News: I TURNIEJ Minikoszykówki rocz.99 ” MACIEJ ZIELIÑSKI CUP” Wroc³aw 1-3.IV.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 09 2020 17:23:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I TURNIEJ Minikoszykówki rocz.99 ” MACIEJ ZIELIÑSKI CUP” Wroc³aw 1-3.IV.2011
Turnieje Podsumowanie
 I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ  ” MACIEJ ZIELIÑSKI CUP” W KOSZYKÓWCE CH£OPCÓW – rocznik 1999
W dniach 1 – 3 kwietnia 2011 odby³ siê turniej koszykówki rocznika 1999 organizowany przez WKS ¦l±sk Wroc³aw. Mecze odbywa³y siê na Hali Kosynierka przy ulicy Mieszczañskiej. Odby³o siê 15 meczy. Ka¿dy mecz mia³ swoj± dramaturgiê. Najwiêkszym wyzwaniem dla ch³opaków by³ 10 minutowy czas gry i m³odzi koszykarze mogli rozegraæ 5 meczy w normalnych warunkach meczowych.

Zdecydowanie najlepszym zespo³em by³a dru¿yna WKK Wroc³aw pozosta³e dru¿yny by³y na bardzo podobnym poziomie o zwyciêstwie najczê¶ciej decydowa³a skuteczno¶æ, któr± bywa³o ró¿nie.
 
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami±tkow± koszulkê, pi³kê, d³ugopis i smycz.
Ka¿da dru¿yna otrzyma³a puchar, dyplom.
Zosta³a nagrodzona najlepsza pi±tka turnieju i MVP
Specjaln± nagrodê dla najlepszego zawodnika WKS ¦l±sk wybiera³ Maciej Zieliñski, który obj±³ patronat nad naszym turniejem.
M³odzi koszykarze byli nagradzani przez Macieja Zieliñskiego, Adama Wójcika i Rados³awa Czerniaka, który jest trenerem ch³opaków z rocznika 1999 w WKS ¦l±sk Wroc³aw.

Dziêki ¿yczliwo¶ci ludzi dobrej woli m³odzi koszykarze mogli spêdziæ mi³o trzy dni w koszykarskim ¶rodowisku.

 


 Terminarz turnieju MACIEJ ZIELIÑSKI CUP 2011


WKS ¦l±sk I Wroc³aw – WKS ¦l±sk II Wroc³aw 70 : 50
WKK Wroc³aw – MKS Zabrze 69 : 25
GTK Gliwice – £KS KM £ód¼  40 : 67
MKS Zabrze – WKS ¦l±sk II Wroc³aw  54 : 30
WKS ¦l±sk I Wroc³aw – GTK Gliwice 80 : 33
£KS KM £ód¼ – WKK Wroc³aw  24 : 105

WKK Wroc³aw – GTK Gliwice 84 : 31
WKS ¦l±sk II Wroc³aw – £KS KM £ód¼  42 : 61
WKS ¦L¡SK I Wroc³aw – MKS Zabrze  40 : 51
WKK Wroc³aw – WKS II Wroc³aw 100 : 28
MKS Zabrze – GTK Gliwice  40 : 27
WKS ¦l±sk I Wroc³aw – £KS KM £ód¼  73 ; 41

GTK Gliwice – WKS ¦l±sk II Wroc³aw  54 : 45
£KS KM £ód¼ – MKS Zabrze   25 : 46
WKS ¦l±sk I Wroc³aw – WKK Wroc³aw   37 : 79


KOÑCOWA KLASYFIKACJA

 M  FOTKA DRUZYNY  MPKT  Z  P  P-Z P-SBILANS  LOGO
 I  WKK Wroc³aw   5  10  5 0 437 145 292 
 II  MKS Zabrze   5  9 4 1 216 191   25 
 III  WKS ¦l±sk I Wroc³aw  5 8  3 2 302 254   48 
 IV  £KS £ód¼ 5 7  2 3 218 330  -112 
  V  GTK Gliwice  5 6  1  4 204 306  -102 
 VI  WKS ¦l±sk II Wroc³aw 5 5  0 5 176 326  -150 

Nagrody indywidualne

 ALL STARS - Pierwsza Pi±tka

WKK WROC£AW – £ukasz Horn nr 4
£KS KM £ód¼ – Adrian Stadnicki nr 5
GTK Gliwice – £ukasz Stanek nr 13
MKS Zabrze – Micha³ Rozynek nr 15
WKS ¦L¡SK Wroc³aw – Stanis³aw Zarzycki nr 8

MVP Turnieju£ukasz Horn nr 4

Nagroda specjalna dla najlepszego gracza WKS ¦L¡SK

STANIS£AW ZARZYCKI nr 8


 


 

Czy warto ogl±daæ mecze dwunastolatków? Jakie wnioski mo¿na z nich wysnuæ? Jak wygl±da specyfika zawodów w tej kategorii wiekowej? To wszystko chêtni mog± oceniæ dziêki trwaj±cemu do niedzieli turniejowi. O puchar Macieja Zieliñskiego.

Ca³a impreza rozgrywana jest we wroc³awskiej Kosynierce. Do lokalnej Mekki koszykówki zjecha³y ekipy z Zabrza (MKS), Gliwic (GTK) oraz £odzi (£KS). Stawkê uzupe³niaj± dwie ekipy gospodarzy oraz WKK.


Przede wszystkim warto podkre¶liæ, ¿e trochê tej m³odzie¿y jest. To bardzo cieszy, bo w dobie komputerów czy restauracji typu Fast food, coraz trudniej znale¼æ garn±cych siê do sportu. Oraz wygl±daj±cych zdrowo – ani nie wychudzonych, ani oty³ych. Poniewa¿ to jeszcze m³ody wiek, to widaæ by³o entuzjazm i wielkie chêci do gry – oby nie przeminê³y wraz z czasem.


Przyznam, ¿e moj± uwagê skupi³ mecz ¦l±ska z GTK Gliwice. Wynik nie gra tutaj wielkiej roli, ale powiem, ¿e zdecydowanie wygrali gospodarze. Natomiast teraz o rzeczach, które przyku³y moj± uwagê.

Przede wszystkim czas – na akcjê, je¶li dobrze zrozumia³em, jest po czterdzie¶ci sekund na dru¿ynê. Tak, tak – pe³ne 40 sekund! Bior±c pod uwagê gor±ce g³owy i wielk± ambicjê obu dru¿yn – swobodnie dwadzie¶cia cztery by wystarcza³y. A przy okazji, od najm³odszych lat, dzieci by³yby przyzwyczajane do grania w takim systemie. Ani razu nie widzia³em chyba akcji (chocia¿ przyznam, ¿e na zegar nie spogl±da³em za czêsto) trwaj±cej d³u¿ej ni¿ czas respektowany w rozgrywkach seniorskich.


Zachowanie trenerów. Jak¿e diametralnie inne, na co zwróci³y uwagê równie¿ osoby postronne. Szczerze mówi±c – nie wiem, który sposób lepiej wp³ywa na tak m³odych graczy. Coach ¦l±ska raczej spokojnie siedzia³ na krzese³ku. Czasem co¶ podpowiedzia³, na czasach t³umaczy³. W drugiej po³owie zdarza³o mu siê wstaæ i sugerowaæ trochê rzeczy, t³umaczyæ pojedynczym zawodnikom. Natomiast przywódca go¶ci bardzo czêsto przesuwa³ siê wzd³u¿ linii, co rusz instruowa³ swoich graczy. Jednym s³owem – ¿y³ meczem, momentami nawet bardzo. Wydaje siê, ¿e takie zaanga¿owanie powinno wp³ywaæ lepiej na atmosferê i koncentracjê. Jednak wyra¼nie ca³e zawody wygrali gospodarze.


¦l±sk w strojach bia³o – niebieskich. Byæ mo¿e to szczegó³. Ale je¶li mamy wi±zaæ z tymi zawodnikami jak±¶ przysz³o¶æ, to na takie drobnostki te¿ warto zwracaæ uwagê. A przywi±zanie do barw, klubu jest bardzo cenne. Bo nawet jak taki junior nie przebije siê do sk³adu, to mo¿e z³apie mi³o¶æ do klubu? Mo¿e zacznie chodziæ na mecze. A nawet je¶li nie, to i tak uwa¿am, ¿e je¶li tylko siê da, to ¦l±sk powinien wystêpowaæ na zielono. Czy to seniorski, czy u-12.


Koszulki. Go¶cie chcieli zrobiæ nieco zamieszania i wystawili dwóch zawodników z #7 na plecach oraz dwóch z #8. Nie wiem jaki cel mia³ ten zabieg – czy po prostu brak³o koszulek, czy co. Ale wygl±da³o to s³abo i nieco niezrozumiale. A poza tym – nie jest to po prostu zabronione?


Rodzice. Nie za du¿o ich by³o na trybunach. a przecie¿ dziecku w takim wieku potrzebne jest wsparcie, aprobata mamy/taty. Ich obecno¶æ gdzie¶ niedaleko, trzymanie kciuków, zwyk³e dobre s³owo. Tymczasem niestety Kosynierka by³a niemal pusta.


Sêdziowie. Trochê zabrak³o mi konsekwencji – np. raz gwizdali niesion±, raz nie. Ale ogólnie naprawdê dobre zawody – i nie awanturowali siê z trenerami, na spokojnie do wszystkiego podchodzili. Oby tak dalej i w wy¿szych turniejach!


¦l±sk. Zagra³ mecz lepszy, konsekwentniej przede wszystkim w ataku. Oraz ¶wietne szybkie kontry, do¶æ czêsto koñczone punktami. Widaæ by³o du¿± ró¿nicê miêdzy tymi zespo³ami, nawet mimo obustronnej mocno przeciêtnej obrony „ka¿dy swego”. I dlatego wygra³. Go¶ci postanowiono jeszcze pogr±¿yæ w ostatnich sekundach pierwszej po³owy, gdy to wpad³ jedyny celny rzut za trzy (dla wroc³awian). Bardzo podoba³a mi siê zespo³owo¶æ w grze, nie by³a ona przesi±kniêta samolubstwem, a raczej poszukiwaniami partnerów – przyznam, ¿e w tak m³odym wieku takie podej¶cie powinno imponowaæ.

Podsumowuj±c. Bardzo fajnie, ¿e takie turnieje siê odbywaj±. Dzieci powinny od najm³odszych lat jako¶ ze sob± konkurowaæ i na pewno wniosków bêdzie sporo. Cieszy oczywi¶cie zwyciêstwo ¦l±ska, ale o potencjale poszczególnych zawodników nie ma co siê wypowiadaæ.


Komentarze
kedar1968 dnia kwiecie 05 2011 08:34:38
"Rodzice. Nie za du¿o ich by³o na trybunach. a przecie¿ dziecku w takim wieku potrzebne jest wsparcie, aprobata mamy/taty. Ich obecno¶æ gdzie¶ niedaleko, trzymanie kciuków, zwyk³e dobre s³owo. Tymczasem niestety Kosynierka by³a niemal pusta"

oj, oj ... nie do koñca chyba prawda smiley. Sam by³em na dwóch meczach ¦l±ska II z WKK i ¦l±ska I z WKK. Doping i pomoc rodziców by³a po jednej i drugiej stronie....mo¿e nie by³o t³umów, ale by³o s³ychac nie tylko ¶piewy, ale i ko³atki, oklaski, tr±bki i bêben smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bujoczek Adam - UKS SP 27 Katowice
Bujoczek Adam - UKS SP 27 Katowice
Kadra ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi