News: Kadra ¦l±sk 1996 Puchar Gorc Nowy targ 4-6.III.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 19 2020 21:03:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra ¦l±sk 1996 Puchar Gorc Nowy targ 4-6.III.2011
U-15 Kadry Woj
 TURNIEJ O PUCHAR GORC 2011 DLA DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW r.1996-97 POD PATRONATEM  STAROSTY POWIATU NOWOTARSKIEGO I REDAKCJI DZIENNIKA POLSKIEGO NOWY TARG

Jak co roku Nowy Targ by³ gospodarzem trzydniowego Turnieju Kadr Wojewódzkich o Puchar Gorc dla dziewcz±t i ch³opców z roczników 1996-1997. Patronat nad imprez± obj±³ starosta powiatu nowotarskiego oraz redakcja "Dziennika Polskiego".

W turnieju udzia³ wziê³y reprezentacjê czterech województw: Ma³opolskiego, £ódzkiego, Podkarpackiego i ¦l±skiego, dla których by³a to próba generalna przed rozpoczynaj±cymi siê ju¿ za dwa tygodnie pó³fina³ami Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y.

Dziewczyny i ch³opcy mia³y mo¿liwo¶æ zagrania trzech meczy w trzy dni. Poziom dru¿yn by³ w miarê wyrównany.

W rywalizacji ch³opców poza zasiêgiem wszystkich by³a Kadra ¦l±ska, która turniej o Puchar Gorc wygra³a trzeci raz z rzêdu. Swoje zwyciêstwo zespó³ ten przypieczêtowa³ w ostatnim - decyduj±cym o pierwszym miejscu w tabeli - spotkaniu przeciwko Ma³opolsce, ogrywaj±c j± 97-58.


CH£OPCY

 £ódzkie – Ma³opolskie  71 : 88
10-24, 16-26, 20-21, 25-27
Ma³opolska: ¯aczek 11, Wêgrzyn 3, Kulasiak 19, D±bek 8, W³odarczyk 31, Gêbala 3, Stankiewicz 2, Kryczyk 3, Zima 8.
£ódzkie: Hetug 12, Organi¶ciak 24, Rosa 2, Fabiszewski 2, Alama 2, Lamus 2, Pietrzak 2, Lewandowski 2, Rondos 2, Pietrzyk 6, £ucka 15.

Podkarpackie – ¦l±skie   47 : 107
12-28, 6-26, 10-31, 19-22
podkarpackie: Nycz 4, Burek 2, Widz 5, Pietras 4, S±czawa 2, Jeziorski 2, ¯urawicz 9, Szymañski 2, Zagu³a 11, Pawlus 6
sl±skie: Oszczepaliñski 5, Wieczorek 16, Malec 6, Kuboszek 17, G³adysz 6, Kostecki 13, Sanny 10, Bartosik 2, Mól 4, Piszczek 17, Gorzawski 11

¦l±skie  - £ódzkie 108 : 28
24-14 , 29-5 , 31-8 , 24-1
¦l±sk: Oszczepaliñski 3 ,Wieczorek 20 ,Malec 4 ,Kuboszek 14 (2x3) ,Sladek 4 ,Gladysz 4 (1x3) , Kostecki 13 , Sanny 7 , Bartosik 8 , Mól 8 , Piszczek 19 , Gorzawski 4 ,
£ódzkie: Organi¶ciak 6 , Fabiszewski 5 , Witczak 2 , Alama 3 , Lamus 4 , Pietrzak R. 6 , £ucka 2

 Ma³opolskie – Podkarpackie 77 : 46
27-14, 21-6, 14-15, 15-11
Ma³opolska: ¯aczek 8, Wêgrzyn 2, Kulasiak 21(2x3), D±bek 0, Bogusz 6, W³odarczyk 23 (3x3), Kowalkowski 1, Zakrzewski 2, Zima 14.
Podkarpacie: ZiarnIk 7 , Nycz 2, Burek 10, Widz 5 (1x3), Pietras 2, Pomarenko 4 , Jeziorski 5, ¯urawicz 6, Szymañski 2, Zagu³a 3

£ódzkie - Podkarpackie    65 : 79
20:23,13:19,19:15,13:22
£ódzkie:  Hetubg 21,(1x3) Organi¶ciak 16 , Ros 2, Fabiszewski 8 , Alama 2 , Lamus 2 , £ucka 12,Rondo¶ 2
Podkarpacie: ZiarnIk 4 , Nycz 4, Burek 13, Widz 3 , Pietras 2, S±czawa 1 , Pomarenko 1 , Jeziorski 7(1x3), ¯urawicz 23 (2x3), Szymañski 14, Zagu³a 6, Pawlus 2

Ma³opolskie – ¦l±kie   58 : 97
17-28, 8-26, 19-21, 14-22
Ma³opolska: ¯aczek 12, Wêgrzyn 2, Kulasiak 4, D±bek 6 (2x3), Bogusz 2, W³odarczyk 22, Stankiewicz 4, Kryczyk 2, Zakrzewski 2, Zima 4.
¦l±sk – Oszczepaliñski 7 (1x3),Wieczorek 1 , Malec 2 , Kuboszek 12, Gladzsy  , Kostecki 17 ,Sanny 12 ,(4x3) Bartosik 2 , Mól 1 , Piszczek 17 , Gorzawski 10 ,


  PKT  Z  P P-Z P-S BILANS 
 1 ¦l±skie 2 4 2 0 215 75   140 
 2 Ma³opolskie 2 4 2 0 165117   48
 3 Podkarpackie 3 3 1 2172249  -72
 4 £ódzkie 3 3 0 3 164275 -111

TOP 10 Najskuteczniejsi strzelcy

 1 W³odarczyk Artur 76 ma³opolskie
2 Piszczek Maciej 53 ¶laskie
3 Wieczorek Patryk 46 ¶l±skie
   Organi¶ciak Jakub 46 ³ódzkie
4 Kulasiak Adam 44 ma³opolskie
5 Kuboszek Micha³ 43 ¶laskie
   Kostecki Jakub 43 ¶l±skie
6 ¯urawicz Mateusz 38 podkarpackie
7 Hetung Rafa³ 33 ³ódzkie
8 ¯aczek Jakub 31 ma³opolskie
9 Sanny Oskar 29 ¶lakie
    £ucka Piotr 29 ³ódzkie
10 Zima Mateusz 26 ma³opolskie

TOP 5 Najskuteczniejsi strzelcy ,,za trzy punkty,,

 1 Sanny Oskar 6x3 ¶laskie
2 Kuboszek Micha³ 4x3 ¶l±skie
   Dabek Sebastian 4x3 malopolskie
3 Kulasiak Adam 3x3 ma³opolskie
4 W³odarczyk Artur  3 ¶l±skie 
5 Widz Daniel 3 podkarpackie

FOTO-ZIBI


FILMIKI-ZIBI   WSZYTKIE BÊDA DO WTORKU
MIEJSCE  FOTKA DRU¯YNYSK£AD ORAZ PUNKTY MVP - DRU¯YNY
 I 
KADRA WOJEWÓDZTWA ¦L¡SKIEGO

  4 Oszczepaliñski Rafa³ (GTK Gliwice) 15
  5 Wieczorek Patryk (MKS Dabrowa G.) 46
  6 Malec Micha³ (MOSiR Cieszyn) 12
  7 Kuboszczek Micha³ (MOSiR Cieszyn) 43
  8 S³adek B³a¿ej ( MKKS Rybnik) 4
  9 G³adysz Grzegorz (GTK Gliwice)  6
10 Kostecki Jakub (MKS Zabrze) 43
11 Sanny Oscar (GTK Gliwice)  29
12 Bartosik Maksymilian (MKS Dabrowa G.) 12
13 Mól Marek (GTK Gliwice) 13
14 Piszczek Maciej (GTK Gliwice) 53
15 Gorzawski Lukasz (MKKS Rybnik) 25

Trener: Grzegorz Adamczyk

 
 II  
KADRA WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO  4. ¯aczek Jakub –31
  5. Wêgrzyn Jan – 7
  6.Kulasiak Adam – 44
  7.D±bek Sebastian –14
  9. W³odarczyk Artur – 76 >>>>>>>>>>>>>>>
10.Gêbala Maciej – 3
11. Stankiewicz Dawid -4
12. Kowalkowski Patryk – 1
13. Kryczyk Pawe³ – 5
14. Zakrzewski Wojciech – 4
15. Zima Mateusz – 26
16. Bogusz Piotr – 8

Trener: Pieczuch Piotr,  Chwojka Jerzy

 
 III 
KADRA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 4 Ziarnik Rafa³ (ZNICZ Jaros³aw) - 13
 5 Nycz Bart³omiej (SOKÓ£ £añcut) - 10
 6 Burek Mateusz (ZNICZ Jaros³aw) -25
 7 Widz Daniel (STAL Stalowas Wola) -12
 8 Pietras Maciej (STAL Stalowas Wola) -8
 9 Saczawa Aleksander (STAL Stalowas Wola) - 3
10 Pomarenko Filip (STAL Stalowas Wola) - 5
11 Jeziorski Olaf (STAL Stalowas Wola) - 14
12 ¯urawicz Mateusz (STAL Stalowas Wola) - 38 >
13 Szymañski Szymon (SOKÓ£ £añcut) - 18
14 Zagu³a Dawid (STAL Stalowas Wola) - 20
15 Pawlus Tomasz (STAL Stalowas Wola) 8

Trener: Skiba Damian

 
  IV  KADRA WOJEWÓDZTWA £ÓDZKIEGO


 4. Hetug Rafa³ (£KS £ód¼) – 33
 5. Organi¶ciak Jakub (Ksiê¿ak £owicz)– 46 >>>
 6. Rosa Julian (Ksiê¿ak £owicz) – 4
 7. Fabiszewski Aleksander (£KS £ód¼)  – 15
 8. Witczak  Mateusze – 2
 9. Alama Hubert (Piotrcovia Piotrków Tryb.) – 7
10. Lamus Adrian (£KS £ód¼)   – 8
11. Pietrzak Mateusz (£KS £ód¼) – 2
12. Lewandowski Maciej (PKK 99 Pabianice) – 2
13. Rondosz Krzysztof – 4
14. Pietrzak Rafa³ (¯ychlin) – 12
15. £ucka Piotr (£KS £ód¼) – 29

 
  ......................................................................  


DZIEWCZYNY

 £ódzkie - Ma³opolska  74 : 62  
6-11, 28-23, 24-8, 16-20
Ma³opolska: Krajewska  13, Malaga 12 , Szopiñska 9 , Piêdel 4, Rokiciak 12, Jêdrszczyk 5 , Grymek 2, Ciê¿ad³o 4, Piskorz 1
£ódzkie: Z³otowska 2, £ukasik 14, Krakowska 10, Filipczak 3, Wójciak 5 , Kamiñska 10, Kobus 6, £opiñska 24 .

Podkarpackie – ¦l±skie  56 : 62
8-13, 15-21, 18-20, 15-18
Podkarpacie: Kot 2 ,Wroñska 2, Kotula 12 ,Koñ 6, Wilk 1, Cichocka 2,  Nowak 17, Kijak 6 ,Fortuna 8 
¦l±skie:Gajda 2 , Krawczewska 9 , Zwierzchowska 6 , Jab³oñska 6 , Walda 9 , Nas 7 , W±sala 4 , Brol 5 , Wiertelak 7, Wycik 2 , Nowak 6 

£ódzkie - ¦l±skie   79  :  70
23:20,21:28,14:19,15:9
¦l±skie:Gajda 15 , Krawczewska 5 , Moskwa 7 , Zwierzchowska  5, Jab³oñska  3 , Walda  7, Nas 6 , W±sala 3 , Wycik 2 , Nowak 7
£ódzkie: Z³otowska  3, Ba³was  6, £ukasik  2, Krakowska 17 , Filipczak 2, Piestrzyñska  2, Wójciak 5 , Kamiñska 11 , Kobus 11, £opiñska 20 
 
Ma³opolskIE – Podkarpackie 80 : 60
26:19,12:14,24:13,18:14
Ma³opolska: Krajewska  22, Czop 3, Jachna 2, Malaga 4 , Szopiñska 1 , Piêdel 8 , Jêdrszczyk 12 , Grymek 17 , Ciê¿ad³o 5
Podkarpacie: Ciupak  8 , Drozdowska  3 , Kot   7 , Wroñska  3  , Tysiak  1, Kotula  8 , Koñ  4, Cichocka  2 , Nowak 14, Kijak 6 , Fortuna 8

£ódzkie – Podkarpacie 80 - 50
28:5,25:19,14:16,23:10
£ódzkie: Z³otowska  5, Ba³was  12, £ukasik  19, Krakowska 15 , Filipczak 2, Ejdukiewicz 4 , Piestrzyñska  2, Kamiñska 11 , £opiñska 10 .
Podkarpacie: Ciupak  3 , Kot   4 , Wroñska  1  , Tysiak  2, Kotula  9 , Koñ  6, Wilk  4 , Cichocka  2 ,  Nowak   11, Fortuna 8

Ma³opolskie – ¦l±skie  89 : 80
35-15, 16-14, 13-22, 25-29
Ma³opolska: Krajewska  12, Czop 9, Kêdzierska 4 , Malaga 1 , Szopiñska 12 , Piêdel 18 , Rokiciak 4 , Jêdrszczyk 8 , Grymek 7 , Ciê¿ad³o 14
¦l±skie: Gajda 7 , Krawczewska 2 , Jab³oñska  7 , Walda  27, Nas 15 , W±sala 4 , Karwot 2 , Wycik 5 , Nowak 11 .


  PKT  Z  P K-Z K-S BILANS 
 1£ódzkie 3 6 3 0 233 152   81
 2Ma³opolskie 2  3 1 1 142 134    8 
 3¦l±skie 2 3 1 1 132 135  -3
 4Podkarpackie  3 3 0 3 166 222  -56

TOP 5 Najskuteczniejsze strzelczynie

1 £opiñska Monika 54 ³ódzkie
2 Krajewska Katarzyna 47 ma³opolskie
3 Walda Nina 43 ¶l±skie
4 Nowak Eliza 42 podkarpackie
5 Krakowska Anna 42 ³ódzkie
6 £ukasik Natalia 35 
7 Kamiñska Michalina 32 ³ódzkie
8 Piêdel Kinga 30 ma³opolskie
9 Kotula Martyna 29 podkarpackie
10 Nas Aleksandra 28 ¶l±skie

FOTO-ZIBI     FILMIKI-ZIBI   WSZYTKIE BÊDA DO WTORKU

MIEJSCE FOTKA DRU¯YNYSK£AD ORAZ PUNKTY MVP - DRU¯YNY
   I  KADRA WOJEWÓDZTWA £ÓDZKIEGO

  4 Z£OTOWSKA MARIA - 10
  5 BA£WAS SONIA - 18
  6 £UKASIK NATALIA - 35
  7 KRAKOWSKA ANNA - 42
  8 FILIPCZAK KAROLINA - 7
  9 EJDUKIEWICZ MALWINA - 4
10 STAÑCZYKOWSKA PAULINA - 0
11 PIESTRZYÑSKA NATALIA - 4
12 WÓJCIAK JUSTYNA - 10
13 KAMIÑSKA MICHALINA - 32
14 KOBUS ANGELIKA - 17
15 £OPIÑSKA MONIKA - 54

Trener: Rozwadowski Piotr
 
  II   
KADRA WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIE 

4 KRAJEWSKA KATARZYNA - 47
5 CZOP MARTYNA - 12
6 D£UGOPOLSKA ZUZANNA - 0
8 KÊDZIERSKA ALEKSANDRA - 4
9 MALAGA NATALIA - 17
10 SZOPIÑSKA JOANNA - 22 >>>>>>>>
11 PIÊDEL KINGA - 30
12 ROKICIAK JUSTYNA - 16
13 JÊDRSZCZYK ANETA - 25
14 GRYMEK JOANNA - 24
15 CIʯAD£O KAMILA - 23
16 JACHNA ALEKSANDRA - 2
17 PISKORZ KLAUDIA - 1

Trenerka:
 
 III   
KADRA WOJEWÓDZTWA ¦L¡SKIEGO

4 Gajda Anna - 24
5 Krawczewska Paulina  - 16
6 Moskwa Klaudia - 7
7 Zwierzchowska Aleksandra  - 11
8 Jab³oñska Magdalena - 15
9 Walda Nina - 43
10 Nas Aleksandra - 28
11 W±sala Marta - 11
12 Brol Kamila - 5
13 Wiertela Agnieszka - 7
14 Wycik Aneta - 9
15 Nowak Natalia - 24

Trener: Wilkin Adam
 
  IV 
KADRA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIE

  4  Ciupak Marcelina - 11
  5  Drozdowska Aleksandra -  3
  6  Kot Katarzyna  - 13
  7  Wroñska Magdalena  - 6
  8  Tysiak Karina  - 2
  9  Kotula Martyna  - 29
10  Koñ Sylwia  - 16
11  Wilk Gabriela  - 5
12  Cichocka Marika  - 6
13  Nowak Eliza   - 42
14  Kijak Klaudia  - 12
15  Fortuna Zuzanna  - 24

Trener:

  
  ............................................................. 
Komentarze
michal123 dnia marzec 06 2011 20:20:49
¦l±skie Rz±dzi !!! smileysmileysmileysmiley
kedar1968 dnia marzec 07 2011 09:29:49
Witam;
Gratulujê reprezentacji ¦l±skiego, musieli¶cie zrobiæ niesamowity postêp od Pucharu Tatr...wygrywacie z Ma³opolskim prawie 40 punktami.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
9
9
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi