, Grzegorz Gospodarek, 603 036 760,

WKS ¦L¡SK Wroc³aw
TREFL Sopot - trener: Marcin Lichtañski
KKS NOVUM Lublin
UMKS LAFARGE NIDA GIPS Kielce

4.03.2011 LAFARGE Kielce - ¦L¡SK Wroc³aw
4.03.2011 NOVUM Lublin – TREFL Sopot

5.03.2011 ¦L¡SK Wroc³aw – TREFL Sopot
5.03.2011 NOVUM Lublin – LAFARGE Kielece

6.03.2011 TREFL Sopot – LAFARGE Kielce
6.03.2011 NOVUM Lublin - ¦L¡SK Wroc³aw

W grupie 2 gospodarzem turnieju jest Novum Lublin, oprócz gospodarzy zagraj± Trefl Sopot, ¦l±sk Wroc³aw i UMKS Kielce. Dla Kielczan udzia³ w 1/2 MP to ju¿ spory sukces, lecz konfrontacja z tymi trzema zespo³ami bêdzie stanowiæ dla nich du¿e wyzwanie. Juniorzy Novum w ogromnej wiêkszo¶ci maj± zaliczone wystêpy w dru¿ynie seniorów w rozgrywkach 2 ligi gr.C. Z graczy na wyró¿nienie zas³uguje szczególnie Karolak B., który swoimi trójkami da³ siê poznaæ jako bardzo dobry strzelec, natomiast ca³± gr± doskonale kieruje Gospodarek M. Ca³o¶ciowo dru¿yna Novum stanowi solidny monolit. Trefl Sopot - trener Marcin Lichtañski posiada bardzo szerok± kadrê m³odych, ale uzdolnionych graczy. W¶ród nich kadrowicz U-20 Stalicki K. Zawodnicy Trefla graj± równie¿ w rozgrywkach 2 ligi gr.A, wiêc do¶wiadczenie zebrane podczas tych meczy na pewno bêdzie procentowaæ w tym turnieju. ¦l±sk Wroc³aw jak zwykle znowu posiada silny zespó³ w którego szeregach gra a¿ trzech kadrowiczów U-20 (Kulon N, Leszczyñski, Sêk). Pozostali graj± w zespole seniorów w 2 lidze gr.B. Zespó³ bardzo silny graj±cy bardzo zespo³owo, dobrze pouk³adany i wie na czym polega solidna obrona i dobry atak.


Grupa III – organizator: SKM Zastal Zielona Góra, Bogus³aw Onufrowicz, 608 290 034

STK WILKI MORSKIE Szczecin
KS KORONA Kraków
SKM ZASTAL Zielona Góra
UMKS PIOTRCOVIA Piotrków Tryb.

4.03.2011 WILKI MORSKIE Szczecin – PIOTRCOVIA Piotrków Tryb.
4.03.2011 ZASTAL Zielona G.– KORONA Kraków

5.03.2011 KORONA Kraków – WILKI MORSKIE Szczecin
5.03.2011 ZASTAL Zielona G. - PIOTRCOVIA Piotrków Tryb.

6.03.2011 PIOTRCOVIA Piotrków Tryb. – KORONA Kraków
6.03.2011 ZASTAL Zielona G.– WILKI MORSKIE Szczecin 

Zielona Góra Zastal to m³ody ale solidny zespó³, jako gospodarz turnieju bêdzie walczyæ o upragniony awans do Fina³ów MP. Czy Wilki Morskie znów bêd± czarnym koniem MP, czy kadrowicz U-20 Bojko R. poprowadzi swój zespó³ do zwyciêstw. Na  Zielona Góra Zastal to m³ody ale solidny zespó³, jako gospodarz turnieju bêdzie walczyæ o upragniony awans do Fina³ów MP. Czy Wilki Morskie znów bêd± czarnym koniem MP, czy kadrowicz U-20 Bojko R. poprowadzi swój zespó³ do zwyciêstw. Na te pytania dostaniemy ju¿ nied³ugo odpowied¼. Korona Kraków to mistrz Polski U-18, lecz z mistrzowskiego sk³adu ubyli dwaj jej czo³owi gracze. Mimo tej personalnej straty w dalszym ci±gu Koronê mo¿emy zaliczyæ do czo³ówki U-20. Sk³ad tej grupy uzupe³nia Piotrcovia, która pewnie bêdzia chcia³a powalczyæ o jka najlepszy wynik.
 
Grupa IV – organizator: KS AZS AWF Katowice, Miros³aw Stawowski, 602 330 552

MKS ZNICZ Jaros³aw
KS AZS AWF Katowice - trener: Miros³aw Stawowski
MKS Pruszków
STK CZARNI S³upsk

4.03.2011 godz.16.00 ZNICZ – CZARNI
4.03.2011 godz.18.00 AZS AWF – MKS

5.03.2011 godz.16.00 CZARNI S³upsk – MKS Pruszków
5.03.2011 godz.18.00 AZS AWF Katowice – ZNICZ Pruszków

6.03.2011 godz.10.00 MKS Pruszków - ZNICZ Jaros³aw
6.03.2011 godz.12.00 AZS AWF Katowice - CZARNI S³upsk

Znicz Jaros³aw to ekipa posiadaj±ca w swych szeregach aktualnych dwóch kadrowiczów U-20 (Wyka, Zaj±c). Lider Znicza to Wyka Dariusz "Król bloków" w 2 lidze gr.C., oprócz bloku potrafi równie¿ trafiæ za "3". Silna dru¿yna, która ju¿ w ubieg³ym roku graj±c z rocznikiem 90 wywalczy³a awans do Fina³ów MP U-20. Dru¿yna z Pruszkowa to m³oda ale bardzo ambitna ekipa, mecze z t± dru¿yn± do ³atwych z pewno¶ci± nale¿eæ nie bêd±. Czarni S³upsk, jest to zespó³ który wprawdzie w tej chwili nie posiada kadrowiczów U-20, ale kilku graczy mia³o epizody z kadr± Polski w m³odszych rocznikach. Od kilku lat graj± w niezmienionym sk³adzie i to powinno byæ ich atutem. Czarni to zespó³ który tym rocznikiem (91) zawsze uczestniczy³ we wszystkich fina³ach MP. Na koniec gospodarze AZS AWF K-ce - w swoim sk³adzie podobnie jak Znicz posiada dwóch kadrowiczów U-20 (Dziemba Marceli i Mateusz wychowankowie trenera Tomasza Niedbalskiego), sk³ad uzupe³niaj± byli liderzy wielu ¶l±skich dru¿yn takich jak MOSM Bytom, Hajduki Chorzów, Pogoñ R.¦l. MOSiR Cieszyn, MKKS Rybnik, MKS Zabrze, do tego dochodz± byli zawodnicy OSMM Wroc³aw. Juniorzy AZS-u graj± równie¿ w 2 lidze gr.C. Cel dru¿yny - to awans do Fina³ow MP.

SCHEMAT (,,DRABINKA,,) rozgrywek U-20 FINA£GRUPA A   GRUPA B
1 miejsce z GRUPY I      (pó³fina³ W³oc³awek) -----1 miejsce z GRUPY III   (pó³fina³ Zielona G.)
1 miejsce z GRUPY II     (pólfina³ Lublin)-----1 miejsce z GRUPY IV    (pó³fina³ Katowice)
2 miejsce z GRUPY III   (pó³fina³ Zielona G.)-----2 miejsce z GRUPY I      (pó³fina³ W³oc³awek)
2 miejsce z GRUPY IV    (pó³fina³ Katowice)-----2 miejsce z GRUPY II     (pólfina³ Lublin)
...................................................................... .............................................................. 
PÓ£FINALI¦CI MISTRZOSTW POLSKI U-20

U20 M - JUNIORZY STARSI - pó³fina³y: 04.03 – 06.03.2011

GRUPA I organizator: W³oc³awekGRUPA II organizator: LublinGRUPA III organizator: Zielona G.GRUPA IV organizator: Katowice
MISTRZ  Mazowsza
POLONIA Warszawa
MISTRZ Dolnosl±¶kiego
WKS ¦l±sk Wroc³aw
MISTRZ Zachodniopomorskie
STK WILKI MORSKIE Szczecin
MISTRZ  Podkarpacia
MKS ZNICZ Jaros³aw
MISTRZ Kujawsko-Pomorskiego
TKM W³oc³awek
MISTRZ  Pomorza
TREFL Sopot
MISTRZ Ma³opolskiego
KORONA Kraków  
MISTRZ  ¦l±ska
AWF Katowice  
WICEMISTRZ Zachodniopomorskiego
KS SPÓJNIA Stargard Szcz.
MISTRZ Lubelskiego
KKS NOVUM Lublin
MISTRZ Lubuskiego 
SKM Zastal Zielona Góra
WICEMISTRZ Mazowieckiego
MKS MOS Pruszków 
MISTRZ Opolskiego
SMYK Prudnik 
MISTRZ ¦wiêtokrzyskiego
UMKS LAFARGE Nida Gips Kielce 
MISTRZ  £ódzkiego 
Piotrcovia Piotrków Trybunalski
WICEMISTRZ  Pomorskie
CZARNI S³upsk 


 ZESPÓ£Y I - MIEJSCE  II MIEJSCE  
STREFA  10 / 4¦L¡SKIE / OPOLSKIEAZS AWF KatowiceSMYK PrudnikWIÊCEJ
STREFA  6 / 4KUJAWSKO-POMORSKIE / £ÓDZKIE TKK W³oc³awekPiotrcovia Piotrków Trybunalski WIÊCEJ
LIGA  2 / 1¦WIÊTOKRZYSKIE / MA£OPOLSKIEKORONA Kraków  UMKS LAFARGE Nida Gips KielceWIÊCEJ 
LIGA  2 / 2DOLNOSL¡SKIE-LUBUSKIEWKS ¦l±sk Wroc³awSKM Zastal Zielona GóraWIÊCEJ
LIGA  3MAZOWIECKAPOLONIA WarszwaMKS MOS PruszkówWIÊCEJ
LIGA 4 / 3ZACHODNIO-POMORSKIE / WIELKOPOLSKIE STK WILKI
MORSKIE Szczecin
SPÓJNIA Stargard
Szczeciñski
WIÊCEJ
LIGA  4 / 1POMORSKIE / WARMIÑSKO-MAZURSKIE TREFL SopotCZARNI S³upskWIÊCEJ
LIGA  3 / 1LUBELSKIE / PODKARPACKIE ZNICZ Jaros³awNOVUM LublinWIÊCEJ
  50    

KLASYFIKACJA FINA£ÓW MP U-14, U-16, U-18 dla rocznika 1991
WSPOMNIEÑ-CZAR

 U-14 S³upsk 2005U-16 Prudnik 2007(OOM)U-18 Wroc³aw 2009U-20 ?????? 2011
 ISTK Czarni S³upsk  STK Czarni S³upsk KS Korona Kraków??????????????? 
 IIKuks Koszalin 
 
ISS Sportino Inowroc³aw WKS ¦l±sk Wroc³aw??????????????? 
 IIIBasket Kraków 
 
KS Korona Kraków STK Czarni S³upsk ??????????????? 
 IVStart lublin TKM W³oclawek Turów Zgorzelec  
  V------------------- KOTWICA Ko³obrzeg TKM W³oc³awek 
 VI------------------- ¦L¡SK Wroc³aw Novum Lublin  
 VII-------------------10 Leszno MKS MOS Pruszków  
 VII------------------- RAWIA RawiczZnicz Jaros³aw  
  WSPOMNIEÑ-CZAR   


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi