News: FESTIWAL KOSZYKÓWKI DZIECI I M£ODZIE¯Y EURO 2011 KATOWICE 17-19.VI.2011 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 01:16:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

FESTIWAL KOSZYKÓWKI DZIECI I M£ODZIE¯Y EURO 2011 KATOWICE 17-19.VI.2011
Turnieje Podsumowanie
 MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL KOSZYKÓWKI DZIECI I M£ODZIE¯Y  „KATOWICE EURO 2011” KATOWICE, 16 czerwca – 19 czerwca 2011 r.

Festiwal przeprowadzony zosta³ w dniach 16-19.06.2011 w 14 obiektach sportowych szkó³ miejskich jako impreza towarzysz±ca Mistrzostwom Europy w Koszykówce Kobiet. Dzieci i m³odzie¿ gra³a w halach sportowych mieszcz±cych siê w ró¿nych dzielnicach miasta Katowice. Przy organizacji festiwalu organizatorzy wspó³pracowali z Miastem jako strategicznym partnerem imprezy. W rywalizacji festiwalu wziê³y udzia³ dzieci i m³odzie¿ z 11 województw: Mazowieckiego, ¦l±skiego, Dolno¶l±skiego, Zachodnio-pomorskiego, £ódzkiego, Lubelskiego, Podlaskiego, Ma³opolskiego, Podkarpackiego, Kujawsko-pomorskiego oraz Wielkopolskiego W ca³ej imprezie uczestniczy³o 1180 m³odych koszykarzy i koszykarek z 79 klubów ! M³odzi sportowcy uczestnicz±cy w festiwalu reprezentowali dobry poziom sportowy graj±c zgodnie z zasadami fair play.

Organizatorzy wyró¿nili pucharami i medalami trzy pierwsze zespo³y oraz statuetk± najlepszego zawodnika w ka¿dej kategorii wiekowej. Ka¿dy z trenerów otrzyma³ drobne upominki

Medali¶ci Festiwalu - ch³opcy rocznik 2000 (14 dru¿yn) 

 1. Nied¿wiadki REM II Przemy¶l
2. WKK Wroc³aw
3. MUKS PIVOT Piastów

MVP: Wiktor S³aby - Nied¿wiadki REM II Przemy¶l

Pozostali uczestnicy: Sprint Katowice , UKS Hajduki Chorzów,
MOSM Tychy , UKS „Regis” Wieliczka , MKS Zabrze, MG UKS Kozienice, Tarnowskie Góry, Politechnika Czêstochowa, MKS Ochota W-wa, KS „Hawajskie Koszule” ¯ory, MKS D±browa Górnicza

Medali¶ci Festiwalu - ch³opcy rocznik 1999 (9 dru¿yn) 

 1.MKS D±browa Górnicza
2.¯ubry Bia³ystok
3.MTS Zambrów

MVP: Domini Sala - MKS D±browa Górnicza

Pozostali uczestnicy: MOSM Tychy, Polonia Kraków, UKS SP 27 Katowice, Tarnowskie Góry, GTK Gliwice, Niwa O¶wiêcimMedali¶ci Festiwalu - ch³opcy rocznik 1998 (13 dru¿yn)

 1. MKS Pruszków
2. UKS 11 Warszawa
6. MKKS Rybnik

MVP: Kacper Golañski - MKS Pruszków

Pozostali uczestnicy: ¯ubry Bia³ystok, Pogoñ Ruda ¦l±ska , Niwa O¶wiêcim, MKS D±browa Górnicza, Korona Kraków, GTK Gliwice, Unia Tarnów, Tarnowskie Góry, Start £ód¿, Legion Legionowo


Medali¶ci Festiwalu - ch³opcy rocznik 1997 (11 dru¿yn)

 1.MKS Ochota W-wa
2.MKS Piotrówka Radom
3.MKS Dabrowa Gornicza

MVP: Bart³omiej Gromadka - MKS Ochota W-wa

Pozostali uczestnicy: UKS Swarzêdz, MTS Zambrów , MOSM TYCHY, Gimbasket Wroc³aw, UKS Astoria Bydgoszcz, Hawajskie Koszule ¯ory, UKS „MG-SZS ¯ychlin, Start £ód¿


Medali¶ci Festiwalu - ch³opcy rocznik 1996 (10 dru¿yn)

 1.MKS Dabrowa Górnicza
2.¯ubry Bia³ystok
3.Kadra ¦l±ska 1997

MVP: Patryk Wieczorek - MKS Dabrowa Gornicza

Pozostali uczestnicy: MCKS Czelad¿ , MCKiS Jaworzno, Gimbasket Wroc³aw, MOSM Tychy, Legion Legionowo, MOSiR Cieszyn, Unia Tarnów


Medali¶ci Festiwalu - ch³opcy rocznik 1993/94 (8dru¿yn)

 1.Start £ód¿
2.GTK Gliwice
3.Gimbasket Wroc³aw

MVP: Maciej Zaucha - Start £ód¿

Pozostali uczestnicy: STK Wilki Morskie Szczecin, Pogoñ Ruda ¦l±ska, UKS SP 27 Katowice, MTS Zamrów, UKS „Regis” Wieliczka


Medalistki Festiwalu - dziewczyny rocznik 1998/99 (8 dru¿yn)

 1.UKS Swarzêdz
2.£KS £ód¿
3.UKS “Dziesi±tka”Leszno

MVP: Patrycja Dankowska - UKS Swarzêdz

Pozostali uczestnicy: KS Kosz-Przemków, UKS SP 27 Katowice, UKS Orlik Bia³a Popdlaska, Legion Legionowo, UKS Orlik UjazdMedalistki Festiwalu -
dziewczyny rocznik 1996/95 (6 dru¿yn)

 1.UKS Orlik Bia³a Podlaska
2.MOSM Tychy
3.MUKS Stoczek

MVP: Adrianna Dudarew - UKS Orlik Bia³a Podlaska

Pozosta³e uczestniczki: UKS Trójka Sieradz, MUKS P³ock 21, MKS Czechowice-DziedzicePatronaty:
· Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Katowice,
· Honorowy Patronat Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach,
· Honorowy Patronat Komendanta Szko³y Policji w Katowicach.

Organizator:
· ¦l±ski Zwi±zek Uczniowskich Klubów Sportowych,
· Uczniowski Klub Sportowy SP 27.

Wspó³organizatorzy:
· Urz±d Miasta Katowice,
· Komenda Miejska Policji w Katowicach,
· Szko³a Policji w Katowicach,
· Uczniowski Klub Sportowy 06 Katowice-Po³udnie.

Cel festiwalu:
 - popularyzacja gry w pi³kê koszykow±,
 - prezentancja sportu m³odzie¿owego w pi³ce koszykowej,
 - integracja ¶rodowiska Uczniowskich Klubów Sportowych,
 - promocja miasta Katowic i województwa ¶l±skiego.

Pragniemy podziêkowaæ wszystkim uczestnikom festiwalu, w tym dzieciom, m³odzie¿y, trenerom i opiekunom, bo bez was festiwal nie móg³by siê odbyæ. Dziêkujemy patronom imprezy, w³adzom miasta Katowice, dyrektorom katowickich szkó³ i wszystkim ludziom dobrej woli kochaj±cym te piêkn± dyscyplinê sportu, jaka jest koszykówka

Komentarze
JR dnia czerwiec 28 2011 21:46:59
Bardzo kiepska organizacja smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Wa³brzych
Wa³brzych
Kolekcja Koszulek Streetball ¦LLK
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi